Page 1

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE

DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE


Na osnovu člana 27 Statuta FSCG, Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici od 05.07.2012.godine, donijela je

DISCIPLINSKI PRAVILNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Disciplinski pravilnik Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: Pravilnik), propisuje prekršaje, postupak i disciplinske mjere za igrače i igračice velikog fudbala, malog fudbala (u daljem tekstu: igrači), sudije, trenere, klubove, udruženja, saveze, službena lica klubova i saveza, članove i zvaničnike klubova i udruženja, fudbalske radnike, licencirane agente za igrače, koji u toku svoje sportske djelatnosti i aktivnosti prekrše odredbe Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore ( u daljem tekstu: FSCG), pravilnika i drugih propisa FSCG, Statuta i pravilnika regionalnih fudbalskih saveza i koji time počine neki od prekršaja utvrđenih ovim Pravilnikom. ODGOVORNOST Član 2 Klub je odgovoran za ponašanje svojih igrača, službenih lica, članova i ostalih lica koja vrše određenu funkciju na utakmici u ime kluba. Klub je odgovoran i za ponašanje svojih navijača. Klub koji je domaćin odgovoran je za red i bezbjednost na i oko stadiona prije, za vrijeme i nakon utakmice i disciplinski je odgovoran za incidente svake vrste. Klub je obavezan da se pridržava direktiva i odluka nadležnih tijela i organa. Član 3 Svrha sankcionisanja je da pomaže pravilnom vaspitanju igrača i fudbalskih radnika, da osigura pravilnu primjenu propisa Fudbalskog saveza Crne Gore, te da utiče na prekršioce i ostala lica na koje se odnosi ovaj Pravilnik da ne čine prekršaje. SANKCIONISANJE Član 4 Po odredbama ovog Pravilnika za učinjeni prekršaj izreći će se disciplinska mjera ako je prekršaj učinjen sa namjerom (umišljajem) ili iz nehata. Izuzetno, za prekršaj iz čl.73 i čl. 93 st.2 ovog Pravilnika može se izreći disciplinska mjera klubu i u slučaju da ne postoji umišljaj ili nehat. Za prekršaj učinjen iz nehata može se izreći blaža disciplinska mjera.


Izuzetno, iako nije počinjen prekršaj, a isključivo iz bezbjedonosnih razloga, može se odrediti odigravanje utakmice bez prisustva publike ili na neutralnom terenu ili se na određenom stadionu može zabraniti odigravanje utakmica. Niko ne može biti sankcionisan dva puta za isti prekršaj. NEPOZNAVANJE PROPISA Član 5 Nepoznavanje Statuta, pravilnika i ostalih propisa FSCG, ne oslobađa odgovornosti prekršioca, ali može uticati na izricanje blaže disciplinske mjere, ako je nepoznavanje opravdano. POKUŠAJ Član 6 Disciplinski prekršaj je pokušan kada je počinilac s namjerom započeo prekršajnu radnju, a štetna posledica nije nastupila. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera jedino kod onih prekršaja za koje je u Pravilniku određeno da se izriče disciplinska mjera. Prekršitelju koji je ostao u pokušaju, izriče se disciplinska mjera propisana za prekršaj, a može se izreći i blaža disciplinska mjera. PODSTREKAVANJE I POMAGANJE Član 7 Ko drugog podstrekava ili mu pomogne da učini prekršaj, izreći će se disciplinska mjera kao počiniocu, s tim što se pomagaču može izreći i blaža disciplinska mjera. POMOĆNI ZAKONI Član 8 U odsustvu posebnih odredbi u ovom Pravilniku i drugim pravilnicima FSCG, disciplinsko tijelo će donijeti odluku na osnovu priznatih pravnih pravila i principa i u skladu sa pravdom i pravičnošću.

II SUBJEKTI DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI Član 9 Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se: a) na igrače, b) na klubove, njihove timove i zvaničnike, c) na zvaničnike utakmica (službena lica), d) na članove rukovodstva i organa upravljanja kluba i/ili saveza, e) na fudbalske radnike,


f) na licencirane agente za igrače. Pod terminom „zvaničnici kluba“ podrazumijevaju se sva lica koja su od strane kluba prijavljena kao njihovi zvanični predstavnici na utakmici (treneri, tim-menadžeri, pomoćni treneri, predstavnici klubova, ljekari, fizioterapeuti i drugi). Pod terminom „zvaničnici utakmice“ („službena lica“ ) podrazumijevaju se: sudije, pomoćne sudije, stručni posmatrači –kontrolori suđenja i delegati . Pod terminom „fudbalski radnik“ – ako to nije posebno označemo, podrazumijevaju se sva fizička lica koji su članovi fudbalske organizacije. Disciplinska mjera će se izreći bez obzira da li je izvršilac prekršaja u vrijeme izricanja disciplinske mjere još član rukovodstva ili organa upravljanja kluba i/ili saveza.

III DISCIPLINSKE MJERE Član 10 Za disciplinski prekršaj, subjektima disciplinske odgovornosti, mogu se izreći disciplinske mjere : 1) IGRAČIMA a) opomena, b) ukor, c) novčana kazna za profesionalne igrače, d) zabrana igranja određenog broja prvenstvenih i/ili kup utakmica ili međunarodnih utakmica, e) zabrana igranja na određeno vrijeme, f) isključenje iz kluba, g) isključenje iz fudbalske organizacije. 2) KLUBOVIMA a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna, d) odigravanje utakmica na svom stadionu, odnosno, igralištu bez prisustva publike, e) zabrana prisustva navijača na utakmicama kada klub gostuje, f) zabrana odigravanja utakmica na određenom stadionu, odnosno igralištu ili na svim stadionima, odnosno, igralištima određenog područja, g) zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu, h) zabrana registracije (transfera) igrača, i) oduzimanje bodova ili negativni bodovi, j) vraćanje u niži rang takmičenja (u rang niži od ranga u kome se klub takmičio u vrijeme izricanja disciplinske mjere ili vraćanje u najniži rang takmičenja), k) diskvalifikacija iz tekućeg takmičenja i/ili isključenje ( suspenzija ) iz budućih takmičenja, l) poništenje rezultata utakmice,


m) oduzimanje izdate licence za takmičenje u organizaciji UEFA-e, n) zabrana učešća u postupku licenciranja, odnosno podnošenja zahtjeva za dobijanje UEFA licence u periodu od 1 do 3 godine. o) oduzimanje titule ili nagrade, 3) ZVANIČNICIMA KLUBA, ČLANOVIMA RUKOVODSTVA I ORGANA UPRAVLJANJA KLUBA I FUDBALSKIH ORGANIZACIJA, FUDBALSKIM RADNICIMA a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna za zvaničnike kluba i članove rukovodstva i organa upravljanja kluba, stručne i tehničke rukovodioce koji za svoj rad u klubu ostvaruju zaradu ili druga primanja, d) zabrana obavljanja funkcija na određenom broju prvenstvenih i kup utakmica i/ili međunarodnih utakmica, e) zabrana obavljanja funkcija za određeno vrijeme, f) isključenje iz fudbalske organizacije. 4) ZVANIČNICIMA UTAKMICE (FUDBALSKIM SUDIJAMA, STRUČNIM POSMATRAČIMA - KONTROLORI SUĐENJA I DELEGATIMA NA UTAKMICAMA) a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna, d) zabrana suđenja, odnosno obavljanja funkcija, za određeno vrijeme ili na određenom broju utakmica, e) isključenje iz fudbalske organizacije. 5) LICENCIRANIM AGENTIMA ZA IGRAČE a) upozorenje, b) ukor, c) novčana kazna, c) isključenje iz fudbalske organizacije. Član 11 Osim disciplinske mjere počiniocima se može izreći mjera vraćanja nagrada (novčani iznosi, medalja, pehar i dr. ), ako se utvrdi da je ta nagrada ostvarena prekršajem. OPOMENA Član 12 Disciplinska mjera „opomena“ je upozorenje sudije igraču tokom utakmice, zbog počinjenog prekršaja manje ozbiljne prirode, a u skladu sa Pravilima fudbalske igre.


UPOZORENJE Član 13 Disciplinska mjera „upozorenje“ se izriče za disciplinske prekršaje koji su takve prirode i učinjeni pod takvim okolnostima da je počinioca dovoljno upozoriti na obavezu pridržavanja propisa. UKOR Član 14 Disciplinska mjera „ukor“ se izriče za disciplinske prekršaje koji su učinjeni pod takvim olakšavajućim okolnostima, da ih čine naročito lakim. NOVČANA KAZNA Član 15 Novčana kazna može se izreći klubovima, profesionalnim igračima, trenerima i drugim fudbalskim radnicima koji ostvaruju zaradu ili drugu naknadu za obavljanje svoje djelatnosti u klubu, savezu ili u fudbalskoj organizaciji. Visina novčanih kazni utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora FSCG, najmanje jednom u toku takmičarske sezone, po pravilu, prije početka takmičarske sezone i objavljuje se u Službenom glasniku FSCG „CG FUDBAL“. Ukoliko Izvršni odbor FSCG prije svake takmičarske sezone ne utvrditi visinu novčanih kazni iz stava 2 ovog člana, ostaju na snazi iznosi iz prethodne takmičarske sezone. Novčane kazne uplaćuju se na žiro-račun onog saveza čije je tijelo nadležno za vođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinske mjere. Za svako isključenje igrača, udaljenje fudbalskog trenera ili drugog zvaničnika kluba može se pored zaprijećene disciplinske mjere za učinjeni prekršaj, izreći i novčana kazna. Za izvršenje konačnih odluka o izrečenim novčanim kaznama pored subjekata odgovornosti kojima je izrečena novčana kazna, solidarno su odgovorni i klubovi čiji su oni članovi, bez obzira na njihov eventualni odlazak iz kluba. U slučaju kada klub plati novčanu kaznu za svog člana iz predhodnog stava, klub ima pravo da novčanu kaznu naplati od subjekta odgovornosti kome je izrečena novčana kazna. Član 16 Rok plaćanja izrečene novčane kazne je 15 dana, od dana pravosnažnosti odluke U izuzetnim slučajevima disciplinsko tijelo, na obrazloženu molbu, može odobriti da igrač, zvaničnik i rukovodilac ili klub plate kaznu u ratama i to: igrač, zvaničnik ili rukovodilac najduže u roku do 3 mjeseca, a klub u roku od 6 mjeseci.


Lice koje je dužno da plati novčanu kaznu ( pojedinac ili klub) u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana, obavezan je kopiju uplate novčane kazne dostaviti finansijskom ođeljenju Stručne službe FSCG, radi dokaza o izvršenoj uplati. U slučaju da se ne izvrši obaveza iz predhodnog stava, smatraće se da novčana kazna nije uplaćena i pokrenuće se postupak predviđen ovim Pravilnikom. Izvršenje novčane kazne zastarijeva u roku od 2 godine po pravosnažnosti. ZABRANA IGRANJA Član 17 Disciplinska mjera zabrana igranja može biti za određeni broj utakmica ili vremenska. Vremenska mjera zabrane igranja može se izreći u trajanju od mjesec dana do 2 (dvije) godine i izriče se na pune mjesece, a mjera zabrana igranja određenog broja prvenstvenih, kup ili međunarodnih utakmica može se izreći u trajanju od 1 (jedne) do 12 (dvanaest) utakmica. Izuzetno, za prekršaje vezane za uzimanje nedopuštenih stimulativnih sredstava, vremenska mjera zabrana igranja može se izreći u trajanju dužem od 2 (dvije) godine, ali najviše do 4 (četiri) godine. Igrač kome je izrečena mjera zabrana igranja dvije ili više utakmica, ili vremenska zabrana igranja ne može nastupati na prvenstvenim, kup i svim zvaničnim utakmicama, sve dok disciplinska mjera traje. Igrač kome je izrečena mjera zabrana igranja, vremenska ili za određeni broj utakmica, ne može biti uključen u sastav ekipe na putovanjima, niti igralištu, u sastavu vođstva kluba i rezervnog igrača, na svim onim utakmicama za koje je zabrana izrečena. Zabrana igranja određenog broja utakmica, može se izreći samo za prekršaje izvršene na utakmicama i u vezi sa utakmicom i u slučajevima kada disciplinsko tijelo utvrdi da za prekršaje odgovara ova vrsta mjere. Zabrana igranja povlači i zabranu vršenja funkcije i obratno. Član 18 Disciplinsku mjeru zabrane igranja određenog broja utakmica igrač izdržava: a) na svim prvenstvenim i kup utakmicama u kojima učestvuje njegov tim, ako je disciplinsku mjeru izreklo tijelo fudbalskog saveza regije. b) na svim prvenstvenim i kup utakmicama kojim rukovodi FSCG, ako je disciplinsku mjeru izreklo tijelo FSCG. Član 19 Igrač nije izdržao disciplinsku mjeru zabrane igranja ako nije nastupio na utakmici, koju je njegov tim predao bez borbe (par-forfe), ako nije nastupio na utakmici koja je prekinuta prije isteka najmanje 80 % vremena, koje je Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima predviđeno za tu utakmicu, kao i ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno odigravanje.


Igrač tima koji je dobio utakmicu bez borbe (par-forfe), izdržao je ovu vrstu disciplinske mjere. Igrač kome je izrečena disciplinska mjera zabrana igranja određenog broja utakmica, pa nastupi tokom izdržavanja mjere na utakmici, smatra se da je izdržao izrečenu mjeru jedne utakmice. Nastup takvog igrača pod zabranom igranja disciplinski je prekršaj za koji se na odgovornost pozivaju klub, odgovorni zvaničnik kluba i igrač. Ako je riječ o igraču koji istovremeno nastupa i za tim starije uzrasne kategorije, mjera zabrane igranja se obračunava prema timu u kome je nastupio kada je počinio prekršaj, s tim što svo vrijeme dok disciplinska mjera traje ne može nastupati ni na utakmicama ostalih timova. Igraču koji je dvojno registrovan disciplinska mjera zabrana igranja se obračunava prema klubu za koji je nastupio kada je počinio prekršaj, s tim što svo vrijeme dok mjera traje ne može nastupati ni na utakmicama drugog kluba. Ako igrač u toku izdržavanja disciplinske mjere pređe u drugi klub, izrečenu disciplinsku mjeru zabrane igranja nastavlja da izdržava u tom klubu. Ako igrač (pionir, kadet, omladinac) preraste kategoriju, disciplinsku mjeru zabrane igranja izdržava u timu naredne kategorije. Ako tokom utakmice igraču bude izrečena disciplinska mjera opomena ili isključenje iz igre, a utakmica bude naknadno prekinuta ili poništena, izrečena opomena, odnosno isključenje, ostaju na snazi. Izuzetno, ako se prekinuta utakmica ponovo igra, opomene dobijene tokom predhodno prekinute utakmice se poništavaju, ali samo za onaj klub koji nije odgovoran za prekid utakmice. Opomene se ne uračunavaju do konačne odluke o ponavaljanju utakmice, odnosno o registraciji prekinute utakmice. Igrač kojem je izrečena disciplinska mjera zabrana igranja određenog broja utakmica, ne može odrađivati disciplinsku mjeru u takmičenju malog fudbala i obratno. Taj igrač može za vrijeme izdržavanja takve disciplinske mjere nastupati u takmičenju malog fudbala i obratno. Igrač kojem je izrečena disciplinska mjera vremenska zabrana igranja, za vrijeme izdržavanja takve disciplinske mjere ne može nastupati u takmičenju velikog i malog fudbala. DIREKTNO ISKLJUČENJE I ISKLJUČENJE ZBOG IZREČENE DVIJE OPOMENE NA UTAKMICI Član 20 Igraču koji je isključen iz igre (direktno isključenje) ili mu je izrečena druga javna opomena na istoj utakmici, pa bude isključen iz igre, ili zvaničnik kluba koji je udaljen iz tehničkog prostora, automatski je suspendovan na prvoj sljedećoj utakmici u takmičenju u kojem je


nastalo isključenje, ako disciplinsko tijelo ne odluči drugačije. Disciplinsko tijelo donosi odluku o disciplinskoj mjeri, zavisno od težine počinjenog disciplinskog prekršaja. Isključeni igrač automatski je suspendovan i ne može nastupati ni na utakmicama velikog i malog fudbala, do izricanja disciplinske mjere. Suspenzija važi i za isključenja koja su se dogodila na utakmici koja je kasnije prekinuta ili poništena. Ukoliko disciplinsko tijelo u disciplinskom postupku utvrdi da igrač koji je isključen iz igre nije počinio prekršaj zbog kojega je isključen, ukinut će suspenziju (slučaj pomiješanog indentiteta). AUTOMATSKA SANKCIJA Član 21 Automatska sankcija zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene ( žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton), koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone. Automatska sankcija zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice dobijena na prvenstvenim utakmicama, izdržava se samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici. Igrač koji dobije javnu opomenu na poslednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice, izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni, bez obzira na rang u kojem se takmiči klub za koji igrač igra. Član 22 Ukoliko se nijesu stekli uslovi uz pretodnog člana ovog Pravilnika za nastupanje automatske sankcije zabranje igranja, javne opomene (žuti kartoni) iz jedne ne prenose se u narednu takmičarsku sezonu. Član 23 Automatska sankcija zabrana igranja jedne kup utakmice nastaje poslije svake druge javne opomene u kup takmičenju u toku trajanja godišnjeg ciklusa za kup takmičenje. Automatsku sankciju zabrana igranja jedne utakmice dobijenu na kup utakmicama izdržava se samo na prvoj narednoj kup utakmici. Igrač koji dobije drugu javnu opomenu na poslednjoj kup utakmici u toku jednog ciklusa za kup takmičenje, automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice izdržava na prvoj sljedećoj kup utakmici u sljedećem ciklusu za kup takmičenje. Javna opomena iz kup takmičenja ne prenosi se u naredni ciklus za kup takmičenje.


Član 24 Automatska sankcija zabrana igranja na utakmicama malog fudbala nastaje poslije dodijeljene druge javne opomene. Automatska sankcija zabrana igranja jedne utakmice malog fudbala izdržava se na prvoj narednoj utakmici. Igrač malog fudbala koji dobije drugu javnu opomenu na posljednjoj utakmici u toku jednog ciklusa takmičenja automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice izdržava na prvoj sljedećoj utakmici u sljedećem ciklusu takmičenja. Javna opomena iz utakmica malog fudbala ne prenosi se u sljedeći ciklus takmičenja. Član 25 Igrač koji istovremeno nastupa za tim starije uzrasne kategorije, odnosno sa dvojnom registracijom, automatsku sankciju izdržava samo u timu u kojem je dobio javne opomene. Ako igrač (pionir, kadet, omladinac) preraste uzrasnu kategoriju, automatsku sankciju izdržava u timu sledeće kategorije. Automatska sankcija prestaje poslije prvenstvene ili kup utakmice na kojoj je igrač morao da pauzira, pa i u slučaju nastupa igrača pod automatskom sankcijom na toj utakmici. Nastup igrača pod automatskom sankcijom je disciplinski prekršaj za koji su odgovorni igrač, zvaničnik kluba i klub. Ako igrač pod automatskom sankcijom zabrane igranja pređe u drugi klub, istu će izdržati u tom klubu. Klubovi su dužni da vode evidenciju opomenutih igrača. Disciplinska komisija takođe vodi evidenciju opomenutih igrača, registruje opomene u svom zapisniku, objavljuje ih putem službenog saopštenja i kontroliše izdržavanje automatske sankcije. Član 26 Automatsku sankciju zabrana igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice igrač nije izdržao ako je njegov tim utakmicu predao bez borbe (par-forfe), kao i ako nije nastupio na utakmici koja je prekinuta prije isteka najmanje 80 % vremena koje je Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima predviđeno za tu utakmicu, kao i ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno odigravanje. Igrač tima koji je utakmicu dobio bez borbe (par-forfe) ili nije nastupio na prekinutoj utakmici, a njegov tim nije odgovoran za prekid izdržao je automatsku sankciju zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice. Ukoliko je određeno ponovno odigravanje utakmice, sve opomene koje su date na utakmici koja će se ponovo igrati, biće poništene.


Član 27 Igrač koji izdržava automatsku sankciju, ne može se nalaziti na spisku igrača koji se upisuje u zapisnik utakmice. Ukoliko se takav igrač nalazio u zapisniku, smatraće se da na toj utakmici nije izdržao automatsku sankciju, bez obzira da li je ulazio u igru. Igrač koji treba da izdržava kaznu zabrana igranja određenog broja prvenstvenih i/ili kup utakmica i automatsku sankciju, prvo izdržava mjeru zabrane igranja određenog broja prvenstvenih i/ili kup utakmica, u skladu sa članovima 17 i 18 , a zatim automatsku sankciju u skladu sa članovima 20,21,23, 24 i 25 ovog Pravilnika i nema pravo da bira utakmicu na kojoj će izdržati automatsku sankciju. Ako igrač na utakmici dobije opomenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge opomene, igrač se disciplinski sankcioniše zbog isključenja, a opomene se ne evidentiraju. Član 28 Propozicijama odnosnog takmičenja mogu se propisati posebni uslovi za automatsku sankciju, kao i poseban način izdržavanja automatske sankcije. ZABRANA OBAVLJANJA FUNKCIJA Član 29 Zabrana obavljanja funkcije ne može trajati manje od mjesec dana ni duže od 2 godine, a izriče se na pune mjesece i godine. Izuzetno, za prekršaje vezane za uzimanje nedopuštenih stimulativnih sredstava (doping), zabrana vršenja funkcije može se izreći u trajanju dužem od dvije godine, ali najviše do 4 godine. Lice kažnjeno ovom mjerom ne može obavljati funkciju za koju je izrečena disciplinska mjera u bilo kom organu kluba, udruženja, saveza, na utakmici i dr, niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj funkciji za sve vrijeme trajanja mjere. Zavisno od funkcije koju lice obavlja, ova disciplinska mjera obuhvata: a) zabrana ulaska u svlačionicu ili pristupa klupi za rezervne igrače, b) zabrana ulaska u prostorije kluba ili saveza, c) zabrana ulaska na stadione, odnosno igrališta, d) zabranu igranja. Disciplinsko tijelo koje izriče disciplinsku mjeru obavezno je da u odluci o mjeri naznači što obuhvata mjera zabrane obavljanja funkcije. Disciplinska mjera zabrana vršenja funkcija obuhvata i zabranu igranja. ZABRANA ODIGRAVANJA UTAKMICA U INOSTRANSTVU Član 30 Mjera zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu može se izreći u trajanju do jedne godine, a izriče se na pune mjesece.


Za vrijeme trajanja mjere iz predhodnog stava, igrači i funkcioneri tog kluba ne mogu gostovati u inostranstvu u bilo kojoj funkciji u vezi sa fudbalskim sportom. Igrači kažnjenog kluba mogu jedino nastupati kao članovi fudbalskih reprezentacija Crne Gore. ZABRANA ODIGRAVANJA UTAKMICA NA ODREĐENOM STADIONU, ODNOSNO IGRALIŠTU Član 31 Mjera zabrana odigravanja utakmica na određenom stadionu, odnosno igralištu ili stadionima, odnosno igralištima određenog područja, može se izreći vremenski ili za određeni broj utakmica. Vremenska mjera može se izreći u trajanju do 1 godine i izriče se na pune mjesece. Mjera zabrana odigravanja određenog broja utakmica ne može se izreći za više od 12 utakmica. Mjera iz ovog člana se odnosi na prvenstvene i kup utakmice i samo za onaj tim koji je prouzrokovao donošenje te mjere. Disciplinsko tijelo određuje područje na koje se primjenjuje zabrana: stadion, odnosno, igralište na kome se dogodio incident ili stadioni, odnosno, igrališta koja se nalaze na teritoriji odnosne opštine-grada ili stadiona, odnosno igrališta udaljena od mjesta prekršaja određeni broj kilometara. ODIGRAVANJE UTAKMICA NA SVOM STADIONU, ODNOSNO IGRALIŠTU BEZ PRISUSTVA PUBLIKE I ZABRANA PRISUSTVA NAVIJAČA NA UTAKMICAMA KADA KLUB GOSTUJE Član 32 Mjera odigravanja utakmica na svom stadionu, odnosno igralištu bez prisustva publike ne može se izreći za više od 6 utakmica na kojima sankcionisani klub nastupa kao domaćin. Mjera iz ovog člana se izdržava na prvenstvenim i kup utakmicama, a odnosi se samo na onaj tim koji je prouzrokovao prekršaj. Na utakmicama, koje se zbog mjere izrečene klubu, igraju bez prisustva publike, mogu biti prisutni: po četrdeset članova, uključujući igrače koji su prijavljeni u zapisniku utakmice i zvaničnici kluba koji se u skladu sa odgovarajućim propozicijama takmičenja, nalaze na klupama za rezervne igrače; dežurni ljekar, 2-3 bolničara sa nosilima i vozač dežurnih sanitetskih kola; potreban broj policajaca i 4 redara; članovi odgovarajućih tehničkih službi (električno osvjetljenje, vodo-instalacije, protiv požarna zaštita i slično), s tim što delegat odobrava potrebni broj ovih lica; dječaci sakupljači lopte; predstavnici sredstava informisanja (štampa, radio i televizija) sa urednim akreditacijama. Mjera zabrane prisustva navijača na utakmicama kada klub gostuje izriče se u rasponu od 1 – 6 utakmica i odnosi se na sve utakmice kojima rukovodi FSCG.


Mjera iz prethodnog stava podrazumijeva da klub na koji se mjera odnosi ne može organizovano voditi navijače na gostovanje, kao i da navijačima kluba koji je sankcionisan neće biti omogućen ulaz na stadion gdje se utakmica igra. ODUZIMANJE BODOVA I NEGATIVNI BODOVI Član 33 Disciplinskom mjerom oduzimanje bodova, klubu se može oduzeti najviše 9 bodova. Klub sankcionisan ovom mjerom gubi određeni broj bodova od onih koje je osvojio do izricanja mjere. Ako klub do izricanja ove mjere nije osvojio dovoljno bodova da bi se mjera mogla primijeniti, bodovi će biti oduzeti od onih koje klub osvoji do kraja tekuće takmičarske sezone. Ako ni do tada ne osvoji dovoljno bodova, tada će se ostatak neizvršene mjere prenijeti u narednu takmičarsku sezonu. Mjera oduzimanja bodova odnosi se na onaj tim koji je prouzrokovao donošenje te mjere. Mjera iz stava 1 ovog člana ne može se izreći za prekršaje učinjene u kup takmičenju, već se u takvim slučajevima izriče novčana kazna. Član 34 Mjera negativni bodovi može iznositi najviše 9 bodova. Klub sankcionisan ovom mjerom gubi odredjeni broj bodova koje osvoji u roku od 6 mjeseci od dana izricanja mjere. Ako sankcionisani klub u roku od 6 mjeseci ne osvoji onoliki broj bodova koliko iznosi mjera, ostatak neće izdržavati. Mjera iz stava 1 ovog člana ne može se izreći za prekršaje učinjene u kup takmičenju, već se u takvim slučajevima izriče novčana kazna. Član 35 Mjere oduzimanje bodova i negativni bodovi primjenjuje se samo za prekršaje koji su izričito navedeni u poglavlju IV (Posebni dio) ovog Pravilnika, a prije svega se primjenjuje mjera oduzimanje bodova. Izuzetno, ukoliko mjera oduzimanje bodova, s obzirom na postignuti plasman na tabeli, ne postiže svrhu, izreći će se mjera negativni bodovi. Mjera oduzimanje bodova i mjera negativni bodovi primjenjuju se samo na redovno prvenstvo, koje se igra po bod sistemu, a ne i na kvalifikacione utakmice koje se igraju po bod sistemu. SANKCIONISANJE KLUBA I NJEGOVIH TIMOVA Član 36 Sankcionisanje kluba može se odnositi na cijeli klub, zajedno sa svim timovima ili na određeni tim – seniora, omladinaca, kadeta i pionira koji je učinio prekršaj što disciplinsko tijelo utvrđuje svojom odlukom. Kada je po ovom Pravilniku sankcionisan tim, onda se mjera odnosi na onaj tim koji je igrao kada je prekršaj izvršen.


ZABRANA REGISTRACIJE (TRANSFERA IGRAČA) Član 37 Zabrana registracije (transfera) igrača znači da sankcionisani klub ne može u određenom vremenskom periodu registrovati nove igrače. Zabrana registracije igrača može se izreći za period od 1 – 3 mjeseca i primjenjuje se samo u periodu kada bi klub mogao registrovati nove igrače. Ova mjera ne odnosi se na prvu registraciju igrača. U slučaju da je ova mjera izrečena zbog prekršaja koji se odnosi na nepoštovanje obaveza, disciplinsko tijelo može ukinuti mjeru ako klub za vrijeme izdržavanja mjere ispuni svoju obavezu. VRAĆANJE U NIŽI STEPEN TAKMIČENJA Član 38 Vraćanje u niži stepen takmičenja je najteža disciplinska mjera koja se klubu može izreći, a podrazumijeva vraćanje u prvi sledeći niži stepen takmičenja ili najniži rang takmičenja. Ukoliko je klub-tim po osnovu postignutih takmičarskih rezultata već ispao iz takmičenja, odnosno iz plasmana na tabeli proizilazi da nesumnjivo napušta tu ligu, izreći će se disciplinska mjera vraćanje u još niži stepen takmičenja ili najniži stepen takmičenja. Mjera vraćanje u niži stepen takmičenja sprovodi se po pravosnažnosti odluke. Ako je takmičenje u toku, sankcionisani klub – tim, ostaje van takmičenja do sljedeće takmičarske sezone. ISKLJUČENJE IZ KLUBA Član 39 Igrač ili član rukovodstva i organa upravljanja kluba, sankcionisan isključenjem iz kluba, gubi svojstvo člana kluba, te u ime tog kluba ne može više nikada i nigđe nastupati. Odluku o isključenju iz kluba donosi disciplinsko tijelo kluba na osnovu propisa odnosno kluba. Odluka o isključenju iz kluba objavljuje se u Službenom glasniku FSCG – „CG FUDBAL“. ISKLJUČENJE IZ FUDBALSKE ORGANIZACIJE Član 40 Mjera isključenja iz fudbalske organizacije izriče se za teške povrede disciplinskog i sportskog vladanja predviđene ovim Pravilnikom. Lice sankcionisano ovom mjerom briše se iz članstva fudbalske organizacije i ne može obavljati nikakvu funkciju u fudbalu.


O disciplinskoj mjeri iz ovog člana izvještava se nadležni organ regionalnog saveza. DISKVALIFIKACIJA IZ TEKUĆEG TAKMIČENJA I ISKLJUČENJA IZ BUDUĆIH TAKMIČENJA Član 41 Disciplinska mjera diskvalifikacija iz tekućeg takmičenja podrazumijeva isključenje kluba iz lige ili kupa u kojoj se takmiči u tekućem prvenstvu. Disciplinska mjera diskvalifikacije sprovodi se po pravosnažnosti odluke. Kazna diskvalifikacije iz tekućeg prvenstva primjenjivat će se u skladu sa odredbama čl.36 ovog Pravilnika. ODMJERAVANJE SANKCIJE Član 42 Tijelo koje donosi odluku o disciplinskom prekršaju odmjeriće počiniocu disciplinsku mjeru u granicama određenim ovim Pravilnikom. Pri tome uzeće u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje utiču da mjera bude veća ili manja, a posebno: težinu učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posledice, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen odgovornosti disciplinskog prekršioca, pobude iz kojih je prekršaj učinjen, ranije ponašanje i držanje disciplinskog prekršioca poslije izvršenog prekršaja i da li je počinilac prekršaja u povratu-ranije kažnjavan za isti ili sličan prekršaj. Ukoliko se utvrde posebno olakšavajuće okolnosti ili ako se radi o igraču omladincu, kadetu ili pioniru, može se izreći i blaža disciplinska mjera. Ako prekršilac počini više disciplinskih prekršaja, utvrdiće se prethodno visina disciplinske mjere za svaki prekršaj i izreći jedinstvena mjera, koja ne može preći dvostruku visinu najteže utvrđene disciplinske mjere. Ako počinilac učini prekršaj za vrijeme dok izdržava disciplinsku mjeru za ranije učinjeni prekršaj, izreći će se jedinstvena mjera za sve prekršaje, uzimajući prije izrečenu mjeru kao već utvrđenu. Mjera ili dio mjere koju je počinilac već izdržao uračunat će se u izrečenu jedinstvenu disciplinsku mjeru. Za učinjeni prekršaj počiniocu se može izreći kumulativno novčana kazna u skladu sa ovim Pravilnikom. UBLAŽAVANJE SANKCIJE Član 43 Disciplinsko tijelo može odmjeriti disciplinsku mjeru ispod granice propisane ovim Pravilnikom ili primijeniti blažu vrstu disciplinske mjere : - kada je Pravilnikom predviđeno da se može blaže sankcionisati ( napr. kod pokušaja ) - kada utvrdi da postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se ublaženom disciplinskom mjerom može postići svrha sankcionisanja.


Kada postoje uslovi za ublažavanje umjesto disciplinske mjere propisane za prekršaj izriče se mjera ispod granice propisane ovim Pravilnikom ili prva naredna blaža disciplinska mjera prema članu 10 ovog Pravilnika. TEŽI SLUČAJ Član 44 Kao teži slučajevi disciplinskih prekršaja za koje disciplinska tijela mogu učiniocu izreći strožiju disciplinsku mjeru, smatraju se oni prekršaji pri kojima je počinilac postupio sa naročitom odlučnošću, upornošću ili bezobzirnošću, ili je prekršaj prouzrokovao naročito teške posledice ili je učinjen pod naročito teškim okolnostima. Član 45 Disciplinsko tijelo može izreći strožiju disciplinsku mjeru od propisane počiniocu koji je ranije sankcionisan za prekršaj. Kada se radi o počiniocu koji je ranije dva ili više puta bio sankcionisan za prekršaje počinjene sa umišljajem (povratnik), kada između ranije odluke i nove odluke o disciplinskoj mjeri nije protekao duži rok od godinu dana i kada kod počinioca postoji sklonost za vršenje prekršaja, disciplinsko tijelo može pooštriti sankciju do dvostruke propisane disciplinske mjere. ZASTARJELOST Član 46 Disciplinski postupak, osim ako se radi o prekršajima iz čl. 82 i 90 ovog Pravilnika, ne može se pokrenuti kada prođe određeno vrijeme od počinjenog prekršaja i to: - šest mjeseci za prekršaje za koje je predviđena disciplinska mjera upozorenje, novčana kazna, mjera zabrane igranja na određenom broju utakmica,mjera zabrane igranja ili obavljanja funkcija do 3 mjeseca, - devet mjeseci za prekršaje za koje je predviđena mjera zabrana igranja ili obavljanja funkcija do jedne godine, mjera zabrana igranja utakmica u inostranstvu , mjera zabrane igranja utakmica na određenom igralištu, odnosno stadionu ili svim igralištima odnosno, stadionima, određenog područja, mjera igranja utakmica na svom igralištu, odnosno stadionu, bez prisustva publike, mjera zabrane registracije (transfera) igrača. - dvanaest mjeseci za prekršaje za koje je predviđena mjera zabrane igranja ili obavljanja funkcije do dvije godine,mjera isključenja isključenja iz fudbalske organizacije, mjera oduzimanja bodova ili negativni bodovi, mjera vraćanja u niži stepen takmičenja ili mjera zabrana ulaska na stadion. Izuzetno, za prekršaj iz čl.82 ovog Pravilnika disciplinski postupak se ne može pokrenuti kada prođe 8 godina od dana početka trajanja zastare, a za prekršaj iz čl.90 ovog Pravilnika disciplinski postupak ne može se pokrenuti kada prođe 3 godina od dana početka trajanja zastare. Prekršaj iz člana 87 ovog Pravilnika ne zastarijeva.


Prijave za pokretanje disciplinskog postupka, zbog neizvršenja konačnih odluka organa saveza, podnose se u roku od 12 mjeseci od dana prijema konačne odluke. Zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka počinje da teče od dana kada je prekršaj učinjen. Ako je prekršaj trajao određeno vrijeme, zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka počinje da teče od dana kada je prekršaj završen. Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadležnog disciplinskog tijela preduzete radi vođenja disciplinskog postupka. Zastarjelost vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kada protekne dvaput onoliko vremena na koliko je određena zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka. Član 47 Disciplinska mjera se ne može izvršiti nakon što protekne više od 5 godina od dana konačnosti odluke o izricanju disciplinske mjere. BRISANJE SANKCIJE Član 48 Učinilac disciplinskog prekršaja koji je kažnjen opomenom, pa u roku od 6 mjeseci ne učini novi disciplinski prekršaj, smatraće se da nije sankcionisan. Učinilac disciplinskog prekršaja koji je kažnjen disciplinskom mjerom novčana kaznom ili vremenskom mjerom do 6 mjeseci ili zabranom igranja određenog broja utakmica, pa u toku od 1 godine od izdržane ili ublažene mjere ne učini novi disciplinski prekršaj, smatrat će se da nije sankcionisan. Učinilac disciplinskog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom preko 6 mjeseci ili oduzimanjem bodova, odnosno negativnim bodovima, pa u roku od 3 godine od izdržane ili ublažene kazne ne učini novi disciplinski prekršaj, smatrat će se da nije sankcionisan. Disciplinska mjera zabrana vršenja funkcija i disciplinska mjera vraćanja u niži stepen takmičenja ne brišu se iz registra kazni. Član 49 Pravosnažne odluke o izrečenim disciplinskim mjerama upisuju se u registar, a za igrače i u njihovu fudbalsku legitimaciju. Registar kazni vodi disciplinsko tijelo. DEJSTVO DISCIPLINSKIH ODLUKA Član 50 Odluke svih nadležnih disciplinskih organa fudbalske organizacije đeluju unutar cijele fudbalske organizacije, a odluke disciplinskih organa klubova, ukoliko nisu potvrđene po


odredbama ovog Pravilnika od strane nadležnog disciplinskog tijela fudbalske organizacije, đeluju samo u okviru odnosnog kluba. KLUPSKE SANKCIJE Član 51 Klub može izreći sankciju igraču, treneru, funkcioneru i drugim članovima kluba samo na osnovu pravilnika kojeg donosi klub i nakon sprovedenog postupka u skladu sa tim pravilnikom. Klub ne može izreći vremensku zabranu igranja i zabranu igranja određenog broja utakmica težu nego što je kao maksimalna za tu vrstu disciplinske mjere predviđena Disciplinskim pravilnikom FSCG. Novčanu kaznu za igrača ili trenera klub može izreći najviše u visini koju odredi Izvršni odbor FSCG svojom posebnom odlukom. PREKRŠAJ NA MEĐUNARODNIM UTAKMICAMA Član 52 Igrač isključen na utakmici koja se igra u okviru međunarodnih takmičenja odgovoran je po propisima međunarodne organizacije koja sprovodi to takmičenje. Igrač iz stava 1 ovog člana, ako posebnom odlukom FSCG nije suspendovan ili sankcionisan, ima pravo nastupanja na domaćim prijateljskim, kup i prvenstvenim utakmicama . Za prekršaje koje igrač, klub, zvaničnik kluba, članovi rukovodstva i organa upravljanja kluba i službena lica učine na prijateljskog međunarodnoj utakmici u Crnoj Gori i inostranstvu, disciplinske mjere preduzimaju disciplinska tijela onog fudbalskog saveza, koji je u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima nadležan za odobravanje odigravanja odnosne utakmice. ODGOVORNOST KLUBA ZA RAD FUNKCIONERA Član 53 Za sve prekršaje koje počine članovi organa upravljanja kluba i drugi fukcioneri kluba, kao predstavnici svojih klubova, odgovornost mogu snositi i sami klubovi.

IV POSEBNI DIO OPOMENA Član 54 Pod opomenom u smislu ovog Pravilnika smatraju se sve opomene koje sudija utakmice, primjenjujući Pravila fudbalske igre, pokazivanjem žutog kartona, izrekne igračima i zamjenicima koji nastupaju, a upisanim u zapisnik utakmice, od prvog do posljednjeg minuta utakmice odigrane u punom trajanju (uključujući i produžetke i izvođenje kaznenih udaraca) ili prekinute prije isteka vremena predviđenog Pravilima fudbalske igre.


Klub, čiji je igrač dobio javnu opomenu, obavezan je da FSCG uplati novčani iznos za javnu opomenu, čiju visinu utvrdjuje izvršni odbor FSCG odlukom prije početka takmičarske sezone. Sudija je dužan da delegatu utakmice prijavi svaku opomenu koju je izrekao na utakmici, a delegat da ih upiše u zapisnik utakmice, a ako se to propusti, opomene, poslije sprovedenog postupka, upisat će nadležno disciplinsko tijelo. Kada se poslije sprovedenog postupka opomena upiše po predhodnom stavu, smatra se kao da je bila upisana u momentu sačinjavanja zapisnika. Odgovorna lica-sudija, delegat, ovlašćeni predstavnici klubova i njihovi klubovi, zbog prekršaja iz st.5 ovog člana biće disciplinski odgovorni po odredbama ovog Pravilnika. ISKLJUČENJE IGRAČA NA UTAKMICI Član 55 Igraču koji je na utakmici isključen, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna ili - zabrana igranja od 1 do 3 utakmice. NESPORTSKO PONAŠANJE Član 56 Ko se nesportski ponaša prema igraču svog ili protivničkog tima, zvaničniku kluba, rukovodstvima kluba i saveza i gledaocima za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili van njega, biće sankcionisan : - opomenom, - novčanom kaznom, - zabranom igranja od 1-4 utakmice. - zabranom obavljanja funkcija do 6 mjeseci Novčana kazna se može kumulativno izreći sa ostalim disciplinskim mjerama. Pod nesportskim ponašanjem podrazumijeva se: psovanje, pljuvanje, nepristojni gestovi, prigovaranje i prkošenje odlukama sudije i odlukama rukovodstva fudbalskih organizacija i zvaničnika koji obavljaju određenu dužnost, kao i izazivanje igrača svog i protivničkog tima, zvaničnika i gledaoca riječima, pokretima i gestovima, kao i sve one radnje koje mogu štetiti ugledu fudbala. NESPORTSKO PONAŠANJE PREMA GLEDAOCIMA Član 57 Ko se nesportski ponaša prema gledaocima riječima, pokretima ili na drugi način biće sankcionisan :


- novčanom kaznom, - zabranom igranja od 1-4 utakmice, - zabranom obavljanja funkcija do 6 mjeseci.

NESPORTSKO PONAŠANJE PREMA SUDIJI UTAKMICE Član 58 Ko se nesportski ponaša prema sudiji utakmice za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili izvan njega, biće sankcionisan : a) Ukoliko se radi o nedozvoljenom prigovoru na odluku sudije, bez psovanja ili vrijeđanja : - upomenom, - ukorom, - novčanom kaznom, - zabranom igranja od 1-4 utakmice, - zabranom igranja u trajanju od 1 mjeseca ili - zabranom obavljanja funkcija u trajanju od 1 mjeseca. b) Za guranje, psovanje ili vrijeđanje sudije: - zabranom igranja od 2-6 utakmica, - zabranom igranja do 6 mjeseci, ili - zabranom obavljanja funkcija do 6 mjeseci. c) Za pljuvanje sudije kazniće se: - zabranom igranja od 4-10 utakmica, - zabranom igranja od 1 mjeseca do 1 godine, ili - zabranom obavljanja funkcija od 1mjeseca do 1 godine. Za počinjene prekršaje iz stava 1. tačke (b) i (c) ovog člana može se kumulativno izreći novčana kazna i kazna zabrana igranja ili obavljanja funkcija. NESPORTSKO PONAŠANJE TIMOVA Član 59 Disciplinska mjera novčana kazna, izreći će se klubu čijem su timu na istoj utakmici: - opomenuto ili isključeno pet ili više igrača ili službenih lica, - isključeno tri igrača ili službenih lica, - kada tri ili više igrača ili službenih lica zajedno prijeti ili vrši pritisak ili uznemirava zvaničnike utakmice tokom utakmice. Sudija i delegat utakmice dužni su ponašanje iz stava 1, alineje 3 ovog člana upisati u zapisnik utakmice. GRUBA IGRA


Član 60 Igraču koji grubo igra, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 2 do 6 utakmica, a u težem ili ponovljenom slučaju - zabrana igranja do 6 mjeseci. Pod grubom igrom smatra se suprotno postojećim Pravilima fudbalske igre dolaženje u neposredni dodir sa protivničkim igračima, kao i start s obje noge, podmetanje đona, saplitanje protivničkog igrača iza leđa, neizbjegavanje povrede protivničkog igrača, odnosno prekoračenje samozaštite i sl. POGIBELJNA IGRA Član 61 Igraču koji igra pogibeljno, a ne povrijedi protivničkog igrača, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 4-8 utakmica, a u težem ili ponovljenom slučaju - zabrana igranja od 3 mjeseca do jedne godine. Igraču koji igra pogibeljno, pa povrijedi protivničkog igrača, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 3 mjeseca do 1 godine, a u težem slučaju - zabrana igranja od 6 mjeseci do dvije godine. Pod pogibeljnom igrom smatra se takva igra kod koje je posljedica ili bi to mogla biti trajno ili za duže vrijeme onesposobljavanje protivničkog igrača za igru. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. FIZIČKI NAPAD Član 62 Igraču koji za vrijeme igre udari svog ili protivničkog igrača, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 2-5 utakmica, a u težem ili ponovljenom slučaju - zabrana igranja od 3-8 utakmica. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. FIZIČKI NAPAD NA IGRAČA Član 63 Igraču koji fizički napadne svog ili protivničkog na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 2-6 utakmica, a u težim slučajevima kada se utvrdi da je igrača povrijedio ili je imao namjeru da mu nanese težu povredu,


- zabrana igranja od 4-12 utakmica, - zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do 2 godine, - isključenje iz fudbalske organizacije. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. FIZIČKI NAPAD NA ZVANIČNIKE UTAKMICE Član 64 Ko fizički napadne sudije utakmice, delegata ili kontrolora suđenja na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana ili - zabrana obavljanja funkcija u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju, ako se utvrdi da je počinilac imao namjeru da nanese težu povredu - zabrana igranja u trajanju od godinu dana do dvije godine, ili - zabrana obavljanja funkcija u trajanju od godinu dana do dvije godine ili - isključenje iz fudbalske organizacije. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. PRIJETNJA ZVANIČNICIMA UTAKMICE Član 65 Ko prijeti sudiji utakmice, delegatu ili kontroloru suđenja, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna , - zabrana igranja 2 utakmice, - zabrana obavljanja funkcija u trajanju od 1 mjeseca. FIZIČKI NAPAD NA ČLANA ILI PREDSTAVNIKA FUDBALSKE ORGANIZACIJE ILI KLUBA Član 66 Ko fizički napadne člana ili predstavnika fudbalske organizacije ili kluba na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 3 mjeseca do godinu dana, - zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju - zabrana igranja u trajanju od jedne do dvije godine, - zabrana obavljanja funkcija od jedne do dvije godine, ili - isključenje iz fudbalske organizacije. Smatra se da se radi o težem slučaju ako se utvrdi da je počinilac povrijedio ili imao namjeru da teže povrijedi napadnutog.


Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. FIZIČKI NAPAD NA GLEDAOCE Član 67 Igraču koji fizički napadne gledaoce prije, za vrijeme igre ili poslije završene utakmice, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja do godinu dana. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Član 68 Fudbalskom radniku koji fizički napadne igrača, funkcionera protivničkog kluba ili gledaoce, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do godinu dana, a ako fizički napadne predstavnika fudbalske organizacije, delegata utakmice ili sudiju, - zabrana obavljanja funkcija u trajanju od godinu dana do dvije godine, a u težem slučaju: - isključenje iz fudbalske organizacije. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Član 68 a Igraču i fudbalskom radniku koji fizički napane predstavnike medija na igralištu ili van igrališta, izreći će se disciplinska mjera: igraču: - zabrana igranja od 2-6 utakmica, a u težim slučajevima kada se utvrdi da je predstavnika medija povrijedio ili je imao namjeru da mu nanese težu povredu: - zabrana igranja do godinu dana. Fudbalskom radniku: - zabrana obavljanja funkcija do 3 mjeseca, a u težim slučajevima kada se utvrdi da je predstavnika medija povrijedio ili je imao namjeru da mu nanese težu povredu: - zabrana obavljanja funkcija do godinu dana.


Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. TUČA Član 69 Ko učestvuje u tuči na igralištu prije, za vrijeme ili nakon završene utakmice izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 3-12 utakmica ili - zabrana obavljanja funkcija od 3 do 6 mjeseci. NEIDENTIFIKOVANI POČINIOCI Član 70 Kada se u pokrenutom disciplinskom postupku ne može utvrditi ko je počinio prekršaj iz čl.63, 64, 66,67 i 68 ovog Pravilnika ali je utvrđeno iz kojeg je kluba, novčanom kaznom sankcioniše se klub kojem počinilac/oci pripada/ju. SLABA ORGANIZACIJA UTAKMICE I NEREDI NA IGRALIŠTU Član 71 Klub koji organizuje utakmicu, primjenjujući obaveze propisane zakonom i propisima FSCG, naročito je dužan: - da procijeni stepen rizika utakmice i obavijesti nadležna tijela FSCG, ili regionalnog fudbalskog saveza o utakmicama posebno visokog rizika; - da poštuje i i primjenjuje sigurnosne odredbe i preduzima sve potrebne mjere predostrožnosti prije, u toku i poslije utakmice; a u slučaju nereda: - da osigura bezbjednost igrača i službenih lica gostujućeg tima tokom njihovog boravka; - da izvjesti nadležne državne organe i sa njima aktivno i redovno sarađuje; - da osigura da se održava red na igralištu, i u saradnji sa nadležnim državnim organima u neposrednoj blizini stadiona, odnosno igrališta, kao i da se utakmica organizuje u skladu sa propisima. Član 72 Klubu koji ne organizuje utakmicu u skladu sa propisima nadležnog saveza, ne odredi redare ili ih odredi u nedovoljnom broju, izreći će se disciplinska mjera: - upozorenje ili - novčana kazna Član 73 Klubu organizatoru utakmice na čijem se igralištu, bilo da je vlasnik ili korisnik igrališta, u vezi sa utakmicom prije, za vrijeme ili poslije utakmice dogode neredi, a utvrdi se da nije preduzeo mjere da ih spriječi, ili da ih nije preduzeo u dovoljnoj mjeri, kao i gostujućem


klubu čiji organizovani navijači izazovu ili učestvuju u neredu u lakšem slučaju, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna, a u težem ili ponovljenom slučaju : - odigravanje 1 do 6 utakmica na svom igralištu bez prisustva publike, - zabrana odigravanja od 2 do 12 utakmica na svom igralištu ili svim igralištima određenog područja, - zabrana prisustva navijača na utakmicama kada klub gostuje od 1 do 6 utakmica. Tijelo koje rukovodi takmičenjem može da suspenduje igralište za odigravanje utakmica kluba iz stava 1 , ovog člana, za vrijeme vođenja postupka do donošenja konačne odluke, vodeći računa da taj postupak mora biti hitan. Fizički napad navijača bilo domaćeg ili gostujućeg kluba na učesnike igre – igače, zvaničnike kluba, tehnička ili službena lica, sudije i delegate i veći neredi gledalaca na ili oko stadiona, prije, za vrijeme i poslije utakmice, paljenje i bacanje zapaljivih predmeta, nedopušten ulazak na igralište , isticanje natpisa s političkim i drugim zabranjenim sadržajima, smatraće se težim prekršajem u smislu stava 1 ovog člana. Član 74 Ukoliko se zbog slabe organizacije, nereda i incidenta nanese materijalna šteta protivničkom klubu ili službenim licima (oštećenja opreme, odjeće i obuće, krađa novca i opreme, oštećenje privatnih automobila, autobusa protivničkog kluba i slično), klub organizator utakmice je dužan da nadoknadi sve troškove oštećenih, odnosno gostujući klub ukoliko je svojim radnjama prouzrokovao štetu domaćem klubu na utakmici i povodom utakmice. Visinu troškova iz predhodnog stava ovog člana na obrazloženi zahtjev oštećenih, utvrđuje svojom odlukom nadležno disciplinsko tijelo. PREKID IGRE, NAPUŠTANJE TERENA I NEODIGRAVANJE UTAKMICE Član 75 Ako se utakmica prekine krivicom jednog ili više igrača, ili jednog tima, pa igra ne bude nastavljena, klubu čiji su igrači skrivili prekid, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna i - oduzimanje do 9 bodova, odnosno, do 9 negativnih bodova. Igračima koji su skrivili prekid, izreći će se disciplinska mjera: - zabranja igranja od 4 do 8 utakmica, a u težim slučajevima : - zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine, ili


- isključenje iz fudbalske organizacije Pod težim slučajem se naročito smatra ako zbog prekida dođe do nereda na igralištu ili njegovoj neposrednoj blizini. NAGOVARANJE NA NAPUŠTANJE TERENA ILI ODBIJANJE IGRANJA Član 76 Igraču ili fudbalskom radniku kluba koji nagovara tim da iz bilo kojih razloga napusti teren ili ne započne igrati, izreći će se disciplinska mjera: -zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, odnosno -zabrana obavljanja funkcija u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju: - zabrana igranja ili obavljanja funkcija od jedne do dvije godine, odnosno isključenje iz fudbalske organizacije. Ako nagovaranje prihvate i teren napuste do 3 igrača, a ostali nastave igru, igraču koji je napustio teren, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana. Ako teren napuste najmanje 4 igrača, ili tim ne otpočne igru, izreći će se disciplinska mjera - igraču, zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, - a timu, oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova. Za prekršaj počinjen u fudbalskom kupu Crne Gore: - igraču zabrana igranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, a tim, odnosno klub, novčanom kaznom, ili isključenjem iz budućih takmičenja. NEOPRAVDANO NENASTUPANJE NA UTAKMICI STALNOG TAKMIČENJA Član 77 Klubu čiji tim neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog takmčenja, izreći će se disciplinska mjera: - oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova za odgovarajući tim, uz obavezu kluba za izmirenje troškova nastalih neodigravanjem utakmice, čiju visinu na obrazloženi zahtjev oštećene strane, utvrđuje disciplinsko tijelo. Ako tim mlađih kategorija kluba neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog takmičenja, seniorskom timu tog kluba, izreći će se disciplinska mjera - oduzimanje od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova.


Za neopravdan nedolazak na dogovorenu prijateljsku utakmicu klubu će se izreći novčana kazna, a dužan je nadoknaditi troškove nastale neodigravanjem utakmice. ODUSTAJANJE OD TAKMIČENJA Član 78 Klubu, odnosno timu koji neopravdano odustane od takmičenja, izreći će se disciplinska mjera : - vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja. Pored toga, klub čiji je tim neopravdano odustao od takmičenja dužan je da nadoknadi troškove koje je prouzrokovao svojim odustajanjem, a visinu tih troškova, na obrazloženi zahtjev oštećenih strana, utvrdjuje nadležno disciplinsko tijelo. Ako se ne može izreći disciplinska mjera iz stava 1 ovog člana iz razloga što se tim takmiči u nižoj ligi (Druga liga ili regionalna liga ), izreći će se disciplinska mjera: a) timu Druge lige: - vraćanje u niži stepen takmičenja, uz mjeru zabrana napredovanja u viši rang takmičenja u trajanju do dvije takmičarske sezone b) timu regionalne lige: - zabrana napredovanja u viši rang takmičenja do tri takmičarske sezone ili - isključenje iz budućih takmičenja do tri takmičarske sezone. Ako je tim mladjih kategorija kluba, neopravdano odustao od takmičenja, seniorskom timu tog kluba, izreći će se disciplinska mjera : - oduzimanje od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova. NEPRAVILNA NASTUPANJA Član 79 Igraču koji nastupi na javnoj utakmici: - za klub koji nije registrovan, - za svoj klub prije nego što je stekao pravo nastupanja, - za tim drugog kluba na prijateljskoj utakmici, a bez odobrenja svog kluba, - za prvi tim, omladinski, kadetski, odnosno pionirski tim svog kluba, a odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima nije imao pravo nastupanja, - na utakmicama fudbalskog kupa Crne Gore u timu u kome prema odredbama Propozicija nije imao pravo nastupanja, - bez važećeg ljekarskog pregleda u smislu odredaba Pravilnika o fudbalskim takmičenjima ili kome je od strane ljekara ili delagata zabranjen nastup, - koji je u toku dana već nastupio na jednoj utakmici stalnog takmičenja,


- koji se nalazi pod suspenzijom ili izrečenom disciplinskom mjerom , izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna, ili - zabrana igranja od 2 -12 utakmica, a klubu koji je takvog igrača stavio u tim: - novčana kazna i - oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova, koja disciplinska mjera će se primjenjivati na onaj tim u kojem je taj igrač nastupio. Pod izrazom „igrač koji nastupi“,u smislu ovog člana , ne podrazumijevaju se rezervni igrači unijeti u zapisnik utakmice, koji nijesu učestvovali u igri. NASTUP POD SUSPENZIJOM Član 80 Ako klub-tim koji je suspendovan ili kojem je izrečena disciplinska mjera, nastupi na prvenstvenoj utakmici, na utakmici fudbalskog kupa Crne Gore ili na javnoj prijateljskoj utakmici, izreći će se disciplinska mjera: -oduzimanje od 3 do 9 bodova, ili -oduzimanjem od 3 do 9 negativnih bodova, -diskvalifikacijom iz fudbalskog kupa Crne Gore, koja će se primjenjivati na onaj tim koji je počinio prekršaj. Disciplinska mjera iz stava 1 ovog člana biće izrečena i onom klubu-timu koji nastupi sa suspendovanim ili sankcionisanim klubom-timom, ako je blagovremeno, najkasnije 48 časova prije početka utakmice, obaviješten o suspenziji protivničkog kluba-tima. NEDOLAZAK NA REPREZENTATIVNE UTAKMICE, TRENING I PRIPREME Član 81 Igraču koji neopravdano ne dođe na pripreme, trening ili utakmicu fudbalskih reprezentacija Crne Gore ili regionalnih saveza, ili ih neopravdano napusti, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna ili - zabrana igranja do 6 mjeseci . Igraču ili fudbalskom radniku koji nagovori igrača da se ne odazove pozivu za nastupu na reprezentativnoj utakmici ili za odlazak na trening ili pripreme, odnosno da napusti trening ili pripreme, izreći će se disciplinska mjera : - novčana kazna ili - zabrana igranja, odnosno obavljanja funkcija do godinu dana, a ako je to ometanje vršio klub preko svojih zvaničnika ili na drugi način, klubu će se izreći disciplinska mjera:


- novčana kazna ili - oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova, a mjera će se primijeniti na onaj tim u kome nastupa igrač koji je počinio ovaj prekršaj. UPOTREBA NEDOZVOLJENIH STIMULATIVNIH SREDSTAVA (DOPING) Definicija Član 82 Doping je zabranjen. Doping i doping prekršaj definisani su u FIFA Anti- doping Pravilniku i listi zabranjenih supstanci koju objavljuje Svjetska Anti-doping Agencija (WADA). Ova djela predstavljaju doping bez obzira da li se dogode i otkriju tokom ili izvan takmičenja. Postupak i sankcije Član 83 Za prekršaje vezane za doping direktno se primjenjuju odredbe FIFA anti-doping pravilnika koje se odnose na postupak i sankcije. Obaveze igrača Član 84 Svaki igrač koji učestvuje u takmičenju ili događaju u organizaciji FSCG ili regionalnog fudbalskog saveza ili na treningu uoči takvog takmičenja ili događaja, saglasan je da se testira od strane nadležnih tijela. Saglasan je i sa uzimanjem uzoraka kako bi se otkrila prisutnost bilo kojih zabranjenih supstanci ili utvrdilo korišćenje zabranjenih metoda. Sankcije drugih sportskih tijela Član 85 Sve pravno obavezujuće sankcije drugih međunarodnih sportskih saveza ili nacionalnih anti-doping organizacija koje su u skladu sa osnovnim pravnim načelima, FSCG će po pravilu automatski priznati. NAGOVARANJE IGRAČA ZA PRELAZAK U DRUGI KLUB-VRBOVANJE IGRAČA Član 86 Ko obećanjem novca ili drugih pogodnosti, suprotno važećim propisima nagovara igrača da dođe u drugi klub, izreći će se disciplinska mjera : Igraču koji nagovara drugog igrača: - zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine. Fudbalskom radniku koji nagovara igrača: - zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine.


Agentu za igrače koji nagovara igrača : - suspenzija licence od 6 mjeseci do 2 godine Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Igraču koji prihvati ponudu izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine. Klubu koji registrovanog igrača drugog kluba, koji ne ispunjava uslove za promjenu kluba, obećanjem novca ili na drugi način, nagovara da pređe u drugi klub, izreći će se disciplinska mjera: - oduzimanja do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. U ponovljenom slučaju ili izvršenjem obećanja, primopredajom novca ili drugih materijalnih pogodnosti, izreći će se disciplinska mjera: - igraču koji vrši nagovaranje, igraču koji prihvati ponudu i fudbalskom radniku koji je učestvovao u ovom poslu: - zabrana igranja u određenom vremenskom periodu - zabrana obavljanja funkcija u određenom vremenskom periodu , a klubu - vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja ili vraćanje u najniži rang takmičenja. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. NAGOVARANJE, PODMIĆIVANJE, DOGOVARANJE I LAŽIRANJE Član 87 Igraču, član rukovodstva i organa upravljanja kluba ili saveza, klubu, sudiji, delegatu ili drugom učesniku na utakmici ili takmičenju, koji: - nagovara igrače u direktnom kontaktu ili preko drugog lica da ne igra po svom najboljem znanju i da se ne zalaže za svoj tim, - obećava ili pruža poklon ili drugu materijalnu pogodnost igraču u direktnom kontaktu , ili preko drugog lica da jednu ili više utakmica lažira, igra tako da posluži njemu ili drugom klubu, - nagovara, dogovara, obećava ili pruža poklon ili drugu materijalnu pogodnost igraču, članu rukovodstva i organa upravljanja kluba, sudiji ili članu fudbalskog rukovodstva da lažira utakmicu, odnosno da učine nešto što je protivno postojećim propisima, odnosno da ne učine ono što su dužni da izvrše prema propisima fudbalske organizacije, - prihvati ponudu od strane igrača, kluba, sudije ili člana rukovodstva i organa upravljanja kluba ili saveza za bilo koji od naprijed navedenih primjera, izreći će se disciplinska mjera, i to :


a) igraču-zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije, b) sudiji, članu rukovodstva i organa upravljanja kluba ili članu saveza-zabrana obavljanja funkcija u trajanju od 1 do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije, c) klubu oduzimanje od 3 do 9 bodova ili od 3 do 9 negativnih bodova ili vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja ili najniži rang takmičenja. Za počinjene prekršaje iz ovog člana može se kumulativno izreći i novčana kazna. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Član 88 Klubu, članovima rukovodstva i organa upravljanja kluba i/ili saveza koji na nesportski i neregularan način pritiskom, prijetnjom ili na drugi način utiču na službena lica ili protivnički tim, radi osvajanja bodova na nedozvoljen način, izreći će se disciplinska mjera, i to: a ) klubu-oduzimanje od 3 do 9 bodova, odnosno od 3 do 9 negativnih bodova, b) članu rukovodstva kluba i/ili tijela upravljanja kluba i/ili saveza- zabrana vršenja funkcija od najmanje 1 godine ili isključenje iz fudbalske organizacije. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Član 89 Klubu, članu rukovodstva kluba i/ili organa upravljanja koji na zvaničnoj utakmici izvedu sastav bez većeg broja standardnih igrača, a koji nijesu povrijeđeni, bolesni ili kažnjeni, a u cilju da drugom timu omogući da na neregularan način dođe do bodova, izreći će se disciplinska mjera, i to: a) klubu- oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba – zabrana vršenja funkcija najmanje 1 godinu. U ponovljenom ili težem slučaju: a) klubu- vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja, odnosno klubu čiji se tim takmiči u Drugoj crnogorskoj ligi -vraćanje u niži stepen takmičenja, uz mjeru zabrane napredovanja u viši rang takmičenja do dvije takmičarske sezone, odnosno klubu koji se takmiči u regionalnoj ligi- zabrana napredovanja u viši rang takmičenja do tri takmičarske sezone. b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba- zabrana vršenja funkcija od najmanje 1 godinu ili isključenje iz fudbalske organizacije.


UČEŠĆE U NEREGULARNOSTI Član 90 Igraču, članu rukovodstva i organ upravljanja kluba, klubu, sudiji ili drugom učesniku na utakmici ili takmičenju koji: na bilo koji način učestvuje u neregularnosti utakmice ili takmičenja ili stimuliše igrače drugih klubova, tako da posluži ili šteti svom ili drugom klubu ili na drugi način povrijedi propise fudbalske organizacije ili Pravila fudbalske igre ili takmičenja u vezi regularnosti, uključujući i pokušaj učešća u neregularnosti, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču-zabrana igranja od 6 mjeseci do 2 godine; b) članu rukovodstva i organa upravljanja kluba ili drugom učesniku na utakmici ili takmičenju- zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije; c) klubu-vraćanje u dva ranga niži stepen takmičenja ili vraćanje u najniži stepen takmičenja, uz mjeru zabrane napredovanja u viši rang takmičenja do 2 takmičarske sezone, odnosno klubu čiji se tim takmiči u regionalnoj ligi-zabrana napredovanja u viši rang takmičenja do 3 takmičarske sezone. OMALOVAŽAVANJE ODLUKA Član 91 Igraču, fudbalskom radniku, zvaničniku kluba kao i članovima fudbalskih organizacija koji izvrgavaju ruglu odluke organa i tijela FSCG ili regionalnih fudbalskih saveza, omalovažava ih, ismijava ili izjavljuje da ih neće poštovati, izreći će se disciplinska mjera : - novčana kazna, - zabrana igranja do 4 utakmice, ili - zabrana obavljanja funkcija do 2 mjeseca. VRIJEĐANJE I KLEVETANJE Član 92 Igraču, zvaničniku kluba, klubu, sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja i delegatu, fudbalskom radniku, koji vrijeđa, kleveta i širi neistine o svom ili bilo kom drugom klubu, o svom ili protivničkom igraču, zvaničniku bilo kog kluba ili članu fudbalskog rukovodstva, sudiji, treneru ili bilo kojem tijelu ili organu fudbalske organizacije, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču- novčana kazna ili zabrana igranja od 2 do 6 utakmica, b) zvaničniku kluba-novčana kazna ili zabrana obavljanja funkcija od 2 mjeseca do godinu dana , c) sudiji-zabrana suđenja do 6 mjeseci, d) fudbalskim radnicima- zabrana obavljanja funkcija od 2 mjeseca do godinu dana, e) klubu- novčana kazna ili oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. U ponovljenom ili težem slučaju, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču- zabrana igranja najmanje 5 utakmica,


b) zvaničniku kluba- najmanje godinu dana zabrana obavljanja funkcija, c) sudiji- zabrana suđenja od 1 do 12 mjeseci, d) fudbalskim radnicima-zabrana obavljana funkcija od 1 do 12 mjeseci, d) klubu- oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. RASIZAM I DRUGI OBLICI DISKRIMINACIJE Član 93 Svako ko javno vrijeđa, omalovažava ili diskriminiše drugog po pitanju rasne (uključujući i boju kože), nacionalne, regionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, ističe simbole koji označavaju netrpeljivost, ili pokazuje vidove ekstremističke ideološke propagande, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču-novčana kazna ili zabrana igranja određenog broja utakmica, b) fudbalskom radniku- novčana kazna ili zabrana obavljanja funkcija na određeno vrijeme, c) klubu čiji je član počinio prekršaj iz predhodnog stava izreći će se mjera-novčana kazna ili zabrana odigravanja utakmica na određenom igralištu ili svim igralištima određenog područja. Klubu čiji navijači gestovima ili pisanim transparentima vrijeđaju igrače, klub, savez, fudbalske funkcionere ili gledaoce, po osnovu iz stava 1 ovog člana, ili ističu simbole iz stava 1 ovog člana, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna, a u težim slučajevima, uz novčanu kaznu, može se izreći disciplinska mjera odigravanje do 3 utakmice na svom igralištu bez prisustva publike. Ako se ne može utvrditi koji klub podržavaju navijači iz stava 2 ovog člana, sankcionisat će se klub domaćin. U slučaju ponovljenog prekršaja iz stava 1 ili 2 ovog člana, klubu će se izreći disciplinska mjera – oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, a kod počinjenog trećeg i svakog sljedećeg prekršaja vraćanje u niži rang takmičenja ili diskvalifikacija iz daljeg Kup takmičenja. Disciplinske mjere predviđ ene ovim članom mogu se ublažiti ili se ne izreći, ako su klub, igrači ili zvaničnici kluba dokazali da nijesu odgovorni ili da su odgovorni u samo manjoj mjeri za prekršaje iz ovog člana ili ako postoje neke druge olakšavajuće okolnosti, naročito ako su prekršaji počinjeni sa namjerom da bi se igrač ili klub kaznili u skladu sa ovim članom. NEPOŠTOVANJE KODEKSA O PONAŠANJU ČLANOVA FUDBALSKIH ORGANIZACIJA Član 94 Svim licima na koje se odnosi Kodeks o ponašanju članova fudbalskih organizacija, koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj utvrđen u ovom Pravilniku, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču-novčana kazna ili zabrana igranja do 12 utakmica,


b) fudbalskom radniku-novčanom kazna ili zabrana obavljanja funkcije do 6 mjeseci. U ponovljenom ili težem slučaju, izreći će se disciplinska mjera : a) igraču- zabrana igranja od 3 mjeseca do godinu dana, b) fudbalskom radniku- zabrana obavljanja funkcija najmanje od 3 mjeseca do godinu dana ili isključenjem iz fudbalske organizacije. PREKRŠAJI U VEZI SA REGISTRACIJOM IGRAČA Član 95 Igraču, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, fudbalskom radniku ili klubu koji u vezi sa registracijom: - izda blanko ispisnicu, odnosno primi ispisnicu, - pruži lažne,netačne i nepotpune podatke od značaja za pravilno sprovođenje registracije, - prepravlja ili unosi određene podatke u dokumenta za registraciju: fudbalsku legitimaciju, ispisnicu, potvrdu o brisanju,ugovore ako je riječ o profesionalnim igračima, - koji se istovremeno registruje za 2 ili više fudbalskih klubova, - koji na bilo koji drugi način obmane svoj ili protivnički klub i fudbalsko rukovodstvo u vezi sa registracijom od značaja za pravilno sprovođenje registracije i pravilan nastup, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču – zabrana igranja od 3 mjeseca do 1 godine, b) zvaničniku kluba, odnosno fudbalskom radniku – od 6 mjeseci do 2 godine, zabrana obavljanja funkcija, c) klubu sa čijim je znanjem izvršena nepravilna registracija – oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, koja se primjenjuje na onaj tim za koji je izvršena nepravilna registracija. Članu komisije za registraciju igrača sa čijim se znanjem izvrši nepravilna registracija, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana obavljanja funkcija u trajanju od 6 mjeseci do 2 godine. Član 96 Igraču koji zaključi ugovor sa privatnim licem mimo fudbalske organizacije, te tako narušava i remeti odnose u organizaciji, kao i klub koji ovakve ugovore prihvati, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču – zabranom igranja u trajanju do jedne godine, b) klubu – oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. OBMANJIVANJE I DOVOĐENJE U ZABLUDU Član 97 Igraču, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, zvaničniku kluba, fudbalskom radniku ili klubu koji :


- pruži lažne, netačne i nepotpune podatke, ili neovlašćeno prepravlja određene podatke od značaja za pravilan nastup ili pravilnu registraciju u zapisnik utaklmice , fudbalskoj legitimaciji, ispisnici, potvrdu o brisanju i drugim dokumentima za registraciju igrača, - pruži lažne, netačne i nepotpune podatke u zapisniku utakmice kao ovlašćeni predstavnik kluba na utakmici i tako obmane fudbalsko tijelo u utvrđivanju činjeničnog stanja i preduzimanja odgovarajućih mjera - pruži lažne, netačne i nepotpune podatke koji su od značaja za takmičenje kluba u odgovarajućem stepenu takmičenja, - koji zloupotrijebi svoju počasnu – službenu propusnicu ili ulaznicu za besplatno posjećivanje utakmica, - koji se lažno predstavi da je zvaničnik kluba ili saveza na određenoj utakmici, - obmane i dovede u zabludu fudbalsko rukovodstvo ili klub u bilo kojem pogledu ili - odbije da primi odluku i druge pošiljke upućene preporučenom poštom ili telefaksom od strane FSCG, RFS, ili drugih klubova, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču – zabrana igranja od 3 mjeseca do 1 godine ili zabrana igranja od 4 do 12 utakmica; b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, zvaničniku kluba, odnosno fudbalskom radniku – zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine, c) klubu – oduzimanje do 9 bodova, ili do 9 negativnih bodova. Kumulativno se za prekršaj iz ovog člana može izreći i novčana kazna, a za fudbalske sudije, kontrolore i delegate i disciplinska mjera zabrana suđenja, odnosno obavljanja dužnosti delegata ili kontrolora suđenja za određeno vrijeme ili određeni broj utakmica. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. ZANEMARIVANJE OBAVEZA Član 98 Ko prema fudbalskim rukovodstvima zanemaruje svoje obaveze: - nedostavljanjem ispisnice i legitimacije kada je po propisima fudbalske organizacije na to obavezan, - neisplaćivanjem ili kašnjenjem u isplati troškova sudija i delegata i drugih obaveza iz sportskih odnosa, - neplaćanjem članarine za klub i igrače, - nepodnošenjem delegatu utakmice: fudbalskih legitimacija, zapisnika i drugih dokumenata predviđenih propozicijama takmičenja, - neprijavljivanjem ili neblagovremenim prijavljivanjem javnih utakmica i turnira, - otežavanjem rada fudbalskih tijela, nedostavljanjem ili kašnjenjem odgovora, izjava ili izvještaja i - neizvršenjem drugih dužnosti i obaveza koje proističu iz pravilnika i drugih propisa fudbalske organizacije, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču- zabrana igranja od 2 do 6 utakmica b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, odnosno zvaničniku kluba – zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci, c) klubu-upozerenje, ili - novčana kazna.


OTEŽAVANJE VOĐENJA POSTUPKA Član 99 Ko fudbalskom rukovodstvu i njihovim organima ili tijelima otežava vođenje postupka davanjem netačnih podataka, izreći će se disciplinska mjera: a) igraču- zabrana igranja do godinu dana, b) članu rukovodstva i/ili organa upravljnja kluba i/ili saveza i službenim licima– zabrana obavljanja funkcija do 2 godine, c) klubu-oduzimanje do 9 bodova, ili do 9 negativnih bodova. Zbog neodazivanja na prvi poziv, ako je saslušanje neophodno za utvrđivanje činjeničnog stanja, disciplinsko tijelo može izeći suspenziju koja traje po odredbama ovog Pravilnika. Član 100 Zvaničnicima kluba i službenim licima koja u izvještajima sa utakmice ne navedu bilo koji incident ili značajan događaj koji se desio prije, za vrijeme ili poslije utakmice, kao i klubu i drugim licima od kojih se ovi podaci traže, izreći će se disciplinska mjera: a) zvaničnik klubu i službenim licima – zabrana obavljanja funkcija do 1 godine, b) klubu- oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. NEIZVRŠAVANJE ODLUKA, ZAHTJEVA I OBAVEZA Član 101 Klubu koji ne izvršava odluke i zahtjeve nadležnih organa ili tijela, ili ne izvršava obaveze prema klubu, igraču, treneru i službenim licima, utvrđene odlukom nadležnog organa ili tijela fudbalske organizacije ili potpisane međusobne sporazume između klubova, kluba i igrača i kluba i trenera, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna ili oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova, - članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba – novčana kazna ili zabrana obavljanja funkcija do 6 mjeseci. Ako klub ne izvrši finansijske obaveze prema klubu, igraču ili treneru, a to je utvrđeno konačnom odlukom nadležnog tijela ili organa FSCG, uz disciplinsku mjeru iz stava 1 ovog člana, klubu se može izreći zabrana registracije (transfera) igrača u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Disciplinska mjera zabrana registracije (transfera) igrača ukinuće se odmah po izvršenju obaveza, o čemu je klub u obavezi da u pisanoj formi obavijesti disciplinsko tijelo FSCG. NEIZVRŠAVANJE STRUČNO-PEDAGOŠKIH OBAVEZA Član 102 Klubu koji ne izvršava obaveze o stručno – pedagoškom radu utvrđene za klubove određenog stepena takmičenja, odnosno, odredbe normativa minimuma stručnogpedagoškog rada za mlađe kategorije u osnovnim fudbalskim organizacijama, u pogledu predviđene organizacije rada, obezbjeđenja predviđenog stručnog kadra za rad sa mlađim


kategorijama, minimuma uslova za stručno-pedagoški rad i učešće u takmičenju, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna sa određivanjem roka za izvršenje te odluke. Ako klub u datom roku ne postupi po odluci iz prethodnog stava, izreći će se disciplinska mjera: - oduzimanje do 9 bodova, odnosno 9 negativnih bodova sa određivanjem novog roka za izvršenje te odluke, Ako klub i pored disciplinske mjere oduzimanje bodova, ne ispuni obevezu iz prethodnog stava, izreći će se disciplinska mjera: - vraćanje u niži stepen takmičenja. Disciplinska mjera može se odnositi na čitav klub zajedno sa svim timovima ili na određeni tim – seniora, omladinaca, kadeta koji je počinio prekršaj , što disciplinsko tijelo utvrđuje odlukom o disciplinskoj mjeri. Kada je po ovom Pravilniku sankcionisan tim, onda se odnosi na onaj tim koji je igrao kada je prekršaj izvršen. PREKRŠAJI AMATERSKIH PRINCIPA Član 103 Igraču- amateru, koji je primio novčanu naknadu od kluba , izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja od 3 mjeseca do godinu dana. Članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba koji igraču – amateru za igranje fudbala ili za prelazak u klub daje finansijsku naknadu, izreći će se disciplinska mjera : - zabrana obavljanja funkcija od 3 mjeseca do godinu dana. Klubu koji igraču iz stava 1 ovog člana daje materijalno – finansijsku naknadu za igranje fudbala ili za prelazak u taj klub, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna. U težim slučajevima izreći će se disciplinska mjera: a) igraču-od 6 mjeseci do godine dana zabrane igranja , b) članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba-zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do godinu dana, c) klubu- oduzimanje do 9 bodova ili do 9 negativnih bodova. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera.


PREKRŠAJI U VEZI SA FINANSIJKO-MATERIJALNIM POSLOVANJEM Član 104 Klubu koji u vezi sa finansijsko-materijalnim poslovanjem: - ne vodi finansijsko-materijalno poslovanje uredno po propisima, -u određenom roku nadležnim fudbalskim tijelima ne dostavi finansijski obračun sa utakmice, -u određenom roku ne uplati odgovarajuće doprinose od prihoda sa utakmice fudbalskim savezima, -u određenom roku ne dostavi nadležnim međunarodnim tijelima finansijski obračun sa međunarodne utakmice, -u određenom roku ne uplati odgovarajući doprinos sa međunarodne utakmice nadležnim međunarodnim tijelima, -u određenom roku ne postupi po primjedbama kontrolnog tijela u vezi sa finansijskomaterijalnim poslovanjem, -namjerno podnese netačan finansijski obračun sa utakmice, -namjenski dođeljena sredstva troši u druge svrhe, izreći će se disciplinska mjera: -novčan kazna. Pored novčane kazne za prekršaj iz poslednje alineje ovog člana, klub je obavezan da vrati dodijeljena namjenska sredstva u roku koje odredi nadležno tijelo. PREKRŠAJI U VEZI SA MEĐUNARODNIM UTAKMICAMA Član 105 Klubu koji u inostranstvu ili Crnoj Gori, bez odobrenja nadležnog tijela, odigra utakmicu sa stranim klubom, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna, - zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu do godinu dana, a u ponovljenom slučaju - oduzimanje do 9 bodova, odnosno do 9 negativnih bodova, koja mjera se primjenjuje na onaj tim koji je igrao utakmicu. Odgovornim rukovodiocima ili članovima organa upravljanja kluba, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana obavljanja funkcija do godinu dana, a u ponovljenom slučaju: - zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do dvije godine. Član 106 Klub koji u roku od tri dana po povratku iz inostranstva u mjesto sjedišta kluba ne prijavi isključenje svojeg igrača ili trenera, i ne dostavi njihove izjave u vezi tih isključenja, izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna


Član 107 Igračima i treneriima kluba koji u inostranstvu igraju prijateljske utakmice te na istima budu isključeni zbog nesportskog ponašanja ili fizičkog napada , izreći će se disciplinska mjera: - novčana kazna, Član 108 Klub čiji igrači ili zvaničnici kluba svojim ponašanjem u inostranstvu, na utakmicama ili van istih, štete ugledu naše zemlje, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana igranja utakmica u inostranstvu do godinu dana, - igračima i zvaničnicima kluba zabrana igranja , odnosno zabrana obavljanja funkcija do godinu dana. KORIŠĆENJE NELICENCIRANOG POSREDNIKA (AGENTA) ZA IGRAČE Član 109 Klubu, članu rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba ili igraču koji se koriste uslugama nelicenciranog posrednika (agenta ) za igrače, da bi zaključili ugovor o transferu između dva kluba, ili ugovor između igrača i kluba, ili koji nelicenciranom agentu za igrače daju bilo kakvu naknadu u vezi sa navedenim, izreći će se disciplinska mjera: a) klubu : - novčana kazna, - oduzimanje do 3 boda ili do 3 negativna boda, - zabran registracije (transfera) novih igrača u trajanju do 3 mjeseca. b) članu rukovodstva i/ili upravljanja kluba: - novčana kazna, - zabrana obavljanja funkcija od 6 mjeseci do 2 godine, - isključenje iz fudbalske oranizacije. c) igrač : - novčana kazna, - zabranom igranja od 3 mjeseca do godinu dana. PREKRŠAJI U VEZI SA LICENCIRANJEM KLUBOVA Član 110 Subjektima odgovornosti (fizička lica) ili klubovima koji u postupku dobijanja licence za učešće u UEFA klupskim takmičenjima, tijelima za sprovođenje procesa licenciranja dostave falsifikovanu ispravu ili prezentiraju netačne podatke relevantne za donošenje odluke prvostepenog ili drugostepenog tijela za licenciranje, izreći će se disciplinska mjera: a) fizičkim licima:


- opomena, - novčana kazna, - zabranom obavljanja funkcija u klubu i fudbalskoj organizaciji od najmanje 1 godine, - isključenjem iz fudbalske organizacije b) klubovima: - opomena, - novčana kazna, - oduzimanje izdate licence, - zabranom učešća u postupku licenciranja klubova, odnosno podnošenja zahtjeva za dobijanje licence u periodu od 1 do 3 godine. Disciplinska mjere fizičkim licima i klubovima utvrđuju se prema težini prekršaja, odnosno prema značaju netačno prezentiranog dokumenta ili podatka. PREKRŠAJI SUDIJA, STRUČNIH POSMATARČA-KONTROLORA SUĐENJA I DELEGATA Član 111 Sudiji koji u određeno vrijeme neopravdano ne dođe da sudi utakmicu, dođe na igralište, a utakmicu neopravdano ne sudi, ili istu nije blagovremeno otkazao , izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja od 3 do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana. Stručnom posmatraču- kontroloru suđenja ili delegatu koji neopravdano ne dođe da obavlja dužnost na utakmici za koju je određen, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana obavljanja funkcije od 3 do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana. Član 112 Sudiji koji sudi utakmicu koju je određeni sudija odložio ili pak prekinuo, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja u vremenu od 6 mjeseci do jedne godine. Član 113 Sudiji koji neopravdano prekine utakmicu, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja do godinu dana. Član 114 Sudiji kome se utakmica poništi zbog bitne povrede odredaba Pravila fudbalske igre, izreći će se disciplika mjera: - zabrana suđenja od 3 do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana.


Član 115 Sudiji koji se nesportski ponaša za vrijeme suđenja, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja od 1 do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana Stručnom posmatraču – kontroloru suđenja ili delegatu koji se nesportski ponaša za vrijeme obavljanja dužnosti na utakmici za koju jeodređen, izreći će se disciplinska mjera : - zabrana obavljanja funkcije od 1 do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana. Član 116 Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, koji podnesu netačan ili nepotpun izvještaj o utakmici na kojoj je obavio, dužnost sudije, ili pomoćnog sudije, odnosno, stručnog posmatarča, kontrolora suđenja ili delegata, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja od 2 do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana - stručnom posmatraču- kontroloru suđenja ili delegatu, zabrana obavljanja funkcije od 2 do 6 mjeseci, a u težim slučajevima do godinu dana. Član 117 Sudiji, stručnom posmatraču- kontroloru suđenja ili delegatu, koji naplati veću taksu ili putne troškove, odnosno, troškove suđenja ili obavljanja funkcije stručnog posmatračakontrolora ili delegata, nego što je imao pravo, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, - a u težem ili ponovljenom slučaju do 2 godine ili isključenjem iz fudbalske organizacije. - stručnom posmatraču- kontroloru ili delegatu, zabrana vršenja funkcije od 6 mjeseci do godinu dana, a u težem ili ponovljenom slučaju do dvije godine, ili isključenjem iz fudbalske organizacije. Član 118 Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu koji daje izjavu u sredstvima javnog informisanja o suđenju na utakmici na kojoj je obavljao dužnost, ili o suđenju drugih utakmica na nekom od takmičenja u okviru FSCG, bez dozvole nadležnog tijela FSCG, izreći će se disciplinska mjera : - zabrana suđenja u trajanju do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana, - stručnom posmatraču – kontroloru ili delegatu, zabrana obavljanja funkcije u trajanju do 6 mjeseci, - a u težim slučajevima do godinu dana.


Član 119 Sudiji, stručnom posmatraču- kontroloru suđenja ili delegatu, koji za vrijeme suđenja, obavljanja funkcije ili po završenoj utakmici fizički napadne igrača, zvaničnika kluba ili saveza, gledaoca, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana, - a u težem ili ponovljenom slučaju do 2 godine, ili isključenjem iz fudbalske organizcije, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, - zabrana obavljanja funkcije od 6 mjeseci do godinu dana, a u težem ili ponovljenom slučaju do 2 godine, ili isključenjem iz fudbalske organizacije. Za pokušaj se izriče disciplinska mjera. Član 120 Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, koji se neopravdano ne odazove pozivu naležnog tijela fudbalske organizacije i time otežava vođenje postupka, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja u vremenu od 3 do 6 mjeseci, - stručnom posmatraču-kontroloru ili delegatu zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Član 121 Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, koji sprečava vođenje postupka koji se vodi protiv njega bilo nedolaskom na saslušanje, ili na bilo koji drugi način, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja u vremenu od 6 mjeseci do godinu dana, - stručnom posmatraču-kontroloru ili delegatu zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana. Član 122 Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, koji vrši dužnost u vrijeme kada se nalazi pod suspenzijom, izrečenom disciplinskom mjerom ili na bolovanju, izreći će se disciplinska mjera: - zabrana suđenja u vremenu od 6 mjeseci do godinu dana, - stručnom posmatraču-kontroloru ili delegatu zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana. Sudiji, stručnom posmatraču-kontroloru suđenja ili delegatu, koji vrši dužnost na prvenstvenoj ili kup utakmici na koju nije delegiran, a sudija i na prijateljskoj utakmici ili turniru, biće izrečena disciplinska mjera zabrana suđenja, odnosno, obavljanja funkcije u vremenu od 1 do 3 mjeseca, a u ponovljenom slučaju do jedne godine. Član 123 Sudiji ili delegatu koji pri obavljanju svoje dužnosti ne poštoje kodeks u vezi svojeg izgleda ili propisane opreme, odnosno oblačenja, izreći će se disciplinska mjera:


- upozorenje, a u ponovljenom slučaju - zabrana suđenja ili zabrana obavljanja funkcije do 6 mjeseci. Član 124 Kada su u pitanju sudije koji su i aktivni igrači za vrijeme izrečene disciplinske mjere zabrana suđenja ne mogu nastupati kao igrači na javnim utakmicama, odnosno, za vrijeme disciplinske mjere zabrane igranja ne mogu suditi na javnim utakmicama.

V POSTUPAK DISCIPLINSKA TIJELA Član 125 U toku utakmice disciplinske odluke donosi sudija utakmice u skladu sa Pravilima fudbalske igre, odnosno Pravilima igre malog fudbala-Futsala. Odluka sudije utakmice je konačna. Izuzetno, može se primjenjivati nadležnost tijela iz člana 126 i 129 ovog Pravilnika u slučaju: - ozbiljnih prekršaja koje sudija nije sankcionisao ili prijavio, - ispravljanja očitih grešaka u disciplinskim odlukama sudije, - izricanja dodatnih disciplinskih mjera za prekršaje koje je već sankcionisao sudija. Član 126 Postupak prema ovom Pravilniku vode i disciplinske mjere izriču nadležna sudska tijela FSCG i fudbalskih saveza regija. Sudska tijela FSCG su : Disciplinski inspektor, Disciplinska komisija i Komisija za žalbe. Disciplinska komisija i Komisija za žalbe se sastoji od po pet članova, a odluke donose u vijeću od tri člana, većinom glasova. Predsjednik Disciplinske komisije, ili član Disciplinske komisije kojeg ovlasti predsjednik, može sam odlučivati u slučajevima kada se može izreći disciplinska mjera :upozorenje, ukor, novčanu kazna do 500 eura, zabrana igranja ili obavljanja funkcija do 4 utakmice, kao i u hitnim slučajevima. Predsjednik Komisije za žalbe, može u hitnim slučajevima donositi sam odluke, a na zahtjev podnosioca žalbe i ako je u prvostepenom postupku pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje u pogledu odlučnih činjenica za donošenje pravilne i na propisima zasnovane odluke. Disciplinski postupak je javan, osim odlučivanja o disciplinskoj mjeri. Član 127 Član disciplinskog tijela koji je učestvovao u odlučivanju u prvom stepenu, ne može odlučivati u istom predmetu i u drugom stepenu.


Član disciplinskog tijela, kada se rješava o prekršaju kluba ili člana kluba, čiji je on član, izuzima se iz postupka i odlučivanja u tom predmetu. FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE Član 128 Disciplinska komisija FSCG, odnosno lice iz člana 126 stav 4 ovog Pravilnika, nadležan je da rješava u prvom stepenu o svim prekršajima: - članova Skupštine, Izvršnog odbora i pravnih tijela FSCG, - članova drugih tijela FSCG u slučajevima kada je prekršaj počinjen u vezi sa djelovanjem u tom tijelu, - igrača, klubova, zvaničnika klubova i saveza, zvaničnika utakmice, članova rukovodstva ili organa upravljanja kluba i/ili saveza, na svim međunarodnim utakmicama,utakmicama odigranim u okviru takmičenja kojim rukovode ili koja odobravaju tijela FSCG i utakmicama svih reprezentacija FSCG, kao i prekršajima učinjenim u vezi sa tim utakmicama, - klubova, u vezi sa finansijko-materijalnim poslovanjem kada je riječ o njihovim obavezama prema FSCG, - igrača, klubova, zvaničnika klubova i fudbalskih saveza , kada je riječ o prekršaju u vezi sa propisima o registraciji igrača za klubove Prve i Druge lige Crne Gore, Futsal lige, Lige Crne Gore za žene, koji prelaze iz kluba jednog u klub drugog regionalnog saveza, za inostrane klubove ili igrače koji se vraćaju iz inostranstva, - igrača, klubova, zvaničnika utakmice i zvaničnika kluba na utakmicama koje se igraju u takmičenju koje FSCG neposredno vodi, - sudija, stručnih posmatrača-kontrolora suđenja ili delegata koji su na odgovarajućim listama za takmičenja koje neposredno vodi FSCG. Disciplinska komisija FSCG može, nezavisno od odredaba iz prethodnog stava uspostavit svoju nadležnost ako smatra da se radi o prekršaju koji je od važnosti za djelovanje FSCG. Protiv odluka Disciplinske komisije FSCG, odnosno disciplinskog sudije iz člana 126 stav 4 ovog Pravilnika, može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe FSCG. FUDBALSKI SAVEZ REGIJE Član 129 Disciplinsko tijelo fudbalskog saveza regije nadležno je da rješava u prvom stepenu o svim prekršajima: - članova skupština, izvršnih odbora, njihovih organa i tijela (regionalnih saveza) , - igrača , klubova, zvaničnika klubova, članova rukovodstva i/Ili organa upravljanja kluba, zvaničnika utakmice, izuzev prekršaja za koje su nadležna tijela iz čl.128 ovog Pravilnika, - igrača, klubova, zvaničnika utakmice, zvaničnika klubova i članova rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba, kada je riječ o prekršajima na utakmicama koje vode regionalni savezi, - sudija, stručnih posmatrača-kontrolora suđenja ili delegata koji su na odgovarajućim listama za takmičenja koje neposredno vodi fudbalski savez regije,


- klubova u vezi sa finansijsko-materijalnim poslovanjem kada je riječ o njihovim obavezama prema regionalnim fudbalskim savezima, - klubova regionalnog stepena takmičenja, kada je riječ o njihovim obavezama na obezbjeđenju stručno – pedagoških uslova predviđenih za taj stepen takmičenja, odnosno u izvršavanju obaveza iz normativa minimuma stručno – pedagoškog rada za mlađe kategorije. Protiv odluka disciplinskih tijela fudbalskog saveza regije donijetih u prvom stepenu može se izjaviti žalba drugostepenom organu koji je određen Statutom regionalnog fudbalskog saveza. NEZAVISNOST Član 130 Disciplinska tijela FSCG su nezavisna i odlučuju isključivo na osnovu propisa i Pravilnika FSCG. DISCIPLINSKI INSPEKTOR Član 131 Disciplinski inspektor zastupa FSCG u disciplinskom postupku. Izvršni odbor FSCG, predsjednik FSCG i disciplinska tijela FSCG, mogu angažovati disciplinskog inspektora za vršenje istražnih radnji koje se odnose na kršenje Statuta FSCG, ostalih propisa FSCG, kao i odluka organa i tijela FSCG. POKRETANJE POSTUPKA Član 132 Disciplinski postupak može biti pokrenut na osnovu: - izvještaja delegata, - izvještaja sudija, - izvještaja Komisije za bezbjednost, - prijave fudbalskog rukovodstva, - prijave kluba, - prijave nadležnog saveza, - prijave Komisije za takmičenje, - prijave Komisije za suđenje, - disciplinskog inspektora FSCG, - igrača i zvaničnika kluba, - po službenoj dužnosti. Disciplinski postupak se može pokrenuti i na osnovu disciplinske prijave, koju može podnijeti bilo koji član fudbalske organizacije u pisanom obliku, ili izjave date na zapisnik pred tijelom fudbalske organizacije. Smatra se da je disciplinska prijava podnijeta i ako su delegat ili sudija utakmice u izvještaju sa utakmice upisali događaj koji se po odredbama ovog Pravilnika smatra prekršajem. Sudije i delegati su dužni da prijave sve uočene prekršaje.


Član 133 Prijava se podnosi nadležnom disciplinskom tijelu koje odlučuje o pokretanju postupka. Član 134 Prije pokretanja postupka, disciplinsko tijelo predhodno utvrđuje da li je nadležno da raspravlja o tom slučaju. Ako disciplinsko tijelo nije nadležno da raspravlja o slučaju iz prijave, dužno je da predmet ustupi nadležnom disciplinskom tijelu. Sukob nadležnosti disciplinskih tijela rješava neposredno više disciplinsko tijelo, odnosno, Komisija za žalbe FSCG. VREMENSKI ROKOVI Član 135 Vremenski rokovi u disciplinskom postupku računaju se na sljedeći način: - kad je rok određen na dane, dan u kojem je dostava izvršena ili obavještenje dostavljeno, ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi naredni dan, - početak i tok rokova ne sprečavaju neđelje, državni i vjerski praznici, ali ako posljednji dan roka pada u neđelju ili na dan državnog ili vjerskog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana, - podnesak je podnesen u roku, ako je prije nego što rok istekne stigao u sjedište disciplinskog tijela, a ako je upućen preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje. TOK POSTUPKA Član 136 Disciplinska komisija utvrđuje činjenično stanje na osnovu zvaničnih izvještaja, ali ako je potrebno, može zatražiti dodatke dokaze, pod uslovom da to neće dovesti do prekomjernog kašnjenja sa postupkom. Niko ne može biti kažnjen prije nego što bude saslušan. Ne moraju se saslušati, igrač koji je isključen iz igre, trener ili zvaničnik kluba koje predstavlja klub i upisan je u zapisnik utakmice, a koji su udaljeni iz tehničkog prostora. Ako je riječ o isključenom igraču, isti je dužan po završetku utakmice da se javi delegatu radi davanja izjave. Ako to ne učini, svojom krivicom, smataće se kao da je saslušan, pa će nadležno disciplinsko tijelo odlučivati na osnovu materijala sa kojim raspolaže. O potrebi naknadnog saslušanja odlučuje disciplinsko tijelo koje vodi postupak. Smatra se da je neko saslušan ako na poziv nadležnog tijela dostavi svoju izjavu, a ako izvršilac prekršaja odbije da pristupi saslušanju ili nedostavi pisanu izjavu, smataće se kao da je saslušan. Član 137 Disciplinski postupak je hitan i ekonomičan.


Prvostepeni disciplinski postupak mora biti završen u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave. Ako u tom roku postupak nije završen, smatra se da je prijava odbačena, a podnosilac prijave ima pravo žalbe drugostepenom tijelu, bez obaveze uplate takse. Član 138 Lice protiv koga je pokrenut disciplinski postupak i podnosilac prijave mogu imati punomoćnika u disciplinskom postupku. U složenijim slučajevima disciplinsko tijelo može, kada nađe za potrebno da pozove radi konsultovanja i stručnjake (predstavnike sudijske i trenerske organizacije i dr.) u cilju pravilnog donošenja odluke. UTVRĐIVANJE ČINJENICA Član 139 Disciplinska tijela zasnivaju odluke, izriču disciplinske mjere na osnovu izvedenih dokaza (zvaničnih izvještaja, saslušanja svjedoka, saslušanja strana, uvida u zvaničnu dokumentaciju, stručnih mišljenja, TV i video zapisa, ličnih priznanja i dr) i pribavljenog mišljenja od službenih lica i tijela FSCG, organa javne sigurnosti i drugih državnih organa, kao i neposrednog zapažanja. Kao dokaz iz predhodnog stava mogu se uzeti izjave date i pred drugim organima. U složenim slučajevima, disciplinsko tijelo može, kada to smatra potrebnim, pozvati radi konsultovanja i stručna lica ( predstavnike sudijske i trenerske organizacije i dr. ) radi donošenja pravilne odluke. Pretpostavlja se da su činjenice sadržane u zapisniku i izvještajima zvaničnika utakmice (sudija i delegata) sa utakmice tačne. Ako neko tvrdi suprotno od onoga što stoji u zapisniku i izvještaju, teret dokazivanja je na njemu. Ukoliko postoji nesaglasnost u izvještajima više sudija utakmice (sudija utakmice,dva pomoćnika i četvrtog sudije) i nema drugog načina utvrđivanja materijalne istine, presudnim se smatra izvještaj glavnog sudije utakmice o incidentima koji su se dogodili na igralištu-terenu, a za incidente koji su se dogodili izvan igrališta – terena , presudnim se smatra izvještaj delegata. OBUSTAVLJANJE POSTUPKA Član 140 Kada disciplinsko tijelo utvrdi da nema mjesta pokretanju disciplinskog postupka, zbog toga što je disciplinska prijava podnijeta od neovlašćenog lica, protiv lica protiv kojeg se ne može voditi disciplinski postupak, za prekršaj povodom kojeg nadležno disciplinsko tijelo već vodi postupak ili je donijelo odluku, odnosno da je prijava podnijeta za đelo koje nije ovim Pravilnikom opisano kao prekršaj ili da je nastupila zastara, odbacit će prijavu rješenjem.


Ako u toku postupka disciplinsko tijelo utvrdi postojanje neke od okolnosti iz stava 1 ovog člana, obustaviće postupak odlukom. Ako nakon sprovedenog dokaznog postupka disciplinsko tijelo utvrdi da je disciplinska prijava neosnovana, odbacit će je odlukom. Protiv rješanja i odluka iz ovog člana može se uložiti žalba. SUSPENZIJA Član 141 Suspenzija može biti: - automatska, i - na osnovu odluke disciplinskog tijela. Član 142 Automatska suspenzija nastala isključenjem igrača na prvenstvenoj ili kup utakmici, traje po odredbama ovog Pravilnika i ne odnosi se na prijateljske utakmice. Automatska suspenzija traje najduže mjesec dana, a može biti izuzetno produžena za još najviše mjesec dana, odlukom disciplinskog tijela. Disciplinsko tijelo može donijeti odluku o ukidanju automatske suspenzije ako utvrdi da nije odgovarajuća, s obzirom na izvršeni prekršaj. Igrači isključeni na utakmicama koje organizuje FIFA, UEFA i drugim sličnim međunarodnim utakmicama,disciplinski odgovaraju prema propisima tih organizacija. U slučaju isključenja igrača na prijateljskim utakmicama koje se igraju u zemlji i inostranstvu, nadležno disciplinsko tijelo pokreće postupak, na osnovu prijave sudije utakmice (za utakmice koje se igraju u zemlji), odnosno, na osnovu obavještenja kluba čiji je igrač član koje je ovaj klub dužan dostaviti nadležnom disciplinskom tijelu FSCG u roku od 3 dana po povratku ekipe u zemlju. Automatska suspenzija se uračunava u izrečenu disciplinsku mjeru. Član 143 Ako klub, igrač, član rukovodstva i/ili organa upravljanja kluba u ostavljenom roku, na poziv nadležnog tijela ili organa, ne isplati određenu novčanu kaznu ili obavezu prema drugom klubu, igraču, treneru, zvaničniku utakmice ili fudbalskoj organizaciji, nastalu u vezi sa sportskim odnosima i utvrđenu odlukom nadležnog tijela ili organa , biće suspendovan na osnovu odluke disciplinskog tijela, a protiv njega pokrenut disciplinski postupak. Suspenzija kluba izrečena zbog neispunjenja novčanih obaveza odnosi se samo na seniorski tim tog kluba, a u slučaju da je izrečena klubu koji nema seniorski tim, suspenzija se odnosi na najstariji tim tog kluba. Suspenzija počinje da teče od dana koji odredi disciplinsko tijelo, a ukida se:


- odlukom disciplinskog tijela, čim se utvrdi da je prestao razlog suspenzije, i - automatski poslije izvršene uplate punog iznosa obaveze, odnosno dospjele rate ako je odlukom ili sporazumom, zbog kojih je izrečena suspenzija, tako određeno, i to u slučajevima kada je obaveza izvršena poslije sjednice disciplinskog tijela. Uz suspenziju, klubu iz stava 1 ovog člana izriče se disciplinska mjera- zabrana registracije (transfera) igrača u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Disciplinska mjera zabrana registracije (transfera) igrača ukinuće se odmah po izvršenju obaveza, o čemu je klub u obavezi da u pisanoj formi obavijesti disciplinsko tijelo FSCG. U ispunjavanju obaveze klub je dužan, najkasnije 48 sati prije početka naredne utakmice, istovremeno u pisanoj formi da obavijesti nadležni disciplinski organ koji je donio odluku o suspenziji, kao i takmičarski organ radi preduzimanja odgovarajućih mjera u vezi sa eventualno predviđenim utakmicama od tog trenutka suspendovanog kluba. Član 144 Suspenzija na osnovu odluke disciplinskog tijela može se izreći igračima, klubovima, zvaničnicima klubova, sudijama, stručnim posmatračima, kontrolorima, delegatima i trenerima u svim slučajevima kada je za izvršeni prekršaj predviđena teža disciplinska mjera. Za izricanje suspenzije nadležna su disciplinska tijela FSCG i FSR utvrđena članovima 126 i 129 ovog Pravilnika. Suspenzija iz stava 1 ovog člana počinje da teče po isteku 24 časa od prijema odluke – službenog saopštenja, i traje mjesec dana, odnosno do odluke nadležnog tijela, ako je donijeta u tom roku. Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u disciplinsku mjeru. AKTI DISCIPLINSKIH TIJELA Član 145 Disciplinsko tijelo u postupku može donijeti: a) zaključak b) rješenje c) odluku Zaključak je akt kojim se uređuje neko procesno pitanje. Rješenje je akt kojim se odbacuje disciplinska prijava ili žalba. Odluka je akt kojim se odlučuje o prekršajnoj odgovornosti i izriče disciplinska mjera ili odbija prijava ili žalba, kojim se izriče suspenzija, kojim se usvaja žalba.

Član 146


Odluke disciplinska tijela objavljuju putem službenog saopštenja, odnosno obavještavaju zainteresovane strane u pisanoj formi, sa naznakom od kada disciplinska mjera počinje da teče. Odluka o disciplinskoj mjeri protiv pojedinca dostavlja se samo zaintersovanim savezima i klubovima. U odluci disciplinskog tijela, mora biti navedeno: sastav disciplinskog tijela, prekršilac, opis prekršaja, vrsta prekršaja, disciplinska mjera, obrazloženje i pouka o pravnom lijeku. Disciplinsko tijelo može u svako vrijeme ispraviti greške u pisanju, računanju ili sve druge očigledne greške. Član 147 Nadležno disciplinsko tijelo dužno je da dostavi odluku ili rješenje pisanim putem, telefaksom ili preporučenom poštom. U složenijim slučajevima, može se dostaviti samo izreka odluke, a obrazloženje se može dostaviti najkasnije u roku od deset dana od dana izricanja mjere. U tom slučaju rok za žalbu teče od dana prijema obrazloženja odluke. Odluka ili rješenje se dostavlja počiniocu prekršaja i podnosiocu prijave putem njihovog kluba ili saveza. Klub ili savez su dužni dostaviti odluku ili rješenje svom članu koji je bio sudionik disciplinskog postupka. Odluka i rješenje se ne mogu dostavljati elektronskom poštom. Odluka o disciplinskoj mjeri mora biti saopštena klubu najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice na koju se mjera odnosi. Disciplinska mjera teče od dana saopštenja iste igraču ili klubu. Ako je igrač bio pod suspenzijom, mjera teče od dana saopštenja suspenzije klubu, odnosno, od dana kada je nastupila automatska suspenzija. Prvostepeno disciplinsko tijelo dužno je da po službenoj dužnosti prati izvršenje kazne. ŽALBENI POSTUPAK Član 148 Protiv odluke o disciplinskoj mjeri može se uložiti žalba drugostepenom disciplinskom tijelu – Komisiji za žalbe. Žalba se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u neđelju ili na dan državnog praznika, rok za žalbu se produžava za prvi naredni radni dan. Žalba se predaje u pisanoj formi disciplinskom tijelu prvog stepena, koji u roku od 3 dana čitav predmet dostavlja na rješavanje disciplinskom tijelu drugog stepena – Komisiji za žalbe.


U žalbenom postupku disciplinsko tijelo prvog stepena utvrđuje da li žalba formalno uredna i propisano taksirana, da li je blagovremeno izjavljena od ovlašćenog lica i dopuštena. Visinu takse utvrđuje odlukom Izvršni odbor FSCG. Neblagovremene, nedopuštene i žalbe izjavljene od neovlašćenih lica, odbaciće se rješenjem. Netaksirane i neuredne žalbe vraćaju se podnosiocu na dopunu, ispravku ili plaćanje propisna takse i pri tome im se ostavlja kratak rok za intervenciju. Ako u ostavljenom roku nedostaci ne budu otklonjeni, žalbeni podnesak se odbacuje rješenjem. Protiv rješenja o odbacivanju neblagovremene ili nedopuštene žalbe, podnosilac žalbe ima pravo žalbe tijelu drugog stepena. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum kada je žalba neposredno predata nadležnom disciplinskom tijelu uz ovjeru prijema, datum kada je dostavljena telefaksom ili datum poštanskog žiga na potvrdi o prijemu preporučene pošiljke. Član 149 Žalbu mogu podnijeti: - lice kojem je izrečena disciplinska mjera, - podnosilac izvještaja ili prijave, - klub čijem članu je izrečena disciplinska mjera, uz njegovu pisanu saglasnost, - savez čijem članu je izrečena disciplinska mjera, uz njegovu pisanu saglasnost, - Disciplinski inspektor FSCG. Član 150 Žalba ne zadržava izvršenje disciplinskih mjera zabrana igranja i zabrana obavljanja funkcija u fudbalskoj organizaciji. Žalba nije dopuštena protiv odluke o suspenziji. Član 151 Odlučujući o žalbi, drugostepeno disciplinsko tijelo može odluku ili rješenje o disciplinskom prekršaju: - potvrditi, - preinačiti, - ukinuti. Disciplinsko tijelo drugog stepena ukinut će odluku kada utvrdi da je donijeta od stvarno nenadležnog disciplinskog tijela i uputiće predmet stvarno nadležnom disciplinskom tijelu. Disciplinsko tijelo drugog stepena ukinut će odluku kada utvrdi da je postupak potrebno dopuniti ili sprovesti novi postupak, i vratiće predmet sa spisima disciplinskom tijelu prvog stepena radi donošenja nove odluke.


Disciplinsko tijelo prvog stepena kojem je predmet vraćen, dužno je da izvrši potrebne radnje radi dopune postupka. Povodom žalbe lica kojima je izrečena disciplinska mjera, odlukom disciplinskog tijela drugog stepena disciplinska mjera ne može biti izmijenjena na njegovu štetu. Disciplinsko tijelo drugog stepena može preinačiti odluku zbog pogrešne pravne ocjene đela ( kvalifikacija ), zbog vrste i visine disciplinske mjere, ili ako se utvrdi da đelo počinioca nema obilježja prekršaja za koji se izriče disciplinska mjera, pa se iz tih razloga disciplinski postupak obustavlja. U drugostepenom postupku ne mogu se ocjenjivati dokazni, niti utvrđivati činjenice koje nijesu izvedene, odnosno utvrđene u prvostpenom postupku. Drugostepeni disciplinski postupak mora biti okončan u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja žalbe. Drugostepena odluka dostavlja se u skladu sa članom 147 stav 1 ovog Pravilnika.

VI VANREDNI PRAVNI LJEKOVI PONAVLJANJE POSTUPKA Član 152 Na predlog lica kojem je izrečena disciplinska mjera može se ponoviti disciplinski postupak, ako se po konačnosti odluke dokaže da je lice već sankcionisano za isti disciplinski prekršaj, kao i kada se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drukčije odluke da su bili poznati u prethodnom postupku. Predlog za ponavljanje postupka može se podnijeti najkasnije 30 dana od dana saznanja za nove činjenice ili dokaze. Predlog za ponavljanje postupka ne odlaže izvršenje odluke za koju se traži ponavljanje, ali tijelo nadležno za odlučivanje o predlogu može odlučiti da se odloži izvršenje dok se ne odluči o predlogu, ako ocijeni da bi predlog mogao biti usvojen. Ponavljanje postupka može se predložiti najkasnije šest mjeseci od saopštenja odluke za koju se traži ponavljanje. Ako su nove činjenice ili novi dokazi na koje ukazuje podnosilac predloga, utvrđene pravosnažnom sudskom odlukom, rok za podnošenje predloga iznosi dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je završen disciplinski postupak. Član 153 Predlog za ponavljanje postupka podnosi se disciplinskom tijelu koje je donijelo pravosnažnu odluku i to tijelo odlučuje o zahtjevu za ponavljanje postupka. Ako ocijeni da je predlog za ponavljanje postupka osnovan, nadležno disciplinsko tijelo ukida odluku i nakon sprovedenog postupka donosi novu odluku.


VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE Član 154 Kada postoje dokazi da je izrečena disciplinska mjera ostvarila svoju svrhu, ili kada su se pojavile nove okolnosti nastale nakon pravosnažnosti odluke o ili okolnosti koje su postojale u vrijeme izricanja mjere , za koje disciplinsko tijelo nije znalo, kao i druge okolnosti koje su po svojoj prirodi takve da bi, da su uzete u obzir prilikom odmjeravanja mjere, očigledno bi na nju uticale da ona bude blaža po visini i vrsti, ili pak izazvale oslobađanje učinioca, izvršni odbor nadležnog saveza čija su tijela donijela konačnu odluku mogu, donijeti odluku o ublažavanju disciplinske mjere ili oslobađanju od daljeg izdržavanja disciplinske mjere. Član 155 Molba za vanredno ublažavanje disciplinske mjere može se uputiti samo jednom u toku iste takmičarske sezone i to onom savezu čije je disciplinsko tijelo izreklo konačnu odluku o disciplinskoj mjeri uz uslov, da je izdržana najmanje polovina izrečene disciplinske mjere. Kada je subjektu disciplinske odgovornosti izrečena mjera zabrana vršenja bilo kakve aktivnosti u vezi sa fudbalom, molba za vanredno ublažavanje disciplinske mjere može se uputiti nadležnom organu po isteku 4 godine od dana pravosnažnosti izrečene disciplinske mjere.

VII ZAŠTITA PRAVILNIKA Član 156 Protiv konačnih odluka disciplinskih tijela, Komisija za pravna pitanja FSCG, odnosno, nadležne komisije regionalnih saveza mogu podnijeti zahtjev za zaštitu Disciplinskog pravilnika FSCG, ukoliko je ovaj povrijeđen. Komisija za pravna pitanja FSCG podnosi zahtjev za zaštitu ovog Pravilnika kada je riječ o odlukama koje su donijeli tijela FSCG, odnosno, ona tijela čije se odluke odnose na klubove Prve i Druge lige. Nadležna tijela regionalnih fudbalskih saveza podnose zahtjev za zaštitu ovog Pravilnika kada je riječ o odlukama koje su donijeli disciplinska tijela regionalnih saveza. O zahtjevu za zaštitu ovog Pravilnika, koji je podnijela Komisija za pravna pitanja FSCG odlučuje Izvršni odbor FSCG, a o ostalim zahtjevima izvršni odbori regionalnih saveza. Član 157 Predlog za podnošenje zahtjeva za zaštitu mogu podnijeti subjekti disciplinske odgovornosti kojima je izrečena disciplinska mjera, podnosioci prijava i druge zainteresovane strane-članovi fudbalske organizacije. Predlog za podnošenje zahtjeva za zaštitu Disciplinskog pravilnika može se podnijeti u roku od mjesec dana od dana prijema konačne odluke.


Predlog se podnosi u pisanoj formi preko tijela koje je donijelo konačnu odluku, sa dokazom o uplati propisane takse, a tijelo je dužno da predlog sa cjelokupnom dokumentacijom i svojim mišljenjem o navodima predloga dostavi Komisiji za pravna pitanja FSCG, odnosno, nadležnim tijelima regionalnih fudbalskih saveza. Član 158 Izvršni odbor FSCG, odnosno, izvršni odbori regionalnih saveza povodom zahtjeva za zaštitu Pravilnika, donijet će odluku ako je zahtjev osnovan, kojom će konačnu odluku ukinuti i predmet vratiti na ponovno odlučivanje nadležnom tijelu ili, ako to nađe za shodno, sam donijeti konačnu odluku. Član 159 Ako konačna odluka bude ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje nadležnom tijelu, isto je dužno da izvede sve radnje i da raspravi sva pitanja na koja mu je ukazano i da se prilikom donošenja odluke pridržava stavova i mišljenja koja su tim povodom izražena u odluci o ukidanju konačne odluke. U slučaju kada nadležno tijelo ne postupi po primjedbama iz odluke Izvršnog odbora FSCG , odnosno , izvršnog odbora regionalnog saveza, tijelo nadležno za rješavanje po zahtjevu za zaštitu Pravilnika, ovlašćeno je da sam riješi predmet i donese odluku.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 160 Za pitanja koja nijesu uređena ovim Pravilnikom, a pojave se u disciplinskom postupku, disciplinska tijela će supsidijarno koristiti odgovarajuće zakonske postupke i pravne običaje sportskog prava. Član 161 Za prekršaje koji su počinjeni prije početka primjene ovog Pravilnika, a za njih još nije donijeta konačana odluka, primjenjuju se odredbe onog Pravilnika koji je blaži za subjekt odgovornosti protiv kojeg se vodi disciplinski postupak. Član 162 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Disciplinski pravilnik FSCG donijet na sjednici Skupštine FSCG održanoj 09.07.2009.godine („CG Fudbal“ br.20/09 od 09.07.2009. god) . Član 163 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „CG Fudbal“.

Broj:1637/5 Podgorica, 05.07.2012. godine

Predsjednik Dejan Savićević, s.r.

Disciplinski pravilnik fscg  

http://fscg.me/images/stories/pravilnici/2013/Disciplinski-pravilnik-FSCG.pdf