Page 1

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si esteu a l’atur, informeu-vos al nostre web de les ajudes a les quals us podeu acollir. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

IDENTITAT PRÒPIA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 400 €, que es restarà de l’import de la matrícula i dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte de l’11 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL CURS 2011-2012 / 2a EDICIÓ

– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del res- guard). DIPLOMA DE POSTGRAU

DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS (codi: 111011) OBJECTIUS 1. Oferir formació en aquests tres àmbits: – l’exercici de responsabilitats relacionades amb la funció de direcció; – l’adquisició d’un marc de referència teòrica i prospectiva del treball social, sanitari, educatiu i laboral; – la formació tècnica i metodològica sobre polítiques públiques i socials. 2. Proporcionar un seguit de serveis als participants que depassen la dimensió formativa i que consisteixen en: – validació de coneixements i competències; – assistència i consell sobre el projecte individual professional; – accés a les borses de treball del sector. 3. Combinar els principis de solvència tècnica i econòmica pels quals s’ha de regir tota organització amb els principis d’equitat i universalitat que necessàriament s’han de trobar presents en la direcció de projectes i establiments socials. A QUI S’ADREÇA

– Professionals que exerceixen tasques de direcció en centres i serveis en els àmbits de treball social, educació social, salut, i persones interessades en aquesta formació especialitzada. – Diplomats i llicenciats amb experiència que desitgin presentar-se a funcions directives (es preveu una via d’accés a professionals amb experiència que no disposin de titulació universitària els quals podran aconseguir un certificat dels curs). – Alumnes que hagin realitzat el Postgrau de Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local. REQUISITS D’ADMISSIÓ Disposar de titulació universitària.

Podran accedir al curs les persones que no compleixin el requisit anterior però acreditin experiència en l’àmbit de la direcció de centres, projectes i establiments socials. Rebran un certificat d’assistència al curs. PROGRAMA Es contempla un mòdul especial sobre Plans de xoc anticrisi. Mesures econòmiques i socials a portar a terme i bateria d’indicadors. Mòdul 1. Polítiques de benestar i intervenció social Sessió introductòria: Organització, funcionament, glossari i conceptes del Postgrau en Polítiques Socials. 1.1. Anàlisi de polítiques socials.

1.2. Marc conceptual de l’estat del benestar. 1.3. La Seguretat Social. Mòdul 2. Els serveis i els projectes d’intervenció social 2.1. Sistemes de planificació i instruments d’anàlisi i diagnòstic de la realitat social. 2.2. Formulació i execució de projectes. 2.3. Els serveis. 2.4. Sistemes organitzatius i tècniques de control i millora de serveis i projectes. Mòdul 3. Direcció i gestió dels projectes i serveis de benestar 3.1. Habilitats directives. 3.2. Recursos humans. 3.3. Gestió econòmica. 3.4. Comunicació i màrqueting. 3.5. Gestió d’infraestructures dels establiments socials. Mòdul 4. Els col·lectius, els àmbits i els actors de la intervenció social 4.1. Els sectors. 4.2. Temes emergents en l’àmbit del benestar. 4.3. Els actors. Mòdul 5. Normativa 5.1. Llei de dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia) 5.2. Llei d’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre 5.3. Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades 5.4. Llei de serveis socials, Llei 12/2007, d’11 d’octubre 5.5. La nova Llei de salut pública de Catalunya

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes i Serveis de Benestar i Polítiques Socials per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. COORDINACIÓ – Verónica Hortas Vega. Directora de la Casa d’Oficis de Cassà de la Selva. – Laura Luna Soca. Directora de la LLar d’Infants de Camallera. – Horaci Rovira Dellamula. Educador Social. PROFESSORAT – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap de l’Àrea de Polítiques Socials i

Cooperació de l’Ajuntament de Girona. – Amadeu Mora Duran. Cap de Centres Cívics de l’Ajuntament de Girona. – Xavier Uriarte Llorente. Metge naturista. – Antoni Bou Mias. Advocat i fiscalista. – Xavier Torrent Lanchas. Auditor comptable. – Joaquim Brugué i Torroella. Catedràtic de Polítiques Públiques de la UAB. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun

dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

DURADA 184 hores (144 hores lectives i 40 hores de treballs pràctics) / 17 crèdits

Mòdul 6. Monografies; Anàlisi d’organitzacions i projectes, i experiències il·lustratives 6.1. Exposició d’experiències il·lustratives i visites pràctiques.

CALENDARI I HORARI Del 7 d’octubre de 2011 al 29 de juny de 2012

Mòdul 7. Presentació de treballs IDIOMA Català

Horari: divendres de 16.30 a 20.30 h

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Els cinc primers mòduls teòrics tenen un valor de 5 punts. L’avaluació es

PLACES 20

basarà tant en els treballs presentats i pactats amb cada responsable de mòdul com en les proves de maduresa que els formadors puguin portar a terme. – El sisè mòdul sobre visites i experiències il·lustratives té un valor d’1 punt. – El projecte final de postgrau té un valor de 4 punts (3 per al projecte pròpiament dit i 1 per a l’exposició oral de les conclusions del projecte). – És necessari un índex d’assistència del 80% sobre el total d’hores formatives del Postgrau.

LLOC DE REALITZACIÓ Campus Montilivi - Universitat de Girona

PREU 2.000 €* (o des de 187,78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS (codi: 111011) OBJECTIUS 1. Oferir formació en aquests tres àmbits: – l’exercici de responsabilitats relacionades amb la funció de direcció; – l’adquisició d’un marc de referència teòrica i prospectiva del treball social, sanitari, educatiu i laboral; – la formació tècnica i metodològica sobre polítiques públiques i socials. 2. Proporcionar un seguit de serveis als participants que depassen la dimensió formativa i que consisteixen en: – validació de coneixements i competències; – assistència i consell sobre el projecte individual professional; – accés a les borses de treball del sector. 3. Combinar els principis de solvència tècnica i econòmica pels quals s’ha de regir tota organització amb els principis d’equitat i universalitat que necessàriament s’han de trobar presents en la direcció de projectes i establiments socials. A QUI S’ADREÇA

– Professionals que exerceixen tasques de direcció en centres i serveis en els àmbits de treball social, educació social, salut, i persones interessades en aquesta formació especialitzada. – Diplomats i llicenciats amb experiència que desitgin presentar-se a funcions directives (es preveu una via d’accés a professionals amb experiència que no disposin de titulació universitària els quals podran aconseguir un certificat dels curs). – Alumnes que hagin realitzat el Postgrau de Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local. REQUISITS D’ADMISSIÓ Disposar de titulació universitària.

Podran accedir al curs les persones que no compleixin el requisit anterior però acreditin experiència en l’àmbit de la direcció de centres, projectes i establiments socials. Rebran un certificat d’assistència al curs. PROGRAMA Es contempla un mòdul especial sobre Plans de xoc anticrisi. Mesures econòmiques i socials a portar a terme i bateria d’indicadors. Mòdul 1. Polítiques de benestar i intervenció social Sessió introductòria: Organització, funcionament, glossari i conceptes del Postgrau en Polítiques Socials. 1.1. Anàlisi de polítiques socials.

1.2. Marc conceptual de l’estat del benestar. 1.3. La Seguretat Social. Mòdul 2. Els serveis i els projectes d’intervenció social 2.1. Sistemes de planificació i instruments d’anàlisi i diagnòstic de la realitat social. 2.2. Formulació i execució de projectes. 2.3. Els serveis. 2.4. Sistemes organitzatius i tècniques de control i millora de serveis i projectes. Mòdul 3. Direcció i gestió dels projectes i serveis de benestar 3.1. Habilitats directives. 3.2. Recursos humans. 3.3. Gestió econòmica. 3.4. Comunicació i màrqueting. 3.5. Gestió d’infraestructures dels establiments socials. Mòdul 4. Els col·lectius, els àmbits i els actors de la intervenció social 4.1. Els sectors. 4.2. Temes emergents en l’àmbit del benestar. 4.3. Els actors. Mòdul 5. Normativa 5.1. Llei de dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia) 5.2. Llei d’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre 5.3. Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades 5.4. Llei de serveis socials, Llei 12/2007, d’11 d’octubre 5.5. La nova Llei de salut pública de Catalunya

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes i Serveis de Benestar i Polítiques Socials per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. COORDINACIÓ – Verónica Hortas Vega. Directora de la Casa d’Oficis de Cassà de la Selva. – Laura Luna Soca. Directora de la LLar d’Infants de Camallera. – Horaci Rovira Dellamula. Educador Social. PROFESSORAT – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap de l’Àrea de Polítiques Socials i

Cooperació de l’Ajuntament de Girona. – Amadeu Mora Duran. Cap de Centres Cívics de l’Ajuntament de Girona. – Xavier Uriarte Llorente. Metge naturista. – Antoni Bou Mias. Advocat i fiscalista. – Xavier Torrent Lanchas. Auditor comptable. – Joaquim Brugué i Torroella. Catedràtic de Polítiques Públiques de la UAB. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun

dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

DURADA 184 hores (144 hores lectives i 40 hores de treballs pràctics) / 17 crèdits

Mòdul 6. Monografies; Anàlisi d’organitzacions i projectes, i experiències il·lustratives 6.1. Exposició d’experiències il·lustratives i visites pràctiques.

CALENDARI I HORARI Del 7 d’octubre de 2011 al 29 de juny de 2012

Mòdul 7. Presentació de treballs IDIOMA Català

Horari: divendres de 16.30 a 20.30 h

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Els cinc primers mòduls teòrics tenen un valor de 5 punts. L’avaluació es

PLACES 20

basarà tant en els treballs presentats i pactats amb cada responsable de mòdul com en les proves de maduresa que els formadors puguin portar a terme. – El sisè mòdul sobre visites i experiències il·lustratives té un valor d’1 punt. – El projecte final de postgrau té un valor de 4 punts (3 per al projecte pròpiament dit i 1 per a l’exposició oral de les conclusions del projecte). – És necessari un índex d’assistència del 80% sobre el total d’hores formatives del Postgrau.

LLOC DE REALITZACIÓ Campus Montilivi - Universitat de Girona

PREU 2.000 €* (o des de 187,78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS (codi: 111011) OBJECTIUS 1. Oferir formació en aquests tres àmbits: – l’exercici de responsabilitats relacionades amb la funció de direcció; – l’adquisició d’un marc de referència teòrica i prospectiva del treball social, sanitari, educatiu i laboral; – la formació tècnica i metodològica sobre polítiques públiques i socials. 2. Proporcionar un seguit de serveis als participants que depassen la dimensió formativa i que consisteixen en: – validació de coneixements i competències; – assistència i consell sobre el projecte individual professional; – accés a les borses de treball del sector. 3. Combinar els principis de solvència tècnica i econòmica pels quals s’ha de regir tota organització amb els principis d’equitat i universalitat que necessàriament s’han de trobar presents en la direcció de projectes i establiments socials. A QUI S’ADREÇA

– Professionals que exerceixen tasques de direcció en centres i serveis en els àmbits de treball social, educació social, salut, i persones interessades en aquesta formació especialitzada. – Diplomats i llicenciats amb experiència que desitgin presentar-se a funcions directives (es preveu una via d’accés a professionals amb experiència que no disposin de titulació universitària els quals podran aconseguir un certificat dels curs). – Alumnes que hagin realitzat el Postgrau de Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local. REQUISITS D’ADMISSIÓ Disposar de titulació universitària.

Podran accedir al curs les persones que no compleixin el requisit anterior però acreditin experiència en l’àmbit de la direcció de centres, projectes i establiments socials. Rebran un certificat d’assistència al curs. PROGRAMA Es contempla un mòdul especial sobre Plans de xoc anticrisi. Mesures econòmiques i socials a portar a terme i bateria d’indicadors. Mòdul 1. Polítiques de benestar i intervenció social Sessió introductòria: Organització, funcionament, glossari i conceptes del Postgrau en Polítiques Socials. 1.1. Anàlisi de polítiques socials.

1.2. Marc conceptual de l’estat del benestar. 1.3. La Seguretat Social. Mòdul 2. Els serveis i els projectes d’intervenció social 2.1. Sistemes de planificació i instruments d’anàlisi i diagnòstic de la realitat social. 2.2. Formulació i execució de projectes. 2.3. Els serveis. 2.4. Sistemes organitzatius i tècniques de control i millora de serveis i projectes. Mòdul 3. Direcció i gestió dels projectes i serveis de benestar 3.1. Habilitats directives. 3.2. Recursos humans. 3.3. Gestió econòmica. 3.4. Comunicació i màrqueting. 3.5. Gestió d’infraestructures dels establiments socials. Mòdul 4. Els col·lectius, els àmbits i els actors de la intervenció social 4.1. Els sectors. 4.2. Temes emergents en l’àmbit del benestar. 4.3. Els actors. Mòdul 5. Normativa 5.1. Llei de dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia) 5.2. Llei d’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre 5.3. Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades 5.4. Llei de serveis socials, Llei 12/2007, d’11 d’octubre 5.5. La nova Llei de salut pública de Catalunya

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes i Serveis de Benestar i Polítiques Socials per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. COORDINACIÓ – Verónica Hortas Vega. Directora de la Casa d’Oficis de Cassà de la Selva. – Laura Luna Soca. Directora de la LLar d’Infants de Camallera. – Horaci Rovira Dellamula. Educador Social. PROFESSORAT – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap de l’Àrea de Polítiques Socials i

Cooperació de l’Ajuntament de Girona. – Amadeu Mora Duran. Cap de Centres Cívics de l’Ajuntament de Girona. – Xavier Uriarte Llorente. Metge naturista. – Antoni Bou Mias. Advocat i fiscalista. – Xavier Torrent Lanchas. Auditor comptable. – Joaquim Brugué i Torroella. Catedràtic de Polítiques Públiques de la UAB. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun

dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

DURADA 184 hores (144 hores lectives i 40 hores de treballs pràctics) / 17 crèdits

Mòdul 6. Monografies; Anàlisi d’organitzacions i projectes, i experiències il·lustratives 6.1. Exposició d’experiències il·lustratives i visites pràctiques.

CALENDARI I HORARI Del 7 d’octubre de 2011 al 29 de juny de 2012

Mòdul 7. Presentació de treballs IDIOMA Català

Horari: divendres de 16.30 a 20.30 h

SISTEMA D’AVALUACIÓ – Els cinc primers mòduls teòrics tenen un valor de 5 punts. L’avaluació es

PLACES 20

basarà tant en els treballs presentats i pactats amb cada responsable de mòdul com en les proves de maduresa que els formadors puguin portar a terme. – El sisè mòdul sobre visites i experiències il·lustratives té un valor d’1 punt. – El projecte final de postgrau té un valor de 4 punts (3 per al projecte pròpiament dit i 1 per a l’exposició oral de les conclusions del projecte). – És necessari un índex d’assistència del 80% sobre el total d’hores formatives del Postgrau.

LLOC DE REALITZACIÓ Campus Montilivi - Universitat de Girona

PREU 2.000 €* (o des de 187,78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si esteu a l’atur, informeu-vos al nostre web de les ajudes a les quals us podeu acollir. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

IDENTITAT PRÒPIA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 400 €, que es restarà de l’import de la matrícula i dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte de l’11 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL CURS 2011-2012 / 2a EDICIÓ

– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del res- guard). DIPLOMA DE POSTGRAU

DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS


FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si esteu a l’atur, informeu-vos al nostre web de les ajudes a les quals us podeu acollir. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

IDENTITAT PRÒPIA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 400 €, que es restarà de l’import de la matrícula i dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte de l’11 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL CURS 2011-2012 / 2a EDICIÓ

– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del res- guard). DIPLOMA DE POSTGRAU

DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS

Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes de Benestar  

Segona edicio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you