Page 5

Forebyggende sundhedspolitik ........................................ 102 Husmorafløsere................................................................ 104 Børneinstitutioner – tilløb til universalisme...................... 107 Praksis langt fra idealerne................................................110 Velfærd som en investering...................................................111 Storbyerne går foran.........................................................112 Generøs og universel tuberkuloselovgivning .....................113 Revalidering......................................................................114 Boligpolitikkens storhedstid og fald......................................115 Lige muligheder for alle – gennem uddannelse......................121 Ungdommens Uddannelsesfond........................................ 122 Gratis undervisning og gratis læremidler for alle ............. 124 Krav om udelt skole.......................................................... 125 Kampen mod trangsgrænsen............................................... 126 Folkepensionen vedtages 1956.......................................... 126 Ideens opståen og udfoldelse............................................ 132 Ideens gennemførelse....................................................... 134 Drivkræfterne bag de universelle ydelsers fremmarch.......... 136 Forsikringslinjens endeligt .................................................. 139

Kapitel 11 Opgøret med fortiden 1958-1961.......................................142 En skole for alle....................................................................142 Fattighjælp afskaffes, medborgertanken styrkes.................. 144 Fra arbejdsanstalt til forsorgshjem....................................145 Revalidering gennem generøs hjælp ................................. 146 Fra dranker til alkohollidende...........................................147 Værdighedsbestemmelserne ophæves............................... 148 Drivkræfterne bag medborgertanke og resocialisering.......... 148 Sygekasser – for alle?............................................................149 De drivende motiver ........................................................ 150

Kapitel 12 Velfærdsstatens guldalder 1961-1974 – universalismens ekspansion og grænser........................ 153 Folkepensionens udbygning ................................................ 153 Fuld dækning ved sygdom, ulykke og arbejdsløshed............. 156 Bistandsloven...................................................................... 159

7

Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Advertisement