Page 1


ครุศาสตร์อุตสาหกรรม น้อมราลึก พระคุณครู

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธี “ไหว้ครูประจาปีการศึกษา2561” ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อระลึกถึง พระคุณครู และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ ศิ ษ ย์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ช ยุ ท ธ จั น ทะรี รองอธิ ก ารบดี ป ระ จ าวิ ท ยาเขต เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และดร.ไตรรัตน์ ประยูรค า นายกสมาคมศิ ษ ย์เก่า เทคโนฯไทย – เยอรมั น (ส่ว นกลาง) ให้ โ อวาท แก่นักศึกษา

กีฬาน้องใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างน้องใหม่แต่ละสาขาวิชาให้มีความสามัคคีกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แสดงออกอย่ างเต็มที่

สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ ห้อง

14505 อาคาร 14 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระหว่าง นัก ศึก ษาฝึก งาน โดยมีอ าจารย์ และนัก ศึก ษาชั้นปี ที่1ประจ าสาขาวิชาฯ เข้ า ร่ว มรับ ฟังตลอดการสัมมนา และประเมินการให้ คะแนนการนาเสนอ สัมมนาทั้งภาคบรรยายและจัดบอร์ดนาเสนอ

2


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษ า ภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฏพร จิรเจษฎา และนางสาวพัชรา กิจใบ เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึก ษา และศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ

กิจกรรมประกวด Freshy Star 2018 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาส ตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมประกวด Freshy Star 2018 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาในการ ประชาสัมพันธ์คณะฯ และ สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ และรุ่นพี่ โดยผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ “ดาว” นางสาวเพ็ญนภา ป้องคาสิงค์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา, รางวัลชนะเลิศ “เดือน” นายสามารถ โกะสูงเนิน สาขาวิชาครุศาสตร์อุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, รางวัลชนะเลิศ “ดาวเทียม” นายกฤตฤทธิ์ พลเยี่ยม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 ระหว่ า งวั น ที่ 21 –

22 กรกฎาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาชีพแก่ นัก ศึก ษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม ปี ก ารศึก ษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมี กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานตามฐาน เช่น ฐานงานไม้ ฐานงานไฟฟ้า ฐานเขี ย นแบบเบื้ อ งต้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการฯเพื่ อ ให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้พัฒนาความรู้ และปรับพื้นฐานทางวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่ว มถวายเทีย นพรรษา ณ วัดไตรประสิท ธิ์ บ้านหัวถนน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อม ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษา และถวายเพล เพื่อส่งเสริมการ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมสืบทอดประเพณีตามพระพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 7 ชั้น 2 โดยได้รับเกีย รติจาก คุณสมสมร วงศ์รจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ , อาจารย์ปรัชญา เพียสุระ, อาจารย์ธวัช ตรีสุวรรณวัตน์ , คุณณรงค์ เทิดเกียรติคุณ, คุณณรงค์ หูชัยภูมิ และคุณศุภกร เสนาสิงห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายให้ความรู้ และคาแนะนาของหลักสูตรฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ พิจารณาตรวจสอบการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรตามโครงสร้างให้ทันสมัย และการจัดแผนการเรียน รวมถึงความสมบูรณ์ของคาอธิบายรายวิชาและรายละเอียดของหลักสูตร ให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส รักษาบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ดร.ภูกิจ คุณเจริญหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจาหลักสูตร เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร

โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วยตนเองของผู้เรียนระดับ อาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3

วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2561 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสากล คณะครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วยตนเองของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาใน จังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3 ณ อาคารวิทยบริการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ด้วยตนเองของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด ขอนแก่ น เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสู่ ตลาดแรงงาน อี ก ทั้ง สร้า งเครื อ ข่ า ยอาจารย์ สอ นภาษาอั ง กฤษในระดั บ อาชีว ศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ มีคุณภาพการสอน โดยได้รับเกียรติจากดร.บูรณา เขาแก้ว หั วหน้า สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ


พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจาปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่ น ได้จั ด พิ ธี ซ้ อ มย่อ ยการรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รครั้ ง ที่ 32 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 25 60 ขอนแก่น โดยได้รับ เกีย รติจ าก ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์วิชยุทธ จั นทะรี รองอธิก ารบดีป ระจ าวิทยาเขต ขอนแก่น กล่าวต้อนรับบัณฑิต และคณบดีทั้ง 3 คณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะ ครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม ดร.ปภาวิน พัชรโชติสุธี คณบดีคณะบริห ารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีและแสดงความ ยินดีกับบัณฑิตทุกคน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทาแผนกลยุทธ์และงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการทาแผนกลยุทธ์และงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ เดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักย ภาพการจัดทาแผนงานและ งบประมาณและแผนประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับ สนุน จากการดาเนินโครงการฯในครั้งนี้ได้ร่า งแผนยุทธศาสตร์คณะฯที่สอดคล้อ งกับยุทธศาสตร์มหาวิทย าลัยฯ และร่วมวางแผน การทางานในเชิงรุก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมสารวจโรงฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมครูอาชีวะ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมสารวจและปรับปรุง โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า โรงฝึกงานช่างรถยนต์ โรงฝึกงานช่าง เชื่อมโลหะ ณ สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร นาคโนนหัน , ผู้ช่วย ศาสตราจารย์กษิดิ์เดช สิบศิริ , อาจารย์ชาญชัย สุวรรณเขต, ดร.สุบรร ผลกะสิ และอาจารย์ธี รพงษ์ ดวงโทลา เพื่อวางแผนผังโรงงาน ตรวจสอบวัสดุ และโครงสร้างทางเทคนิคภายในโรงฝึกงานช่างให้พร้อมในการอบรมให้กับ ครูสถาบันอาชีวศึกษา สปป.ลาว


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบอุปกรณ์จับยึดช่วยเหลือผู้พิการแขนข้างเดียว วั น ที่ 12 กั น ยายน 2561 อาจารย์ ไ ตรทศ แก้ ว เหง้ า หั ว หน้ า สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา เขตขอนแก่ น ได้ น าผลงานวิ จั ย อุ ป กรณ์ จั บ ยึ ด ช่ ว ยเหลื อ ผู้ พิ ก ารแขนข้ า งเดี ย ว ณ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู สมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานฝึกฝีมือสาหรับผู้พิการ แขนข้างเดียวในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้ารับทุนการศึกษาจากบริษัทปตท.จากัด (มหาชน)

วันที่ 19 กันยายน 2561 แผนกงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นานักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา บริษัทปตท.จากัด (มหาชน) ณ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์สุภาภรณ์ อนุภาพ ไพรบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปริมประภา จุลลาบุดดี อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวทิพย์นภา ไชยแสนสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่2 คณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม, นายธนโชติ พิมพ์ชายน้อย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวสุภนุช สีแพงพา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

กีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561

23 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเปิดการ แข่ งขั นกีฬาภายใน ประจ าปี ก ารศึก ษา 2561 โดยผู้ช่ว ยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิก ารบดี ประจาวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึ กษาทั้ง 3 คณะ คณาจารย์ และ บุคลากร ร่วมพิธีและให้กาลังใจนักกีฬา โดยมีนักกีฬาอาวุโส อาจารย์พิระนันท์ นาคศรี สาขาวิชาพลศึกษา และนันทนาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนานักกีฬาปฏิญาณตน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากลแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Precision Machining จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านทักษะวิชาชีพ โดยส่งบุคลากรเข้าอบรม ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ German - Meister เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตนัก ปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงร่วมแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์สาเร็จ การฝึกอบรมหลักสูตร Precision Machining ณ Handworkskammer Aachen and conducted at the training Centre “BGE” สหพันสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ชาญ สุวรรณเขต และว่าที่ร้อยเอกวรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยจากราชมงคลขอนแก่น

วันที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดงาน “ร้อ ยด้ว ยรัก ถั ก ทอใจ สานสายใยจากราชมงคลขอนแก่ น ” โดยมี ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ วิช ยุทธ จั น ทะรี รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวน แพงปัสสา อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม นากล่าวมุฑิตาจิตพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดี คณะครุศาสตร์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษี ยณอายุ ราชการประจาปี 2561 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญ ราชวงศ์ อาจารย์ชาตรี ภู่จีน อาจารย์วิสุทธิ์ ปวรางกูล คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม ผศ.นิ ต ยา แจ่ ม ยวง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ นางนิ ช าภั ท ร สิ ง ห์ สุ ว รรณ และนายจาเนียร พุสิมมา สานักงานวิทยาเขตขอนแก่น ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นศิริมงคล การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและการแสดงของเจ้าหน้าที่


ข่าวรับสมัครเรียน

FTE NEWSLETTER จดหมายข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือ ก.ค.-ก.ย. 2561  
FTE NEWSLETTER จดหมายข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือ ก.ค.-ก.ย. 2561  
Advertisement