Page 1

Convocatòria per a la presentació de propostes a Cursos d’Estiu de la UdG - “la Universitat a l’estiu” (curs 2013-2014) Girona, 9 de gener de 2014 Es fa pública la Convocatòria anual per a la presentació de propostes a Cursos d’Estiu de la Universitat de Girona (UdG) que es programaran dins del marc organitzatiu de la Guia de Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) www.vives.org i, amb aquesta finalitat, les propostes hauran de garantir que la llengua catalana podrà ser utilitzada com a llengua de treball en tots els cursos. El Vicerectorat de Política Acadèmica de la UdG serà informat dels cursos que configuraran el Programa General dels Cursos d’Estiu de la UdG i, si s’escau, resoldrà la seva aprovació. Totes les propostes acceptades i que estiguin incloses en el Programa General dels Cursos d’Estiu de la UdG d’aquesta Convocatòria, disposaran obligatòriament d’un Conveni ó Acord de col·laboració amb la FUdGIF que en regularà el seu funcionament i que se signarà una vegada la proposta sigui acceptada i previ al seu inici de curs.

1.

Sol·licitants Poden presentar propostes a aquesta Convocatòria:  

2.

les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris i grups de recerca, càtedres, serveis universitaris, centres adscrits i vinculats i docents de la UdG com també la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF). persones i entitats externes a la UdG. En aquest cas la FUdGIF sol·licitarà Memòria d’Activitats de l’últim exercici i altra informació complementària.

Activitats formatives que es poden proposar

Les propostes a Cursos d’Estiu hauran de ser de caire cultural, divulgatiu o científic obertes a tota la població i amb la finalitat d’actualitzar els coneixements d’extensió universitaris. Podran estar incloses en qualsevol dels àmbits que es recullen en la Memòria Acadèmica i, així mateix, no podran anar adreçades exclusivament a un col·lectiu diferent al que formen els estudiants d’ensenyament superior universitari.

3.

Termini i presentació de la documentació Es poden presentar propostes fins el dia 17 de febrer. No s’acceptaran propostes passat aquest termini.

Les propostes s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça coord.cursosestiu@udg.edu, d’acord amb els documents originals i vigents per aquest any acadèmic, com son:  Memòria Acadèmica (Word)  Pressupost (inclou Fitxa de Suport) (Excel)  Annex 1 (Full de Col·laborador/a), per a nous/ves docents  Calendari acadèmic de la FUdGIF (identificar les dates) (Word) No s’acceptaran propostes que arribin amb documents en d’altres formats En el cas de col·laboració o coorganització amb altres entitats, s’haurà de presentar el conveni signat entre les parts on constin els acords de col·laboració acadèmica i les condicions econòmiques de corresponsabilització. 1


4. Reconeixement acadèmic i control de la qualitat Els cursos realitzats dins del Programa General “la Universitat a l’estiu” donen dret a un Certificat emès per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació d’acord amb les condicions específiques que pugui establir cada curs i sempre que es compleixi una assistència mínima del 80% a les sessions presencials. Com ha estat habitual en els programes universitaris antics, els estudiants universitaris de llicenciatures, diplomatures i estudis equivalents que realitzin cursos d'aquesta convocatòria podran sol·licitar el reconeixement d'aquesta formació com a crèdits de Lliure Elecció. Els estudiants universitaris dels nous programes de Grau podran també sol·licitar el reconeixement acadèmic per la participació en aquests cursos quan els organismes competents ho tinguin previst (a la UdG correspon a les Facultats). Tots els cursos incorporen mecanismes d'avaluació de la qualitat dels cursos i del professorat, control d'assistència i d'aprofitament dels estudiants. Els cursos que requereixin només una assistència mínima tindran certificats d’assistència i els cursos que requereixin una assistència mínima i superar una prova d’avaluació de continguts (breu examen, treball, ...) tindran certificats d’aprofitament.

5. Condicions de la Convocatòria  Els cursos es duran a terme entre els dies 25 de juny i el 14 de setembre de 2014 i d’acord amb el calendari acadèmic de dies lectius de la FUdGIF que acompanya aquesta Convocatòria, i a excepció del mes d’agost.  Cada proposta haurà de tenir un/a Coordinador/a de l’entitat promotora responsable.  Les propostes han d’anar acompanyades d’un pressupost equilibrat (quadrat a zero).  Es recomana una durada total per curs d’entre 15 i 60 hores, evitant les fraccions d’hora.  Els cursos que vulguin optar a reconeixement d’ECTS, cal que contemplin una càrrega de treball mínima de 25 h (i/o múltiples) incloent-hi classes lectives, teòriques o pràctiques, hores d'estudi, hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes i les exigides per a la preparació i la realització dels exàmens i les proves d'avaluació  Els programes d’extensió i divulgació universitària no requereixen titulació universitària prèvia. En alguns casos, però, es podrà demanar una formació específica equivalent a un nivell determinat del sistema educatiu, o bé una formació específica.  Es valoraran les propostes de cursos en horari de tarda/vespre fins a les 20.00 hores. En algun cas, la FUdGIF podrà proposar canvis en les dates dels cursos.  Per tal d’oferir un Programa General de Cursos d’Estiu variat, divers i heterogeni i donat el gran nombre de propostes que habitualment es presenten, només s’acceptarà UNA proposta de curs per Coordinador/a. És així que es preveu un Programa General de Cursos d’Estiu amb un màxim de 35 cursos.  Les propostes hauran d’indicar un nombre màxim d’alumnes possible que pugui acollir el curs i un mínim d’alumnes que permetin la viabilitat econòmica del curs. En conseqüència, els pressupostos hauran de ser presentats i calculats per 16 (setze) alumnes. No s’acceptaran propostes en què el nombre d’alumnes pressupostats sigui superior a setze.  Per tal de minimitzar el nombre de cursos que no es puguin realitzar perquè no disposin d’un nombre mínim i suficient d’alumnes inscrits, es donarà prioritat a les propostes que:  no hagin tingut anul·lacions en edicions anteriors,  siguin de caire transversal i tinguin interès en relació a un nombre ampli d’àmbits de coneixement,  tinguin un preu econòmic.  La data de recepció de les propostes serà la data de recepció de tota la documentació degudament complimentada.  No s’acceptaran propostes presentades que no utilitzin els documents d’aquesta Convocatòria, no estiguin degudament complimentades i/o no continguin les dades requerides.  En el cas que es presentin propostes molt iguals o similars en la seva temàtica, prevaldrà el criteri de la FUdGIF d’acord amb els objectius d’aquesta Convocatòria i es donarà 2 prioritat a l’estricte ordre d’arribada.


Per a assessorament en la documentació, suport tècnic i logístic, us podeu adreçar a l’equip de gestió de la FUdGIF, a l’adreça electrònica: coord.cursosestiu@udg.edu

3

Convocatoria cursos d'estiu 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you