Page 1

IDENTITAT PRÒPIA

2012-2013 4a EDICIÓ ÀMBIT EMPRESA, ECONOMIA I DRET

MÀSTER

MÉ PAR S DE 1 TIC 00 EN C IPANT S A D EDI CIÓ A !

Estudis Immobiliaris Des del sector i pel sector Programa modular. Possibilitat de matricular-se de forma independent a qualsevol dels mòduls del programa

Organitza:

1


ÍNDEX Pàg. 3

ELS MÀSTERS DE LA UDG

Pàg. 3

OBJECTIUS

Pàg. 3

A QUI S’ADREÇA

Pàg. 3

REQUISITS D’ADMISSIÓ

Pàg. 3

TITULACIONS QUE S’OFEREIXEN

Pàg. 4

METODOLOGIA

Pàg. 4

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Pàg. 4

DIRECCIÓ

Pàg. 4

COORDINACIÓ

Pàg. 4

SESSIONS INFORMATIVES

Pàg. 5

PLA D’ESTUDIS

Pàg. 7

PROGRAMA

Pàg. 7

CLAUSTRE DOCENT

Pàg. 10 CONVALIDACIONS Pàg. 10 PLACES Pàg. 11 CALENDARI Pàg. 12 HORARI Pàg. 12 LLOC DE REALITZACIÓ Pàg. 12 PLACES Pàg. 12 PREU Pàg. 14 MÒDULS INDEPENDENTS Pàg. 14 FINANÇAMENT Pàg. 14 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Pàg. 15

PLÀNOL DE SITUACIÓ

Pàg. 15 SERVEIS

2


ELS MÀSTERS DE LA UdG Els màsters són estudis adreçats a la formació especialitzada de professionals en diferents àrees temàtiques amb un programa ampli i un nivell acadèmic superior i d’excel·lència. Característiques: – Caràcter professionalitzador i orientats al món laboral. – Possibilitat de realitzar pràctiques en empreses o institucions, en la majoria de programes. – Accés a la Borsa de Treball de la UdG. – Professorat format principalment per professionals de cada àmbit d’estudi. L’elecció dels formadors es realitza seguint criteris d’avaluacions de qualitat. Els docents s’escullen del món professional o acadèmic segons les necessitats específiques del curs i l’alumnat. – La qualitat: els gestiona la Fundació UdG: Innovació i Formació, certificada amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008. – Entre 60 i 120 ECTS* a realitzar en 1 o 2 cursos acadèmics. – Acreditats per la Comissió de Formació Continuada i el Consell de Govern de la UdG. – Un cop finalitzats els estudis s’obté el títol de màster atorgat per la UdG. * Els ECTS (European Credit Transfer System) fan referència al temps teòric que inverteix un estudiant per completar l’estudi (classes, estudi personal, treballs, exàmens, etc.).

OBJECTIUS Formar professionals qualificats per a llocs de treball de responsabilitat en empreses del sector immobiliari: promoció, construcció, intermediació, administració i gestió d’immobles, i capacitar-los per desenvolupar les tasques de gestió i direcció empresarial.

A QUI S’ADREÇA – A llicenciats en Dret, Econòmiques, Empresarials, ADE, així com titulats en Arquitectura o qualsevol enginyeria. – A diplomats en els estudis de l’apartat anterior, i titulats tècnics d’Arquitectura o qualsevol enginyeria. – Als administradors de finques i els seus empleats. – Als agents de la propietat immobiliària i els seus empleats. – Als promotors i constructors d’edificis i els seus empleats. – A tothom que estigui interessat en adquirir coneixements específics del sector immobiliari.

REQUISITS D’ADMISSIÓ – Titulats universitaris en Dret, Econòmiques, Arquitectura, Enginyeria, Empresarials, ADE, Graduat Social, Relacions Laborals, titulats mercantils, etc. – Haver realitzat el DEEI (Diploma d’Especialista en Estudis Immobiliaris) o el CEI (Curs d’Especialització en Immobiliària), per la Universitat de Girona. – Qualsevol professional que, sense tenir una titulació universitària, pugui demostrar la seva experiència professional o vinculació al sector (l’admissió anirà a càrrec de la direcció).

TITULACIONS QUE S’OFEREIXEN Els estudiants amb titulació universitària podran: – Realitzar tots els mòduls del programa i obtenir el títol de Màster en Estudis Immobiliaris per la UdG - MEI (bienni 2012-2014). – Realitzar els mòduls 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, i obtenir el títol de Diploma de Postgrau en Valoracions Immobiliàries per la UdG - PVI (curs 2012 - 2013). – Realitzar un mínim de 16 crèdits del programa i obtenir el títol de Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari per la UdG - DESI (curs 2012 - 2013).

3


– Realitzar 208 hores dels mòduls 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 i 14 i obtenir el títol de Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari - AICAT per la UdG (curs 2012-2013). Homologat per la Generalitat de Catalunya per inscriure’s al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. – Realitzar algun/s dels mòduls del programa (excepte el mòdul 17) i obtenir un certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació, per a cadascun d’ells. – Els estudiants que obtinguin la titulació de Màster en Estudis Immobiliaris podran donar-se d’alta, si ho desitgen, com a socis de ple dret a l’AMG - Associació del Màster de Girona. Els estudiants que obtinguin una titulació de postgrau, podran donar-se d’alta com a socis simpatitzants. Els estudiants sense titulació universitària prèvia (diplomatura, llicenciatura o enginyeria) podran: – Realitzar les modalitats anteriors, sempre que siguin admesos, i obtenir el certificat d’assistència corresponent. – Realitzar 208 hores dels mòduls 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 i 14 i obtenir el títol de Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari - AICAT per la UdG (curs 2012-2013). Homologat per la Generalitat de Catalunya per inscriure’s al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. – Realitzar un mínim de 16 crèdits del programa i obtenir el títol de Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari per la UdG - DESI (curs 2012-2013). – Realitzar algun/s dels mòduls del programa (excepte el mòdul 17) i obtenir un certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació, per a cadascun d’ells. – Per ser admès, caldrà justificar mitjançant certificat d’empresa o vida laboral, l’experiència/vinculació al sector.

METODOLOGIA Classes presencials on s’exposaran temes, es resoldran casos pràctics i es podran preguntar dubtes. En molts casos, l’alumne disposarà d’informació addicional per ampliar coneixements i aprofundir en els temes. En alguns mòduls hi ha treballs pràctics que ha de fer l’alumne.

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Assistència mínima al 80% de les sessions. – Assistència a la meitat més una de les visites addicionals a entitats del sector, per a cada curs acadèmic. – Elaboració de treballs pràctics. – Cada mòdul s’avalua de forma individual.

DIRECCIÓ – Pere Bahí i Alsina. Vicepresident del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries per la UB. API. Perit judicial. Enginyer en informàtica.

COORDINACIÓ – Rosa Pascual i Batlle. Gerent del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.

SESSIONS INFORMATIVES Els dimarts 17/7/2012 i 25/9/2012 Lloc: Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació. Edifici Mercadal. Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona. Hora: 18.00 h A/e: mei@udg.edu

4


En la formació i el reciclatge s’hi troba el futur dels professionals PLA D’ESTUDIS Per analitzar el pla d’estudis de la titulació, cal distingir cada mòdul bàsic de què es composa el Màster, el Postgrau i el Diploma d’Especialització: Màster en Estudis Immobiliàris - MEI: Cal fer tots els mòdul. El primer any es faran els mòduls voltats de verd. Durada mínima 2 cursos escolars. Diploma de Postgrau en Valoracions Immobiliaries - PVI: cal fer els mòduls amb fons gris. (durada mínima un curs escolar). Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari - DESI - AICAT: cal fer els mòduls amb fons groc. Les persones que no tinguin titulació universitària: Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari - DESI: cal fer un mínim de 16 crèdits LRU (durada mínima d’un curs escolar) i a més obtenir el certificat d’assistència al Màster o Postgrau corresponent. En el cas d’haver-ho fet. Diploma d’Especialització en el Sector Immobiliari - DESI - AICAT: cal fer els mòduls amb fons groc. 5


Les hores que s’indiquen són hores presencials de classe.

3 ECTS

2 LRU

5 ECTS

Dret Privat: obligacions i contractes

2,5 LRU

Fiscalitat Immobiliària Mòdul 10

Mòdul 1

Dijous

20 h

Dimecres

28 h

4 ECTS

2 LRU

5 ECTS 3 LRU Dret Privat: registral, hipotecari i drets reals

3 ECTS 2 LRU Arrendaments Urbans i Rústics

Dimarts

32 h

Dimecres

20 h

Dijous

3 ECTS

2 LRU

3 ECTS

2 LRU

4 ECTS

Mòdul 2

Mòdul 3

Urbanisme I

Propietat Horitzontal

Mòdul 5

Mòdul 4

Normativa específica del sector Mòdul 11

20 h 2 LRU

Màrqueting Immobiliari Mòdul 12

24 h

20 h

Dimarts

3 ECTS

2 LRU

3 ECTS 2 LRU Valoracions Immobiliàries I

4 ECTS 2 LRU Organització d’Empreses I

Dijous

Dimecres

Urbanisme II Mòdul 6

Dimarts

Mòdul 8

20 h

3 ECTS 2 LRU Coneixement de l’edificació

20 h

Mòdul 14

24 h

6 ECTS 3 LRU Valoracions Immobiliàries II

Mòdul 9 Treball pràctic 30 h (1 ECTS)

Mòdul 7

Curs 2013-14

20 h

Dijous

Curs 2013-14

20 h

Dijous

32 h

Dipl. d’Espec. Sector Immobiliari DESI - AICAT 208 h Homologat per la Generalitat de Catalunya

Postgrau en Valoracions Immobiliàries - PVI 30 ECTS

3 ECTS

4 ECTS

2 LRU

Direcció Comercial Mòdul 13

Dimarts

Mòdul 15

20 h

Dimarts

4 ECTS

2 LRU Projecte

Mòdul 17 Treball pràctic MEI 90 h 6 h

6

2 LRU

Organització d’Empreses II 24 h

4 ECTS

2 LRU

Gestió d’Obres Mòdul 16

Curs 2013-14

20 h Mòdul primer any del Màster Mòdul de Postgrau Mòdul DESI-AICAT

MÀSTER en ESTUDIS IMMOBILIARIS - MEI 64 ECTS


PROGRAMA – MÒDUL 1. Dret privat: obligacions i contractes. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 2. Dret privat: registral, hipotecari i drets reals. 5 ECTS – 3 LRU – 32 h. – MÒDUL 3. Arrendaments urbans i rústics. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 4. Propietat horitzontal. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 5. Urbanisme I. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 6. Urbanisme II. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 7. Coneixement de l’edificació. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 8. Valoracions immobiliàries I. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 9. Valoracions immobiliàries II. 6 ECTS – 3 LRU – 32 h. – MÒDUL 10. Fiscalitat immobiliària. 5 ECTS – 2,5 LRU – 28 h. – MÒDUL 11. Normativa específica del sector. 4 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 12. Màrqueting immobiliari. 4 ECTS – 2 LRU – 24 h. – MÒDUL 13. Direcció comercial. 3 ECTS – 2 LRU – 20 h. – MÒDUL 14. Organització i gestió d’empresa I. 4 ECTS – 2 LRU – 24 h. – MÒDUL 15. Organització i gestió d’empresa II. 4 ECTS – 2 LRU – 24 h. – MÒDUL 16. Gestió d’obres. 4 ECTS – 2 LRU – 24 h. – MÒDUL 17. Projecte. 4 ECTS – 0,5 LRU – 6 h. ALTRES – Es realitzaran visites a les seus dels col·lectius/associacions del sector.

Pensat i organitzat des del sector i per al sector Més de 100 participants en cada edició! CLAUSTRE DOCENT El professorat del claustre docent té molta experiència en la formació i és personal actiu en empreses i/o administracions on realitzen la seva tasca principal. Amb el sistema de qualitat de la FUdGIF certifiquem que els professors són valorats després de cada període formatiu. Una valoració que no sigui l’esperada pot qüestionar la continuïtat d’aquell professor. Aquest sistema ens obliga a mantenir un alt nivell de qualitat docent i formativa entre els professors dels estudis immobiliaris. El professorat és el següent: 7


– Abril Campoy, Joan Manel. Professor titular de Dret Civil a la Universitat Autònoma de Barcelona. Magistrat de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra. Director dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona. – Aguilà Bonfill, Josep M. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. – Alegret Burgués, Albert. Doctor arquitecte. Centre d’Estudis CEIAM Cabré Alegret, SL. – Bahí Alsina, Jaume. Arquitecte tècnic. Màster en Direcció i Gestió d’Empreses UdG. API. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Volums Estudi d’Arquitectura i PdO Constructora. – Bahí Alsina, Pere. Màster en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries per la UB. API. Pèrit judicial. Enginyer en informàtica. Vicepresident del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. CuBuS Immobiliària. – Balbín Valentí, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi API de Girona. Soci de Rebled, Vázquez, Balbín, SC. – Bartina Boxà, Narcís. Enginyer tècnic industrial en electrònica. Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. – Bernat Falomir, Jordi. Arquitecte. Coordinador de Valoracions de l’Agència Tributària de Catalunya. Professor associat de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. UPC. – Bordas Tutau, Pere. Enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya ETSEA. Màster en Gestió i Organització de la Universitat UPC. Tècnic valorador de l’Agència Tributària de Catalunya ATC. Vocal tècnic titular del Jurat d’Expropiació de Catalunya. Professor associat de la Universitat de Girona a l’àrea d’Enginyeria Agroforestal. API. – Brancós Núñez, Enric. Notari. Acadèmic de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. – Callís Freixas, Eduard. Arquitecte. Membre del grup de recerca Habitar de la UPC. – Castellano Costa, Josep. Doctor en Dret i arquitecte tècnic. Director del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la UdG. – Cesena Mèlich, Oriol. Llicenciat i doctorand en Administració i Direcció d’Empreses. Màster en Màrqueting i Comercialització, ESADE. Professor i director de diferents programes a la UdG, la UOC i la UB. És director de la consultora en màrqueting Focalizza especialitzada en l’assessorament a la petita i mitjana empresa. Autor de diferents llibres sobre màrqueting en el sector públic i conferenciant habitual en estratègia comercial. – Company Agustí, Joan. Llicenciat en Dret. Advocat. API. Administrador de finques. Ceigrup - Finques Company. Expresident d’Administradors de Finques de Girona. – Corsunsky Zeitune, Laura. Llicenciada en Dret. Advocada especialista en dret públic. Màster en Dret Urbanístic. Assessora jurídica del Gremi de Promotors i Constructors de Girona. Sòcia de Corsunsky & Moré Advocats Associats, SLP. – Corominas Llach, Ramon. API. Pèrit judicial. President del Col·legi API de Girona. Membre del Consell dels Col·legis API de Catalunya. Membre de la Comissió d’Urbanisme i Construcció de la Cambra de Comerç de Girona. Diplomat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG). Postgrau en Comerç i Màrqueting per a PIMES (Les Heures-Deusto). Postgrau en Urbanisme (UdG). Curs d’Especialització immobiliària (UdG). Titular de Finques Lleal Tulsà - fincahabitat.com. – De Ribot de Batlle, Ignasi. Llicenciat en Dret. Advocat. Expresident de la Cambra Agrària. Vocal del Tribunal Arbitral de Girona. – Delgado Salas, Rocío. Llicenciada en Dret. Advocada. Màster en Dret Civil, Dret de Família, UB. Màster en Direcció Estratègica de Personal, UPC. Assessora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona. Assessora jurídica del projecte Rehabitat per a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Delgado Advocats. 8


– Domènech Garcia, Carme. Diplomada en Arquitectura Tècnica. Tècnica superior en prevenció de riscos laborals. – Donés Barcons, Josep. Secretari general del Gremi de Promotors de Girona. Secretari general de FECAPCE. Vocal secretari APCE. – Duatis Puigdollers, Jordi. Arquitecte. Professor associat d’Arquitectura Legal, Dret Urbanístic i Valoracions de la UPC. Professor associat d’urbanisme a la UdG. Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya. – Espinet Coll, Francesc. Llicenciat en Dret. Advocat. Soci de Bellvehí Advocats, SL. – Figueras Izquierdo, Ricard. Llicenciat en Dret. Advocat. Director de Figueres- Advocats. – Frigolé Peracaula, Joana. Consultora i coach professional, formada per l’Escuela Europea de Coaching (programa acreditat ACTP per la International Coach Federation). Gerent de PERFIL Consultoria de recursos humans. Llicenciada en Psicologia per la UAB. Formada en Coaching Transformacional per l’Institut Gestalt. Màster en Prevenció de Riscos per la Fundació UdG. Experta en coaching de directius. Formadora i consultora especialitzada en processos de gestió del canvi cultural a les organitzacions. Conferenciant i col·laboradora en diverses publicacions digitals (Equipos & Talento, RRHH Digital, Infoempleo, Recursos Humanos.com, Area Recursos Humanos, CV Explorer, entre d’altres) i ràdio. – Fusté Boadella, Cristina. Llicenciada en Dret. Advocada de Cuatrecasas Gonçalves Pereira – Gallego Ferruz, Josep L. Cap del servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat. Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. – García Valcarce, Miquel Àngel. Arquitecte i arquitecte tècnic. Professor associat de la UdG. Soci de Pottercrafts, SLP. – Gibert Utset, Esteve. Economista. President del Col·legi d’Economistes de Girona. – Jiménez Peñas, Hipólito. Director tècnic d’Ediseguros Mediación. Diplomat en Tècniques i Polítiques de Màrqueting, EADA. Màster en Direcció Comercial i Màrqueting, Cambra de Comerç. – Junyent Martín, Montserrat. Llicenciada en Dret. Advocada. Assessora jurídica del Consell dels Col·legis API de Catalunya. Cap de l’Assessoria del Coapi de Barcelona. – Labastida Azemar, Francesc. Arquitecte. Assessor tècnic del COAC i membre de la Comissió del CTE del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. – Larrondo Lizarraga, Joaquim. Registrador de la propietat de Girona. Doctor en Dret. – Marmolejo Duarte, Carlos. Doctor arquitecte. Coordinador de projectes d’investigació del CPSV. Professor lector de la UPC. – Matas Noguera, Miquel. Cap del Servei de Valoracions a Girona de l’Agència Tributària de Catalunya. – Mayoral del Barrio, Belén. Notària. Notaria Mayoral. – Moret Llosas, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Bufet Moret -Thomas. – Pérez Moratones, Narcís. Llicenciat en Dret. Advocat. Salgas Advocats. – Pérez Romo, Vanessa. Llicenciada en Dret i Màster en Corpore Finance per ESADE. Associada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. – Pou Soler, Josep Maria. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. Soci fundador de Pou Advocats, SLP. – Puig Abós, Ignasi. Llicenciat en Dret. Secretari de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya. – Ribera Roget, Albert. Arquitecte tècnic. Project manager. Màster en Gestió i Organització d’Empreses. Professor titular de la Universitat de Girona. Responsable de l’Àrea de Gestió de l’Edificació del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la UdG. – Robleda Cabezas, Joan. Economista. Cap dels Serveis d’Informació Tributària de l’AEAT de Girona. – Ruíz Medina, Moisès. Economista. Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària, UB. Postgrau en Direcció Immobiliària, UB-APCE. Director de CENIC. Formador immobiliari. 9


– Sobrevias Martí, Domènec. Arquitecte. Especialitzat en disseny i planificació urbanística. – Soler Plana, Ramon. Enginyer d’edificació i arquitecte tècnic. Postgrau d’Urbanisme, UdG. Tècnic municipal d’urbanisme. Taxador de Societat de Taxació, SA. Màster en Patrimoni Cultural a l’Àmbit Local per la Universitat de Girona. – Sureda Serrat, Carles. Titulat en Ciències Empresarials, branca Empresa i censor jurat de comptes. Soci d’Auditoria i Control Auditors, SLP. – Surós Peracaula, Joan. Llicenciat en Dret. Cap de la secció de consum de l’Agència Catalana de Consum. – Teixidor Pagès, Lluïsa. Vicepresidenta de l’Associació del Màster en Direcció d’Empreses de la Universitat de Girona. Vocal de l’associació d’antics alumnes de la Universitat de Girona Post-scriptum. Regidora d’Hisenda al Consistori de la Pera. – Terrades Cama, Sílvia. Advocada de la Generalitat. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. – Tocornal Ruíz, Josep M. Llicenciat en Dret. Advocat. Docent UdG i inspector de l’AEAT de Girona. – Vendrell Santiveri, Enric. Llicenciat en Dret. Advocat. Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya. Durant el curs, s’hi podran afegir altres professors si la direcció ho considera necessari.

CONVALIDACIONS Per convalidar els mòduls realitzats cal omplir la sol·licitud corresponent i fer un pagament del 12,5% de l’import del/s mòdul/s convalidat/s. Es podrà convalidar fins a un màxim del 50% dels crèdits del màster, dels postgraus i del diploma d’especialització.

ESTUDIS REALITZATS

8

10

ADE, Economia, Empresarials i Graduats Tributaris

X

Dret

1 X

2 X

3 X

4

X

Graduat Social i Relacions Laborals

X

X

X

7

X

Arquitectura i Arquitectura Tècnica DEEI-UdG

5

X

X

X

Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials

X

CEI-UdG

X

X

X

X

X

ALTRES TITULACIONS O ESTUDIS QUE ES PUGUIN ACREDITAR En cas que es demanin convalidacions d’altres estudis completats o realitzats parcialment, s’estudiarà cas per cas. En el moment de sol·licitar-ho, caldrà acreditar el temari, les hores lectives i presentar la justificació corresponent.

PLACES 50 * * La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització es compromet a comunicar-ho als alumnes amb antelació suficient i a tornar l’import de tots els pagaments realitzats, així com també de les possibles despeses bancàries originades pels tràmits del finançament bancari (sempre que s’hagin realitzat amb alguna de les entitats bancàries estipulades per la FUdGIF).

Forma’t! Tens 19 opcions diferents per triar 10


CALENDARI - CURS 2012-13

(4a edició)

Lloc: COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES C/ Francesc Ciurana, 2, entresòl 1a - Girona (1r trimestre) OCTUBRE 2012

NOVEMBRE 2012

4

5

6

7

1 2

3

8 9

10 11 12 13 14

DESEMBRE 2012 4

1

2 9

2

3

7

8

9

10 11

19 20 21

12 13 14

15

16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21

22 23 24 25

17 18

29 30

26 27 28

29

24 25 26 27 28 29 30

18

31

5 6

30

Lloc: COL·LEGI API C/ Eiximenis, 18, entresòl 1a -Girona- (2n trimestre) FEBRER 2013

GENER 2013

1

2

3

4

7 8

9

10

11 12 13

4 5

14 15

16

17

18 19 20

5

6

3 4

8

1

15 16 17

5

6

7

10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23

31

MARÇ 2013

6

7

1

2

3

8

9

10

4 5

1

2

3

6

7

8

9

10

11 12 13 14

15 16 17

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21

22 23 24

18 19

28 29

25 26 27

30 31

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

28

Lloc: GREMI DE PROMOTORS Av. Jaume I, 5, entresòl - Girona (3r trimestre) ABRIL 2013

MAIG 2013 7

1

2

3

1

2

6 7

8

9

10 11 12

3 4

5

6

7

8

9

20 21

13 14 15

16

17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22

23 24 25 26

17 18 19

29 30

27 28 29

30

24 25 26 27 28 29 30

3

4

5

6

8 9

10 11 12 13 14

15 16

17 18 19

JUNY 2013

1 2

4

5

31

20 21 22 23

Mòdul MEI PVI AICAT Matèria 1r any

Dia Data inici Data fi Sessions Hores CrèditsCrèdits setmana ECTS LRU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dijous Dimarts Dimecres ------- Dimarts Dimarts ------- Dijous Dijous Dimecres Dijous Dijous Dimarts Dimecres Dimarts -------

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X

Dret privat: Obligacions i Contractes Dret privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals Arrendaments Urbans i Rústics Propietat Horitzontal Urbanisme I Urbanisme II Coneixement de l’Edificació Valoracions Immobiliàries I Valoracions Immobiliàries II Fiscalitat Immobiliària Normatica Específica del Sector Màrqueting Immobiliari Direcció Comercial Organització i Gestió de l’Empresa I Organització i Gestió de l’Empresa II Gestió d’Obres Projecte Fi de Curs

18-10-2012 16-10-2012 17-10-2012 2013-2014 12-02-2013 09-04-2013 2013-2014 04-04-2013 09-05-2013 09-01-2013 10-01-2013 14-02-2013 08-01-2013 03-04-2013 14-05-2013 2013-2014 2012-2013

21-11-2012 11-12-2012 21-11-2012 12-03-2013 07-05-2013 02-05-2013 27-06-2013 20-02-2013 07-05-2013 21-03-2013 05-02-2013 15-05-2013 18-06-2013 -------

5 8 5 5 5 5 5 5 8 7 5 6 5 6 6 TOTAL

20 32 20 20 20 20 20 20 32 28 20 24 20 24 24 20 6 370

3 5 3 3 3 3 3 3 6 5 4 4 3 4 4 4 4 64

2 3 2 2 2 2 2 2 3 2,5 2 2 2 2 2 2 0,5

– Alguns dimarts, dimecres o dijous que quedin lliures, es realitzaran visites a les seus de les entitats del sector i es recuperaran les classes suspeses per possibles imprevistos. – Aquest calendari pot variar per causes imprevistes. 11


HORARI Dimarts, dijous i alguns dimecres de 16 a 20 h.

LLOC DE REALITZACIÓ 1r trimestre: Col·legi d’Administradors de Finques de Girona. C. Francesc Ciurana 2, entresòl 1a - 17002 Girona Tel. 972 205 974 - Fax 972 221 811 - info@cafgi.org - www.cafgi.org 2n trimestre: Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona. C. Eiximenis, 18, entresòl - 17001 Girona Tel. 972 203 617 - Fax 972 220 385 - coapi@apigirona.com - www.apigirona.com - www.api.cat 3r trimestre: Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. Av. Jaume I, 5, entresòl - 17001 Girona Tel. 972 205 148 - Fax 972 210 632 - gipce@gipce.com - www.gipce.com

PREU Descomptes especials*: 1– Col·legiats de les entitats organitzadores i empleats d’aquests col·legiats: 20% 2– Col·legiats de les entitats col·laboradores: 10% 3– Matrícules pagades abans del 7 de setembre: 5% addicional * Per gaudir dels descomptes (1 o 2) caldrà signar una declaració responsable que serà comprovada posteriorment per l’organització. Descomptes per a particulars i empreses (Màster, Postgraus i Diplomes d’Especialització): Consulteu els descomptes per a particulars (alumnes i exalumnes de la Fundació, persones amb situació d’atur, persones amb discapacitat i famílies nombroses) i empreses, a: www.fundacioudg.org/descomptes-i-beques.html Nota: Els descomptes no són acumulables excepte per les matrícules pagades abans del 7 de setembre que tindran un descompte del 5% addicional. 1- Col·legiats de les entitats organitzadores i els seus empleats. Pagat fins el 7-09-2012 MEI 3.375,00

Pagat a partir del 7-09-12

MEI 3.600,00

2- Col·legiats de les entitats col·laboradores. Pagat fins al 7-09-2012 MEI 3.825,00

Pagat a partir del 7-09-12

MEI 4.050,00

3- No col·legiats/associats d’organitzadors ni col·laboradors. Pagat fins al 7-09-2012 MEI 4.275,00

Pagat a partir del 7-09-12 MEI 4.500,00

* Primer any 61% de l’import, i segon any, la resta. La matrícula del Màster, del Postgrau i del Diploma d’Especialització en Sector Immobiliari inclou una assegurança d’accidents. No s’inclouen les taxes d’expedició del títol de la UdG. DESI – AICAT 2.227,50 € 12


Tenint en compte les convalidacions i els descomptes: A. Col·legiats/ associats d’Organitzadors i empleats d’aquests

Estudis realitzats

Pagat abans del 07/09/12

Pagat a partir del 07/09/12

MEI*

PVI

MEI*

PVI

Sense convalidacions

3.375,00

1.987,50

3.600,00

2.120,00

ADE, Economia, Empresarials i Graduats Tributaris

3.096,09

1.987,50

3.302,50

2.120,00

Dret

2.472,66

1.282,03

2.637,50

1.367,50

Arquitectura i Arquitectura Tècnica

2.981,25

1.593,75

3.180,00

1.700,00

DEEI-UdG

2.275,78

1.085,16

2.427,50

1.157,50

Graduat Social i Relacions Laborals

3.178,13

1.987,50

3.390,00

2.120,00

Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials

3.178,13

1.790,63

3.390,00

1.910,00

CEI-UdG

2.472,66

1.282,03

2.637,50

1.367,50

B. Col·legiats/associats de Col·laboradors Estudis realitzats

Pagat abans del 07/09/12

Pagat a partir del 07/09/12

MEI*

PVI

MEI*

PVI

Sense convalidacions

3.825,00

2.252,50

4.050,00

2.385,00

ADE, Economia, Empresarials i Graduats Tributaris

3.508,91

2.252,50

3.715,31

2.385,00

Dret

2.802,34

1.452,97

2.967,19

1.538,44

Arquitectura i Arquitectura Tècnica

3.378,75

1.806,25

3.577,50

1.912,50

DEEI-UdG

2.579,22

1.229,84

2.730,94

1.302,19

Graduat Social i Relacions Laborals

3.601,88

2.252,50

3.813,75

2.385,00

Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials

3.601,88

2.029,38

3.813,75

2.148,75

CEI-UdG

2.802,34

1.452,97

2.967,19

1.538,44

C. No col·legiats/associats d’Organitzadors ni Col·laboradors Estudis realitzats

Pagat abans del 07/09/12

MEI*

PVI

MEI*

PVI

Sense convalidacions

4.275,00

2.517,50

4.500,00

2.650,00

Pagat a partir del 07/09/12

ADE, Economia, Empresarials i Graduats Tributaris

3.921,72

2.517,50

4.128,13

2.650,00

Dret

3.132,03

1.623,91

3.296,88

1.709,38

Arquitectura i Arquitectura Tècnica

3.776,25

2.018,75

3.975,00

2.125,00

DEEI-UdG

2.882,66

1.374,53

3.034,38

1.446,88

Graduat Social i Relacions Laborals

4.025,63

2.517,50

4.237,50

2.650,00

Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials

4.025,63

2.268,13

4.237,50

2.387,50

CEI-UdG

3.132,03

1.623,91

3.296,88

1.709,38

* Primer any 61% de l’import i segon any la resta. La matrícula del màster, del postgrau i del diploma d’especialització en sector immobiliari inclou una assegurança d’accidents. No s’inclouen les taxes d’expedició del títol de la UdG.

13


MÒDULS INDEPENDENTS

A. Col·legiats/associats B. Col·legiats/associats C. No col·legiats/asso- d’Organitzadors i de Col·laboradors ciats d’Organitzadors empleats d’aquests ni Col·laboradors

Hores Pagat fins Classe 07/09/12

1 Dret privat: obligacions i contractes 2 Dret privat: registral, hipotecari, drets reals* 3 Arrendaments urbans i rústics 4 Propietat horitzontal 5 Urbanisme I 6 Urbanisme II 7 Coneixament de l’edificació 8 Valoracions immobiliàries I 9 Valoracions immobiliàries II * 10 Fiscalitat Immobiliària 11 Normativa específica del sector 12 Marqueting Immobiliari 13 Direcció Comercial 14 Organització i gestió d’empresa I 15 Organització i gestió d’empresa II 16 Gestió d’Obres 17 Projecte **

20 32 20 20 20 20 20 20 32 28 20 24 20 24 24 20 6

Pagat a partir 07/09/12

Pagat fins 07/09/12

Pagat a partir 07/09/12

Pagat fins 07/09/12

Pagat a partir 07/09/12

225 €

240 €

255 €

270 €

285 €

300 €

356 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 488 € 319 € 225 € 300 € 225 € 300 € 300 € 225 € 150 €

380 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 520 € 340 € 240 € 320 € 240 € 320 € 320 € 240 € 160 €

404 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 553 € 361 € 255 € 340 € 255 € 340 € 340 € 255 € 170 €

428 € 270 € 270 € 270 € 270 € 270 € 270 € 585 € 383 € 270 € 360 € 270 € 360 € 360 € 270 € 180 €

451 € 285 € 285 € 285 € 285 € 285 € 285 € 618 € 404 € 285 € 380 € 285 € 380 € 380 € 285 € 190 €

475 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 650 € 425 € 300 € 400 € 300 € 400 € 400 € 300 € 200 €

* Inclou una assegurança d’accidents / ** El projecte de màster es realitzarà en el darrer curs.

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si esteu a l’atur, informeu-vos al nostre web de les ajudes a les quals us podeu acollir. < FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO >

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de la preinscripció (550 € Màster 1r any, 350 € Màster 2n any, 400 € DESI-AICAT), que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Màster i Postgrau: fotocòpia del NIF i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – Diploma d’Especialització i mòduls: fotocòpia del NIF. En cas de no tenir titulació universitària: – Certificat d’empresa o vida laboral, per justificar l’experiència/vinculació al sector. 14


PLÀNOL DE SITUACIÓ ORGANITZA:

1

Col·legi d’Administradors de Finques de Girona C. Francesc Ciurana, 2, entresòl 1a 17002 Girona Tel. 972 20 59 74 - Fax 972 22 18 11 info@cafgi.org - www.cafgi.org

2

Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona C. Eiximenis, 18, entresòl 17001 Girona Tel. 972 20 36 17 - Fax 972 22 03 85 coapi@apigirona.com www.apigirona.com www.api.cat

3

Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona Av. Jaume I, 5, entresòl 17001 Girona Tel. 972 20 51 48 - Fax 972 21 06 32 gipce@gipce.com - www.gipce.com Fundació UdG: Innovació i Formació Edifici Mercadal

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i pràctiques en empreses i institucions.

15


TAMBÉ ET POT INTERESSAR Màster > Direcció i Gestió d’Empreses - MBA Postgrau > Fiscalitat de la Petita i Mitjana Empresa

Col·labora:

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 210 234 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 9 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org 16

Master en Estudis Immobiliaris  
Master en Estudis Immobiliaris  

Quarta edicio

Advertisement