Page 1

1 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


2 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

รายงานสรุปวิชา : ARTD3302 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ รายงาน : การปรับแต่งการจัดการบริหารเว็บบล็อก (Blogger) สรุปความโดย นายณัฐวุฒิ จินะรักษ์ รหัสนักศึกษา 5211300545 กลุ่มเรียน 201 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ Contact E-mail : Nattawut521@gmail.com Publish Blog : http://artd3302-Nattawut.blogspot.com/ Publish Googleplush :https://plus.google.com/u/0/116723399631216089250/posts

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


3 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

การปรับแต่งขนาดและกราฟิกพื้นหลัง Blogger โดยนาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ รหัส 5211300545

รายงานนี้คือบันทึกความรู้เรื่องการปรับแต่งการจัดการบริหารเว็บบล็อก (Blogger) ในฐานะ ผู้จัดการระบบ (Admin) Google Blogger Domain & Hosting ที่ blogspot.com โดยจะอธิบาย รายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการใช้งาน Blogger นั้น สิ่งสาคัญอันดับแรกต้องมีการสมัคร Gmail เสียก่อนจึงจะ สามารถใช้งาน Blogger ได้ วิธีการสมัคร Gmail ให้เข้าไปที่ www.gmail.com

1

2 ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บของ www.gmail.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ www.gmail.com, 2556

ขั้นตอนการเรียนรู้การใช้งาน Blogger หมายเลข 1 กรณีที่ยังไม่มี Gmail สามารถคลิกสร้างบัญชีได้ และกรอกข้อมูลทีบ่ ัญชีได้ให้ไว้ให้ครบ หมายเลข 2 ถ้ามี Gmail เป็นของตนเองแล้วสามารถใช้ Gmail ลงชื่อเข้าใช้งานได้ทันที

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


4 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนต่อไปเมื่อสมัคร Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ www.blogger.com แล้ว สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ทันที เมื่อลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะเข้าไปสู่หน้า home โดย รายละเอียดขั้นตอนการใช้งานมีดังต่อไปนี้

3

5

6

4

7 ภาพที่ 2 แสดงหน้าเว็บบล็อคของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 3 แสดงชื่อบล็อกของผู้ใช้ ในที่นี้ชื่อบล็อกของผู้ใช้คือ Nattawut Jinarak หมายเลข 4 แสดงปุ่มเปลี่ยนภาษา ในที่นี้สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้หลายประเทศได้ตามความ ต้องการ หมายเลข 5 เมื่อคลิกที่เพิ่มบล็อกแล้ว จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่รายละเอียดหัวข้อของบล็อก หมายเลข 6 ที่อยู่โดเมนของ blogger หรือ ชื่อบล็อกของตนเอง หมายเลข 7 เมื่อใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อย คลิกที่สร้างบล็อก

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


5 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนต่อไปเมื่อทราบถึงภาพรวมของบล็อคแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการศึกษารายละเอียด ของหน้าที่แต่ละคาสั่งของ blogger

8 9

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 8 แสดงปุ่มคลิกดูบล็อก เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บบล็อกนั้นๆ หมายเลข 9 เมื่อเราต้องการที่จะเขียนบทความหรืออัพเดทบล็อก คลิกที่สร้างโพสใหม่

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


10

6 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

14 12

11

13

15

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 10 จะเป็นการสร้างชื่อหัวข้อของบทความ หมายเลข 11 หน้ากระดาษที่จะเขียนบทความนั้นๆ หมายเลข 12 แถบเครื่องมือในการเขียนบทความ หมายเลข 13 เมื่อคลิกหน้าแสดงตัวอย่าง สามารถดูการวางหน้ากระดาษก่อนเผยแพร่ได้ หมายเลข 14 คลิกเผยแพร่บทความ บทความจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน หมายเลข 15 ตาแหน่งที่ตั้ง เมื่อเราต้องการโพสบอกตาแหน่งที่เราอยู่ขณะการเขียนบทความนั้นๆ

17

16

18

ภาพที่ 5 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 16 เป็นคาสั่งการแทรกรูปภาพหรือแทรกวิดีโอ หมายเลข 17 เป็นคาสั่งการปรับเปลี่ยนฟอนต์ หมายเลข 18 เป็นการลบการจัดรูปแบบ เมื่อจาเป็นต้องลบการจัดรูปแบบก่อนเพราะขนาดที่เราไป Copy มานั้นจะไม่ได้ขนาดตัวอักษรของ blogger

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


7 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนต่อไปเมื่อทราบถึงภาพรวมของการเขียนโพสในบล็อคแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการ ศึกษารายละเอียดของหน้าการตั้งค่าคาสั่งของ blogger

19

20

21 22

ภาพที่ 6 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 19 เป็นการดูภาพรวมต่างๆ ของเว็บบล็อกของตนเอง หมายเลข 20 บทความทั้งหมดของเราที่เผยแพร่ หมายเลข 21 บอกสถิติของยอดการดูหน้าเว็บในแต่ละช่วง หมายเลข 22 รูปแบบการจัดหน้าเว็บบล็อก สามารถจัดรูปแบบหน้าเว็บได้ตามความต้องการ

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


8 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

ขั้นตอนนี้เมื่อคลิกที่คาสั่ง รูปแบบ จะเป็นการปรับแต่งหน้าเว็บบล็อกของตนเอง และ การศึกษาการเพิ่ม ของ Gadget หรือเป็นส่วนที่อานวยความสะดวกแก่บล็อกของตนเอง

23

24

ภาพที่ 7 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 23 รูปแบบการจัดหน้าเว็บบล็อก เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วสามารถจัดรูปแบบหน้าเว็บได้ตาม ความต้องการ หมายเลข 24 คาสั่งเพิ่ม Gadget ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา หรือสถิติของการดูหน้า เว็บ

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


9 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

25

ภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 25 ตัวเพิ่ม Gadget มีให้เลือกมากมายหลายอย่าง

28 29

26 27

ภาพที่ 9 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 26 คาสั่งแม่แบบนี้ เป็นการปรับแต่งในส่วนออกแบบต่างๆ นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


10 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

หมายเลข 27 แสดงแม่แบบต่างๆ ในblogger หมายเลข 28 ปรับแต่ง Template ที่จะแสดงบนมือถือ หมายเลข 29 การกาหนดค่าต่างๆ ในการออกแบบบล็อกของตนเอง

30 31

ภาพที่ 10 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 30 คาสั่งต่างๆ ในการออกแบบ สามารถปรับแต่งตามความต้องการได้ หมายเลข 31 เป็นการรีเซ็ตค่าออกแบบเดิม

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


11 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

33

34

32

35 36

ภาพที่ 11 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 32 เครื่องมือออกแบบเทมเพลตขั้นสูง หมายเลข 33 แถบเครื่องมือข้อความหน้าเว็บ หมายเลข 34 แบบอักษรที่มีมาให้ใน blogger สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ หมายเลข 35 เฉดสีที่สามารถปรับได้ตามใจ หมายเลข 36 ขนาดตัวอักษรที่จะแสดงในบล็อกของตนเอง

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


12 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

38

37

39

40 ภาพที่ 12 แสดงหน้าเว็บบล็อกของ http://arti3319-Nattawut.blogspot.com/ที่ blogspot.com ที่มา : ณัฐวุฒิ จินะรักษ์, 2556

หมายเลข 37 ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ ใน blogger หมายเลข 38 ชื่อบล็อกที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ หมายเลข 39 คาอธิบายเว็บบล็อก หมายเลข 40 สิทธ์ในการเป็นแอดมินร่วม สามารถเพิ่มผู้เขียนโดยใส่ที่อยู่ Gmail จากนั้นทั้งคนสร้าง บล็อกและคนถูกเชิญสามารถเข้ามาแก้ไข blogger ของตนเองได้เหมือนกัน

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


13 เอกสารบันทึกความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

นาย ณัฐวุฒิ จินะรักษ์ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คู่มือการเรียนรู้การใช้งานบริหารจัดการ blogger  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you