Page 1

Full informatiu 2012-39

     

La UGT aconsegueix que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li doni la raó i reconegui el dret a recuperar les vacances en cas de baixa per malaltia.

Segons sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, “Un treballador que esdevingui de baixa per malaltia durant les vacances anuals retribuïdes té dret a gaudir posteriorment d’un període de vacances de durada equivalent al de la seva malaltia”. La UGT sempre ha considerat que les vacances són un dret subjectiu absolut, i s’han de gaudir fins i tot quan, començades aquestes vacances, es produeix una baixa per malaltia. La sentència declara que les vacances són un principi de dret social de la Unió Europea d’especial importància, que no té excepcions i que, a més, forma part de la carta de Drets Fonamentals de la UE, carta que té el mateix valor jurídic que un Tractat. Per la qual cosa dictamina que la legislació espanyola s’oposa a l'Europea. La sentència també destaca que la finalitat de les vacances anuals consisteix a permetre que els treballadors descansin i disposin d’un període d’oci i esbarjo, finalitat que difereix de la del dret a causar baixa per malaltia que és la de permetre al treballador recuperar-se d’una malaltia que ha causat una incapacitat laboral. A més, el tribunal precisa que el treballador té dret a gaudir de les vacances anuals retribuïdes coincidents amb un període de baixa per malaltia en un període posterior, amb independència del moment en que s’hagi iniciat aquesta incapacitat laboral. L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors només estableix que es tindrà dret a gaudir les vacances en període diferent a la data de la incapacitat temporal, si aquesta incapacitat deriva d’embaràs, part, lactància natural o baixa per maternitat, però no contempla el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una IT derivada d’una baixa per malaltia. Per això, la UGT exigirà que la legislació reculli aquesta possibilitat, pel que és necessari que, o bé s’adequa aquesta interpretació, o bé s’hi reculli als convenis col·lectiu la regulació. Així mateix, demanarem que Funció Pública reculli aquesta interpretació de forma immediata, ja que les administracions públiques han de ser les primeres en complir amb les lleis i els preceptes dels tribunals.

UNA BONA NOTÍCIA EN UN TEMPS EN EL QUAL, EN NOM DE LA CRISI, ELS GOVERNS ENS DENEGUEN ELS DRETS ALS TREBALLADORS. CAL SEGUIR LLUITANT PER ACONSEGUIR “PETITES” VICTÒRIES COM AQUESTA.

LA UGT HO FARÀ

39/2012  

Vacances i Baixes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you