Page 1

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si estàs a l’atur, informa’t a la nostra web sobre les ajudes a què et pots acollir. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Coaching amb Cavalls (Taller) – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau) – Processos de Laboratori Clínic (Especialització)

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NOVETAT

DIPLOMA DE POSTGRAU

HIPOTERÀPIA I EQUITACIÓ TERAPÈUTICA

* La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l’import de tots els pagaments realitzats. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 12 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org


DIPLOMA DE POSTGRAU EN HIPOTERÀPIA I EQUITACIÓ TERAPÈUTICA (Codi: 101032) PRESENTACIÓ La intervenció terapèutica amb el cavall és actualment una àrea innovadora de treball i coneixement. El cavall és un agent motivador que participa a les sessions i ajuda a crear un entorn lúdic per a la intervenció terapèutica. Els beneficis d’aquesta teràpia aporten una visió globalitzadora de la persona que integra la seva dimensió física, psíquica, sensorial i social. Ens trobem amb un sector que acusa una gran mancança de professionals ben formats, per això volem aportar una visió actual del tema, professionalitzar el sector i oferir la formació i les eines de treball necessàries per desenvolupar aquesta activitat.

PROGRAMA – BLOC I: Etologia del cavall – BLOC II: Formació eqüestre (han de fer aquest bloc les persones que no acreditin tenir formació eqüestre) – BLOC III: Introducció a la TAC – BLOC IV: Teràpia ocupacional – BLOC V: Fisioteràpia – BLOC VI: Psicologia – BLOC VII: Educació especial – BLOC VIII: Educació social – BLOC IX: Aportacions internacionals – BLOC X: Investigació aplicada a la TAC – BLOC XI: Seguretat – BLOC XII: Normativa i legislació – BLOC XIII: Pràcticum

OBJECTIUS – Adquirir recursos i competències teòrics i pràctics per utilitzar el cavall com a recurs terapèutic i pedagògic. – Desenvolupar, a través de l’experimentació, actituds i coneixements adequats per poder intervenir tenint en compte l’etologia i el comportament del cavall. – Treball en equip: aprendre a desenvolupar plans d’actuació interdisciplinaris adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i socials de la persona. – Conèixer com plantejar l’avaluació, el seguiment i l’estructura de les sessions, així com també les normes de seguretat bàsiques per portar a terme l’activitat. – Conèixer les malalties i els trastorns que es poden beneficiar de l’equitació terapèutica i la hipoteràpia. – Adquirir els coneixements imprescindibles d’equitació –manejar, muntar i tenir cura del cavall– per aplicar-los adequadament a l’entorn terapèutic.

METODOLOGIA – El curs consta de setanta-set hores teòriques impartides a les aules de l’escola Universitària EUSES i la UdG. S’oferiran les bases teòriques d’aquesta disciplina i es proporcionaran les eines de treball necessàries per desenvolupar-la. – Es parteix d’unes lectures prèvies i una metodologia participativa i de discussió a les aules a partir de mètodes audiovisuals. – Durant les hores de pràctiques s’oferirà l’oportunitat d’experimentar les sensacions rebudes pels usuaris durant la teràpia per tal d’interioritzar els coneixements donats a les aules. – Es faran pràctiques d’observacions de sessions d’hipoteràpia i equitació terapèutica en empreses amb l’objectiu de poder establir i participar en els plans d’intervenció. – S’elaborarà un quadern de pràctiques així com un projecte de final de curs on es veuran reflectits els coneixements adquirits durant el curs.

A QUI S’ADREÇA Als professionals de les ciències de la salut interessats en l’equitació terapèutica i la hipoteràpia.

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Un mínim del 80% d’assistència a les classes teòriques – Un mínim del 80% d’assistència a les classes pràctiques – 20% projecte final de curs

SORTIDES PROFESSIONALS – Exercir com a equinoterapeuta en hípiques i centres especialitzats. – Ampliar i professionalitzar els serveis terapèutics de les hípiques i granges escola. – Planificar noves activitats terapèutiques en els centres de salut, escoles d’educació especial, centres de teràpia ocupacional, hospitals de dia, etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Diplomatura o llicenciatura en Ciències de la Salut: Psicologia, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Pedagogia, Medicina, Educació Especial, etc.PRO PROGRAMA

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica per la Universitat de Girona

COORDINACIÓ EUSES – Anna Casaú Juan. Fisioterapeuta. Coordinadora Fisioteràpia Escola Universitària EUSES adscrita a la UdG. PROFESSORAT – Albert Fàbrega. Veterinari – Inés Fernández Barnosell. Psicòloga i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Ester Guiu. Fisioterapeuta i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Verònica Morante. Psicòloga i terapeuta ocupacional – Katrin Kopperschmidt. Terapeuta ocupacional i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Consuelo Rivera Toro. Educadora social i terapeuta ocupacional – Pilu Sala. Monitora d’equitació i directora de la granja equina Mas La Riera. Experta en doma natural. – Bernadette Viñamata. Metgessa pediatra i equinoterapeuta (postgrau UdG) – Sara Cuadrado. Monitora d’equitació – DkThr. Deutches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (Alemanya) – FENTAC. Fédération Nationale de Thérapies Avec le Cheval (França) DURADA I CALENDARI 312 hores (77 hores lectives, 165 hores pràctiques i 70 hores pràctiques d’observacions en empreses) / 22 crèdits Del 30 d’octubre de 2010 al 19 de juny de 2011 Sessions: 30-31 octubre, 27-28 novembre i 18-19 desembre 2010 29-30 gener, 26-27 febrer, 26-27 març, 16-17 abril, 7-8 maig i 18-19 juny 2011 BLOC II: 13-14 novembre de 2010 i 15-16 gener, 12-13 març i 28-29 maig de 2011 Horari: De 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 18.30 h LLOC DE REALITZACIÓ – Classes teòriques a la UdG i a l’Escola Universitària EUSES, adscrita a la UdG (C/ Francesc Macià, 65, Salt). – Classes pràctiques al Centre Hípic Mas Alba (Terradelles).

DIRECCIÓ – Inés Fernández Barnosell. Psicòloga i equinoterapeuta (postgrau UVic)

PLACES 26

COORDINACIÓ – Katrin Kopperschmidt. Terapeuta ocupacional i equinoterapeuta (postgrau UVic). Directora del centre hípic Mas Alba.

PREU 1.450 €* (o des de 136,14 €/mes**) o 1.200 €* per aquells que no hagin de realitzar el bloc II (o des de 112,67 €/mes**)


DIPLOMA DE POSTGRAU EN HIPOTERÀPIA I EQUITACIÓ TERAPÈUTICA (Codi: 101032) PRESENTACIÓ La intervenció terapèutica amb el cavall és actualment una àrea innovadora de treball i coneixement. El cavall és un agent motivador que participa a les sessions i ajuda a crear un entorn lúdic per a la intervenció terapèutica. Els beneficis d’aquesta teràpia aporten una visió globalitzadora de la persona que integra la seva dimensió física, psíquica, sensorial i social. Ens trobem amb un sector que acusa una gran mancança de professionals ben formats, per això volem aportar una visió actual del tema, professionalitzar el sector i oferir la formació i les eines de treball necessàries per desenvolupar aquesta activitat.

PROGRAMA – BLOC I: Etologia del cavall – BLOC II: Formació eqüestre (han de fer aquest bloc les persones que no acreditin tenir formació eqüestre) – BLOC III: Introducció a la TAC – BLOC IV: Teràpia ocupacional – BLOC V: Fisioteràpia – BLOC VI: Psicologia – BLOC VII: Educació especial – BLOC VIII: Educació social – BLOC IX: Aportacions internacionals – BLOC X: Investigació aplicada a la TAC – BLOC XI: Seguretat – BLOC XII: Normativa i legislació – BLOC XIII: Pràcticum

OBJECTIUS – Adquirir recursos i competències teòrics i pràctics per utilitzar el cavall com a recurs terapèutic i pedagògic. – Desenvolupar, a través de l’experimentació, actituds i coneixements adequats per poder intervenir tenint en compte l’etologia i el comportament del cavall. – Treball en equip: aprendre a desenvolupar plans d’actuació interdisciplinaris adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i socials de la persona. – Conèixer com plantejar l’avaluació, el seguiment i l’estructura de les sessions, així com també les normes de seguretat bàsiques per portar a terme l’activitat. – Conèixer les malalties i els trastorns que es poden beneficiar de l’equitació terapèutica i la hipoteràpia. – Adquirir els coneixements imprescindibles d’equitació –manejar, muntar i tenir cura del cavall– per aplicar-los adequadament a l’entorn terapèutic.

METODOLOGIA – El curs consta de setanta-set hores teòriques impartides a les aules de l’escola Universitària EUSES i la UdG. S’oferiran les bases teòriques d’aquesta disciplina i es proporcionaran les eines de treball necessàries per desenvolupar-la. – Es parteix d’unes lectures prèvies i una metodologia participativa i de discussió a les aules a partir de mètodes audiovisuals. – Durant les hores de pràctiques s’oferirà l’oportunitat d’experimentar les sensacions rebudes pels usuaris durant la teràpia per tal d’interioritzar els coneixements donats a les aules. – Es faran pràctiques d’observacions de sessions d’hipoteràpia i equitació terapèutica en empreses amb l’objectiu de poder establir i participar en els plans d’intervenció. – S’elaborarà un quadern de pràctiques així com un projecte de final de curs on es veuran reflectits els coneixements adquirits durant el curs.

A QUI S’ADREÇA Als professionals de les ciències de la salut interessats en l’equitació terapèutica i la hipoteràpia.

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Un mínim del 80% d’assistència a les classes teòriques – Un mínim del 80% d’assistència a les classes pràctiques – 20% projecte final de curs

SORTIDES PROFESSIONALS – Exercir com a equinoterapeuta en hípiques i centres especialitzats. – Ampliar i professionalitzar els serveis terapèutics de les hípiques i granges escola. – Planificar noves activitats terapèutiques en els centres de salut, escoles d’educació especial, centres de teràpia ocupacional, hospitals de dia, etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Diplomatura o llicenciatura en Ciències de la Salut: Psicologia, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Pedagogia, Medicina, Educació Especial, etc.PRO PROGRAMA

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica per la Universitat de Girona

COORDINACIÓ EUSES – Anna Casaú Juan. Fisioterapeuta. Coordinadora Fisioteràpia Escola Universitària EUSES adscrita a la UdG. PROFESSORAT – Albert Fàbrega. Veterinari – Inés Fernández Barnosell. Psicòloga i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Ester Guiu. Fisioterapeuta i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Verònica Morante. Psicòloga i terapeuta ocupacional – Katrin Kopperschmidt. Terapeuta ocupacional i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Consuelo Rivera Toro. Educadora social i terapeuta ocupacional – Pilu Sala. Monitora d’equitació i directora de la granja equina Mas La Riera. Experta en doma natural. – Bernadette Viñamata. Metgessa pediatra i equinoterapeuta (postgrau UdG) – Sara Cuadrado. Monitora d’equitació – DkThr. Deutches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (Alemanya) – FENTAC. Fédération Nationale de Thérapies Avec le Cheval (França) DURADA I CALENDARI 312 hores (77 hores lectives, 165 hores pràctiques i 70 hores pràctiques d’observacions en empreses) / 22 crèdits Del 30 d’octubre de 2010 al 19 de juny de 2011 Sessions: 30-31 octubre, 27-28 novembre i 18-19 desembre 2010 29-30 gener, 26-27 febrer, 26-27 març, 16-17 abril, 7-8 maig i 18-19 juny 2011 BLOC II: 13-14 novembre de 2010 i 15-16 gener, 12-13 març i 28-29 maig de 2011 Horari: De 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 18.30 h LLOC DE REALITZACIÓ – Classes teòriques a la UdG i a l’Escola Universitària EUSES, adscrita a la UdG (C/ Francesc Macià, 65, Salt). – Classes pràctiques al Centre Hípic Mas Alba (Terradelles).

DIRECCIÓ – Inés Fernández Barnosell. Psicòloga i equinoterapeuta (postgrau UVic)

PLACES 26

COORDINACIÓ – Katrin Kopperschmidt. Terapeuta ocupacional i equinoterapeuta (postgrau UVic). Directora del centre hípic Mas Alba.

PREU 1.450 €* (o des de 136,14 €/mes**) o 1.200 €* per aquells que no hagin de realitzar el bloc II (o des de 112,67 €/mes**)


DIPLOMA DE POSTGRAU EN HIPOTERÀPIA I EQUITACIÓ TERAPÈUTICA (Codi: 101032) PRESENTACIÓ La intervenció terapèutica amb el cavall és actualment una àrea innovadora de treball i coneixement. El cavall és un agent motivador que participa a les sessions i ajuda a crear un entorn lúdic per a la intervenció terapèutica. Els beneficis d’aquesta teràpia aporten una visió globalitzadora de la persona que integra la seva dimensió física, psíquica, sensorial i social. Ens trobem amb un sector que acusa una gran mancança de professionals ben formats, per això volem aportar una visió actual del tema, professionalitzar el sector i oferir la formació i les eines de treball necessàries per desenvolupar aquesta activitat.

PROGRAMA – BLOC I: Etologia del cavall – BLOC II: Formació eqüestre (han de fer aquest bloc les persones que no acreditin tenir formació eqüestre) – BLOC III: Introducció a la TAC – BLOC IV: Teràpia ocupacional – BLOC V: Fisioteràpia – BLOC VI: Psicologia – BLOC VII: Educació especial – BLOC VIII: Educació social – BLOC IX: Aportacions internacionals – BLOC X: Investigació aplicada a la TAC – BLOC XI: Seguretat – BLOC XII: Normativa i legislació – BLOC XIII: Pràcticum

OBJECTIUS – Adquirir recursos i competències teòrics i pràctics per utilitzar el cavall com a recurs terapèutic i pedagògic. – Desenvolupar, a través de l’experimentació, actituds i coneixements adequats per poder intervenir tenint en compte l’etologia i el comportament del cavall. – Treball en equip: aprendre a desenvolupar plans d’actuació interdisciplinaris adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i socials de la persona. – Conèixer com plantejar l’avaluació, el seguiment i l’estructura de les sessions, així com també les normes de seguretat bàsiques per portar a terme l’activitat. – Conèixer les malalties i els trastorns que es poden beneficiar de l’equitació terapèutica i la hipoteràpia. – Adquirir els coneixements imprescindibles d’equitació –manejar, muntar i tenir cura del cavall– per aplicar-los adequadament a l’entorn terapèutic.

METODOLOGIA – El curs consta de setanta-set hores teòriques impartides a les aules de l’escola Universitària EUSES i la UdG. S’oferiran les bases teòriques d’aquesta disciplina i es proporcionaran les eines de treball necessàries per desenvolupar-la. – Es parteix d’unes lectures prèvies i una metodologia participativa i de discussió a les aules a partir de mètodes audiovisuals. – Durant les hores de pràctiques s’oferirà l’oportunitat d’experimentar les sensacions rebudes pels usuaris durant la teràpia per tal d’interioritzar els coneixements donats a les aules. – Es faran pràctiques d’observacions de sessions d’hipoteràpia i equitació terapèutica en empreses amb l’objectiu de poder establir i participar en els plans d’intervenció. – S’elaborarà un quadern de pràctiques així com un projecte de final de curs on es veuran reflectits els coneixements adquirits durant el curs.

A QUI S’ADREÇA Als professionals de les ciències de la salut interessats en l’equitació terapèutica i la hipoteràpia.

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Un mínim del 80% d’assistència a les classes teòriques – Un mínim del 80% d’assistència a les classes pràctiques – 20% projecte final de curs

SORTIDES PROFESSIONALS – Exercir com a equinoterapeuta en hípiques i centres especialitzats. – Ampliar i professionalitzar els serveis terapèutics de les hípiques i granges escola. – Planificar noves activitats terapèutiques en els centres de salut, escoles d’educació especial, centres de teràpia ocupacional, hospitals de dia, etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Diplomatura o llicenciatura en Ciències de la Salut: Psicologia, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Pedagogia, Medicina, Educació Especial, etc.PRO PROGRAMA

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica per la Universitat de Girona

COORDINACIÓ EUSES – Anna Casaú Juan. Fisioterapeuta. Coordinadora Fisioteràpia Escola Universitària EUSES adscrita a la UdG. PROFESSORAT – Albert Fàbrega. Veterinari – Inés Fernández Barnosell. Psicòloga i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Ester Guiu. Fisioterapeuta i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Verònica Morante. Psicòloga i terapeuta ocupacional – Katrin Kopperschmidt. Terapeuta ocupacional i equinoterapeuta (postgrau UVic) – Consuelo Rivera Toro. Educadora social i terapeuta ocupacional – Pilu Sala. Monitora d’equitació i directora de la granja equina Mas La Riera. Experta en doma natural. – Bernadette Viñamata. Metgessa pediatra i equinoterapeuta (postgrau UdG) – Sara Cuadrado. Monitora d’equitació – DkThr. Deutches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (Alemanya) – FENTAC. Fédération Nationale de Thérapies Avec le Cheval (França) DURADA I CALENDARI 312 hores (77 hores lectives, 165 hores pràctiques i 70 hores pràctiques d’observacions en empreses) / 22 crèdits Del 30 d’octubre de 2010 al 19 de juny de 2011 Sessions: 30-31 octubre, 27-28 novembre i 18-19 desembre 2010 29-30 gener, 26-27 febrer, 26-27 març, 16-17 abril, 7-8 maig i 18-19 juny 2011 BLOC II: 13-14 novembre de 2010 i 15-16 gener, 12-13 març i 28-29 maig de 2011 Horari: De 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 18.30 h LLOC DE REALITZACIÓ – Classes teòriques a la UdG i a l’Escola Universitària EUSES, adscrita a la UdG (C/ Francesc Macià, 65, Salt). – Classes pràctiques al Centre Hípic Mas Alba (Terradelles).

DIRECCIÓ – Inés Fernández Barnosell. Psicòloga i equinoterapeuta (postgrau UVic)

PLACES 26

COORDINACIÓ – Katrin Kopperschmidt. Terapeuta ocupacional i equinoterapeuta (postgrau UVic). Directora del centre hípic Mas Alba.

PREU 1.450 €* (o des de 136,14 €/mes**) o 1.200 €* per aquells que no hagin de realitzar el bloc II (o des de 112,67 €/mes**)


* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si estàs a l’atur, informa’t a la nostra web sobre les ajudes a què et pots acollir. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Coaching amb Cavalls (Taller) – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau) – Processos de Laboratori Clínic (Especialització)

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NOVETAT

DIPLOMA DE POSTGRAU

HIPOTERÀPIA I EQUITACIÓ TERAPÈUTICA

* La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l’import de tots els pagaments realitzats. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 12 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org


* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si estàs a l’atur, informa’t a la nostra web sobre les ajudes a què et pots acollir. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Coaching amb Cavalls (Taller) – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau) – Processos de Laboratori Clínic (Especialització)

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NOVETAT

DIPLOMA DE POSTGRAU

HIPOTERÀPIA I EQUITACIÓ TERAPÈUTICA

* La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient i a tornar l’import de tots els pagaments realitzats. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 12 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org

Postgrau Hipoteràpia i Equitació Terapèutica  

1a edició.

Advertisement