Ungdomsföreningen 3/2019

Page 1

UNGDOMS FÖRENING 3/2019


Innehåll 3 UF-FÖRENINGARNA OCH DEMOKRATIN 4 MGP 2019 6 UNGDOMSSERIEN 8 HANTERA DINA FYRK 10 NSU - FAMILJECAFÉ 12 SÖU - VÄLKOMMEN PÅ JOHANNESGALA! UTGIVARE Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Georgsgatan 18 00120 Helsingfors Tfn 050 501 4146 E-post: fsu@fsu.fi www.fsu.fi

ANSVARIG UTGIVARE Sebastian Gripenberg sebastian@fsu.fi

REDAKTIONSGRUPP

13 SÖU - PROJEKT BYGDEGÅRDEN 14 ÅUF - MY EXPERIENCE AS A VOLUNTEER 16 TEATER 17 HÖSTMÖTE 18 UF-STIFTELSEN 18 UFS - HÖSTMÖTE / MEDLEMSGÅVA 19 UF-KONTAKTER

Förbundskansliets personal

REDAKTÖRER Förbundskansliets personal, landskapsförbundens personal och utomstående personer

LAYOUT Tuuli Gröhn Pärmbild: Valter och Asta segrade i MGP-finalen 2019. Foto: Jaakko Vuorenmaa

BESTÄLL UF-TIDNINGEN Varje förening erhåller kostnadsfritt 1 exemplar av UF-tidningen. Om föreningarna vill ha flera exemplar, kan man beställa tidningen (4 nr / år) till priset av 20 euro / år / mottagare. Meddela då mottagarnas namn och kontaktuppgifter. Meddela även om föreningens kontaktperson ändrats och den nya personens adressuppgifter. Alla dylika uppgifter kan meddelas till fsu@fsu.fi.


UF-föreningarna och demokratin Ungdomsföreningsrörelsen hade som en av sina gnistor, då de första ungdomsföreningarna år 1888 bildades, den medborgerliga bildningen; att av tsarens underdåniga undersåtar bilda fria medborgare för drömmen om ett framtida Finland; som Max Engman har skrivit var det ”Fosterland, Bildning och Modersmål” som gällde. UF-rörelsen var enbart ett av många svar på de samhälleliga problem som den gryende industrialiseringen medförde, ett sätt att fylla tomrummet då det gamla ståndssamhället miste sin mening och legitimitet och gamla band på gott och ont löstes upp och nya färdigheter krävdes. Och hur vi än vänder och vrider på den saken har vi lyckats – och då menar jag inte med vi, enbart UF-rörelsen. Det är många och stora rörelser som strävat efter att lägga sin hand på samhällsrodret och styra riktningen: arbetarrörelsen och fackföreningarna, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, den fennomanska rörelsen och så vidare. Alla var delar, ibland i ursinnig konflikt sinsemellan, bland annat i språkfrågan, av något nytt i Finland. Henrik Meinander har skrivit: Det mest omvälvande med denna föreningsverksamhet var ändå att den knöt band mellan personer och folkgrupper, som inte tidigare hade kunnat umgås på jämlik fot. Eftersom processen löpte parallellt med skolväsendets utbredning fick verksamheten inom dessa föreningar ofta formen av ett stort bildningsprojekt, som ytterst syftade till att stärka känslan för det gemensamma samhället. Det här var en del av föreningarnas demokratiska uppdrag och det är relevant idag. Civilsamhällets demokratiska uppdrag idag kan beskrivas på olika sätt, men här är tre relevanta element som ett fungerande civilsamhälle tillför demokratin:

socialt kapital, intresseaggregering och skola i demokrati. Socialt kapital handlar om graden av förtroende bland medlemmarna i ett samhälle. Litar vi instinktivt på främlingar eller vet vi att misstro dem? Det sociala kapitalet är inte konstant och det ändras med tiden. Robert Putnam har visat hur det sociala kapitalet i USA har minskat sedan 1960-talet. Socialt kapital uppstår i umgänget med andra människor, bland annat men inte enbart, i föreningar, studiecirklar, folkdanslag och körer. När man exempelvis samarbetar i en styrelse med personer man kanske inte annars skulle komma i kontakt med, tenderar det att öka det sociala kapitalet. Och det omkringliggande samhället kan inte undgå att dra nytta av det här kapitalet. Föreningar och organisationer spelar också en viktig roll i att aggregera intressen, att av otaliga individuella krav, idéer och preferenser bilda opinioner som kan tumla omkring i samhällsdebattens torktumlare. På den här punkten kan man rikta den skarpaste kritiken mot organisationerna. Den här rollen som bland forskare betecknas voice och som innebär att tala i medlemmarnas namn, att föra fram deras intressen och deras gemensamma bärande idéer har i många organisationer försvagats till förmån för service eller konkret verksamhet. Den här utvecklingen sammanhänger delvis med finansiering, men jag tror att det är en roll vi organisationer behöver försöka återerövra. Den tredje punkten – en skola i demokrati – är den klassiska bilden av värdet av föreningsengagemang. Det här beskrevs av SFV:s långvariga styrelsemedlem Evy Björkman i en intervju i SFV-kalendern redan 1938 när UF-rörelsen fyllde 50 år:

är stödjepelaren i det inre föreningslivet, och det danar det stora flertalet av vårt folk till strävsamma och dugande medborgare. Huru många framstående kommunalmän och kvinnor ha icke fått sin första skolning för allmänna värv på någon förtroendepost inom ungdomsföreningarna? Att lära sig demokratiskt beslutsfattande på en arena där insatserna är hanterbara, där varken vinsterna eller förlusterna är avgörande, är en viktig lärdom. Att förlora ordförandevalet vid höstmötet eller utarbeta en kompromiss om vårutflyktens budget är inte triviala aktiviteter, och jag tror att det har varit en god sak i vårt land att så många politiker har haft de här erfarenheterna och jag hoppas att vi inte skall mista den länken. Och självfallet bidrar det här också att förankra de som deltar i de här verksamheterna i samhället, att vinna en insikt i hur demokratiska processer fungerar i praktiken, att känna en gemenskap med andra människor och med samhället samt att se sig själv i ett större perspektiv. Vi reflekterar säkert sällan över att den dagliga verksamheten i våra UF-föreningar har en betydelse för demokratin. Men utan det rika föreningsliv vi har i Finland skulle vår demokrati vara svagare och bräckligare. Demokrati är mycket mer än enbart de institutioner som nämns i en grundlag: president, riksdag och regering och oberoende domstolar. Demokratin behöver ytterst en folklig förankring och det är en viktig funktion som också UF-föreningarna bidrar till.

Sebastian Gripenberg

Kamratskapets, samhörighetens och likställighetens stora fostrande betydelse

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

3


Valter & Asta från Vasa blev årets MGP vinnare Årets Melodi Grand Prix, avgjordes under lördagen den 5 oktober i tv-centret i Böle. Det bjöds på en sprakande final där tio finalbidrag framfördes av sju soloartister, två duor och en trio. Segrare blev Valter & Asta från Vasa med bidraget ”Jag klarar mig själv”.

Valter Klockars och Asta Sharma uppträder med låten Jag klarar mig själv. Foto: Jaakko Vuorenmaa

4

Duon från Vasa kunde inte tro att det var sant då de utsågs till vinnare av MGP2019. - Alltså overkligt, oh my god! säger Asta när det står klart att dom vann årets tävling. Det har varit ett långt äventyr för de medverkande som redan i juni började öva på sitt uppträdande under MGP-lägret i Karis. MGP-reportern Tyra Wingren frågade vad de kommer att minnas bäst från hela MGP. -MGP-lägret och att träffa alla människor som varit så snälla, svarar duon i samklang. Årets finalister var: Ida MM från Hel-


singfors med låten ”Disco”, Siri från Vasa med ”För mig”, Ollie från Karleby med ”The World We Live In”, trion The L.A.W. från Åbo med ”För dig”, Milla från Vanda med ”Ljud”, Isabel från Vasa med ”Jag är vad jag är”, rapduon No Wifi från Närpes med ”Online”, vinnarna Valter & Asta från Vasa med ”Jag klarar mig själv”, Wilma från Åbo med ”Mardrömmar” och avslutningsvis Walter från Ingå med ”Se alltid framåt”. Som tidigare år korades segraren baserat både på juryröster och publikröster. Juryn bestod i år av Jennifer Käld som har flera miljoner följare på TikTok, artisten och X Factor-vinnaren Tika Sevón Liljegren samt musikproducenten Joel Edström.

Bakgrundsdansarna i MGP2019. Foto: Jaakko Vuorenmaa

På andra plats i MGP2019 kom Walter från med bidraget ”Se alltid framåt” och trea blev The L.A.W. med ”För dig”. MGP ordnades i år för trettonde gången i Finland och programledarduon bestod av Jonathan “Jontti” Granbacka och Märta Westerlund. Till sin hjälp hade de MGP-reportern Tyra Wingren (15 år) som deltog som finalist i fjol. Också i år fanns tio talangfulla dansare på scen för att ge extra krydda åt finalbidragen och som dessutom bjöd på en fin show under röstningen. Dansarna var Alva Hindersson, Oliver Brandt, My Vauras, Bianca Huhtamäki, Minea Harrikari, Mira Lill, Daniel Wiksten, Benjamin Thorström, Nadya Mattsson

samt Amelia Öström. Dansarna i MGP värvas genom FSU:s projekt Make Your Move som arrangeras parallellt med MGP. Vill du njuta av finalen i efterhand? Programmet finns tillgängligt på Yle Arenan. Där hittar du också alla bidragen som skilda klipp. Mera om MGP hittar du på adressen svenska.yle.fi/mgp. Där hittar du även information om hur man redan nu kan söka med till MGP2020. Årets skiva går att köpa via www.fsu.fi. MGP görs i samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, produktionsbolaget Five Corners och Svenska Yle.

Finalisterna i MGP2019. Foto: Jaakko Vuorenmaa

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

5


6


Ungdomar med och skriva TV-serie Under sommaren har 11 ungdomar träffats och fört diskussioner med manusförfattaren Malin Nyqvist för att tillsammans ”idéa” kring en ny ungdomsserie. Träffarna har varit produktiva och på basis av ungdomarnas tankar och idéer har nu ett manus för en ny ungdomsserie börjat ta form. De deltagande ungdomarna är utspridda runt hela Svenskfinland och kommer från Jakobstad, Pedersöre, Vasa, Pargas, Esbo, Helsingfors, Sibbo, Borgå och Lovisa. Ungdomarna delades upp i tre mindre grupper; en grupp i Vasa, den andra i Helsingfors och den tredje i Borgå. Grupperna har träffats i två omgångar och diskuterat möjliga teman för den kommande serien.

Det har också grundats en Whatsapp-grupp där diskussionen fortsätter och var deltagarna får läsa och kommentera det som skrivs. Manuset kommer att vara klart i slutet av året varefter det följer öppna auditioner för att medverka som skådespelare i serien. Därutöver kommer ungdomar att involveras i produktionsteamet både före och under inspelningarna. Projektet har planerats och genomförs i samarbete med produktionsbolaget Five Corners Production och kommer att utmynna i en helt ny ungdomsserie. För ytterligare information kontakta producent Kim Lindström, kim.lindstrom@fsu.fi.

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

7


8


Hantera dina fyrk! - FSU satsar på att stödja ungdomar att utveckla sin privatekonomiska kompetens.

Finlands Svenska Ungdomsförbund satsar under hösten på att stödja ungdomar att utveckla sin privatekonomiska kompetens. Under hösten genomförs en enkätundersökning som riktar sig till svenskspråkiga ungdomar på andra stadiet. Projektet kulminerar i december med mässan “Hantera dina fyrk”. Att hållbart hantera sin privatekonomi är en grundläggande färdighet som alla ungdomar behöver lära sig. Ekonomisk läskunnighet är en färdighet som utvecklas i skolan och hemma, men det behövs också insatser av företag och föreningar. Enligt den nationella ungdomsbarometern upplever en alltför stor del av ungdomarna stor eller mycket stor oro beträffande sin egen utkomst. Att spara och investera blir allt vanligare i Finland och har också väckt ett stort intresse bland unga vuxna. Samtidigt som intresset för målmedvetet och regelbundet sparande ökar, är kunskapen om ekonomi, pengar och dess värde låg bland ungdomar.

FSU ordnar den 11 december mäs�san ”Hantera dina fyrk” i SFV-huset G18 (Georgsgatan 18, Helsingfors), kl. 13:0015:15. Mässan är ett utmärkt tillfälle att i lätt och tillgängligt format lära sig om grunderna för hur man hanterar sin privatekonomi. På programmet står bland annat korta inlägg av experter och möjligheter att lära sig mer om hur man personligen kan utveckla sin ekonomiska kompetens. Det är gratis att delta i mässan och FSU bjuder på kaffe och tilltugg. Under hösten genomförs också en undersökning som riktar sig till ungdomar i andra stadiets utbildning. Med hjälp av undersökningen vill FSU arbeta för att förbättra samhällets stöd till unga i att hantera sin ekonomi. Det kommer också att skapas ett material som gör det möjligt för aktörer inom ungdomssektorn att tala med unga om ekonomiska frågor. För ytterligare information: www.fsu.fi, fyrk@fsu.fi

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

9


NSU

Familjecafé i Östra och Norra Helsingfors Sedan våren 2016 har Bygdehemmet i Östra Helsingfors varje måndag fyllts av småbarns skratt och levande musik. NSU:s Familjecafé har genom åren vuxit i popularitet, och drar idag ett femtiotal deltagare varje måndag. Musikleken har fritt inträde och frivillig kaffeavgift. På Familjecaféet lär barnen sig roliga sånglekar och ringdanser. De får sjunga, dansa och spela på rytminstrument tillsammans med föräldrar eller vårdare. Musik och rytmik är roligt för barnen samtidigt som det betydelsefullt för barnens utveckling. Efter sångstunden har föräldrarna en ypperlig möjlighet att lära känna varandra över en kopp kaffe och barnen får nya kompisar och lär sig att leka tillsammans. Ledare är Sussi Isaksson med Macke Andergård på gitarr och rytminstrument. I höst har man också i Malm kunnat pröva på NSU:s ambulerande musiklek. I ett samarbete mellan NSU, HTU, NoS och Malm Svenska Ung-

10

domsförening har musikleken också besökt föreningshuset Solhem i Norra Helsingfors. Trettiofem deltagare besökte musikleken första gången och vi väntar fler besökare under de följande gångerna. “Vi stortrivdes! Vi bor långt ute i Vanda och det är härligt att se hur barnen njuter av musiken och rytmen på svenska då vi hittat så lite av svensk skoj nära oss (vi rör oss kollektivt) - härligt att Sussi & Macke finns.” Gunilla Korhonen, Wilma 3 år och Mathilda, snart 1 år “Det är helt underbart. Vi ska komma på nytt nästa fredag!” Familjecafé med knatte- och babyrytmik (0-4 år) på Bygdehemmet i Östra Helsingfors. Måndagar kl. 10-13 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1. Familjecafé med knatte- och babyrytmik (0-4 år) på Solhem i Norra Helsingfors. Fredagar kl. 9:30-11:30, Kyrkobyvägen 23, Malm.


Foto: Dennis Leskinen


SÖU

Rösta på årets Johanneskandidater

Välkommen på Johannesgala! Varje år firar SÖU föreningslivet i Österbotten genom att ordna Johannesgalan. På galan utses årets förening och pris delas ut till föreningsmänniskor som utmärkt sig under året. I år är det Molpe UF, årets förening 2018, som är värd för galan. Lördagen den 2 november är det dags för Österbottens största föreningsfest, Johannesgalan. Enligt traditionen är det fjolårets vinnare av titeln årets förening som står värd för galan. Molpe UF tog hem segern i fjol och föreningen utlovar nu en fest som vi sent ska glömma. De som har varit på Johannesgalan tidigare kommer att känna igen sig. Middagen varvas med prisutdelning och korta programpunkter, och festen avslutas med dans till partybandet The Slipovers.

De föreningsaktiva i Molpe är vana att ordna större fester och middagar och ser nu fram emot att vara värd för årets gala. Allt i matväg kommer att tillredas på plats av de aktiva och trerättersmenyn består av lokala delikatesser som sik och havtorn. Temat för årets fest är black and white, vilket kommer att synas i dekorationen av paviljongen. Gästerna får gärna också beakta det i klädsen. Så samla ett gäng föreningsvänner och anmäl dig till årets gala senast 20.10. Mer info om galan och anmälan finns på SÖU:s hemsida www.sou.fi. Innan galan hålls SÖU:s höstmöte i pub Daltons. Johannesgalan är Österbottens största föreningsfest. I fjol hölls galan i Wassor UF med temat jakt. Foto: Malin Andtbacka

Finalisterna till årets Johannespris har nu presenterats i ÖP och på webben. Det är nu upp till SÖU:s medlemsföreningar och en jury att utses vinnaren i varje kategori. Johannesprisen hyllar de tusentals eldsjälar som lägger både tid och engagemang på föreningslivet. Under sommaren har vem som helst kunnat nominera kandidater. Bland alla fina nomineringar som kommit in har SÖU:s styrelse och personal gemensamt röstat fram tre finalister i varje kategori. Det är nu upp till SÖU:s medlemsföreningar tillsammans med en jury av sakkunniga att utse vinnarna. Medlemsföreningarnas röster står för 50 procent av resultatet och juryns röster för 50 procent. Röstningsformuläret finns på SÖU:s hemsida. Observera att varje förening endast kan rösta en gång. Röstningen avslutas den 20 oktober och vinnarna presenteras på Johannesgalan i Molpe den 2 november.

< Johannespristagarna 2018. Från vänster: Årets Johannes Jenni Ahlbäck (Åminne folkpark), Årets talkokraft Elisabeth Henriksson (Sundom UF), Årets inventarie Tor Nyman (Rökiö biblioteksförening), Årets underhållare Victor Ohlis (Vörå UF), Årets förening Molpe UF:s ordförande Hanna Blomqvist. Foto: Malin Andtbacka

12


Projekt Bygdegården satsar på seminarier

Projekt Bygdegården har under de senaste åren fokuserat på landsbygdsutveckling och inkludering i föreningslivet. Arbetsgrupperna som har skapats inom projektet består av eldsjälar från föreningar runt om i Österbotten. Arbetsgrupperna träffas och diskuterar teman som de brinner för. Stort fokus inom arbetsgrupperna har legat på jämställdhet, jämlikhet och inkludering. I våras lanserades en jämställdhetsbroschyr i syfte att få föreningar att fundera på hur situationen kring inkludering ser ut i deras föreningar. Landsbygdsutveckling på orter där den enda servicen som finns är föreningen har också varit ett hett diskussionsämne. Där har olika typer av lösningar för de deltagande föreningarna diskuterats. Eftersom arbetsgrupperna har kommit fram till mycket relevant information hålls ett större seminarium som riktar sig till föreningar, förbund och andra intresserade i höst. Seminariet äger rum den 12 oktober och handlar om inkludering i föreningar och landsbygdsutveckling. Malin Averstad Ryd från den svenska organisationen Make Equal ger en inspirerande och kunskapshöjande föreläsning om inkludering i fören-

ingslivet. Martine och Lars Westerlund kommer från organisationen Hela Sverige ska leva och berättar bland annat om projektet Service i Samverkan som Martine är projektledare för i Västerbotten. De fokuserar på frågor om landsbygdsutveckling. Ett annat område som inte fått lika stort utrymme som önskat i projektet har varit samarbetet mellan kommuner och föreningar. Därför ordnas också ett seminarium som riktar sig till kommunalt anställda och förtroendevalda den 22 oktober. På seminariet deltar Unga scenkompaniet med en föreställning. Unga scenkompaniet har under tre års tid undersökt hur det är att växa upp på landsbygden i Österbotten i dag. Resultatet är en både humoristisk och allvarlig föreställning som skildrar barns vardag, tankar och åsikter om att växa upp på landsbygden. Seminarierna kommer antagligen att generera fler teman och frågor som i sin tur tas upp under olika nätverksträffar. Nätverksträffarna kommer att ordnas under vintern och intresserade kan delta och diskutera eventuella frågeställningar och fokusera på gemensamma lösningar.

Nora Väglund

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

13


ÅUF

My experience as a volunteer in the archipelago of Kimitoön

Vänö scenery. Foto: Sara Cernotta

14


Sara Cernotta, 25 years old from Italy, graduated last year in Diplomacy and International Cooperation in the University of Trieste, Gorizia campus.

When in mid April of this year I announced to my family that I was going away to work as a volunteer in Finland during the summer, the most difficult part was explaining where I was actually going to live for four months. “Vado su Vänö e Hitis” (“I am going to Vänö and Hitis”), I was constantly repeating to my friends and relatives, mispronouncing both the “ä” and “h” sounds. And trying to pronounce the name of the main hosting association was even worse, as “Åbolands Ungdomsförbund” was a far too long and foreign name to me. Now, after three and a half months in the archipelago, those two islands are like a second home to me, not only because I was able to explore them during my free time, but also thanks to the wonderful people I have met there. Kind people as the lady at the local café in Hitis, whose eyes turned a bit damp when I thanked her for the kindness she had shown me during my lunches there. Or as my hosting family in Vänö gifting me the book The Moomins and the Great Flood, because I cannot leave Finland without knowing who the Moomins are. Or as the old lady in the elderly home in Hitis where I used to have dinner, who hugged me after I told her that “det är min sista dag på Hitis”. And

the list goes on, but unfortunately I am not able to find the words to fully express my gratitude to all the people I have met during my time here. I came to Finland for the breathtaking sceneries and my love for nature, but I leave the country with a heart full of beautiful memories and friendly and smiling faces, knowing that I will be back to the archipelago one day. ABOUT THE VOLUNTEERING PROJECT

“PPIC: Painting the Picture of the Island Culture” is a four-month volunteering project part of the European Solidarity Corps (ESC) program that engages both volunteers from the ESC as well as local associations of the Swedish speaking minority. The aim of PPIC is to help with house maintenance and cultural landscaping in collaboration with two of Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf:s member associations (Vänö Vänner and Hembygdens Vänner i Hitis) in the archipelago of Kimitoön. The tasks that the volunteers have performed consist mostly of physical labour as well as helping the associations in organizing their traditional activities such as midsummer celebrations, Vänö day and Hitis´ Mini-marathon.

SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF har tillsammans med sina medlemsföreningar Vänö Vänner och Hembygdens Vänner i Hitis agerat värd för två unga europeiska volontärer under sommaren 2019. Projektet som går under namnet Painting the Picture of Island Culture PPIC har finansierats med EU-medel genom Europeiska solidaritetskåren. Sara från Italien var väldigt nöjd över sin vistelse i Finland och ville dela med sig av projektets resultat ur hennes synvinkel. Hon valde att arbeta som volontär i projektet PPIC dels för att hon njuter av att vistas ute i naturen och hon upplever att hon inte bara fick ta del av Finlands vackra natur utan också var med om många oförglömliga människomöten och fick ett nytt hem i öarna borta från hemmet.

Nicole Mattsson, verksamhetskoordinator ÅUF

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

15


Produktionsstöd för amatörteaterpjäser FSU-amatörteatergrupper kan ansöka om produktionsstöd från FSU för höstoch vinterpjäser som uppförs mellan tiden 1.9.2019-29.2.2020. Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas en noggrant uppgjord budget (ansökta beloppet bör ingå) för uppsättningen. Ansökan för höst- och vinterpjäser bör inlämnas senast 5.11.2019 genom att fylla i ansökningsblanketten som hittas på teater.fi. Närmare information från FSU-kansliet på adressen teater@fsu.fi. OBS! FSU kräver att ansökande fören-

ing har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt att man använder sig av teater.fi. Logon hittar man under rubriken ”föreningsservice” och ”logon”.

Nu är det dags att nominera årets Teaterprofil Det är dags att nominera årets Teaterprofil 2019. Detta är ett ypperligt tillfälle att tacka någon som gjort en extra insats i år, eller som varit aktiv redan i många år. Av de nominerade premieras en person till Årets Teaterprofil 2019. Skicka ett förslag på en person och en motivering till teater(at)fsu.fi senast 5.11.2019.

16


Kallelse till höstmöte Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf:s medlemsorganisationer kallas härmed till stadgeenligt höstmöte lördagen den 16 november 2019 klockan 16.30. Plats: Solhult, Södra Vårdös UF, Mickelsövägen 61-75, Vårdö, Åland.

10. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för de som är i tur att avgå

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden (6§ i förbundets stadgar), samt förbundsstyrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar samt presenteras och diskuteras Propositionsarbetsgruppens rapport:

12. Förbundsstyrelsens propositioner - Presentation av och diskussion om Propositionsarbetsgruppens rapport

1.

Mötets stadgeenlighet

2. Upprop av ombud 3. Val av mötespresidium 4. Val av protokolljusterare 5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 6. Fastställande av medlemsavgiften 7.

Styrelsens förslag till budget

8. Styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar 9. Val av ordförande för förbundsstyrelsen för nästa kalenderår

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskningsersättare

13. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner 14. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Ifall stadgeändringen godkänns bör styrelsen utses dels enligt gällande stadgar och dels enligt modellen i styrelsens förslag, som träder i kraft då ändringarna har registrerats. Vid förbundsmötet representeras ordinarie medlem enligt §5 i förbundets stadgar (landskapsförbunden) av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tusental medlemmar. Vid omröstning har varje ombud en röst. Dock får inget medlemsförbund ha

mer än 45% av samtliga röster vid mötet. Associerad medlem har rätt att till mötet skicka ombud vilka inte är röstberättigade. Varje medlemsförening inom förbundets ordinarie medlemsorganisationer, det vill säga de lokala ungdomsföreningarna, har rätt att skicka två observatörer till förbundsmötet vilka har yttrande men inte rösträtt. Motioner inlämnas till förbundsstyrelsen senast 15 dagar före mötet. Motionsrätt har varje ordinarie medlem, dess medlemsförening och personmedlem i medlemsförening. Motionsrätt har också associerad medlem. Möteshandlingar postas 10 dagar före mötet. Helsingfors, den 7 oktober 2019 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F.

Sebastian Gripenberg verksamhetsledare

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

17


UF-stiftelsen Ungdomsföreningsstiftelsen kom i gång för två år sedan. Stiftelsekapitalet donerades av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU, Nylands svenska ungdomsförbund NSU, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF, Ålands Ungdomsförbund ÅlUF och Ungdomsföreningsrörelsens Stöd UFS, jämte andra privatpersoner inom UF-rörelsen. Beloppet uppgick till ca 36 000 euro, vilket sattes in på stiftelsens konto. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga UF-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar. Även genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet. Stiftelsens styrelse representeras av delegater från FSU, SÖU, NSU, ÅUF, ÅlUF och UFS. Stiftelsen tar emot donationer, testamenten, hyllningar och uppvaktningar samt andra inbetalningar. Stiftelsens kontonummer är: FI83 4055 0012 2905 12.

18

UFS höstmöte 5.11.2019 Ungdomsföreningsrörelsens Stöd håller höstmöte den 5 november 2019, kl. 17:00 i sal 301, SFV-huset G18 (Georgsgatan 18, Helsingfors). Stadgeenliga ärenden behandlas.

Medlemsgåva UFS har köpt in ett antal exemplar av biografin över Evy Björkman, som var en av förgrundsgestalterna inom UF-rörelsen. Boken utkommer till bokmässan i Helsingfors i SFV:s Biografiserie. Den kan beställas via FSU:s kansli och är gratis för medlemmar inom UFS som har betalat sin medlemsavgift.


UF-kontakter Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Kansli: Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors, 050 501 4146, fsu@fsu.fi www.fsu.fi Sebastian Gripenberg verksamhetsledare 050 502 5166, sebastian@fsu.fi Kim Österman förbundskoordinator, 050 501 4146, kim@fsu.fi

Kim Lindström producent, teaterärenden 050 502 0161, kim.lindstrom@fsu.f

Jani Lastuniemi projektledare för Teaterskolorna, 050 502 4690, jani.lastuniemi@fsu.fi

Oskar Koivumäki projektledare för MGP 050 502 0434, oskar@fsu.fi

Robin Sundberg projektledare för Kodklubben 050 502 0272, robin@fsu.fi

Pasi Holmberg IT-ansvarig, projektledare för Recycle IT, 050 502 0732, pasi@fsu.fi

Sofia Wegelius teaterkoordinator, moderskapsledig

Förbundsstyrelsen styrelsen@fsu.fi Niclas Sandnabba Ordförande

Malin Lundström projektassistent, 050 502 0272, malin@fsu.fi

LOKALFÖRBUNDEN I NYLAND Västnyländska Ungdomsringen www.vnur.org Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund www.knuf.nsu.fi Esbobygdens Ungdomsförbund www.ebuf.org

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf Kansli: Duvstigen 2, 21600 Pargas, 045 895 7353, auf@auf.fi www.auf.fi

Ålands Ungdomsförbund rf Kansli: Godbyvägen 395, AX-22150 Jomala, 045 7524 4300, info@ungdom.ax www.ungdom.ax

Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU rf Kansli: Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa, 040 197 5577, kansli@sou.fi www.sou.fi

Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU rf Kansli: Borgfrökensgränd 1, 00950 Helsingfors, 050 061 6933, kansliet@nsu.fi www.nsu.fi

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund www.helsinge-tusby.fi Sibbo Ungdomsförbund www.suf.nsu.fi Borgåbygdens Ungdomsförbund www.buf.nsu.fi Östra Nylands Ungdomsförbund www.onuf.fi

UNGDOMSFÖRENING 3/2019

19


20


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.