Page 1 Full informatiu 2012-62       

LAJUSTIFICACIÓDELESABSÈNCIESPERMOTIU DESALUTIPERCONSULTESMÈDIQUES LesInstruccions5i6de2012delaFuncióPública La Funció Pública ha elaborat la Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, sobre justificació d’absències per motius de salut (indisposició) i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, a les tres setmanes de l’anterior instrucció. Si rectificar és de sabis, equivocar-se en les barbaritats que Funció Pública establia a l’anterior Instrucció, era propi de fanàtics de la persecució del treballador públic. Curiosament qui fan aquestes normes són empleats públics que volen fer “tants mèrits” que fins i tot a vegades es passen de frenada, com en aquest cas. Aquesta nova instrucció ha vist la llum per urgent necessitat atès l’allau de problemes sorgits en el poc temps de vida de la primera. La UGT va donar trasllat a la Funció Pública de les mancances detectades, dels dubtes que ens han plantejat els treballadors, de les diverses, i algunes vegades sorprenents, interpretacions per part dels departaments, així com les impossibilitats d’aconseguir algun dels documents que es requerien per justificar l’absència del lloc de treball, com era el certificat mèdic en el supòsit dels tractaments de rehabilitació o de llarga durada o la forma d’acreditar que la consulta mèdica no s’hi podia fer fora de l’horari de treball. Gràcies en part a les nostres gestions, la nova instrucció ha simplificat, aclarit i solucionat algunes de les complicades situacions que han anat sorgint. El nou text permet que un model normalitzat de declaració responsable, creat per la Funció Pública, substitueixi el document de visita mèdica i la justificació de l'impossibilitat de la visita fora de l’horari de treball. També ha anul·lat la necessitat del certificat mèdic en els supòsits de consultes mèdiques. Resulta curiós que la Funció Pública no se’n recordés del seus propis serveis en la primera instrucció, com és el 061 CatSalut Respon, que l’ICS posa a disposició dels usuaris per a consultes o problemes de salut que no siguin una emergència, per estalviar desplaçaments, temps d’espera i sobrecàrrega innecessària del sistema sanitari (com diu la pròpia web de l’ICS), i que és un servei que no està preparat per facilitar cap document justificatiu a les persones que l’utilitzen. En relació amb la declaració responsable, us informem que és una figura legal per la qual una persona declara que són certs uns fets. L’administració està legitimada per indagar sobre la veracitat del que s’hi declara, i la persona que la signa pot tenir responsabilitats penals, civils o administratives amb motiu d’inexactituds, omissions o falsedats.


La Instrucció 6/2012 també corregeix un error de la primera instrucció, en el sentit de determinar que la documentació s’ha de lliurar al “cap immediat o al cap de la unitat administrativa on es presten serveis”, en lloc de a “la unitat de personal” com deia abans, ja que el sistema general de tramitació d’incidències sobre l’horari ATRI obliga primerament al cap de la unitat a validar les peticions de justificacions d’absències en el moment que rep els justificants i, al fer-ho, automàticament la petició arriba a les unitats de personal les quals finalitzen el procediment. Una altra modificació introduïda és que serà el mateix cap al que calgui lliurar la documentació el que aprovi la forma de recuperació que formuli la persona interessada quan s’arribin a tres absències per indisposició en un mes. Des de la UGT pensem que aquestes Instruccions eren absolutament innecessàries i només pretenen establir un sistema de presumpció de culpabilitat o de desconfiança envers el conjunt d’empleats i empleades públiques. L’Administració vol utilitzar amb el tema de la salut del treballador un sistema gairebé inquisitorial, quan és evident que el control d’aquestes situacions ja estaven incloses en els deures dels treballadors públics i regulades en els procediments sancionadors.

La UGT sol·licitarà formalment que als alts càrrecs i personal polític eventual de la Generalitat se’ls hi apliqui amb el mateix rigor la justificació de les seves “indisposicions i absències” com es pretén fer amb els treballadors. Curiosament a ells no els hi són d’aplicació aquestes Instruccions.

Ja que la nova instrucció modifica l’anterior sense fer-ne una fusió, a continuació us resumim la situació final de la justificació de les absències per motiu de salut i per consultes mèdiques que esperem que us ajudi.
LA JUSTIFICACIÓ DE LES ABSÈNCIES PER MOTIU DE SALUT I PER CONSULTES MÈDIQUES Resum de les Instruccions 5 i 6 de 2012 de la Funció Pública

A qui afecten aquestes Instruccions? A tot el personal de la Generalitat de Catalunya que ocupa llocs de treball reservats al personal funcionari i que presta serveis en règim de dret administratiu als departaments, organismes autònoms, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer. També al personal laboral de la Generalitat de Catalunya subjecte al VI Conveni Col·lectiu únic. Inclou el personal amb funcions docents no integrat a la funció pública docent, el personal amb funcions sanitàries, assistencials, veterinàries i penitenciàries, i també el personal del cos de bombers i del cos d’agents rurals. No afecta al personal amb funcions docents integrat a la funció pública docent, al personal de l’Administració de Justícia, al personal estatutari, al personal docent no universitari, al personal del cos de mossos d’esquadra ni a la resta de col·lectius que presten serveis no administratius i que per la seva especificitat tenen nomes, pactes o acords específics. Té caràcter supletori al personal que presta serveis a entitats de dret públic de la Generalitat, en tot allò que sigui compatible amb el seu règim específic. Quins supòsits contempla? Les absències per motius de salut del treballador/a de durada màxima d’un dia (indisposició de tot o part d’un dia). Les absències per assistència del treballador/a a consulta mèdica, tractaments de rehabilitació o tractaments mèdics de llarga durada. Com s’han de tramitar? S’ha de comunicar l’absència amb antelació al cap immediat o al cap de la unitat on es presta servei per telèfon, correu electrònic, avís familiar... (sempre és millor la constància escrita). Si és el cas, al reincorporar-se a la feina s’ha de tramitar la incidència a través del portal ATRI. Justificar-ho documentalment tan bon punt es retorni al lloc de treball, lliurant el justificant corresponent i/o el model de declaració responsable al cap immediat o al cap de la unitat on es presta el servei. És convenient que el treballador/a guardi una còpia dels documents signats conforme els ha lliurat.


 Quins documents s’han d’aportar?  En el supòsit d’absència per motiu de salut del treballador/a de durada màxima d’un dia (indisposició de tot o part d’un dia): -

O be, un document acreditatiu d’atenció mèdica, en el que ha de constar el nom i cognom/s del/de la treballador/a, la data d’atenció mèdica i les dades d’identificació del centre mèdic o del metge/essa dels serveis de prevenció del centre de treball que hagi visitat al treballador.

-

O be, el model signat de declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut/assistència a consulta mèdica elaborat per la Funció Pública, en el que s’hagi marcat i omplert únicament el primer requadre del model.

NOTA: No és obligatori en aquest supòsit l’anar al metge, s’hi pot substituir pel model de declaració responsable. En el supòsit d’absència per assistència a consulta mèdica, a tractaments de rehabilitació o a tractaments de llarga durada: -

El model de declaració responsable confeccionat per la Funció Pública signada, en el que s’hagi marcat el segon requadre del model en el que s’hi manifesta la impossibilitat de realitzar la visita fora de l’horari laboral.

-

El justificant d’haver realitzat la visita mèdica, en el qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, i la hora d’entrada i sortida de la consulta.

Cap dels justificants no han de contenir dades sobre la salut de les persones (diagnòstic, tipus de proves mèdiques...). Quines característiques tenen aquestes absències? No són recuperables. L’excepció és quan es produeixen 3 absències per motius de salut (indisposicions) en un mes, que no siguin derivades de malalties de caràcter crònic, llavors s’hauran de recuperar la tercera i les següents. El cap immediat o el cap de la unitat administrativa on presti servei el treballador és el que ha d’aprovar per escrit la manera de recuperar-les que proposi la persona afectada. Les indisposicions de més d’un dia seguits suposen una baixa per Incapacitat Temporal (IT) a partir del segon dia. S’ha de presentar el comunicat de baixa en el termini màxim de 3 dies des de la seva confecció i el de l’alta el dia de reincorporació. Les visites mèdiques s’han de concertar, sempre que sigui possible, fora de l’horari laboral. El temps d’absència per aquestes visites mèdiques serà l’indispensable per a la visita més el necessari per anar i tornar. Si no es justifica degudament l’absència implica la deducció proporcional de sou i, a més, poden ser causa d’un procediment disciplinari.62/2012  

Full Informatiu 62/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you