Page 1

JokiLaakerinLehti Riippumattoman toimittajan ajankohtaisia uutiskuulia laakereiden maailmasta

Liitteenä JokiLaakerin palveluluettelo Ota talteen!

1/2010

ti t e k a top ta e i t y t tet alveluis s i v i i t Tässä iLaakerin p Lahdessa Jok ereella ja teen a l Tamp a t am aa

e p Nap eskiaukdälläsi y äk täm dä työpö ja pi


Suuren mittakaavan logistiikasta pidetään hyvää huolta

Ja juna kulkee taas… Viime lehdessä kerroin et­ tä vuosi 2009 tulee olemaan haasteellinen. No sitä se sitten todellakin oli! Kiitos, ei enem­ pää sellaista, se riitti ja opetti.

täs­sä haluankin kiittää yhti­ ön henkilökuntaa Lahdessa ja Tampereella siitä, että joustoa löytyi nopeasti, kiitos! Mutta, entä nyt?

Yhtiön liikevaihto putosi yli 30 % ja myös meidän oli so­ peutettava toimintaamme ti­ lanteeseen sopivaksi. Siksi

Vuoden alussa sovimme yhti­ ön sisällä, että mitään lomau­ tuksia tai muitakaan toimen­ piteitä ei talven tai kevään ai­ kana tehdä. Päätimme keskit­ tyä vain ja ainoastaan sen teke­ miseen jonka osaamme, oman työmme. Ratkaisu näyttää ole­ van oikea! Alkuvuosi on osoittanut, että mahdollisesti nyt ollaan jo me­ nossa oikeaan suuntaan. Kul­ makerroin ei ole hurja, mutta on oikea suunta ja se lienee tär­ kein asia. Kiire on lisääntynyt sekä täällä Tampereella, että Lahdessa. Asiakkaissa on huo­ mattavissa selvää virkoamista, mutta kovasti joka lenkki saa töitä tehdä, että kauppoja ja tulosta syntyy.

käteen. JokiLaakeri Oy on nyt toimittanut ensimmäisiä suo­ ria toimituksia asiakkaalle pai­ kalliselta yhteistyökumppanil­ tamme asiakkaan yksikköön kaukomailla. Haluamme näin vastata asiakkaan haasteeseen sekä pyyntöön palvella hei­ tä myös globaalisti. Tämä työ on vasta alussa ja opimme ko­ ko ajan uutta. Tulevaisuudes­ sa siitä toivottavasti tulee yh­ tiön yksi tärkeä kivijalka koti­ maan lisäksi. Toivon että seuraavassa syk­ syn lehdessä saan kertoa Teil­ le kaikille uusista ja innovatii­ visista kuvioista, joista yhteis­ työkumppaneidemme kans­ sa neuvottelemme parhail­ laan. Se vaan on niin, että uu­ det projektit pitävät mielen virkeänä ja koneen kunnossa, koska juna kulkee taas…

Jori Paatsjoki

Kustannustason seuraaminen on edelleenkin todella tär­ keää, kilpailukyky pitää säi­ lyttää. Globalisaatiotakaan ei voida pitää pahana peikko­ na, meidän on vain oltava sii­ nä mukana, ettemme siitä ju­ nasta jää. Mukaan hyppäämi­ nen on kovin hankalaa jälki­

Toimitusjohtaja

ALSO Finland Tampereella on oman alansa jättiläinen Suomessa. Se on IT-,

- JokiLaakeri Oy on toiminut kulutus-, ja viihde -elektroniikan tukkuri ja myös suuren kokoluokan automatisoitu alihankkijanamme noin vuo­ den verran. Tuotteet JokiLaa­ logistiikkakeskus. Hallien mittasuhteet ovat valtavat. Näissä halleissa automatiikka kerista kulkevatkin meille kah­ hoitaa tuotteiden varastoinnin ja noudot. JokiLaakeri toimittaa tuotteita tämän ta kautta. Toisaalta suoraan oman kunnossapitomme tar­ järjestelmän kunnossapitoon. Toimituksissa ovat laakereiden lisäksi monet peisiin ja toisaalta toimeksian­ muutkin kuljettimien vaatimat varaosat. Osa tuotteista toimitetaan suoraan nostamme suoraan Logisticil­ Logistic Oy:lle, joka valmistaa varaosia ALSO:n automaatiojärjestelmiin. le, joka valmistaa ja kehittää varaosia, sanoo Alson kunnossapidon esimies Jani Eronen. - Meillä on merkittävä mää­ rä kuljettimia, jotka kaipaavat säännöllistä huoltoa ja mo­ dernisointia, jotta järjestel­ mämme toimisi halutulla var­ muudella. Satunnaisten huol­ totarpeiden lisäksi ennakko­ huollamme laitteistot vuosit­ tain. Tämä tapahtuu kesällä, hän jatkaa. JokiLaakerin tekniselle johtajalle Jari Pelttarille Also on tullut tutuksi taloksi. - Also on meille tietyllä taval­ la hyvin perinteisesti toimi­ Kunnossapitopäällikkö Jani Eronen, Also(vas.) ja tekninen johtaja Jari Pelttari JokiLaakeri. Taustalla osa Alson massiivisesta, noutoroboteilla toimivasta tukkuvarastosta.

2

JokiLaakerinLehti

JokiLaakerinLehti

3


Tässä tiivistetty tietopaketti JokiLaakerin palveluista Tampereella ja Lahdessa Nappaa talteen tämä keskiaukeama ja pidä työpöydälläsi Alson kunnossapitopäällikkö Jani Eronen ja tekninen johtaja Jari Pelttari JokiLaakerista tarkastavat kuljettimeen asennettuja osia.

va asia­kas. Toimitukset ovat toistaiseksi olleet suoriin ti­ lauksiin perustuvia. Yhteis­ työ on toiminut hyvin ja asiat on saatu toimimaan asiakasta tyydyttävästi. Jo vuodenkin kokemuksella tiedämme mi­ tä meiltä odotetaan ja osaam­ me varautua oikein, hän kom­ mentoi. - Koska vaatimustaso on

kor­kea, niin vain korkealuok­ kaisimmat tuotteet on hyväk­ sytty toimituksiin, hän jatkaa. Toiminta on kolmikantais­ ta, jossa Also on tilaaja, Joki­ Laakeri tarvikkeiden toimit­ taja ja Logistic toteuttaa lait­ teiden huollot, korjaukset ja modernisoinnit. Logistic toi­ mii "avaimet käteen" -periaat­ teella eli projektit toteutataan

muutostöistä loppuasennuk­ seen saakka. Kuljettimia ja hyllystöhis­ sejä kehitetään jatkuvasti nii­ den tehtävien tai ominaisuuk­ sien mukaan. Muutostarpeita syntyy nopeuden, käyttövar­ muuden tai huoltovälien pi­ tuuden takia.

ALSO FINLAND on osa Sveitsissä pörssinoteerattua ALSO-konsernia, joka on alansa nel­ jänneksi suurin toimija Euroopassa. Konsernilla on toimintaa Sveitsissä, Saksassa, Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Norjassa. Pohjoismaissa johtava toimipiste on Tampereella.

Tulossa syksyllä JokiLaakeri Open 22.9.

Ensi syyskuussa Alihankintamessujen 21.–23.9. aikaan on perinteinen JokiLaakeri Open -suurtapahtuma. Luvassa on taas monenlaista purtavaa ja vahvaa asiaa. Olemme mukana myös messutapahtumassa. Tervetuloa

4

JokiLaakerinLehti


Kuvassa on yrityksemme tärkein voimavara ja laadun tekijä Lisäksi toimitamme tässä mainittuja tuotteita kilpailukykyisin ehdoin ja asiantuntevasti palvellen Meidät tunnetaan luotettavana laakeritoimittajana.

Tuotteiden rinnalla yhtä tärkeänä on ammattitai-

Laakereiden lisäksi valikoimaamme kuuluu lukema-

toisen palvelun tuottaminen asiakkaillemme. Siinä

ton joukko muitakin tuotteita. Jotta voisit tutustua

työssä meitä on monta oman alueensa ammatti-

niihin kaikkiin, kerromme ne muutkin tässä esit-

laista, joilta kannattaa kysyä. He saavat asiat suju-

teessä. Valikoimaa riittää laakereiden lisäksi muun

maan ja löytävät oikean ratkaisun moniin tilanteisiin.

muassa voimansiirron, lastuavien työkalujen, kemi-

Olemme valmiina palvelukseen. Yhteystietomme

kaalien ja tarvikkeiden alueelle.

löydät takasivulta.

Tuotteet Laakerit

FAG/INA - vierintä- ja liukulaakerit - pesätuotteet, laakeriyksiköt - laakerointitarvikkeet - lineaarilaakerointi - Schaefflerin tekninen neuvonta - laakereiden kunnossapito ja kunnonvalvonta Timken - teollisuuslaakerit WD - vierintä- ja liukulaakerit - laakeriyksiköt

Tiivisteet

Freudenberg Simrit - akselitiivisteet - urarenkaat - värinäeristeet - suojapalkeet - o-renkaat - erikoistiivisteet

Voimansiirto

- ketjukäytöt - hihnakäytöt - hammashihnakäytöt - kytkimet - kiinnitysholkit

Teollisuuskemikaalit

Sipoon At-tuote - ruostesuoja-aineet - voiteluaineet - spraymaalit teollisuuteen Klüber - voiteluaineet Loctite - liimat ja lukitteet

Työturvallisuustuotteet -henkilökohtaiset suojaimet - öljyn ja nesteiden imeytysaineet

6

JokiLaakerinLehti

Pneumatiikka

Festo - sylinterit, venttiilit - liittimet, putket

Tarvikkeet - Seeger-varmistimet - Nilos-renkaat - Kipp-kiinnitysvivut

Lastuavat työkalut

Sandvik Coromant kovametalli - sorvaus - jyrsintä - poraus - avarrus Dormer pikateräs ja kovametalli - poraus - kierteitys - jyrsintä - kalvinta

Hiomatarvikkeet Mirka - hiomanauhat - tarvikkeet

Palvelut Kuljetuspalvelu Tuotteet perille kahtena viikottaisena jakelupäivänä. Asiakaskohtaiset toimitusmallit Neuvottele kanssamme juuri teidän yrityksenne toimintoihin sopiva toimitusmalli. Tuomme tuotteet sopimuksen mukaan perille asti. Hyllytyspalvelu Hyllytyspalvelumme on hyvä keino pitää oma varasto

aina ajan tasalla. Tuomme tuotteet suoraan hyllyyn sovittujen hälytysrajojen puitteissa. Tarkastamme varastotilanteen ja täydennämme sen automaattisesti. Viivakooditilaukset Nykyaikainen varastonhallintajärjestelmä, jossa tiedot asiakkaan varastotilanteesta välittyvät verkon kautta JokiLaakeriin. Mahdollistaa varastotilanteen lisäksi käyttötietojen monipuolisen hyödyntämisen. Mittava varastovalikoima Varastossamme on tuhansien tuotteiden valikoima. Yhä useammin tarvittava tuote löytyy suoraan varastomme hyllyltä mukaan otettavaksi. Räätälöidyt tuotteet Meiltä voit tilata tuotteita myös piirustusten mukaan valmistettuina. Koulutus ja tekninen tuki Kehitämme asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme yhteistoimintaa koulutuksen ja teknisen tuen alueilla. 24-tunnin palvelu- ja päivystysnumero Nopeat tilanteet vaativat myös nopeaa reagointia. Palveluksessasi on kellon ympäri päivystysnumero, josta löytyy apu äkillisiä tilanteita varten. Puhelin: Tampere 010 525 1600 Lahti 010 525 1611


JokiLaakeri Oy osaa teknisen kaupan ja palvelun Meillä on korkealuokkaiset edustukset, kilpailukykyiset hinnat, ammattitaitoinen henkilökunta ja kattava palvelutarjonta. Asiakkaidemme toiveet ja tavoitteet ovat palvelutarjontamme lähtökohta. Kysy miten voimme teitä palvella.

Tsubaki asettaa uudet raja-arvot BS/DIN rullaketjuille Tsubaki on oman alueensa ehdoton laatujohtaja, sanoo tekninen johtaja Jari Pelttari JokiLaakerista. Vaativat asiakkaat prosessiteollisuudessa ovat merkittävä käyttäjäkunta. Pidämmekin siksi

JokiLaakeri Oy, Tampere

JokiLaakeri Oy, Lahti

Jori Paatsjoki Toimitusjohtaja Suora 010 525 1602 Matkapuhelin 0400 638 051 jori.paatsjoki@jokilaakeri.fi

Jari Pelttari Tekninen johtaja Suora 010 525 1605 Matkapuhelin 040 570 6110 jari.pelttari@jokilaakeri.fi

Matti Viljanen Myyntipäällikkö Suora 010 525 1612 Matkapuhelin 050 917 9571 matti.viljanen@jokilaakeri.fi

Pekka Ahola Myyntipäällikkö Suora 010 525 1609 Matkapuhelin 040 770 6090 pekka.ahola@jokilaakeri.fi

Sanna Korpela Myynti-insinööri Suora 010 525 1603 Matkapuhelin 050 373 2466 sanna.korpela@jokilaakeri.fi

Jukkapekka Päivinen Myynti Suora 010 525 1613 Matkapuhelin 050 917 9572 jukkapekka.paivinen@jokilaakeri.fi

Timo Karvonen Tuotepäällikkö, työkalut Suora 010 525 1607 Matkapuhelin 050 322 8058 timo.karvonen@jokilaakeri.fi

Kristiina Talonpoika Taloushallinta Suora 010 525 1604 kristiina.talonpoika@jokilaakeri.fi

Juha Kemppi Myynti Suora 010 525 1681 Matkapuhelin 050 492 9810 juha.kemppi@jokilaakeri.fi

Pekka Koskinen Myynti Suora 010 525 1606 Matkapuhelin 040 861 6881 pekka.koskinen@jokilaakeri.fi

Eero Karjalainen Logistiikka, varasto Suora 010 525 1610 Matkapuhelin 040 7000 722 eero.karjalainen@jokilaakeri.fi

tuotetta aina varastotavarana. Maailman suurin ja johtava ketjuvalmistaja Tsubaki on tuonut markkinoille uuden GT4 Winner BS/DIN standardin (eurooppalainen standardi) mukaisen rullaketjun. Tämä huippuketju kestää käytössä pidempään pienemmillä ylläpitokustannuksilla ja on tehonsiirtokyvyltään huomattavasti kilpailijoitaan edellä. Tsubaki GT4 Winner – ketjussa on pa­ tentoitu saumaton ja voitelu-urilla varus­ tettu LG-holkki ( RS16B-RS24B ) jonka

voitelu-urat ohjaavat ja varaavat voitelu­ ainetta tapin ja holkin liitoskohtaan, jos­ sa ketju sitä eniten tarvitsee.

Tietoja vaihtamassa myyntipäällikkä Kai Mäkinen, SKSGROUP ja tekninen johtaja Jari Pelttari, JokiLaakeri

24-tunnin palveluja päivystysnumero: Tampere 010 525 1600, Lahti 010 525 1611

Kirsi Lehtiaho Kuljetukset, varasto Matkapuhelin 050 323 0305 kirsi.lehtiaho@jokilaakeri.fi

GT4 = Generation Tsubaki the 4th

GT4 Winnerin täydellisen sylinteri­ mäinen ja saumaton holkki takaa mah­ dollisimman tasaisen pintapaineen ta­ pin ja holkin välille. GT4 Winnerissä on vakiona patentoi­ tu Ring Coining vahvistettu liitoslenkki joka takaa ketjun maksimi KW käyttöte­ hon hyödyntämisen ja on murto- ja väsy­ mislujuudeltaan sekä kulumiskestävyydel­ tään yhtä vahva kuin perusketju. GT4 Winnerin EASYBREAK-ketjuta­ pit on upponiitattu asennuksen helpotta­ miseksi vaikeissakin olosuhteissa. Tsubakin GT4 Winner rullaketjuja saat suoraan varastostamme alkaen 1.4.2010.

JokiLaakerin valikoimissa ovat myös Klüber Lubricationin

elintarvikehyväksytyt voiteluaineet Allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella JokiLaakeri edustaa ja varastoi Klüber Lubricationin voiteluaineita. Elintarviketeollisuus on yksi vaativimmista kohteista.

www.jokilaakeri.fi JokiLaakeri Oy, Tampere Ilmailunkatu 17, 33900 Tampere , PL 12, 33101 Tampere Keskus 010 525 1600, faksi 010 525 1616 JokiLaakeri Oy, Lahti Helsingintie 50 (vanha Starkki), 15100 Lahti Keskus 010 525 1611, faksi 010 525 1615

8

JokiLaakerinLehti

Klüber Lubrication valmistaa voiteluai­ neita, jotka soveltu­ vat kaikkeen teolli­ suuden voitelukoh­ teisiin. Viime vuosi­ na ovat yhä tärkeäm­ mäksi tulleet tuotteet, jotka soveltuvat elintarviketeollisuuden käyttöön. Klü­

berillä valmistetut voiteluaineet täyttä­ vät kaikki elintarviketeollisuudessa tar­ vittavat kriteerit.

Klübersynth UH1 14-151 Laajan käyttö­ lämpötila-alueen (-45 - +120 °C) yleis­ rasva elintarviketeollisuuteen. Soveltuu erinomaisesti laakereiden, vaihteiden, johteiden, nostosylintereiden, ohjaustan­

kojen jne. voiteluun.

Klüber Summit Hysyn FG öljyt Täyssyn­ teettinen kompressoriöljy, joka soveltuu hyvin myös ketjujen voiteluun ja hydrau­ liikkaan elintarviketeollisuudessa. Komp­ ressoreissa vähentää kunnossapitokus­ tannuksia ja pidentää öljynvaihtovälejä. Käyttölämpötila-alue –45 - +135 °C.

JokiLaakerinLehti

9


Elintarviketeollisuus edellyttää voiteluaineilta korkeaa laatu- ja hygieniatasoa Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä ja vahva bränditalo. Hartwall Lahti on huippumoderni tuotantolaitos ja logistiikkakeskus. Se on pitkälle automatisoitu, joustava ja kustannustehokas laitos, jonka tuotannossa pienetkin yksityiskohdat suunnitellaan huolellisesti. Klüber Lubrication on tunnettu korkealaatuisista voiteluaineista. Sillä on tuotteita niin tavanomaisiin kohteisiin kuin erityiskohteisiin, joita ovat ympäristömyötäiset tuotteet, sekä voiteluaineet, jotka täyttävät elintarvike- ja juomateollisuuden erityistarpeet ja hygieniavaatimukset. JokiLaakeri Lahti on omilla palveluillaan mukana, kun nämä kaksi kehittävät uusia ratkaisuja tuotannon voiteluainetarpeisiin. – Elintarviketeollisuus asettaa myös voiteluaineille erityisvaati­ muksia. Tärkeimpänä on korkea hygienia. Ja tietysti perusasiana, tuotteen tulee olla korkealuok­ kainen ja toimia oikein kohteessaan, sa­ noo kunnossapitopäällikkö Antti Ketola Hartwallilta. – Voiteluaineiden osalta on menos­ sa vaihe, jossa tulevia valintoja suunni­

tellaan. Tavoitteenamme on, että nimik­ keistöä tällä alueella voitaisiin selkiyttää ja supistaa, jolloin niiden hallinta on su­ juvampaa. Tässä teemme yhteistyötä Klü­ ber Lubricationin ja JokiLaakerin kans­ sa, hän jatkaa. Tässä työssä hyödynnetään Klüberin laa­ jaa tuotevalikoimaa ja osaamista juuri elintarviketeollisuudesta. – Olemme jo aloittaneet omat selvitys­

työmme ja sen pohjalta rakennamme voi­ teluainesuunnitelmaa Hartwallille, täydentää asiakaspalvelupäällikkö Jari Lehto Klüberiltä. Yhteistyö Jo­ kiLaakerin kanssa on jo nyt paranta­ nut toimituksia ja varmistanut saa­ tavuutta, hän jatkaa. Tässä kolmikantaisessa yhteistyössä Joki­ Laakerilla on roolina nimenomaan saata­ vuuden varmistaminen. Yhteistyötä Har­ wallin kanssa on jo ollut perinteisempien tuotteiden osalta. Näitä ovat laakerit ja pneumaattiset tuotteet. –Tiivis yhteistyö nyt toteutet­ tavassa voiteluainesuunnittelussa auttaa meitä tulevaisuudessa pal­ jonkin. Heti alussa mukana ole­ minen lisää meidänkin osaamistamme tällä vaativalla alueella, kommentoi Juha Kemppi JokiLaakerista. Olemme tehneet yhteistyötä Klüberin kanssa jo vuosia. Se on kasvattanut yh­ teistä osaamistamme, hän jatkaa.

Kuvassa vasemmalta Juha Kemppi JokiLaakerista, Jari Lehto Klüberiltä ja Antti Ketola Hartwallilta. Taustalla osa Hartwallin huippumodernia tuotantolinjaa.

10

JokiLaakerinLehti

JokiLaakerinLehti

11


Näissä merkeissä: LAAKERIT • INA FAG • TIMKEN • WD VOIMANSIIRTO • SKS MEKANIIKKA OY LASTUAVAT TYÖKALUT • SANDVIK COROMANT • DORMER TOOLS, TIIVISTEET • FREUDENBERG SIMRIT OY SEEGER-VARMISTIMET/NILOS-RENKAAT • KNORRING OY KEMIKAALIT • SIPOON AT-TUOTE OY TEOLLISUUSLIIMAT • LOCTITE ERIKOISRASVAT • KLÜBER LUBRICATION

www.jokilaakeri.fi JokiLaakeri Oy, Tampere Ilmailunkatu 17, 33900 Tampere , PL 12, 33101 Tampere Keskus 010 525 1600, faksi 010 525 1616 JokiLaakeri Oy, Lahti Helsingintie 50 (vanha Starkki), 15100 Lahti Keskus 010 525 1611, faksi 010 525 1615

1_2010_Lehti  

Tässä tiivistetty tietopake tti Tamperee lla ja Lahdessa tämä keskia ukeam a ja pidä työpöy dälläsi Nappa a talteen 1/2010 Riippumattoman to...