Page 21

nedskæringer – fortsatte udbygningen af den universalistiske model med børnecheck for alle i 1987, mens de forældreuafhængige elementer i Statens Uddannelsesstøtte blev udvidet fra 1988. Af særlig bemærkelsesværdig karakter var vedtagelsen af bistandsloven i 1974, som vedrørte det nederste net. Alle skulle i tilfælde af en social begivenhed have adgang til at opretholde deres hidtidige leveniveau inden for rimelighedens grænser. Der blev formuleret idealer, som satte nye præmisser for debatten, men praksis var af en noget anden karakter. Loven rummede kun i begrænset omfang mulighed for at indfri de store mål – til det forebyggende arbejde var der ingen statsrefusion. Gøsta Esping-Andersen og med ham mange andre komparative velfærdsstatsforskere har koncentreret kræfterne om at undersøge overførselsindkomster. De kan let og ubesværet gøres til genstand for præcise sammenligninger landene imellem, men netop i en dansk sammenhæng er der al mulig grund til at sætte fokus på serviceydelser. I Danmark støder vi på universelle serviceydelser inden for ikke blot uddannelse og sundhed, men også når det gælder omsorg for ældre og børn. I 1964 fik kommunerne pligt til at fremskaffe tilstrækkelig med daginstitutioner til børn i førskolealderen. Herefter fulgte en massiv udbygning med daginstitutioner – antallet af vuggestuepladser blev næsten fordoblet fra 1965 til 1970. I årene 1958-1974 vedtog man yderligere en stribe af love, som udbyggede hjemmehjælpen til syge og ældre. Loven om husmorafløsning, som stammede fra 1949, blev gjort obligatorisk for alle kommuner i 1963. Året efter påbød Folketinget alle kommuner at indføre hjemmehjælp til invalide- og folkepensionister. Det var disse omsorgsbestemmelser for veldefinerede grupper, som med bistandslovens indførelse i 1974 blev universaliseret. Alle med behov i tilfælde af sygdom, fødsel, rekonvalescens og en varig lidelse kunne nu modtage vederlagsfri hjemmehjælp – efter visitation. Det var dog først i 1991, at den varige hjemmehjælp blev gratis for også de velbjærgede. Den vederlagsfrie, universelle hjemmehjælp blev et unikt træk for Danmark. Andre lande i Nordeuropa har en ofte betydelig brugerbetaling eller fravær af offentlig hjælp. Også plejehjem og forsorgshjem åbnede sig for alle.13

23

Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Advertisement