Page 1

Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume Adresă birou E-mail

RUS, Flaviu Călin C Str. General Traian Moșoiu, Mo Nr. 71, Mun. Cluj-Napoca, sediul FSPAC, sala V/1 V/1, România calinrusro@yahoo.com

NaŃionalitate

Română

Data naşterii

05/07/1970

Sex

Masculin

Domeniul ocupaŃional ConferenŃiar Conferen universitar ExperienŃa profesională Perioada

Din 2006 până pân în prezent

FuncŃia sau postul ocupat

ConferenŃiar Ńiar universitar, șeful catedrei de Comunicare și Relașiiii Publice din cadrul facult facultășii de știinșe Politice, Administrative și ale Comunicării

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Pregătirea tirea şi ş susŃinerea următoarelor cursuri: Introducere în știinșaa comunic comunicării și a relașiilor publice, Bazele PR, PR si publicitate. Metode si instrumente, PR Politic, Campanii și strategii de PR, PR şi autoevaluarea, Psihologie Socială, Social Comunicare interpersonală

Numele şi adresa angajatorului Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Perioada FuncŃia sau postul ocupat Perioada FuncŃia sau postul ocupat

Universitatea BA BABEŞ-BOLYAI, Str. Mihail Kogălniceanu lniceanu nr. 1, 400084, Cluj Cluj-Napoca, România. ÎnvăŃământ mânt universitar 2000 – 2006 Lector universitar 1999 - 2000 Asistent universitar

EducaŃie şi formare Perioada Calificarea / diploma obŃinută Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / furnizorului de formare Perioada Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obŃinută Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / furnizorului de formare

Domenii de competenŃă

Pagina 1 / - Curriculum vitae Rus Flaviu Călin

2000 - 2005 – studii doctorale titlul ştiinŃific Ńific acordat: doctor Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România. 1995 - 1998 – studii postuniversitare Universitatea „Ludwig Maximilian”, München, Germania. 1990 -1995 1995 Psiholog, Specializarea: Psihologie Universitatea „Babe „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şii Filosofie. Comunicare Public Relations (RelaŃii (Rela Publice) Comunicare şi PR Politic NLP (Programare neuro-lingvistică) neuro Terapii comportametale Psihologie social socială


PublicaŃii ştiinŃifice

CărŃi publicate ca unic autor: 6 CărŃi publicate ca şi prim autor: 2 Capitole în cărŃi de specialitate publicate în edituri din străinătate: 2 Capitole în cărŃi de specialitate publicate în edituri recunoscute: 8 Articole publicate în reviste recunoscute I.S.I.: 2 Articole publicate în reviste indexate în baze de date internașionale (BDI): 5 Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale: 6 Lucrări (articole) publicate în reviste recunoscute CNCSIS: 15 Articole publicate în alte reviste romanesti: 8 Volume nașionale și internașionale coordonate:4

Aptitudini şi competenŃe personale Limba maternă

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ÎnŃelegere

Autoevaluare Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire Citire

Participare la conversaŃie

Scriere Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba germană

C2

Utilizator Experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Limba engleză

C1

Utilizator Experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine

Experiență internațională

2009 (octombrie) - visiting professor la University of Applied Sciences and Arts, Hannover, Germania. 2008 (decembrie) - visiting professor la University of Applied Sciences and Arts, Hannover, Germania. 2007 (octombrie) - visiting professor la University of Applied Sciences, Mittweida, Germania. 2006 (decembrie) – visiting professor la University of Applied Sciences, Mittweida, Germania. 2006 (decembrie) – visiting professor la University of Applied Sciences and Arts, Hannover, Germania. 2006 (mai) – visiting professor la Universitatea de Stat din Istanbul, Turcia. 2006 (iulie) – visiting professor la Universitatea Karoli Gaspar din Budapesta, Ungaria. 2005 (august) – visiting professor la Universitatea Creştină din Ede (Olanda). 2005 (mai) – schimb de experienŃă la Michigan State University, S.U.A. 2004, 2005 - coordonatorul proiectelor de dezvoltare ale catedrei de Comunicare şi RelaŃii Publice derulate cu Universitatea creştină din Ede, Olanda. 2002 - schimb de experienŃă la Michigan State University, S.U.A. 1999, 2000, 2001, 2002 - cadru didactic asociat la programele de formare şi specializare ale studenŃilor în jurnalism, comunicare şi PR, la Academia de Studii Jurnalistice Stuttgart, Germania, finalizate cu diplome de recunoaștere a activităŃii pentru fiecare student.

ExperienŃa politică la nivel internațional Perioada FuncŃia sau postul ocupat ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Din iulie 2008 până în iulie 2009 deputat în Parlamentul European, membru al Grupului Partidului Popular European (CreştinDemocrat) şi al DemocraŃilor Europeni Membru al Comisiei pentru afaceri externe Membru supleant al Comisiei pentru dezvoltare regională Membru supleant al DelegaŃiei pentru relaŃiile cu Republica Populară Chineză

Alte activităŃi Coordonatorul Revistei Transilvane de ŞtiinŃe ale Comunicării.

Întemeietorul secŃiei de Jurnalism - linia germană, la Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi Administrative. Membru fondator, împreună cu un grup de cadre didactice universitare, al secŃiei de Comunicare şi RelaŃii Publice, la Facultatea de ŞtiinŃe Politice şi Administrative. Membru în Registrul de evaluatori al ARACIS. Journal of Media Research, membru în Review Board. Coordonatorul Zilei PorŃilor Deschise la Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Pagina 2 / - Curriculum vitae Rus Flaviu Călin

CV Calin Rus  

Domeniul ocupaŃional Conferen EducaŃie şi formare 1998 – studii postuniversitare Universitatea „Ludwig Maximilian”, München, Germania. Confe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you