Page 8

LOT 索引 INDEX OF ARTISTS 吳公虎

WU GONGHU

101

張隆延

ZHANG LONGYAN

196

吳華源

WU HUAYUAN

1、21

張秋坪

ZHANG QIUPING

233

吳湖帆

WU HUFAN

174

張書旂

ZHANG SHUQI

141

吳敬恆

WU JINGHENG

219

張友憲

ZHANG YOUXIAN

287 - 289

無款

WU KUAN

354

趙寧安

ZHAO NINGAN

320

吳梅嶺

WU MEILING

78

趙樸初

ZHAO PUCHU

144

吳平 吳琴木

WU PING

29、118、128

趙少昂

ZHAO SHAOANG

166、200

WU QINMU

16

趙松泉

ZHAO SONGQUAN

66、125

吳讓之

WU RANGZHI

257

趙元禮

ZHAO YUANLI

36

吳稚暉

WU ZHIHUI

100、197

鄭善禧

ZHENG SHANXI

99、139、142、143

蕭一葦

XIAO YIWEI

77

鄭孝胥

ZHENG XIAOXU

28

謝定超

XIE DINGCHAO

331

鄭雅風

ZHENG YAFENG

323

謝琯樵

XIE GUANQIAO

47

鄭逸梅

ZHENG YIMEI

14

謝振甌

XIE ZHENOU

278

鄭沅

ZHENG YUAN

268

謝宗安

XIE ZONGAN

102

鄭月妹

ZHENG YUEMEI

126

徐鳳銜

XU FENGXIAN

8

鄭月波

ZHENG YUEPO

148

徐惠泉

XU HUIQUAN

321

鐘孺乾

ZHONG RUGAN

284

徐菊庵

XU JUAN

19

鍾壽仁

ZHONG SHOUREN

64、86

許麟廬

XU LINLU

305

周碧初

ZHOU BICHU

333

許昭

XU ZHAO

10

周澄

ZHOU CHENG

70

孫誦昭

XUN SONGZHAO

342

周承德

ZHOU CHENGDE

229

亞明

YA MING

173

周天一

ZHOU TIANYI

15

嚴家淦

YAN JIAGAN

84

周以鴻

ZHOU YI HONG

23

顏文樑

YAN WENLIANG

190

朱寶仁

ZHU BAOREN

36

楊草仙

YANG CAOXIAN

45

竹禪

ZHU CHAN

355

楊福音

YANG FUYIN

290、312

朱家寶

ZHU JIABAO

246 40

楊明義

YANG MINGYI

274

朱玖瑩

ZHU JIUYING

楊善深

YANG SHANSHEN

202

朱梅邨

ZHU MEICUN

176

楊之光

YANG ZHIGUANG

206

朱銘

ZHU MING

135、137

葉公超

YE GONGCHAO

102

朱文侯

ZHU WENHOU

6

葉恭綽 劉勃舒

YE GONGCHUO

270

朱元樹

ZHU YUANSHU

234

LIU BOSHU

286

朱雨香

ZHU YUXIANG

4

伊立勳

YI LIXUN

258

莊嚴

ZHUANG YAN

95、208

尤無曲

YOU WUQU

175

朱屺瞻

ZHUQIZHAN

304

于非闇 余覺

YU FEIAN

151

YU JUE

16

于彭

YU PENG

54

于希寧

YU XINING

324

于右任 喻仲林

YU YOUREN

55 - 57、60、145、221 - 225

YU ZHONGLIN

131、132

袁金塔

YUAN CHINTAA

182、183

袁琴孫

YUAN QINXUN

345

袁松年

YUAN SONGNIAN

15

袁希濂

YUAN XILIAN

12

查有鑣 張船山

ZHA YOUBIAO

8

ZHANG CHUANSHAN

252

張大千

ZHANG DAQIAN

163 - 165

張謇

ZHANG JIAN

231、249

張劍

ZHANG JIAN

314

張其淦

ZHANG JIGAN

9

張敬德

ZHANG JINGDE

237

台灣富德2016春季拍賣會 春放藝林  

2016台灣富德拍賣-春放藝林【預展5/5、6日(四、五)10:00-18:00;拍賣5/7(日)13:30開始】地點:敦南誠品金融大樓(台北市大安區敦化南路一段245號12F)歡迎共襄盛舉!

台灣富德2016春季拍賣會 春放藝林  

2016台灣富德拍賣-春放藝林【預展5/5、6日(四、五)10:00-18:00;拍賣5/7(日)13:30開始】地點:敦南誠品金融大樓(台北市大安區敦化南路一段245號12F)歡迎共襄盛舉!

Advertisement