Page 1

Full informatiu 2012 - 41

BAIXA PER IT DURANT LES VACANCES La UGT guanya una sentència que permet interrompre les vacances en cas de baixa per incapacitat temporal (IT) En sentència  de  21  de  Juny  de  2012  del  Tribunal  de  Justícia  de  la  Unió  Europea, es reconeix el dret a gaudir de les vacances si aquestes han estat  interrompudes per una baixa IT sobrevinguda durant les mateixes.    Estableix  que  s’ha  de  precisar  un  nou  període  de  gaudiment  dels  dies  que  no  s’han  pogut  gaudir  a  causa  de  la  IT.  Fins  ara  la  normativa  espanyola només reconeixia el dret a ajornar les vacances si la baixa per IT  era anterior a l’inici d’aquestes, però no si la baixa per IT es produïa durant  els dies del període vacances.    La Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya,  A PETICIÓ DE LA UGT, ens ha comunicat a la CIVE (personal laboral),  que LA SENTÈNCIA ÉS D’APLICACIÓ IMMEDIATA TANT AL PERSONAL  LABORAL COM ALS FUNCIONARIS i que aquesta instrucció ja ha estat  tramesa als departaments.    Aquesta  sentència  històrica  va  ser  iniciada  per  una  demanda  de  la  UGT, concretament per la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio,  Hostelería,  Turismo  de  la  UGT  contra  la  Asociación  Nacional  de  Grandes  Empresas  de  Distribución  (ANGED).  Posteriorment  es  van  afegir  altres  organitzacions sindicals a la nostra demanda. 

UN NOU ÈXIT JURÍDIC DE LA UGT LLUITAR VAL LA PENA. NO HO DUBTIS!

41/2012  
41/2012  

Baixa IT Vacances