Page 1

Full informatiu 2012-09

Personal Laboral

VI CONVENI: INCREÏBLE! Ahir, 9 de febrer, la Comissió Negociadora del VI Conveni s’ha reunit per a negociar possibles modificacions del Conveni, cosa que es fa anualment quan aquest no ha estat denunciat en la seva totalitat. L’Administració ha plantejat com a únic punt: la modificació del tractament econòmic que reben les baixes per Incapacitat Temporal, tal com recull l’avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres que diu literalment a la Disposició Addicional Sisena: “Esdevenen inaplicables, amb els mateixos efectes, les condicions regulades pels convenis col•lectius en relació amb la millora directa de les prestacions que fa referència l’apartat anterior. Els òrgans de negociació de l’àmbit respectiu poden acordar, com a màxim i en concepte de millora directa, la percepció de la totalitat de retribucions durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en situació d’incapacitat temporal.” El personal funcionari de la Generalitat percebrà el 100% en cas de baixa per IT els tres primers mesos, i el 75% a partir del primer dia del quart mes. L’Administració ofereix el mateix tracte al personal laboral que al personal funcionari pel que respecta a les baixes per IT, una vegada hagin estat aprovats els Pressupostos i la Llei de Mesures d’acompanyament. Això suposa que si volem que se’ns apliqui el 100% en els tres primers mesos de baixa, l’hem d’acordar en la Comissió Negociadora del Conveni. L’altra alternativa que planteja l’Administració, si no acceptem la seva proposta, és que al personal laboral se’ns aplicarà el règim pur i dur de la seguretat social des del primer dia de baixa i per tant, els tres primers dies de baixa no percebrem cap euro, del 4 al 20 dia el 60% del salari i del 21 en endavant el 75% del salari. Els sindicats, en aquesta primera reunió, hem deixat molt clar que no pensem canviar ni una sola coma del Conveni pel que respecta a les baixes per IT, ni de qualsevol altra mesura. L’Administració, amb un acte de cinisme suprem, ens comunica que serem responsables del no pagament del 100% en els tres primers mesos al personal laboral, com si fóssim nosaltres els que hem deixat sense aplicació aquest article del Conveni. S’apel·la a la nostra responsabilitat, quan la modificació i pèrdua del dret l’han fet ells. L’Administració se’n desentén, es vol treure de sobre la responsabilitat de les modificacions i retallades, que no són més que una gran porqueria sortida d’alguna ment “privilegiada”.

NO TENEN VERGONYA, I SE SENTEN CONTENTS DE NO TENIR-NE

09/2012  

VI Conveni increïble

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you