Page 1

Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Experts del Cos de Mossos d’Esquadra. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psico-mètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense. – Xavier Pastor Pérez. Politòleg i expert en resolució de conflictes. Director del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària de la Universitat de Girona. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 190 hores (153 h lectives i 37 h de pràctiques) / 17,5 crèdits CALENDARI I HORARI Del 5 de novembre de 2012 al 17 de juny de 2013 Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 210 324 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 9 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h LLOC DE REALITZACIÓ Sala d’Actes de la Fundació UdG: Innovació i Formació PLACES 25

PREU – Matrícula ordinària: 1650 €* (o des de 155,30 €/mes) – Matrícula subvencionada: 817 €* (o des de 76,90 €/mes) – preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona. * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – S’haurà de presentar una certificació del secretari de l’ajuntament respectiu en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

IDENTITAT PRÒPIA

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. – Juan Abellán. Delegat de Prosegur a Girona.

2012/13

2a EDICIÓ ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

Policia Judicial en l’Administració Local


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 123002) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere – Intervenció policial. L’atestat policial – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció – Internaments psiquiàtrics involuntaris

– Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques – Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic

Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes

DIRECCIÓ

Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial

Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals – L’adopció de mesures cautelars – La investigació dels accidents laborals – La instrucció dels atestats policials per accident laboral – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...) Seminari Policia Local i Serveis d’Intel·ligència IDIOMA Català

Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització dels exercicis pràctics al finalitzar cadascun dels mòduls. TITULACIÓ

– Jordi Panella i Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, PoliciaMossos d’Esquadra. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Rosa Badosa i Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Albert Nebot i Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas i Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família a Girona.

PROFESSORAT

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Magistrat/da del Jutjat de Violència contra la Dona. – Psicòleg del servei especialitzat d’atenció a les víctimes de violència. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent en cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ABP Alt Empordà Figueres, Policia-Mossos d’Esquadra. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona.

Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra.

Mòdul IV. La Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de la Policia Científica de la Regió Policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona.

Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona

– Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. COORDINACIÓ – Josep Maria Riera i Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines.


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 123002) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere – Intervenció policial. L’atestat policial – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció – Internaments psiquiàtrics involuntaris

– Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques – Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic

Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes

DIRECCIÓ

Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial

Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals – L’adopció de mesures cautelars – La investigació dels accidents laborals – La instrucció dels atestats policials per accident laboral – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...) Seminari Policia Local i Serveis d’Intel·ligència IDIOMA Català

Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització dels exercicis pràctics al finalitzar cadascun dels mòduls. TITULACIÓ

– Jordi Panella i Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, PoliciaMossos d’Esquadra. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Rosa Badosa i Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Albert Nebot i Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas i Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família a Girona.

PROFESSORAT

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Magistrat/da del Jutjat de Violència contra la Dona. – Psicòleg del servei especialitzat d’atenció a les víctimes de violència. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent en cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ABP Alt Empordà Figueres, Policia-Mossos d’Esquadra. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona.

Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra.

Mòdul IV. La Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de la Policia Científica de la Regió Policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona.

Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona

– Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. COORDINACIÓ – Josep Maria Riera i Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines.


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 123002) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere – Intervenció policial. L’atestat policial – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció – Internaments psiquiàtrics involuntaris

– Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques – Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic

Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes

DIRECCIÓ

Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial

Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals – L’adopció de mesures cautelars – La investigació dels accidents laborals – La instrucció dels atestats policials per accident laboral – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...) Seminari Policia Local i Serveis d’Intel·ligència IDIOMA Català

Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització dels exercicis pràctics al finalitzar cadascun dels mòduls. TITULACIÓ

– Jordi Panella i Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, PoliciaMossos d’Esquadra. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Rosa Badosa i Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Albert Nebot i Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas i Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família a Girona.

PROFESSORAT

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Magistrat/da del Jutjat de Violència contra la Dona. – Psicòleg del servei especialitzat d’atenció a les víctimes de violència. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent en cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ABP Alt Empordà Figueres, Policia-Mossos d’Esquadra. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona.

Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra.

Mòdul IV. La Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de la Policia Científica de la Regió Policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona.

Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona

– Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. COORDINACIÓ – Josep Maria Riera i Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines.


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 123002) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere – Intervenció policial. L’atestat policial – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció – Internaments psiquiàtrics involuntaris

– Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques – Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic

Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes

DIRECCIÓ

Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial

Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals – L’adopció de mesures cautelars – La investigació dels accidents laborals – La instrucció dels atestats policials per accident laboral – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...) Seminari Policia Local i Serveis d’Intel·ligència IDIOMA Català

Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització dels exercicis pràctics al finalitzar cadascun dels mòduls. TITULACIÓ

– Jordi Panella i Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, PoliciaMossos d’Esquadra. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Rosa Badosa i Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Albert Nebot i Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas i Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família a Girona.

PROFESSORAT

Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Magistrat/da del Jutjat de Violència contra la Dona. – Psicòleg del servei especialitzat d’atenció a les víctimes de violència. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent en cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ABP Alt Empordà Figueres, Policia-Mossos d’Esquadra. – Ivonne Roca i Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona.

Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la regió policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra.

Mòdul IV. La Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de la Policia Científica de la Regió Policial de Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Narcís Bardalet Vinyals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona.

Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona

– Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. COORDINACIÓ – Josep Maria Riera i Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines.


Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Experts del Cos de Mossos d’Esquadra. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psico-mètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense. – Xavier Pastor Pérez. Politòleg i expert en resolució de conflictes. Director del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària de la Universitat de Girona. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 190 hores (153 h lectives i 37 h de pràctiques) / 17,5 crèdits CALENDARI I HORARI Del 5 de novembre de 2012 al 17 de juny de 2013 Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 210 324 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 9 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h LLOC DE REALITZACIÓ Sala d’Actes de la Fundació UdG: Innovació i Formació PLACES 25

PREU – Matrícula ordinària: 1650 €* (o des de 155,30 €/mes) – Matrícula subvencionada: 817 €* (o des de 76,90 €/mes) – preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona. * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – S’haurà de presentar una certificació del secretari de l’ajuntament respectiu en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

IDENTITAT PRÒPIA

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. – Juan Abellán. Delegat de Prosegur a Girona.

2012/13

2a EDICIÓ ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

Policia Judicial en l’Administració Local


Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Experts del Cos de Mossos d’Esquadra. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psico-mètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense. – Xavier Pastor Pérez. Politòleg i expert en resolució de conflictes. Director del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària de la Universitat de Girona. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 190 hores (153 h lectives i 37 h de pràctiques) / 17,5 crèdits CALENDARI I HORARI Del 5 de novembre de 2012 al 17 de juny de 2013 Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 210 324 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 9 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h LLOC DE REALITZACIÓ Sala d’Actes de la Fundació UdG: Innovació i Formació PLACES 25

PREU – Matrícula ordinària: 1650 €* (o des de 155,30 €/mes) – Matrícula subvencionada: 817 €* (o des de 76,90 €/mes) – preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona. * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – S’haurà de presentar una certificació del secretari de l’ajuntament respectiu en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

IDENTITAT PRÒPIA

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. – Juan Abellán. Delegat de Prosegur a Girona.

2012/13

2a EDICIÓ ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

Policia Judicial en l’Administració Local


Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions – Experts del Cos de Mossos d’Esquadra. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psico-mètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense. – Xavier Pastor Pérez. Politòleg i expert en resolució de conflictes. Director del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària de la Universitat de Girona. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. * La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 190 hores (153 h lectives i 37 h de pràctiques) / 17,5 crèdits CALENDARI I HORARI Del 5 de novembre de 2012 al 17 de juny de 2013 Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 210 324 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 9 al 31 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h LLOC DE REALITZACIÓ Sala d’Actes de la Fundació UdG: Innovació i Formació PLACES 25

PREU – Matrícula ordinària: 1650 €* (o des de 155,30 €/mes) – Matrícula subvencionada: 817 €* (o des de 76,90 €/mes) – preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona. * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – S’haurà de presentar una certificació del secretari de l’ajuntament respectiu en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

IDENTITAT PRÒPIA

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. – Juan Abellán. Delegat de Prosegur a Girona.

2012/13

2a EDICIÓ ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

Policia Judicial en l’Administració Local

123002 - DE Policia Judicial  

segona edicio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you