Page 1

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE

STATUT FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE


Na osnovu člana 21. i člana 39. Zakona o sportu ( “Službeni list RCG” br. 49/04 ) i Statuta FSCG, Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore na sjednici održanoj 18.08.2006. godine, usvojila je

STATUT FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Prečišćen tekst (Statut je usvojila Skupština FSCG na sjednici održanoj 18.08.2006. godine, a na sjednicima održanim 30.07.2007. godine, 31.07.2008. godine, 04.07.2011. godine i 05.07. 2012. godine izmijenila je i dopunila Statut )

I DEFINICIJE Dolje navedeni nazivi ( abecednim redom) označavaju sljedeće: Arbitražni sud:

Sportski sud koji djeluje umjesto redovnog suda;

CAS:

Sportski arbitražni sud u Lozani (Švajcarska );

IFAB:

Odbor međunarodnog fudbalskog saveza;

FSCG:

Fudbalski savez Crne Gore;

FIFA:

Federation Internationale de Football Association (Međunarodni fudbalski savez)

Fudbal:

igra koju kontroliše FIFA i koja se organizuje u skladu sa pravilima igre;

Liga:

grupa ili kombinacija klubova kao pravno tijelo na teritoriji Crne Gore a koja je u nadležnosti Fudbalskog saveza Crne Gore;

Član:

svako pravno lice ili pojedinac koji je primljen u članstvo FSCG u skladu sa Statutom FSCG;

Službena lica:

svi članovi odbora, komisija, treneri, sudije, pomoćne sudije kao i ostale osobe koje su odgovorne za tehnička, medicinska i admistrativna pitanja u FSCG, ligi ili klubu;

Igrač:

igrač fudbala koji je registrovan kod FSCG;

Regionalni fudbalski savez:

UEFA:

grupa ili kombinacija klubova na teritoriji Crne Gore a koja je podređena ili je u nadležnosti Fudbalskog saveza Crne Gore; Union des Associations Européennes de Football (Evropski fudbalski savez);


II OPŠTE ODREDBE Član 1 Naziv, sjedište i javna obilježja 1. Fudbalski savez Crne Gore je nezavisna i neprofitna organizacija koja se može udruživati u skladu sa sportskim zakonodavstvom Crne Gore. Osnovana je u javnom interesu 1931. godine na neodređeni period. 2. Njegovo sjedište se nalazi u Podgorici, Ulica 19. decembar broj13. 3. Skraćenica Fudbalskog saveza Crne Gore je FSCG. 4. Zastava FSCG je bijela zastava sa grbom FSCG. 5. FSCG ima svoj amblem, logo, pečat i štambilj, koji su valjano registrovani kod odgovarajućih organa Crne Gore. Član 2 Pravni status 1. FSCG je jedino nadležan da organizuje i uređuje fudbalski sport na teritoriji Crne Gore. 2. FSCG je nepolitička sportska organizacija zasnovana na principima integriteta i sportskog duha u skladu sa principima fer pleja. 3. Prava i obaveze FSCG utvrđene su zakonskim i propisima FSCG. 4. FSCG je registrovan u Registar sportskih organizacija u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore. Član 3 Članstvo u sportskim organizacijama 1. FSCG je jedan od osnivača i punopravni član Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK). 2. FSCG je član međunarodnih fudbalskih organizacija FIFA i UEFA. 3. FSCG se obavezao da će: a) uvijek poštovati statute, pravilnike, direktive, odluke FIFA-e i UEFA-e i etički kodeks FIFA-e ; b) poštovati pravila igre kako ih je propisao IFAB; c) učestvovati u radu FIFA i UEFA;


d) učestvovati sa timovima reprezentacije i klubova u takmičenjima koja organizuju FIFA i UEFA; e) predlagati svoje predstavnike za tijela FIFA i UEFA; f) priznati nadležnost CAS-a i poštovati njegove odluke, kako je navedeno u odgovarajućim odredbama statuta FIFA i UEFA; g) upućivati na zadnju instancu sve sporove u okviru naćionalnih dimenzija koji nastanu iz ili se odnose na primjenu Statuta ili pravilnika FSCG na nezavisni i nepristrasni arbitražni sud, koji će rješavati sporove van redovnih sudova, ukoliko to nije jasno zabranjeno važećim zakonima Crne Gore; h) poštovati principe lojalnosti, integriteta i sportskog duha u skladu sa principima fer pleja; i) poštovati međunarodni fudbalski kalendar; j) predstavljati i štititi interese svojih klubova u međunarodnim odnosima; k) igrati međunarodne fudbalske utakmice uz saglasnost i po pravilima FIFA i UEFA; l) ispunjavati svoje finansijske obaveze prema FIFA i UEFA; m) odgovarati za obaveze klubova prema FIFA i UEFA; n) voditi računa o ostalim pravima i obavezama koje proističu iz statuta, pravilnika i odluka FIFA i UEFA; o) obezbjeđivati da članovi FSCG, kao i njegove lige, klubovi, igrači, službena lica poštuju gore navedene obaveze kroz svoje statute. Član 4 Neutralnost i nediskriminacija 1. FSCG je neutralan po političkim i religijskim pitanjima. 2. Diskriminacija bilo koje vrste protiv neke zemlje, privatnog lica ili grupe ljudi po etničkoj, polnoj, jezičkoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi je strogo zabranjena i kažnjava se odgovarajućom disciplinskom mjerom. Član 5 Ciljevi 1. Ciljevi FSCG su: a) da stalno unapređuje fudbalsku igru i da je afirmiše, uređuje i kontroliše na teritoriji


Crne Gore u duhu fer pleja i njegovih jedinstvenih, obrazovnih, kulturnih i humanitarnih vrijednosti, naročito kroz omladinske i razvojne programe; b) da organizuje fudbalska takmičenja u svim kategorijama (pionirskoj, kadetskoj, omladinskoj, malom fudbalu, školskom fudbalu, ženskom fudbalu, itd.) na nacionalnom nivou, precizno definišući, prema zahtjevima, oblasti nadležnosti koje se određuju za različite lige od kojih se sastoji; c) da organizuje i upravlja fudbalskim takmičenjima u svojoj nadležnosti, razvija ih i afirmiše; d) da poštuje i štiti statute, pravilnike, smjernice i odluke FIFA, UEFA i FSCG kao i pravila igre i da obezbjeđuje da ih poštuju i njeni članovi; e) da koordinira aktivnosti svojih članova, da štiti i poštuje njihove interese i da rješava njihove nesporazume; f) da razvija međunarodnu sportsku saradnju i održava stalne kontakte i saradnju sa FIFA i UEFA, kao i sa ostalim fudbalskim savezima koji su njihovi članovi; g) da bude domaćin takmičenja na međunarodnom i ostalim nivoima; h) da rukovodi međunarodnim sportskim odnosima koji su povezani sa fudbalom u svim njihovim oblicima i da predstavlja crnogorski fudbal u međunarodnim sportskim odnosima; i) da razvija saradnju sa ostalim sportskim organizacijama u Crnoj Gori; j) da podstiče fudbalsku igru u duhu mira, fair play-a, bez diskriminacije na političkoj, polnoj, vjerskoj, rasnoj ili drugoj osnovi; k) poštuje principe lojalnosti, integriteta i sportskog duha u skladu sa principima fair playa; l) da sprječava sve metode ili aktivnosti koje bi mogle urgoziti integritet utakmica ili takmičenja ili dovesti do zloupotrebe fudbalske igre; da kontroliše i nadzire sve prijateljske utakmice u svim kategorijama koje se igraju na teritoriji Crne Gore. Član 6 Zadaci 1. FSCG ima sljedeće zadatke: a) da normativno uređuje, organizuje i administrira fudbal na teritoriji Crne Gore; b) da organizuje i nadgleda fudbalska takmičenja u skladu sa ovim statutom; c) da normativno uređuje prava i dužnosti svakog člana FSCG, donosi odluke o statusu članova i donosi ostale pravne akte i da ih obavještava o njihovim obavezama koje proizilaze iz statuta FIFA i UEFA;


d) da podstiče profesionalni rad i obuku fudbalskog osoblja, kao što su igrači, sudije, treneri, medicinsko osoblje, delegati, administratori i ostali fudbalski stručnjaci; e) da normativno reguliše pitanja vezana za status klubova, igrača, trenera, sudija i ostalog fudbalskog osoblja, kao i za registraciju igrača, službenih lica i fudbalske organizacije; f) da organizuje fudbalske utakmice reprezentacija Crne Gore; g) da stvara uslove za finansiranje aktivnosti reprezentacija, ostalih međunarodnih fudbalskih aktivnosti, obuku osoblja, rad tijela FSCG i stručne službe; h) da obavlja ostale dužnosti u najboljem interesu FSCG i njegovih članova, u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore i ovim Statutom; i) da prihvata i razvija UEFA Grassroots program-bazični fudbal i koordinira sve aktivnosti i subjekte koji su u vezi sa programom-fudbal na najširoj osnovi.

III ČLANSTVO Član 7 Spisak članova 1. Članovi FSCG su: a) Tri Regionalna fudbalska saveza (u daljem tekstu RFS): i)Fudbalski savez južne regije sa sjedištem u Kotoru, (u daljem tekstu FSJR); ii) Fudbalski savez srednje regije sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu FSSR); iii) Fudbalski savez sjeverne regije sa sjedištem u Beranama, (u daljem tekstu FSSJR); b) Fudbalski klubovi su indirektni članovi FSCG kao valjano registrovani kod jednog od tri fudbalska saveza a učesnici su: i) prve lige FSCG; ii) druge lige FSCG; iii) regionalnih liga; c) Stručna fudbalska udruženja kao što su: i) Udruženje fudbalskih sudija sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu UFS); ii) Udruženje fudbalskih trenera sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu UFT);


iii) Udruženje fudbalskog medicinskog osoblja sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu UFMO); iv) Udruženje sportskih novinara sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu UF novinara); d) Posebna fudbalska udruženja: i) Fudbalsko udruženje malog fudbala sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu FU malog fudbala); ii) Udruženje školskog fudbala sa sjedištem u Podgorici, (u daljem tekstu U školskog fudbala). 2. Ostale sportske organizacije iz oblasti fudbala mogu zatražiti prijem u članstvo u skladu sa ovim Statutom. Član 8 Regionalni fudbalski savezi 1. Tri regionalna fudbalska saveza FSJR, FSSR i FSSJR obuhvataju određenu teritoriju koju je odredio Izvršni odbor FSCG i odgovorni su za organizovanje, administraciju i rukovođenje fudbalskim takmičenjem na svojoj regionalnoj teritoriji,shodno ovom Statutu. 2. Svi RFS moraju imati najmanje po deset (10) registrovanih fudbalskih klubova koji su njegovi članovi, da bi zadržali status člana FSCG. 3. Svaki RFS se sastoji od fudbalskih klubova kao članova i/ili stručnih fudbalskih udruženja ili posebnih fudbalskih udruženja koja su udružena u tom regionu. 4. Statut RFS mora biti odobren od strane FSCG i mora biti u saglasnosti sa statutima FIFA, UEFA i FSCG. Član 9 Fudbalski klubovi 1. Fudbalski klub je pravno lice koje organizuje i učestvuje u fudbalskom takmičenju pod pokroviteljstvom FSCG i njegovih RFS. 2. Svaki fudbalski klub mora biti valjano registrovani član Regionalnog fudbalskog saveza (FSJR, FSSR ili FSSJR) kome geografski pripada. 3. Svaki klub se može prijaviti da učestvuje na regionalnim ili nacionalnim kao i na internacionalnim takmičenjima, na osnovu sportskih zasluga i ispunjenja ostalih kriterijuma koji se određuju pravilnicima.


4. Fudbalski klubovi doprinose razvoju fudbala u Crnoj Gori kroz ispunjavanje svojih pojedinačnih i zajedničkih ciljeva, kroz odgovarajuće izvršenje svojih prava i obaveza kao i kroz njihovo učešće u aktivnostima odgovarajućeg RFS i FSCG. 5. Organizacija i funkcionisanje fudbalskog kluba regulisani su njegovim Statutom i pravilnicima i odlukama, koji moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore i statutima, pravilnicima, odredbama i odlukama koje donose RFS, FSCG, UEFA i FIFA. 6. Svaki igrač ili službeno lice fudbalskog kluba moraju biti valjano registrovani kao pojedinci kod Regionalnog fudbalskog saveza u skladu sa odgovarajućim aktima o registraciji. Član 10 Stručna fudbalska udruženja 1. Stručno fudbalsko udruženje se posebno bavi pitanjima sudija, trenera, medicinskog osoblja, sportskih novinara i drugih lica koja se bave fudbalom. 2. Stručno fudbalsko udruženje mora biti valjano registrovani član Regionalnog fudbalskog saveza (FSJR, FSSR ili FSSJR) kojem geografski pripada ili je direktno udružen sa FSCG. 3. Stručna udruženja nemaju svojstvo pravnog lica. 4. Stručno fudbalsko udruženje regrutuje i obučava stručnjaka iz te oblasti u skladu sa ciljevima FSCG. 5. Obuku tih stručnjaka vezano za učešće u aktivnostima na teritoriji Crne Gore je jedino u kompetenciji i uređuje je FSCG. 6. Svako stručno fudbalsko udruženje doprinosi razvoju fudbala u Crnoj Gori kroz ispunjavanje svojih individualnih i zajedničkih ciljeva kroz odgovarajuće sprovođenje svojih prava i dužnosti i kroz njihovo učešće u aktivnostima odgovarajućeg RFS i FSCG. 7. Organizacija i funkcionisanje stručnih fudbalskih udruženja (sudije, treneri, medicinsko osoblje i sportski novinari) regulišu se njihovim sopstvenim statutima i pravilnicima i direktivama, koje moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, statutima, pravilnicima i direktivama i odlukama koje donose njihovi RFS, FSCG, UEFA i FIFA. 8. Svaki stručnjak mora biti registrovan kao pojedinac kod takvog stručnog fudbalskog udruženja u skladu sa odgovarajućim pravilnicima o registraciji FSCG. Član 11 Posebni fudbalski savezi 1. Posebni fudbalski savez se bavi fudbalom u specifičnom obliku ili fudbalom koji igra specifična grupa pojedinaca.


2. FSCG se do sada udružio sa i priznao FU malog fudbala i U školskog fudbala kao svoje valjano registrovane članove. 3. FU malog fudbala i U školskog fudbala doprinose razvoju svog specifičnog vida fudbala u Crnoj Gori kroz ispunjenje svojih individualnih i zajedničkih ciljeva, kroz odgovarajuće izvršenje svojih prava i dužnosti i kroz njihovo učešće u aktivnostima FSCG. 4. Organizacija i funkcionisanje njihovog specifičnog vida fudbala regulišu se njihovim sopstvenim statutima i pravilnicima i odlukama, koje moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, statutima, pravilnicima i direktivama i odlukama koje donose FSCG, UEFA i FIFA. 5. Svaki igrač ili službeno lice mora biti valjano registrovan kao pojedinac kod svog specifičnog udruženja u skladu sa odgovarajućim pravilnicima o registraciji FSCG. Član 12 Zahtjevi za članstvo 1. Svako pravno lice koje želi da postane član FSCG podnosi pisani zahtjev teritorijalno nadležnom RFS. 2. Uz zahtjev podnosilac mora priložiti sljedeće: a) izjavu u kojoj se potvrđuje sljedeće: i) izvršni organ podnosioca potvrđuje želju da postane član; ii) da će se uvijek pridržavati Statuta, pravilnika, direktiva i odluka RFS, FSCG, UEFA i FIFA; iii) da će se uvijek pridržavati važećih pravila igre koje izdaju IFAB i važećih pravila igre za mali fudbal koje izdaje Izvršni komitet FIFA-e; iv) da će priznati Arbitražni sud FSCG i Arbitražni sportski sud (CAS) u Lozani, kako je preciziranou statutima FIFA i UEFA za nacionalne i internacionalne sporove; v) da je registrovan i da se nalazi na teritoriji FSCG; vi) da će igrati sve zvanične utakmice kao domaćin na teritoriji FSCG; vii) da pravna struktura podnosioca garantuje da on može donositi odluke nezavisno od bilo kakvih spoljnih strana; viii) da će preuzimati organizovanje ili učestvovati u prijateljskim mečevima samo uz prethodnu saglasnost FSCG. b) kopiju svog pravno važećeg Statuta i pravilnika; c) kopiju sertifikata o registraciji kojeg izdaje Uprava za sport u Podgorici;


d) dokumenta koja sadrže sljedeće informacije o podnosiocu: i) o njegovoj organizaciji (tijela, adresa sjedišta) i ciljevima; ii) spisak aktuelnih članova; iii) spisak službenih lica (uključujući funkciju i adrese) uz navođenje onih koji imaju ovlašćenje za potpisivanja dokumenata, sa pravom sklapanja pravno obavezujućih ugovora sa trećim licima; iv) kopiju zapisnika sa njihove posljednje Skupštine ili njihovog konstitutivnog sastanka. Član 13 Zahtjev i procedura za apliciranje 1. Procedura za apliciranje se reguliše pravilnikom koji donosi Izvršni odbor FSCG. 2. Nadležni organ RFS ovjenjuje kompletnost i sadržaj dokumentacije podnosioca i istu dostavlja Izvršnom odboru RFS na odlučivanje o prijemu. Odluku o prijemu verifikuje Izvršni odbor FSCG. 3. Nakon verifikacije i objavljivanja odluke o prijemu u "CG Fudbal" novi član stiče prava i dužnosti koje donosi članstvo u FSCG. Član 14 Prava članova 1. Članovi FSCG preko svojih predstavnika imaju sljedeća prava: a) da učestvuju na Skupštini FSCG, da unaprijed budu upoznati sa dnevnim redom, da budu pozivani na Skupštinu u određenom vremenu i da ostvaruju svoje pravo glasa; b) da daju prijedloge za uključivanje u dnevni red Skupštine; c) da predlažu kandidate za sve organe i tijela FSCG koji se biraju; d) da zatraže vanrednu Skupštinu uz podršku ostalih članova delegata; e) da budu informisani o aktivnostima FSCG preko zvaničnih tijela ili službenog lista FSCG; f) da učestvuju u takmičenjima i/ili drugim aktivnostima koje organizuje FSCG; g) da ostvaruju sva ostala prava koja proističu iz ovog Statuta, pravilnika ili odluka FSCG. 2. Izvršenje ovih prava je predmet ostalih odredbi u ovom Statutu i primjenljivih pravilnika.


Član 15 Obaveze članova 1. članovi FSCG imaju sljedeće obaveze: a) da se u potpunosti pridržavaju Statuta, pravilnika, direktiva i odluka FSCG, UEFA i FIFA u svakom trenutku i da obezbijede da će ovu odredbu poštovati njegovi članovi kroz statutarne odredbe; b) da poštuju pravila igre kako ih je propisao IFAB, pravila igre za mali fudbal, kao i etički kodeks FIFA-e koji izdaje Izvršni komitet FIFA-e kroz statutarne odredbe; c) da usvajaju statutarne odredbe preko kojih će se svi nesporazumi na nacionalnom nivou, a koji proizilaze ili se odnose na primjenu Statuta FSCG ili pravilnika, upućivati ka zadnjoj instanci Arbitražnom sudu FSCG, koji će rješavati nacionalne sporove uz izuzeće svakog redovnog suda, ukoliko to nije izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom Crne Gore; d) da usvajaju statutarne odredbe kojim se priznaje nadležnost Arbitražnog suda (CAS) u Lozani (Švajcarska) i da poštuju njegove odluke za svaki međunarodni spor, kako je određeno odgovarajućim odredbama statuta FIFA-e i UEFA-e, koji će rješavati te sporove uz izuzeće svakog redovnog suda; e) da obezbjeđuju slobodne izbore za svoj izvršni organ; f) da učestvuju u radu Skupštine FSCG i da biraju ili kandiduju svoje delegate za Skupštinu; g) da učestvuju u procesu donošenja odluka na Skupštini i ostalim organima ili tijelima FSCG tamo gdje je moguće; h) da učestvuju u domaćim takmičenjima i/ili ostalim aktivnostima koje organizuje FSCG ili međunarodnim takmičenjima i/ili ostalim aktivnostima koje organizuju UEFA i FIFA u skladu sa međunarodnim kalendarom, kojeg izdaje Izvršni komitet FIFA-e kao i sa Statutima i pravilnicima FSCG, UEFA i FIFA; i) da su odgovorni FSCG i da mogu biti disciplinski odgovorni u slučaju neispunjavanja ovih obaveza ili kršenja Statuta, pravilnika FSCG i odluka njegovih organa i tijela; j) da plaćaju članarinu; k) da bez odlaganja predlažu Stručnoj službi FSCG bilo koje izmjene njegovog Statuta i pravilnika kao i spiska njegovih službenih lica ili osoba koje imaju ovlašćenje za potpisivanje i sklapanje pravno obavezujućih ugovora sa trećim licima; l) da vode evidenciju o registru svih članova, koji će se redovno obnavljati; m) da održavaju punu saradnju sa FSCG, njegovim organima i tijelima u cilju daljeg razvoja fudbalske igre u Crnoj Gori;


n) da poštuju jedinstvo i integritet FSCG; o) da poštuju principe lojalnosti, integriteta, sportskog duha i fair-play-a; p) da ne održavaju bilo kakve veze sportske prirode sa tijelima koja nijesu priznata ili sa članovima koji su supendovani ili isključeni; q) da ne dozvoljavaju diskriminaciju bilo koje vrste protiv zemlje, privatnih lica ili grupe lica po osnovu etničkog porijekla, pola, jezika, religije, politike ili iz nekog drugog razloga; r) da ne održavaju kontakte i ne saradjuju sa UEFA i FIFA bez prethodne saglasnosti FSCG; s) da poštuju sve druge obaveze koje proizilaze iz statuta, pravilnika ili odluka FSCG, UEFAe i FIFA-e. 2. Izvršenje ovih obaveza podliježe ostalim odredbama u ovim Statutima i primjenljivim pravilnicima. 3. Kršenje gore navedenih obaveza od strane bilo kojeg člana može dovesti do sankcija koje se propisuju ovim Statutom. Član 16 Istupanje 1. Član može istupiti iz članstva u FSCG, koje će stupiti na snagu na kraju takmičarske godine. 2. Takav pismeni zahtjev mora biti dostavljen Izvršnom odboru FSCG najkasnije šest mjeseci prije kraja takmičarske godine. 3. Istupanje neće biti validno dok član koji želi da istupi ne ispuni svoje finansijske obaveze prema FSCG i njegovim članovima. Član 17 Suspenzija 1. Skupština može suspendovati člana FSCG, koji: a) ne ispunjava svoje finansijske obaveze prema FSCG ili nekom od njegovih članova; b) krši Statut FSCG, njegove pravilnike i odluke; c) ugrožava jedinstvo FSCG ili je izgubio karakteristike koje su bile neophodne da postane član FSCG. 2. Izvršni odbor može suspendovati takvog člana. Suspenzija će trajati do sljedeće Skupštine, ukoliko je Izvršni odbor ne povuče u međuvremenu.


3. Suspenzija će biti potvrđena na sljedećoj Skupštini. Ukoliko se ne potvrdi, suspenzija će automatski biti povučena. 4. Suspendovani član ne može za vrijeme suspenzije ostvarivati prava po osnovu članstva. Ostali članovi ne mogu imati sportske kontakte sa suspendovanim članom. Zakonodavna tijela FSCG mogu uvesti dodatne sankcije u skladu sa disciplinskim pravilnikom. Član 18 Isključenje 1. Skupština može isključiti člana iz FSCG, koji: a) u više navrata ne ispunjava svoje finansijske obaveze prema FSCG; b) ozbiljno i u više navrata krši statute, pravilnike ili odluke FSCG, UEFA ili FIFA. Član 19 Gubljenje statusa člana 1. Članstvo prestaje istupanjem člana, njegovim isključenjem ili njegovim raspuštanjem. 2. Gubljenje statusa člana ne oslobađa člana od njegovih finansijskih obaveza prema FSCG, UEFA i FIFA. 3. Prestankom članstva ne mogu se ostvarivati prava u odnosu na FSCG, UEFA i FIFA. 4. Odluka o gubljenju statusa objavljuje se u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Član 20 Status Regionalnih saveza, Stručnih udruženja, klubova, liga i ostalih grupa klubova 1. Regionalni savezi, stručna udruženja, klubovi, lige ili bilo koja grupa klubova koja je učlanjena u FSCG, biće podređena i priznata od strane FSCG. 2. Ovaj Statut definiše djelokrug ovlašćenja, prava i dužnosti takvih fudbalskih tijela i grupa. 3. Njihov status i pravilnici moraju biti odobreni od strane Izvršnog odbora i moraju biti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, statutima, pravilnicima, direktivama i odlukama FSCG, UEFA i FIFA.


Član 21 Priznanja i nagrade 1. FSCG dodjeljuje pojedincima i sportskim organizacijama priznanja i nagrade za njihova sportska ostvarenja i za posebne doprinose i nastupe u korist razvoja crnogorskog fudbala. 2. Izvršni odbor usvaja pravilnike o priznanjima i nagradama uključujući proceduru kao i uslove i rokove za biranje kandidata. Član 22 Počasni predsjednik i članovi 1. Na predlog Izvršnog odbora Skupština može dodijeliti zvanje počasnog predsjednika ili počasnog člana pojedincima za zasluge u službi razvoja crnogorskog fudbala. 2. Počasni predsjednik ili počasni član mogu učestvovati u radu Skupštine, ali ne mogu glasati.

IV ORGANIZACIJA Član 23 Organi i konsultativna tijela 1. FSCG ima sljedeće organe: a) Skupštinu (zakonodavni organ); b) Izvršni odbor (izvršni organ); c) Odbor za hitna pitanja (organ za hitna pitanja); d) Predsjednik (predstavnički organ); e) Pravna tijela (sudski organ); f) Generalni sekretar (administrativni organ). 2. FSCG ima sljedeća konsultativna tijela: a) Stalne komisije; b) Ad hoc komisije; c) Stručnu službu. 3. FSCG postavlja nezavisnog revizora.


4. Izvršni odbor može dati Stalnoj komisiji ovlašćenje za donošenje odluka, kako je definisano njenim poslovnikom. 5. Svi članovi ovih organa i tijela će se pridržavati etičkog kodeksa FIFA-e u vršenju njihovih funkcija, kako je definisano ovim Statutom i odgovarajućim pravilnicima. 6. Član Izvršnog odbora ne može u isto vrijeme biti delegat Skupštine, član pravnog tijela ili generalni sekretar i suprotno. 7. član statutarnog organa ili tijela FSCG neće učestvovati u donošenju odluka po bilo kom pitanju ili stavki u kojoj postoji ili se može pojaviti konflikt interesa. 8. Svaki član takvog organa ili tijela ima jedan glas. 9 Glasanje preko opunomoćenika u statutarnom organu ili tijelu FSCG nije dozvoljeno. Član 24 Uslovi za članstvo u organima/tijelima FSCG 1. Da bi neka osoba postala kandidat za statutarni organ ili tijelo FSCG, mora ispunjavati sljedeće kumulativne uslove: a) da je državljanin Crne Gore; b) da je napunio 18 godina i da je poslovno sposoban; c) da je aktivan u fudbalskoj organizaciji; d) da nije suspendovan ili isključen iz FSCG ili jednog od njegovih članova; e) da nije osuđivan za teška krivična djela. 2. Ukoliko neka osoba nema više gore navedenih uslove dok je na funkciji, gubi status člana organa ili tijela FSCG. 3. Izvršni odbor može odrediti kriterijume za članstvo u statutarnom organu ili tijelu. 4. Prije započinjanja funkcije član statutarnog organa ili tijela mora dostaviti stručnoj službi pismenu izjavu o sljedećem: a) da će se pridržavati i poštovati statute, pravilnike, direktive i odluke FSCG, UEFA-e i FIFAe; b) da će poštovati pravila igre koje izdaje IFAB i pravila igre malog fudbala kao i Etički kodeks koje izdaje Izvršni komitet FIFA-e; c) da će raditi u najboljem interesu FSCG i da će se uzdržati od donošenja bilo koje odluke u slučaju gdje se pojavi konflikt interesa ili gdje se može pojaviti;


d) da će poštovati principe lojalnosti, inegriteta i sportskog ponašanja u duhu fair play-a; e) da će izbjegavati svaku diskriminaciju na političkoj, etničkoj, polnoj, religijskoj, rasnoj, jezičkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi; f) da će u potpunosti poštovati uslove za obavljanje funkcija organa ili tijela kojem pripada; g) da će priznati isključivu nadležnost Arbitražnog suda FSCG i Sportskog arbitražnog suda (CAS) u Lozani (Švajcarska) za nacionalne i međunarodne sporove bez obraćanja građanskim sudovima. A. SKUPŠTINA Član 25 Vrhovni organ FSCG 1. Skupština je najviši organ FSCG. 2. Skupština se može sazvati kao redovna ili vanredna. 3. Rad obje Skupštine se uređuje Poslovnikom Skupštine, koji usvaja Skupština. 4. Redovna Skupština se saziva jedanput godišnje i obično se održava na kraju sportske sezone. 5. Vanredna Skupština može se sazvati na zahtjev Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 delegata Skupštine. 6. Objema Skupštinama predsjedava predsjednik. U slučaju da je on odsutan tom Skupštinom predsjedava najstariji potpredsjednik. Član 26 Sastav 1. Na Skupštinu se pozivaju sljedeća lica: a) počasni predsjednik i počasni članovi FSCG; b) Izvršni odbor FSCG; c) predsjedavajući statutarnih organa i tijela; d) ostali gosti koje pozove Izvršni odbor. 2. Skupštinu sačinjavaju predstavnici ( delegati) članova FSCG, kako slijedi: a) tri delegata koje biraju svaki od tri regionalna saveza;


b) dva delegata koje bira svaki klub Prve lige; c) jedan delegat kojeg bira svaki klub Druge lige; d) jedan delegat kojeg bira svako stručno fudbalsko udruženje; e) jedan delegat kojeg bira udruženje malog fudbala; f) jedan delegat kojeg bira udruženje školskog fudbala. 3. Delegate određuje Izvršni organ fudbalske organizacije koju predstavlja (RFS, klub, stručno udruženje, i dr.) na period od 4 godine, koji pokriva isti mandatni period kao i onaj za organe/tijela FSCG. 4. Svaku zamjenu delegata treba da izvrši isti izvršni organ i to za preostali dio mandata. 5. Članovi moraju da obavijeste stručnu službu i daju najnovije informacije o svojim delegatima (uključujući adresu i brojeve telefona). 6. Delegati moraju dostaviti valjano potpisano ovlašćenje odgovarajućeg člana da bi bili primljeni u Skupštinu. 7. Svaki delegat mora da potvrdi svoje prisustvo stručnoj službi u pismenoj formi najkasnije sedam dana prije Skupštine. Član 27 Nadležnosti 1. Skupština FSCG održava se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine FSCG. 2. Skupština: a) određuje verifikacionu komisiju, izvjestioce i delegate koji će verifikovati zapisnik sa Skupštine; b) usvaja ili mijenja dnevni red; c) usvaja zapisnik sa prethodne Skupštine; d) usvaja izvještaj o aktivnostima predsjednika; e) usvaja statut FSCG i njegove izmjene; f) usvaja Poslovnik Skupštine i njegove izmjene; g) usvaja disciplinski pravilnik FSCG i njegove izmjene; h) razmatra i usvaja utvrđeni i revidirani bilans stanja i bilans uspjeha;


i) razmatra i usvaja izvještaj nezavisnog revizora; j) razmatra i usvaja godišnji budžet; k) određuje pretplatu za članstvo; l) bira i razrješava predsjednika i članove Izvršnog odbora, na prijedlog članova FSCG; m) bira i razrješava članove pravnih tijela na prijedlog članova FSCG; n) određuje nezavisnog revizora na prijedlog Izvršnog odbora; o) dodjeljuje zvanje počasnog predsjednika i počasnih članova; p) razmatra i usvaja zahtjeve koje podnose članovi FSCG. 3. Sve neophodne materijale koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Skupštine, priprema Izvršni odbor uz pomoć nadležnih organa i tijela FSCG, i stručne službe. Član 28 Uslovi pozivanja, predlaganje članova i kandidata 1. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik na osnovu odluke Izvršnog odbora. 2. Generalni sekretar šalje poziv pozvanim osobama, uz navođenje mjesta, datuma i vremena kao i predloženi dnevni red, najmanje 30 dana prije Skupštine. 3. Delegati mogu Izvršnom odboru podnijeti bilo koji prijedlog za uključivanje u dnevni red najmanje 20 dana prije Skupštine. Prijedlog treba da sadrži pismeni zahtjev sa dobrom osnovom uz sva naophodna prateća dokumenta. 4. Za Izbornu Skupštinu delegati mogu predložiti bilo kojeg kandidata za različite izbore za statutarne organe FSCG namjanje 20 dana prije Skupštine. 5. Generalni sekretar šalje predlog dnevnog reda i odgovarajući materijal delegatima i pozvanim licima, najmanje 10 dana prije Skupštine. 6. Verifikaciona komisija mora verifikovati da su ispunjeni svi zahtjevi od strane delegata Skupštine kao i kandidata za izbore, a na osnovu pismenog izvještaja generalnog sekretara. Član 29 Kvorum za prisustvo, kvorum za donošenje odluka i pravo glasa 1. Skupština donosi odluke ukoliko je prisutna apsolutna većina (50% + 1) od ukupnog broja delegata Skupštine. 2. Ukoliko ovaj kvorum ne bude ostvaren održaće se druga Skupština sljedećeg dana na istom mjestu i u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Kvorum za prisustvo ostaje isti.


3. Na Skupštini pravo glasa se ostvaruje podizanjem ruke od strane delegata, ukoliko Skupština ne odluči drugačije. 4. Skupština treba da ima kvorum za prisutnost od majmanje 2/3 svih delegata i podršku od najmanje 2/3 prisutnih delegata za donošenje sljedećih odluka valjano najavljenih u dnevnom redu: a) usvajanje Statuta FSCG i Poslovnika Skupštine; b) suspenzija i isključenje članova FSCG; c) raspuštanje FSCG. 5. Kvorum za donošenje odluka za sve ostale odluke postiže se ukoliko ih podrži najmanje apsolutna većina (50% + 1) delegata prisutnih na Skupštini. 6. Uzdržani se ne računaju. 7. Odluke stupaju na snagu osmi dan od dana objavljivanja u službenom listu FSCG. Član 30 Izbori 1. Izbori se vrše po pravilu javnim glasanjem, a Skupština može odlučiti da se izbori vrše i tajnim glasanjem. 2. Izbori za Izvršni odbor moraju biti slobodni i vrše se na sljedeći način: a) Skupština prvo bira predsjednika FSCG; b) Skupština zatim bira ostale članove Izvršnog odbora. 3. Izbori za ostale statutarne organe FSCG se vrše na zajedničkoj listi za svako pojedinačno tijelo. 4. Spisak sa kandidatima sadrži samo osobe koje su valjano prihvaćene od strane verifikacione komisije i koje podržava najmanje 15 delegata. 5. Da bi bili izabrani u prvom krugu glasanja kandidati moraju imati najmanje apsolutnu većinu (50% + 1) od prisutnih delegata. 6. Ukoliko niko ne ostvari ovaj kvorum obaviće se drugo glasanje, u kojem će kadidati koje podrži prosta većina (tj. većina glasova) biti izabrani. U slučaju neriješenog rezultata u drugom glasanju obaviće se treće glasanje, u kojem će kandidat koji bude imao prostu većinu biti izabran. 7. U slučaju neriješenog rezultata u trećem glasanju, izbori će riješiti generalni sekretar žrijebom.


Član 31 Vanredna Skupština 1. Izvršni odbor može sazvati vanrednu Skupštinu u bilo koje vrijeme. 2. Izvršni odbor mora sazvati vanrednu Skupštinu ukoliko najmanje 1/3 delegata Skupštine to zatraži u pisanoj formi. 3. Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine mora imati argumentovane razloge, navedene tačke dnevnog reda i uz njega dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. 4. Vanrednu Skupštinu mora sazvati Izvršni odbor u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.Ako Izvršni odbor u ovom roku ne sazove vanrednu Skupštinu,generalni sekretar mora da je sazove u ime delegata. 5. Generalni sekretar će pozvati delegate članove FSCG najmanje 20 dana prije Skupštine i obavijestiti ih o mjestu, datumu i vremenu vanredne Skupštine. 6. Kada vanrednu Skupštinu saziva Izvršni odbor on sastavlja dnevni red. Kada je traže delegati FSCG, dnevni red mora da sadrži tačke koje su oni zatražili. Izvršni odbor može dopuniti dnevni red. 7. Dnevni red i sva ostala relevantna dokumenta moraju biti poslati delegatima FSCG najmanje 15 dana prije vanredne Skupštine. 8. Dnevni red vanredne Skupštine ne može se mijenjati tokom sjednice. 9. Odluke vanredne Skupštine stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku FSCG. Član 32 Zapisnik 1. Zapisnik sa Skupštine vodi generalni sekretar ili član stručne službe koga on odredi. 2. Određeni delegati za verifikovanje zapisnika dobiće nacrt zapisnika za razmatranje najkasnije 15 dana nakon sjednice. 3. Ovi delegati mogu proslijediti svoje komentare generalnom sekretaru u roku 30 radnih dana. 4. Ovaj zapisnik će biti prezentovan na sljedećoj Skupštini na usvajanje.


B. IZVRŠNI ODBOR Član 33 Sastav, izbori i mandat 1. Izvršni odbor je izvršni organ FSCG. 2. Izvršni odbor ima 15 članova i sastoji se od: a) predsjednika; b) 4 potpredsjednika; c) 10 članova. 3. Članovi Izvršnog odbora imaju mandat od 4 godine i mogu biti ponovo birani. 4. Ukoliko se pojavi upražnjeno mjesto sljedeća Skupština će izabrati zamjenu za preostali dio mandata. 5. Izvršni odbor će na prijedlog predsjednika izabrati 4 potpredsjednika na svom prvom sastanku. 6. Poslovnik Skupštine i kriterijumi za člana Izvršnog odbora dalje će se primjenjivati. Član 34 Prava i obaveze 1. Izvršni odbor donosi odluke o svim pitanjima koja ne spadaju pravnu ili statutarnu nadležnost Skupštine ili drugog organa FSCG. 2. Izvršni odbor je glavni i odgovorni organ za strategiju i politiku FSCG. 3. Izvršni odbor ima sljedeće dužnosti: a) za Skupštinu: i) priprema i saziva Skupštinu; ii) nadgleda primjenu odluka Skupštine; iii) predlaže pojedince za počasnog predsjednika i počasne članove; iv) predlaže uvaženu revizorsku kompaniju za nezavisnog revizora; v) usvaja pravilnike FSCG koji ne spadaju u nadležnost Skupštine; vi) obavlja ostale dužnosti za koje ga ovlasti Skupština ili ovaj Statut;


b) za FSCG kao nacionalni savez: i) vrši opštu kontrolu FSCG i izdaje neophodne instrukcije; ii) donosi i nadgleda strategiju FSCG i plan rada za predstojeći mandat; iii) usvaja sistem takmičenja, kalendar takmičenja za Crnu Goru, koji je u skladu sa kalendarom koji je sastavila FIFA; iv) usvaja programe razvoja i obuke za sve kategorije fudbala u Crnoj Gori (profesionalce, amatere, seniore, omladince, ženski fudbal, mali fudbal itd.) kao i programe za stručna udruženja poput sudijskih, trenerskih, medicinskog osoblja, delegata, službenike obezbjeđenja itd; v) postavlja i razrješava selektore reprezentacija i njegove pomoćnike; vi) kreira komercijalnu politiku FSCG i odobrava sve komercijalne ugovore FSCG (TV, sponzorstvo, itd.); vii) odlučuje o nagradama i priznanjima za poseban doprinos razvoju fudbala u Crnoj Gori; c) za FSCG i njegove organe i tijela: i) postavlja i rezrješava predsjednika, potpredsjednika i članove svih stalnih i ad hoc komisija; ii) razmatra godišnji izvještaj stalnih i ad hoc komisija kao i izvještaje pravnih tijela; iii) usvaja uslove za reference za sve statutarne organe i tijela i njihove izmjene; d) za stručnu službu i generalnog sekretara: i) postavlja i razrješava generalnog sekretara; ii) usvaja organizaciju stručne službe kao i njene organizacione pravilnike na prijedlog generalnog sekretara; iii) određuje oblik i sadržaj javnih oznaka FSCG; iv) utvrđuje cjenovnik i takse za usluge koje pruža FSCG i njegova stručna služba; e) za sve vidove saradnje i međunarodna pitanja: i) odlučuje o saradnji sa ostalim sportskim organizacijama, koje se pridržavaju zajedničkih ciljeva i zadataka i određuje predstavnike iz FSCG; ii) donosi odluke i formuliše direktive za saradnju sa FIFA, konfederacijama i njenim savezima članovima; iii) odlučuje o saradnji u međunarodnom fudbalu;


iv) primjenjuje odluke koje proističu iz Statuta FIFA i UEFA, pravilnika i odluka. 4. Izvršni odbor odlučuje o svim ostalim pitanjima koja ne spadaju u nadležnost nekog statutarnog organa FSCG. Član 35 Sjednice 1. Sjednice Izvršnog odbora se sazivaju u principu svaka tri mjeseca. 2. Sjednice saziva predsjednik najkasnije 15 dana unaprijed ili u njegovom odsustvu, najstariji potpredsjednik. Ako najmanje pet članova traži sjednicu, predsjednik je mora sazvati u roku od 15 radnih dana. 3. Predsjednik sastavlja dnevni red sjednice. Svaki član Izvršnog odbora ima pravo da predlaže tačke za uključivanje u dnevni red. članovi moraju podnijeti osnovan zahtjev za sazivanje predsjedniku, koji će sadržati predloženi dnevni red i ostala prateća dokumenta, najmanje 10 radnih dana prije sjednice. 4. Konačni dnevni red koji odobrava predsjednik mora biti poslat članovima Izvršnog odbora najkasnije 7 radnih dana prije sjednice. 5. Generalni sekretar će učestvovati u radu sjednica Izvršnog odbora u konsultativnoj ulozi. 6. Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik, a u njegovom odsustvu najstariji potpredsjednik. Ukoliko ovaj posljednji nije u mogućnosti da prisustvuje, drugi po starini potpredsjednik predsjedava sjednicom. 7. Sjednice Izvršnog odbora nijesu javne. Izvršni odbor, međutim, može pozvati treću stranu da prisustvuje sjednicama. Ove treće strane neće imati pravo glasa i mogu izraziti svoje mišljenje samo uz dozvolu Izvršnog odbora. Član 36 Kvorum za prisutnost i donošenje odluka 1. Izvršni odbor donosi valjane odluke ako sjednici prisustvuje više od pola njegovih članova prisustvuje valjano sazvanoj sjednici. Ukoliko nema kvoruma za rad, sjednica će se automatski održati sljedećeg dana na istom mjestu, u isto vrijeme kao i sa istim dnevnim redom. Potrebni kvorum za prisutnost ostaje isti. 2. Sve odluke se donose ukoliko ih podrži prosta većina (tj. većina glasova od prisutnih članova). U slučaju neriješenog ishoda predsjedavajući ima pravo odlučujućeg glasa. 3. Odluke se donose javnim glasanjem ako Izvršni odbor drugačije ne odluči. 4. Izvršni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.


C. ODBOR ZA HITNA PITANJA Član 37 Odbor za hitna pitanja 1. Odbor za hitna pitanja sačinjavaju predsjednik i 4 potpredsjednika Izvršnog odbora. 2. Odbor za hitna pitanja odlučuje o pitanjima koja spadaju u nadležnost Izvršnog odbora između dvije sjednice Izvršnog odbora a koja zahtijevaju hitno odlučivanje. 3. Odbor za hitna pitanja može odlučivati ukoliko su najmanje 3 od navedenih članova prisutni. Na sjednici se može se odlučivati i pismom ili telefonom. 4. Odluka će biti donesena ukoliko je podrži prosta većina Odbora za hitna pitanja. U slučaju neriješenog ishoda predsjednik ima pravo odlučujućeg glasa. 5. Ove odluke biće verifikovane na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora. 6. Generalni sekretar učestvuje u donošenju odluka ali nema pravo glasa. D. PREDSJEDNIK Član 38 Predsjednik 1. Predsjednik predstavlja i zastupa FSCG. 2. Njegove osnovne odgovornosti su: a) da saziva i predsjedava Skupštinom, Izvršnim odborom i Odborom za hitna pitanja. Predsjednikov glas je odlučujući na sjednicama Izvršnog odbora u slučaju jednakog broja glasova; b) da sprovodi odluke koje donosi Skupština, Izvršni odbor i Odbor za hitna pitanja. U radu mu mogu pomagati generalni sekretar i Stručna služba FSCG; c) da nadgleda programe koje odobrava Izvršni odbor; d) da nadzire rad generalnog sekretara i Stručne službe FSCG; e) da odgovara za odnose između FSCG i njegovih članova, nacionalnih saveza, UEFA-e, FIFA-e, ostalih organizacija i predstavlja FSCG na nacionalnom i internacionalnom nivou. 3. Predsjednik ima pravo potpisa za FSCG, ili samostalno ili zajedno sa generalnim sekretarom.


4. Ukoliko je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoje zadatke, zamijeniće ga najstariji potpredsjednik, ili sljedeći po starini ukoliko je ovaj odsutan. E. PRAVNA TIJELA Član 39 Pravna tijela 1. Pravna tijela FSCG se sastoje od sudskih tijela i tijela za licenciranje klubova. 2. Sudska tijela FSCG su: a) disciplinski inspektor; b) disciplinska komisija; c) komisija za žalbe. 3. Tijela za licenciranje klubova FSCG su: a) komisija za licenciranje klubova; b) komisija za žalbe za licenciranje klubova. Član 40 Izbori, nezavisnost i zadaci 1. Članove pravnih tijela bira Skupština na prijedlog Izvršnog odbora na mandatni period od četiri godine. Oni se mogu ponovo birati. 2. Član pravnog tijela ne može istovremeno biti član nekog drugog organa ili tijela FSCG. 3. Član mora učestvovati na sjednicama i u donošenju odluka putem glasanja. 4. Prava i dužnosti kao i traženi profili za članova svakog pravnog organa određeni su kritrijumima koje utvrđuje predsjednik odgovarajućeg tijela i usvaja Izvršni odbor. Član 41 Disciplinske mjere i direktive 1. U slučaju nesportskog ponašanja, kršenja Statuta, pravilnika ili odluka FSCG, pravna tijela FSCG imaju ovlašćenja da primjenjuju disciplinske mjere i odluke u skladu sa ovim Statutom i disciplinskim pravilnicima. 2. U jednom predmetu mogu se primijeniti dvije ili više disciplinskih mjera.


3. Može se donijeti odluka kao i drugi dodatak disciplinskoj mjeri. Ona definiše kako će biti izvršena disciplinska mjera i/ili navodi predmetnu stranu(e) kako da djeluje. Član 42 Disciplinske mjere protiv članova i klubova 1. Protiv članova, klubova ili drugih pravnih lica mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: a) opomena; b) ukor; c) novčana kazna; d) vraćanje nagrade; e) zabrana transfera; f) odigravanje utakmica bez prisustva publike; g) odluka da se utakmica igra na drugom stadionu; h) zabrana igranja na određenom stadionu; i) odluka da se utakmica ponovo odigra; j) poništenje rezultata utakmice; k) isključenje; l) registrovanje utakmice službenim rezultatom; m) oduzimanje bodova; n) diskvalifikacija iz tekućeg takmičenja i/ili isključenje iz budućih takmičenja; o) premještaj u nižu ligu p) i druge mjere utvrđene Disciplinskim pravilnikom FSCG. Član 43 Disciplinske mjere protiv pojedinaca 1. Mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere protiv pojedinaca: a) opomena; b) ukor;


c) novčana kazna; d) vraćanje nagrade; e) isključenje; f) zabrana ulaska u svlačionice i/ili klupu za rezerve; g) zabrana ulaska na stadion; h) suspenzija za određeni broj utakmica ili na određeno ili neodređeno vrijeme; i) suspenzija učestvovanja u bilo kojoj aktivnosti koja je vezana za fudbal na određeno ili neodređeno vrijeme. Član 44 Disciplinski inspektor 1. Disciplinski inspektor predstavlja FSCG u disciplinskim postupcima i može da uloži žalbu na odluku Disciplinske komisije. Član 45 Disciplinska komisija 1. Disciplinska komsiija se sastoji od pet članova. 2. Disciplinska komisija odlučuje u vijeću od tri člana. Član 46 Komisija za žalbe 1. Komisija za žalbe se sastoji od pet članova. 2. Komisija za žalbe odlučuje u vijeću od tri člana. 3. Komisija za žalbe odlučuje po žalbama podnijetim protiv odluka Disciplinske komisije u skladu sa Disciplinskim pravilnikom. Član 47 Komisija za licenciranje klubova 1. Komisija za licenciranje klubova sastoji se od pet članova. 2. Ona donosi odluke o izdavanju ili neizdavanju licence klubu u prisustvu najmanje tri člana od kojih je jedan pravnik a jedan finansijski stručnjak sa odgovarajucom diplomom.


Član 48 Komisija za žalbe za licenciranje 1. Komisija za žalbe za licenciranje sastoji se od pet članova. 2. Ona donosi odluke u sastavu od tri člana od kojih je najmanje jedan pravnik a jedan finansijski stručnjak sa odgovarajućom diplomom. 3. Ova komisija odlučuje po žalbama koje se podnose protiv odluka Komisije za licenciranje. 4. Pravilnik za licenciranje klubova usvaja Izvršni odbor. F. STALNE I AD HOC KOMISIJE Član 49 Stalna komisija 1. Stalne komisije imaju konsultativnu ulogu u FSCG i one o svo radu izvještavaju Izvršni odbor. 2. Uslovima za reference koje usvaja Izvršni odbor, mogu se dodijeliti posebna ovlašćenja za donošenje odluka takvoj komisiji, koja moraju biti u skladu sa ovim Statutom, pravilnicima i odlukama FSCG, UEFA i FIFA. 3. Stalne komisije FSCG su: a) komisija za razvoj i licenciranje klubova; b) komisija za međunarodne poslove; c) omladinska komisija; d) komisija za takmičenje; e) komisija za pravna pitanja; f) komisija za ženski fudbal; g) komisija za mali fudbal; h) komisija za finansije; i) komisija za propagandu, kontakte i odnose sa javnošću; j) komisija za dodjelu nagrada; k) komisija za bezbjednost i sigurnost;


l) komisija za stadione i infrastrukturu; m) komisija za status i registraciju igrača; n) sudijska komisija; o) trenerska komisija; p) medicinska komisija. 4. članove komisija postavlja Izvršni odbor na mandatni period od četiri godine. 5. Izvršni odbor definiše sastav, ciljeve, prava i dužnosti, ovlašćenja za donošenje odluka kao i unutrašne postupke u svakoj komisiji kroz posebne uslove za reference. 6. Sudijska komisija se uglavnom sastoji od bivših sudija i ima sljedeće zadatke, koji ne mogu biti dodijeljeni drugom tijelu FSCG: a) primjenjuje i implementira pravila igre koje izdaje IFAB kao i pravila igre za mali fudbal koja izdaje izvršni komitet FIFA-e; b) određuje sudije za utakmice za takmičenja koja organizuje FSCG; c) odgovorna je za regrutovanje, obuku i školovanje sudija Prve i Druge lige FSCG; d) sarađuje sa Udruženjem sudija FSCG. 7. Izvršni odbor definiše sastav,ciljeve, prava i dužnosti i ovlašćenja za donošenja odluka kao i unutrašnje postupke u svakoj komisiji kroz posebne kriterijume; 8. Odlukama Izvršnog odbora mogu se formirati i drugi kolektivni i inokosni organi, a Izvršni odbor može donijeti odluku da poslove i zadatke pojedinih kolektivnih organa obavljaju inokosni organi. Član 50 Ad hoc komisije 1. Izvršni odbor može formirati ad hoc komisije za posebne dužnosti i na određeni rok. 2. Izvršni odbor postavlja predsjednika i članove, u uslovima za reference definiše ciljeve, prava i dužnosti kao i rokove za podnošenje izvještaja. G. GENERALNI SEKRETAR Član 51 Postavljanje i profil 1. Generalni sekretar je najviši administrativni i poslovodni organ FSCG.


2. Generalnog sekretara postavlja Izvršni odbor na period od četiri godine i može se ponovo birati. 3. Njegov radni odnos se reguliše ugovorom o radu sa FSCG i prema zakonodavstvu Crne Gore. 4. Izvršni odbor definiše profil, prava i dužnosti generalnog sekretara. 5. Za vrijeme trajanja zaposlenja on ne može biti član ni jednog staturnog organa ili tijela FSCG ili njegovih članova. Član 52 Nadležnosti 1. Generalni sekretar : a) vodi administraciju FSCG; b) zapošljava, razrješava, daje instrukcije i nadgleda radnike u stručnoj službi; c) izvršava odluke koje donose odgovarajući organi pod nadzorom predsjednika; d) koordinira rad svih organa i tijela FSCG; e) pomaže Izvršnom odboru i predsjedniku u pripremanju Skupština i sjednica organa i tijela FSCG; f) prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sjednicama ostalih tijela, u skladu sa ovim Statutom; g) nadgleda i vođenje knjigovodstva FSCG, verifikuje da su sve aktivnosti FSCG u okviru datog budžeta i dostavlja redovne finansijske izveštaje Izvršnom odboru; h) odgovoran je za izvršenje finansijskog plana; i) zastupa i predstavlja FSCG; j) komunicira sa članovima, UEFA-om i FIFA-om kao i sa javnosti i daje informacije o aktivnostima FSCG; k) obavlja ostale dužnosti i zadatke koje mu daju odgovarajuća tijela FSCG. 2. Generalni sekretar podnosi izvještaje Izvršnom odboru.


H. STRUČNA SLUŽBA Član 53 Zadaci 1. Pod nadzorom generalnog sekretara, stručna služba sprovodi dnevne poslove FSCG. 2. Stručna služba se sastoji od zaposlenog osoblja i povremeno angažovanih, koji pomažu generalnom sekretaru u njegovim zadacima da ostvari ciljeve FSCG. 3. Stručna služba pruža savjete i podršku članovima FSCG. 4. Zaposleni i povremeno angažovani preuzimaju administrativne, finansijske, komercijalne, pravne, tehničke, informatičke i ostale zadatke i dužnosti u skladu sa pravilnikom o organizaciji stručne službe. 5. Generalni sekretar je odgovoran za rad stručne službe.

V FINANSIJE Član 54 Finansijsko poslovanje i finansijska godina 1. Generalni sekretar i finansijsko odjeljenje su odgovorni za finansijsko poslovanje FSCG u skladu za zakonima Crne Gore. 2. Finansijska godina obuhvata kalendarsku godinu. 3. Stručna služba pravi budžet prihoda i rashoda za svaku finansijsku godinu i dostavlja ga komisiji za finansije na pregled. 4. Na kraju svake sezone finansijsko stanje (bilans stanja i bilans uspjeha) mora se dostaviti komisiji za finansije kao i nezavisnom revizoru na pregled. 5. Komisija za finansije i nezavisni revizor podnose svoje izvještaje Izvršnom odboru na razmatranje. 6. Izvršni odbor podnosi ovjerene finansijske izvještaje, izvještaj o reviziji kao i budžet za predstojeću sezonu Skupštini na usvajanje. 7. FSCG ima svoj bankovni račun.


Član 55 Prihodi i rashodi 1. FSCG ostvaruje prihode od: a) članarine; b) TV prava; c) ulaznica; d) reklama; e) prihoda sa utakmica reprezentacija Crne Gore; f) donacija i poklona; g) kazni; h) finansijskih naplata i dažbina od klubova, igrača itd; i) prihoda od marketinga (prodaja itd.); j) spozorstva; k) dotacija FIFA-a i UEFA-a; l) i ostalih izvora. 2. Ova sredstva se koriste za sljedeće troškove: a) razvoj svih aspekata fudbala u Crnoj Gori; b) troškove reprezentacija; c) stručnu službu; d) obrazovne i programe obuke; e) troškove organa i tijela FSCG i f) ostale troškove. Član 56 Nezavisni revizor 1. Nezavisnog revizora postavlja Skupština.


2. Izvještaj revizora mora biti dostavljen Izvršnom odboru i u nepromijenjenom obliku Skupštini na usvajanje. 3. Nezavisni revizor mora biti poznata i priznata revizorska kompanija koji se postavlja na period od dvije godine. Ovaj mandat može biti obnovljen.

VI TAKMIČENJA I PRAVA UČEŠĆA U TAKMIČENJIMA I DOGAĐAJIMA Član 57 Takmičenja 1. FSCG organizuje i koordinira sljedeća zvanična takmičenja na teritoriji Crne Gore: a) nacionalni šampionat Prve i Druge lige; b) play-off i play-out za popunu Druge lige; c) nacionalno Kup takmičenje; d) nacionalni šampionat Prve lige u malom fudbalu; e) kadetsku ligu; f) završna takmičenja za pionire i omladince; g) omladinsku ligu. 2. Izvršni odbor može dalje delegirati organ za organizovanje stalnih takmičenja na regionalnom nivou za RFS ili za ostale članove. 3. Delegirana takmičenja ne mogu remetiti ostala takmičenja koja organizuje FSCG i moraju se uskladiti sa nacionalnim kalendarom kojeg utvrđuje Izvršni odbor i internacionalnim kalendarom kojeg izdaje FIFA. 4. Međunarodna takmičenja u kojima učestvuju crnogorski klubovi i reprezentacije spadaju pod nadležnost UEFA-e i/ili FIFA-e. 5. Stručna služba ispunjava svoje administrativne zadatke za vođenje takmičenja FSCG uz pomoć komisija i komesara koje postavlja Izvršni odbor FSCG. Član 58 Korišćenje medijskih prava 1. FSCG je vlasnik svih prava koja proizilaze iz takmičenja i ostalih događaja iz njihove konkretne nadležnosti. Ta prava obuhvataju sva finansijska prava, audiovizuelne i radio snimke, prava reprodukcije i prenošenja, multimedijalna prava, marketinška i reklamna


prava i jedinstvena prava kao što su prava vezana za ambleme i prava koja potiču iz Zakona o zaštiti autorskih prava. 2. Izvršni odlučuje kako i u kojoj mjeri će se ova prava koristiti i donijeće posebne pravilnike. Izvršni odlučuje da li će se ova prava koristiti ekskluzivno, ili zajedno sa trećom stranom ili u potpunosti preko treće strane. Član 59 Zajedničko vlasništvo Izvršni odbor donosi pravilnik kojim će se zabraniti svakom komercijalnom preduzeću (uključujući holding kompanije i filijale kompanija), privatnom licu ili nekom drugom pravnom tijelu da posjeduje kontrolni interes ili da je vlasnik više od jednog kluba unutar FSCG.

VII OSTALE ODREDBE Član 60 Licenciranje klubova 1. Učešće kluba u takmičenjima koja organizuje FSCG ili u klupskim takmičenjima UEFA-e podliježe dobijanju licence koju dodjeljuju tijela FSCG za licenciranje klubova. 2. Proces licenciranja i postavljanje kriterijuma, koje treba ispuniti od strane kluba, opisani su u Pravilniku za licenciranje klubova FSCG, kojeg usvaja Izvršni odbor za nacionalna takmičenja i Izvršni komitet UEFA-e za klupska takmičenja UEFA-e. Član 61 Opšti akti FSCG 1. Opšti akti FSCG su statut, pravilnici, direktive i odluke koje donose odgovarajuća tijela. 2. Ovaj Statut je osnovni i konstitutivni pravni akt FSCG. 3. Svi ostali pravni akti moraju biti u skladu sa ovim Statutom. 4. Pravilnici su opšti akti koji regulišu specifične aktivnosti koje spadaju u nadležnost FSCG. 5. Odluke su pojedinačni pravni akti zasnovani na sportskoj legislativi FSCG koji se primjenjuju za članove ili pojedince koji su podređeni FSCG. 6. Poslovnik Skupštine definiše primjenu i implementaciju statutarnih odredbi u pojedinostima. 7. Kriterijumi su unutrašnja pravila koja se primjenjuju za članove organa i tijela FSCG ili su opisani u ovom Statutu.


Član 62 Izmjene Statuta 1. Svaki član FSCG ima pravo da predlaže izmjene statuta kao i Izvršni odbor FSCG. 2. Takvi prijedlozi moraju se podnijeti komisiji za pravna pitanja na razmatranje i davanje primjedbi kao i za potvrđivanje da su ti amandmani u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. 3. Komisija za pravna pitanja podnosi izvještaj Izvršnom odboru. 4. Izvršni odbor podnosi ovaj izvještaj članovima FSCG za davanje primjedbi. On takođe može pozvati i ostale interesne grupe. 5. Nakon toga i uz podršku Komisije za pravna pitanja, Izvršni odbor definiše konačnu verziju statuta i prosljeđuje je FIFA-i i UEFA-i zbog završnog davanja primjedbi. 6. Ukoliko se odobri, Izvršni odbor podnosi izmjene statuta delegatima Skupštine na usvajanje. 7. U daljem upućujemo na član 29. stav 4. ovog Statuta. Član 63 Javnost rada 1. Aktivnosti FSCG su otvorene za javnost. 2. FSCG redovno informiše javnost putem: a) dostavljanja dokumentacije i izvještaja zainteresovanim stranama i licima; b) saopštenja za medije i pres konferencija; c) website-a Fudbalskog saveza Crne Gore. 3. FSCG objavljuje svoje akte u Službenom glasniku FSCG ”CGFudbal”, koji ima sljedeće obavezne pretplatnike: a) članovi FSCG; b) delegati Skupštine FSCG; c) članovi organa i tijela FSCG; d) članovi RFS; e) članovi organa i tijela RFS.


4. Sjednice i odluke Izvršnog odbora, Odbora za hitna pitanja i pravnih organa i stalnih i ad hoc komisija FSCG nijesu javne. Međutim, odluke od javnog interesa za fudbalsku organizaciju i za javnost mogu se dostaviti javnosti ukoliko se poštuju pravila o povjerljivim informacijama. Član 64 Raspuštanje 1. FSCG se može raspustiti na zahtjev njegovih članova. 2. Ovaj zahtjev treba da razmatra vanredna Skupština, na kojoj neće biti drugih tačaka na dnevnom redu. 3. Član 29. stav 4. primjenjivaće se za kvorum za prisutnost i kvorum za donošenje odluka. 4. Odgovarajuće vladino tijelo za sport biće obaviješteno o raspuštanju FSCG u roku od osam dana. 5. Vlasništvo FSCG biće preneseno na ovo vladino tijelo dok se ne osnuje novi fudbalski savez sa istim ciljevima i zadacima.

VIII SPOROVI Član 65 Arbitraža 1. Svaki spor na nacionalnom nivou koji nastane iz ili u vezi primjene Statuta, pravilnika i drugih propisa FSCG, rješavaće nezavisni i nepristrasni Arbitražni sud FSCG,uz izuzeće svakog redovnog suda, izuzev ako to nije izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom Crne Gore. 2. Arbitražni sud FSCG je stalni jednostepeni sud nadležan za odlučivanje u sporovima koji nastaju između pojedinih članova FSCG, klubova, igrača, trenera i drugih subjekata FSCG u vezi sa fudbalskim sportom na teritoriji Crne Gore, i ocjenjuje zakonitost konačnih odluka o pravima, obavezama i odgovornostima iz odnosa koji se ostvaruju u FSCG. 3. Članovi FSCG, klubovi, igrači,treneri, fudbalske sudije, službena lica, licencirani agenti za igrače i drugi pripadnici fudbalskog sporta priznaju nadležnost Arbitražnog suda FSCG, i obavezuju se da spor neće iznositi pred redovne sudove. 4. Arbitražni sud ne može odlučivati o sporovima koji nastaju povodom primjene Pravila fudbalske igre i drugih diskrecionih ovlašćenja koja se ostvaruju u fudbalskoj organizaciji koja proizilaze iz prirode fudbalskog sporta,o sporovima koji nastaju u vezi naknade za osposobljavanje i razvoj igrača, povodom „načela soldarnosti“, sporovima u vezi takmičenja ( sporovi koji proizilaze iz primjene Pravilnika o fudbalskim takmičenjima ), sporovima povodom konačnih odluka donesenih u disciplinskom postupku, o sporovima kod kojih nijesu korišćena sva pravna sredstva unutar FSCG, kao ni o odlukama donijetim u postupku licenciranja klubova i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora FSCG.


5. Izbor, sastav, postupak i bliža nadležnost Arbitražnog suda FSCG uređuje se Pravilnikom o radu Arbitražnog suda FSCG, koji donosi Skupština FSCG. Član 65 a 1. FSCG, njegova tijela i organi i službena lica, članovi FSCG, klubovi, igrači, treneri, fudbalske sudije, službena lica, licencirani agenti za igrače i drugi pripadnici fudbalskog sporta priznaju nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lozani ( Švajcarska) shodno odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e. 2. U slučaju spora za koji su nadležna sudska tijela FIFA-e i UEFA-e, Arbitražni sud za sport (CAS), subjekti iz stava 1 ovog člana se obavezuju da spor neće iznositi pred redovne sudove. Član 65 b 1. FSCG se obavezuje da će poštovati odluke Arbitraže Crnogorskog olimpijskog komiteta, u skladu sa zakonom.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 66 Nepredviđeni slučajevi Sva pitanja koja nijesu definisana ovim Statutom rješavaće Izvršni odbor FSCG u skladu sa pravom i pravdom. Ne može se uložiti žalba na takvu odluku. Član 67 Ovaj statut je usvojen na Skupštini u Podgorici dana 18. avgusta 2006. godine i stupiće na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku FSCG „CG Fudbal “. Član 68 Prelazne odredbe 1. Članovi FSCG moraju se prilagoditi ovom Statutu i moraju primijeniti tražene odredbe shodno tome u svojim statutima i pravilnicima. Osim toga oni moraju da obezbijede da njihovi članovi urade isto sa svojim statutima. Rok za to je najkasnije kraja januara 2009. godine. 2. Članovi organa i tijela FSCG koji su izabrani po prethodnom statutu ostaju na funkciji dok se završi njihov mandat.

Predsjednik Dejan Savićević,s.r.

Generalni sekretar Momir Đurđevac,s.r.

Statut fscg  
Statut fscg  

http://fscg.me/v3/images/stories/Dokumenta/Statut_FSCG.pdf

Advertisement