Page 1

Full informatiu 2012-03-26 REDUCCIÓ DE JORNADA I RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS   Avui s’ha publicat al DOGC, l’ACORD GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual s’aprova el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. Aquest Acord estableix “la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic”. També es diu que: “Aquesta mesura és temporal i desplega els seus efectes, administratius i econòmics, des de l’1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2014, sens perjudici que la durada de la mesura pugui ser objecte de reducció atenent al compliment dels objectius de reducció del dèficit públic”. I afegeix que: “El canvi de jornada dels llocs de treball afectats en la data d’entrada en vigor d’aquest Pla d’ocupació tindrà efectes a partir del dia 1 d’abril de 2012, sens perjudici que les modificacions de les relacions de llocs de treball s’aprovin amb posterioritat”. Des de la UGT entenem que aquest acord introdueix un element d’inseguretat envers els funcionaris/es interins mentre no es faci una notificació adequada per part del secretaria/a general de cada departament de la modificació del seu horari. Una mesura d’aquesta magnitud, que afecta les condicions de treball, ha de ser notificada formalment a cada afectat. No es pot fer ni de paraula ni per emails. Cal una notificació formal, individualitzada i motivada, en la qual s’especifiqui el nou horari i ha de ser signada pel responsable del departament. Mentre això no es doni, des d'UGT entenem que cal seguir fent l’horari actual. Un cop el secretari/a general hagi fet la resolució pertinent i aquesta s’hagi notificat adequadament a cada funcionari/a interí el problema serà diferent; com es pot compatibilitzar aquesta modificació d’horari sense modificar ni la relació de llocs de treball ni el Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat. Des del punt de vista dels serveis jurídics de la UGT, aquest Acord té una sustentació jurídica deficient i de ben segur generarà molts problemes als departaments, però aquest és un problema “dels millors”. Dilluns vinent, 2 d’abril, de ben segur hi haurà molts problemes i dubtes. Si ho necessiteu estarem a la vostra disposició.  

26/2012  

Reducció Jornada i Retribucions