Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

EKONOMSKI FAKULTET

PRINT FRIENDLY

Seminarski rad

Predmet: Upravljanje poslovnim dokumentima

Autor: Filip Stepinac

Zagreb, svibanj 2014.


PRINT FRIENDLY

Sadrţaj 1. Uvod ..................................................................................................................... 2 1.1. Predmet i cilj rada ................................................................................................ 2 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ................................................................. 3 1.3. Sadrţaj i struktura rada ........................................................................................ 3 2. Kratki opis Web servisa ....................................................................................... 4 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ................................................................... 4 2.2. Web link servisa ................................................................................................... 5 2.3. Ekranski prikaz web servisa (eng. Screenshot) ................................................... 5 3. Tehnološki okvir .................................................................................................. 6 4. Kratak razvoj ........................................................................................................ 8 5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa ..................... 9 6. Detaljna razrada teme........................................................................................... 9 6.1. Glavne funkcionalnosti web servisa .................................................................. 10 6.2. Mogučnosti koje pruţa web servis ..................................................................... 14 6.3. Primjer “desktop” računalnih aplikacija ............................................................ 15 7. Kreiranje profila ................................................................................................. 15 8. Poslovna primjena .............................................................................................. 15 9. Konkurencija ...................................................................................................... 16 10. Pozitivne vs. negativne strane ............................................................................ 19 11. SWOT analiza .................................................................................................... 21 12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost .................................................... 22 13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti ..................................... 22 13.1.

Budučnost www.printfriendly.com –a......................................................... 22

13.2.

Dodatne funkcionalnosti .............................................................................. 23

14. Zaključak ............................................................................................................ 23 Stepinac Filip

1


PRINT FRIENDLY

15. Literatura ............................................................................................................ 24 16. Popis slika .......................................................................................................... 24 17. Popis Tablica ...................................................................................................... 25 18. Ţivotopis ............................................................................................................ 26 19. Saţetak ............................................................................................................... 28

1. Uvod

1.1. Predmet i cilj rada Iako je internet kao medij i dalje relativno svjeţ u odnosu na npr. radio ili televiziju, njegov je utjecaj na cjelokupna svjetska zbivanja neupitan. Bilo da je riječ o makro aspektu gdje je svjetsko gospodarstvo postalo nezamislivo bez potpore informacijskih sustava ili poslovnih transakcija, pa sve do mikro upotrebe interneta koja podrazumijeva svakodnevno korištenje u kućanstvu, jedno je sigurno – cijeli je svijet postao rob interneta. Kao takav, Internet je postao ključni izvor svih informacija te u današnje vrijeme „ne postoji“ osoba koja nije koristila uslugu ispisa dokumenata, web stranica, slika ili drugih podataka sa interneta. U današnje vrijeme prosječna osoba dnevno „isprinta“ preko 25 stranica. Iz postavljenog problema proizlazi i predmet istraţivanja, a to je istraţivanje i objašnjavanje uloge i svrhe „print friendly“ kao web servisa koji sluţi za povoljnije ispisivanje, bolju preglednost dokumenata, sačuvanje okoliša, papira te pritom i boje, kako u poslovnom svijetu, tako i u svakodnevnom ţivotu. Svrha rada je upoznati se detaljnije sa web servisima namijenjenim za povoljniji ispis stranica na internetu.

Stepinac Filip

2


PRINT FRIENDLY

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Pri izradi seminarskog rada korišteni su domaći i inozemni internetski izvori te razne strane web publikacije. Najčešći izvori podataka su stručne i znanstvene internetske publikacije te klasični internetski izvori pomoću internetskih pretraţivača. Pri grafičkim i/ili tabličnim prikazima korišteni su podaci prikupljeni s internetskih stranica vezanih uz sadrţaj provedenih istraţivanja na temu web servisa za upravljanje ispisivanja web stranica te informacije iz raznoraznih znanstvenih i stručnih internetskih članaka.

1.3. Sadrţaj i struktura rada

U uvodnom dijelu rada najavili smo predmet i cilj rada, naveli korištene izvore podataka i metode prikupljanja, a potom smo objasnili strukturu ovog rada. U kratkom razvoju dotaknuli smo se početaka „Print frinedly“ evolucije u web servis kakvim ga znamo danas. Nadalje smo u detaljnoj razradi teme objasnili koji je temeljni cilj rada web servisa te predočili njegovu funkcionalnost. Nakon opisa primjene Print friendly kako u poslovnom, tako u svakodnevnom ţivotu, definirali smo moguće načine angaţiranja pojedinca u Print friendly servisu, te potom predstavilii konkurente. Zatim smo se posvetili temeljitoj SWOT analizi, kao i ocjeni stanja u Hrvatskoj. SWOT analiza je jedna od instrumenata kojima se menaĎer moţe posluţiti u kreiranju strategije. Ovo je kvalitativna analitička metoda koja kroz četiri čimbenika nastoji prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje odreĎene pojave ili situacije. MeĎutim, treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. Za kraj, uzimajući u obzir sve dosad navedeno, pokušali smo predvidjeti budućnost web servisa te donijeti sveukupni zaključak.

Stepinac Filip

3


PRINT FRIENDLY

2. Kratki opis Web servisa

Tvrtka Print Friendly je osnovana 2009. Godine. Taylor Norrish, CEO i osnivač ove tvrtke zajedno sa Manu Janardhanan programerom osmislio je originalan, ekonomičan i potpuno funkcionalan način ispisa web stranica sa interneta.

2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

Web servis Print friendly ima funkciju da ispisivanje web stranica prije svega učini ekonomičnijim, povoljnijim, ekološki osvještenim te funkcionalnim. Vrlo jednostavna upotreba ovog web servisa omogučava nam da u svega nekoliko klika mišem ispišemo web stranicu na puno bolji način. Unos URL adrese web stranice koja nam je potrebna, odabirom formata i ispis je završen. Vrlo jednostavna jezgra ovog servisa čini ga itekako funkcionalnim u današnje vrijeme. Korisnik moţe birati na koji način će ekonomično skratiti svoju web stranicu kako bi ispisao samo ono potrebno, bez web reklamnog materijala, stupaca za upravljanje, odlomaka praznine itd.

Stepinac Filip

4


PRINT FRIENDLY

2.2. Web link servisa

http://www.printfriendly.com

2.3. Ekranski prikaz web servisa (eng. Screenshot)

Slika 1. : PoÄ?etna stranica web servisa Printfriendly.com

Stepinac Filip

5


PRINT FRIENDLY

3. Tehnološki okvir

Izgled web stranice Print friendly servisa je bazirana na HTML, CSS, XML te Javascript tehnologiji dok u pozadini stranica pokreće druge web tehnologije i servise kako bi omogučila podršku za sve web formate. HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadrţaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta.

Print Frinedly web servis podrţava gotovo sve oblike web stranica te baš iz tog razloga je postao popularan jer ga je jednostavno koristiti. Usluge poput add on button-a u vašem web pregledniku još više olakšavaju korisniku da ispiše u nevjerojatno kratkom vremenu bilo koju web stranicu. To ga čini iznimno funkcionalnim servisom za ispis stranica. Na samoj početnoj stranici servis nam ne daje previše informacija te nam nudi upute kako koristiti uslugu ispisa. Tutorial video, koji je na samoj sredini sadrţaja početne stranice, jednoznačno objašnjava kako koristiti print friendly servis. Cijela ideja i temelj ovog servisa jest da se URL kopira u adress bar koji se nalazi na vrhu početne stranice printfriendly.com i nakon toga ispiše kao takav. Stranica podrţava veliku večinu svjetskih jezika kao što su: 

Arabic

Chinese

Croatian

Dutch

English

Estonian

French

German

Stepinac Filip

6


PRINT FRIENDLY 

Hebrew

Hungarian

Italian

Korean

Lithuanian

Polish

Portuguese

Serbian

Slovak

Slovenian

Spanish

Swedish

Turkish

Servis podrţava sve web pretraţivače poput: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, itd. te je lako dostupan add on button za svaki od tih pretraţivača kako bi ovaj servis bio čim lakše dostupan korisniku neovisno o pretraţivaču koji on koristi. Add on website button je primjenjiv u 9 primjena te zadovoljava svaki ukus bilo kojeg korisnika. Slika 2.

Slika 2.: Izbor add on website buttona

Stepinac Filip

7


PRINT FRIENDLY

4. Kratak razvoj

U ovom ćemo poglavlju dati kratak pregled povijesnih dogaĎaja koji su u velikoj mjeri determinirali razvoj i uspjeh Print Frinedly web servisa. Nakon diplomiranja s američkog sveučilišta - University of California, Santa Cruz, Taylor Norrish (slika 3.) i njegovi prijatelji u uredu su se dosjetili vrlo jednostavnog rješenja na koji način olakšati ispis web stranica i pri tom uštedjeti na papiru i boji.

Taylor je rekao kako je htio ispisati svega par stranica jednog članka, i kada je stisnuo print umjesto da je dobio ispis članka njegov pisač je ispisao i 17 stranica komentara te ostalog popratnog reklamnog sadrţaja te web stranice koji mu uopče nije bio potreban. Nakon toga je osmislio Print friendly, web servis koji skrati svaku web stranicu u format gdje se ispisuje samo srţ stranice koja je potrebna.

Slika 3. : Taylor Norrish

Stepinac Filip

8


PRINT FRIENDLY

Nakon osnutka printfriendly.com web servisa 2009. Godine, Print Friendly web servis trenutno je nadograĎen u petoj po redu verziji Printfriedly V5.

5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa

Upotrebom Print friendly web servisa riješavaju se mnogobrojni problemi, prvenstveno u ispisivanju nepotrebnog sadrţaja web stranice. Naime, korištenje print freindly-a predstavlja brz, jednostavan, ekonomičan i učinkovit način ispisa. Ispisivanje pomoću print friendly-a uvelike pomaţe otklanjanju „smeča“ sa bilo koje web stranice. Naime, u današnje vrijeme Internet kao medij postao je središte reklamnog materijala cijelog svijeta. Svaka web stranica, doslovno svaki dio interneta se iskorištava za reklamiranje. Baš u tome leţi cijeli smisao našeg print friendly web servisa. Print friendly otklanja sav taj popratni reklamni materijal, nepotrebne funkcije poput scroll bara, address bara, navigation panela itd te ostavlja samo jezgru teksta odnosno slika koje su korisniku potrebne za ispis. U današnje vrijeme, mnogo korisnika koristi ovaj servis isključivo za čitanje web stranica, članaka, blogova te nekih drugih materijala kako bi si olakšali navigiranje kroz tekst bez popratnog reklamnog sadrţaja.

6. Detaljna razrada teme Print friendly web servis je izrazito jednostavan za korištenje. Svaka od funkcija je jednoznačna te ne ostavlja prostora da se korisnik izgubi u traţenju usluge koja mu je potrebna. Na samoj početnoj stranici ponuĎene su nam 4 glavne opcije. Slika 4.

Stepinac Filip

9


PRINT FRIENDLY

Slika 4.: Početna stranica www.printfriendly.com

6.1. Glavne funkcionalnosti web servisa Na gornjoj poziciji početne stranice nalazi se URL address bar (Slika 5.) u koji se unosi kopiran URL koji ţelimo obraĎivati za ispis. Odmah pokraj toga je tipka za pregled prije samog ispisa. Ta funkcija korisniku daje mjerodavan izgled na koji način će izgledati njegov document koji ţeli ispisati.

Stepinac Filip

10


PRINT FRIENDLY

Slika 5. URL address bar

S lijeve strane pri dnu stranice nalazi se jedna od 3 dodatne glavne funkcije servisa. Naime, svaki od naših web pretraţivača koje u današnje vrijeme koristimo ima tzv. Opciju Bookmark. To je označavanje pojednih stranica u kartice koje se mogu staviti kao prečaci da bi smo u buduće vrijeme ih čim lakše pronašli za buduće korištenje. Slika 6.

Slika 6. : izbornik Bookmark

Stepinac Filip

11


PRINT FRIENDLY

Naš web servis print friendly ima opciju da se funkcijom “drag and drop” doslovno zakači novi bookmark na naš web pretraţivač. Slika 7.

Slika 7.: Bookmark funkcija printfriendly servisa

Pritiskom na tipku Print Frinedly te povlačenjem tipke prema našem bookmark izborniku, servis automatski priključuje karticu u naš bookmark izbornik. U slučaju bilo kakvih poteškoća servis osigurava detaljne instrukcije na svakoj od funkcija.

Stepinac Filip

12


PRINT FRIENDLY

Druga opcija koja je na sredini dna ekrana jest opcija add on website button-a. Slika 8.

Slika 8.: Add on website button za web pretraţivače Pritiskom na ovu tipku korisnik moţe birati izmeĎu 9 vrsti add on button-a za svoj pretraţivač te ga moţe smjestiti po volji na jednu od navigacijskih traka. Sa desne strane na dnu stranice nalazi se instrukcijski video tutorial koji jasno demonstrira sve funkcije ovog web servisa. Slike 9.

Slika 9.: Tutorial video sa instrukcijama

Stepinac Filip

13


PRINT FRIENDLY

6.2. Mogučnosti koje pruţa web servis Nakon kopiranja URL adrese te nakon što naš servis generira novi zgled web stranice za ispis, korisnik ima više opcija kako zadovoljiti svoje potrebe te urediti tekst njemu po volji. Prilikom generiranja, servis nudi opcije poput:

-

Print

-

Save as PDF

-

Email to

-

Edit text size

-

Remove images

-

Undo

Na ovaj način korisniku se osigurava potpuna mogučnost detaljnog ureĎenja teksta prije samog ispisa. Slika 10.

Slika 10.: Izbornik opcija prilikom generiranja prije ispisa.

Stepinac Filip

14


PRINT FRIENDLY

6.3. Primjer “desktop” računalnih aplikacija U vrijeme dok printfriendly nije bio dostupan, a i meĎu korisnicima dan danas koji nisu upoznati sa njime, najjednostavniji način prilagodbe bilo koje web stranice prije ispisa jest klasičan copy-paste način u bilo koji od word programa, odnosno programa za editiranje teksta. Time smo učinili upravo ono što naš servis čini samo manualno. Dakle izbacili smo sav nepotreban popratni reklamni sadrţaj i kopirali samo jezgru teksta koji nam je potreban za ispis. Upravo na taj način smo uštedjeli boju i papir što je i ključna ideja cijelog servisa Print Friendly. Ukoliko ţelimo našu web stranicu spremiti kao PDF document, morat čemo se posluţiti jednom od fukcija iz word programskog okruţenja, “save as PDF”. U slučaju editiranja fotografija bit će nam potreban bilo koji program za ureĎivanje slika kako bismo ih umanjili na potrebnu veličinu te smjestili negdje gdje će funkcionalno uštedjeti prazan prostor papira ten a taj način smanjiti potrošnju boje i papira.

7. Kreiranje profila

Print friendly servis nema u svojoj primjeni alat za kreiranje profila, već je dostupan bilo kojem korisniku.

8. Poslovna primjena U današnje vrijeme gotovo da i ne postoji ured koji ne koristi ispis dokumenata, članaka, slika, odnosno bilo koje vrste tekstualnog oblika sa web stranica. U svakodnevnoj primjeni računala u uredu, te u ostalim kategorijama drugih poslova ispisivanje stranica je postalo neizbjeţno. Naţalost, danas ne postoji ured u kojem se na dnevnoj bazi ne baca nepotrebno

Stepinac Filip

15


PRINT FRIENDLY iskorišten papir. Ljudi sve više i više pokušavaju spriječiti gomilanje otpadnog isprintanog papira time što ponovno pokušavaju ispisati tekst na poleĎinu stranice koje je već bila ispisana ne bi li pri tome uštedjeli na papiru. Upravo iz tog razloga, web servis print friendly jest postao svjetski primjenjiv. Zbog ekonomičnosti i pouzdanog oblikovanja svakog dokumenta prije ispisa, ovaj servis se probija na trţište velikom brzinom. U poslovnoj primjeni ga korisnici sve više koriste upravo iz ekonomskih razloga! Svakom poslovnom uredu, velikom ili malom, u interesu je koristiti prilikom svakog ispisa sa internetskih stranica ovaj web servis. Na taj način će dodatno uštedjeti, a to će se drastično osjetiti na godišnoj statistici i obračunu potrošnje zaliha za printer – papir i boja dok sa druge strane ekološki su osvješteni i čine dobro dijelo za zaštitu okoliša i prirode.

9. Konkurencija

Kada dolazi u pitanje konkurencija što se tiče našeg web servisa, pronalazimo svega par ozbiljnijih konkurenata. Ostali web servisi nisu namjenjeni za uslugu poput našeg web servisa ali moguče je i pomoću njih doći do istog rezultata, samo naravno, teţe.

a) http://www.printwhatyoulike.com/ Printwhatyoulike.com web servis (slika 11.) je vrlo sličan servis kao i Print Friendly. Radi se o malo limitiranijem servisu koji nije baš pregledan za brzu upotrebu. Ne podrţava večinu web pretraţivača te generiranjem stranica nisu dostupne mogučnosti kao u našem web servisu.

Stepinac Filip

16


PRINT FRIENDLY

Slika 11. : Izgled početne stranice www.printwhatyoulike.com

b) https://css-tricks.com/examples/ThePrintliminator/ The Printliminator web servis (Slika 12.) takoĎer je jedan od web servisa za optimizaciju sadrţaja web stranice prije ispisa. Ovaj servis je nedavno izašao tek u beta verziji te nije potpuno pouzdan. Podrţava samo najčešće web pretraţivače poput Internet Explorer-a i Firefox-a t enema opciju podrške PDF datoteka.

Stepinac Filip

17


PRINT FRIENDLY

Slika 11. Početna stranica Printliminator web servisa

c) http://www.pdfescape.com/ Jedan od web servisa za ureĎivanje PDF datoteka moţemo takoĎer navesti kao konkureciju jer uz svoje funkcije ureĎivanja PDF datoteka, ovaj servis podrţava sve moguće web pretraţivače, a i uz to sve formate web izgleda stranica. Mana ovog web servisa jest nepreglednost te prevelik sadrţaj koji često bude naporan korisniku za snalaţenje. Uz sve to, korisnik mora imati oblik stranice u PDF-u kako bi je mogao editirati. Slika 12.

Stepinac Filip

18


PRINT FRIENDLY

Slika 12. : PDF escape početna stranica

10. Pozitivne vs. negativne strane Što se tiče usporedbi mana i vrlina našeg web servisa, mogli bismo reći da prije svega mane ne postoje! Ovaj web servis je dobro došao u svakom obliku današnje uporabe! Mane koje bismo mogli navesti su jedino te da nije dovoljno reklamiran odnosno da nije dovoljno u upotrebi. Naţalost, ljudi će radije potrošiti više papira i boje nego korisiti ovaj odličan web servis.

Stepinac Filip

19


PRINT FRIENDLY

Tablica 1. : Pozitivne VS negativne strane POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Podrţava sve web browsere

Manjak reklamiranja za popularnost

U potpunosti je besplatan

Nedostatak podrške za kompleksnije sadrţaje

Koristi se prečacima za brzu upotrebu

Podrška slabijim web pretraţivačima

Podrţava mogučnost slanja e-mailom

Podrška linux operativnom sustavu

Koristan je i za čitanje Podrţava PDF format Sadrţi opciju promjene veličine teksta Podrţava slike u web format Koristi sve svjestki poznate jezike Daje na izbor 9 add on website buttona

Stepinac Filip

20


PRINT FRIENDLY

11. SWOT analiza

Tablica 2. : Snaga VS slabost i Prilike VS prijetnje SNAGA

SLABOST

Usluga je besplatna

Manjak financijskih resura

Jednostavna za korištenje

Nema maloprodajnog lanca

Praktična za sve vrste korisnika

Siromašno istraţivanje i razvoj

Primjenjiva za privatne i/ili poslovne svrhe

Slab imidţ na trţištu

Brza i funkcionalna

Mali prihodi od poslovanja

PRILIKE

PRIJETNJE

Širenje trţišta internacionalno

Pritisak sa strane konkurencije

Ulaganje u bolju distribuciju

Dolazak nove konkurencije

Biti u korak s trendom

Bolji imidţ konkurencije

Korištenje učinkovitije i povoljnije tehnologije

Kopija originalnog proizvoda

Privlačenje korisnika inovacijama

Slaba potraţnja naših usluga

Stepinac Filip

21


PRINT FRIENDLY

12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost

Prema dosadašnjim postignučima, print friendly u niti jednom trenutku se nije nametao kao servis kojem je u cilju zarada. To ga čini posebnim. Naime, ovaj servis se sam po sebi probio na trţište baš zbog svoje funkcionalnosti meĎu današnjim društvom. Servis ne zahtjeva od korisnika nikakve podatke niti participaciju u korištenju usluga. Zbog toga je izuzetno popularan i u izvanrednom razvoju. U samom startu osnivanja ovog servisa kao ideje o sačuvanju papira odnosno brizi za okoliš, nije bilo potrebno puno investicija. Ideja sama po sebi puno govori ten a taj način je pridonjela cijelom sustavu Print Friendly servisa. Programeri su bili zaduţeni za postavu servisa na Web, i kao takvog učiniti ga čim bolje jednostavnim za korištenje. Njihove ruke su bile najveći trošak ove usluge. Sve ostalo je na samom korisniku da ovaj servis čim više koristi. Naţalost u današnje vrijeme reklamiranje je postalo jedno od krucijalnih faktora u internet uslugama te zbog toga koči ovaj servis koji bi bio dobro došao u bilo kojem domu.

13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti

13.1.

Budučnost www.printfriendly.com –a

Jedna od inovacija koja očekuje korisnike Print Friendly servisa u budućosti jest pojava add on button-a na svakom web sadrţaju i razvijanje u apsolutno svakom obliku bilo kojeg web sadrţaja. Radi se revolucionarnoj ideji koja je tek razvijena i koja će se u skoroj budućnosti početi primjenjivati na svakoj web stranici jer je svima u interesu da se korsiti.

Stepinac Filip

22


PRINT FRIENDLY

Osim tehnoloških inovacija, budućnost print friendly servisa će se moći vidjeti i kroz njegov estetski izgled. Stručnjaci za dizajn će ovisno o trendovima i ţeljama korisnika mijenjati izgled Print Friendly servisa te se tako još više pribliţiti korisnicima i povećati njegovu funkcionalnost.

13.2.

Dodatne funkcionalnosti

U slučaju dodatne promocije i reklame print friendly web servisa bilo bi od iznimne koristi kad bi se omogućilo povezivanje sa servisima Facebook, Twitter, LinkedIn te ostalim socijalnim mreţama kako bi se ovaj servis čim više reklamirao..

14. Zaključak Na kraju ovog seminara došli smo do zaključka da naš servis ima i više nego dobre šanse da postane lider na trţištu print servera na internetu. Upravo taj segment Internet poslovanja u zadnje vrijeme doţivljava neviĎenu ekspanziju potaknut svijetskom krizom koja je korisnike naučila da paze na svaku sitinicu i da zahtjevaju vrijednost za novac. Print friendly servis nije ništa drugo već poticaj da osobu osvjesti kako ekonomski tako i ekološki!

Stepinac Filip

23


PRINT FRIENDLY

15. Literatura

www.printfriendly.com

www.wikipedia.org

www.google.com

www.printwhatyoulike.com

www.pdfescape.com

www.printliminator.com

16. Popis slika Slika 1.: Početna stranica web servisa Printfriendly.com

Slika 2.: Izbor add on website buttona

Slika 3.: Taylor Norrish Slika 4.: Početna stranica www.printfriendly.com

Slika 5.: URL address bar

Slika 6.: izbornik Bookmark

Stepinac Filip

24


PRINT FRIENDLY

Slika 7.: Bookmark funkcija printfriendly servisa Slika 8.: Add on website button za web pretraţivače

Slika 9.: Tutorial video sa instrukcijama

Slika 10.: Izbornik opcija prilikom generiranja prije ispisa. Slika 11.: Početna stranica Printliminator web servisa Slika 12.: PDF escape početna stranica

17. Popis Tablica

Tablica 1.: Pozitivne VS negativne strane

Tablica 2.: Snaga VS slabost i Prilike VS prijetnje

Stepinac Filip

25


PRINT FRIENDLY

18. Ţivotopis

European Curriculum

vitae

Format

Osobni podaci Prezime i ime

Stepinac Filip

Adresa stanovanja

Kotarnica13, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Mobilni telefon

0989567380

E-mail

fstepinac@gmail.com

Datum

i

mjesto 09.09.1990.

roĎenja

ZAGREB

Drţavljanstvo

HRVATSKO

Spol

M

Željeno zaposlenje /

Dipl. Oecc. Filip Stepinac

područje zapošljavanja

Obrazovanje Datumi (od - do)

2009 -

Stečeno zvanje

Ekonomski Fakultet u Zagrebu

Uţa specijalizacija / usmjerenje

Stepinac Filip

26


PRINT FRIENDLY Obrazovna ustanova

Datumi (od - do)

2005 - 2009

Stečeno zvanje

Gornjogradska gimnazija u Zagrebu

Uţa specijalizacija / usmjerenje Obrazovna ustanova

Osobne

vještine

Gornjogradska gimnazija u Zagrebu

i

kompetencije Strani jezici Razumijevanje

Govorna komunikacija

Strani jezik

Pisanje Slušanje Čitanje

Govorna

komunikacija interakcija

Engleski

C2

C2

C2

C2

C2

Njemački

B2

B2

B1

B1

B2

Socijalne vještine i -izvrsne kompetencije

Govorna

-spreman -brzo

komunikacijske na

grupni

prilagoĎavanje

i

vještine samostalan

različitim

rad sredinama

-Snalaţljiv -Uporan -Racionalan -Odgovoran -Motiviran -Ambiciozan -Razuman

Stepinac Filip

27


PRINT FRIENDLY -Pedantan Organizacijske vještine kompetencije

i

-koordiniranje

voĎenje

i -voĎenje/rukovoĎenje -raspodjela

financijskog

financijskih timom

-upravljanje

velikih plana

sredstava

(veliko

konferencija,

iskustvo

projekata i

sustava

(rebalans, u

ulaganje)

organizaciji

team

tečajeva,

buildinga...)

-izrada ponuda, upita, narudţbenica, dopisa, reklamacija, faktura/računa, predračuna -analiza

i i

rješavanje

ugovora

kompenzacija

i

potraţivanja

-koordinacija izmeĎu kupca, posrednika, investitora i dobavljača robe/opreme, nadzor Kompjutorske vještine

-

Microsoft

Office

paket

(Word,

Excel,

PowerPoint)

i - Microsoft Windows, MS DOS,

kompetencije Umjetničke vještine i SAP, kompetencije Vozačka dozvola B kategorija

19. Saţetak Print friendly web servis je po svemu odličan web servis koji nema mane! Naţalost zbog cijelog sustava današnjeg reklamiranja, puno ljudi nije još upoznato sa ovom uslugom koja uvelike pridonosi zaštiti okoliša i ujedno cijeloj financijskoj strukturi bilo koje tvrtke odnosno malog kućnog korisnika. Moţemo se jedino nadati da će u skoroj budučnosti čim više Internet korisnika koristiti ovu jedinstvenu funkciju ispisa web sadrţaja i time učiniti dobro i sebi i prirodi!

Stepinac Filip

28

01_Stepinac_www.printfriendly.com  

www.Printfriendly.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you