Page 16

den enkelte aktørs motiver og de langt mere omfattende sociale drivkræfter, som formede betingelserne for de sociale reformers gennemførelse.6 Lad det være sagt straks: Bestikkelsesargumentet som et ledende motiv bag de universelle ydelser har ikke kunnet spores. Vi skal derimod iagttage, hvordan altruistiske motiver og krav om social retfærdighed og lighed spillede sammen med opfattelsen af den sociale udgift som en rationel investering for hele samfundet.

Den universalistiske velfærdsstat og sygekassemodellen Den danske velfærdsstat har historisk bevæget sig fra en residualistisk til en universalistisk model, skrev politologen Jørgen Goul Andersen i 2001. Først fik de mindstbemidlede hjælp, siden alle. Synspunktet kræver en nærmere drøftelse. Her skal argumenteres for en udvikling fra en sygekassemodel, der favnede arbejderklassen og dermed ligestillede, til en universalistisk orienteret model.7 Lad os første kaste blik på de begreber, som har inspireret, ja, undertiden haft en næsten forførende indflydelse på samfundsforskere og historikere. Bagmanden er den dansk-svenske sociolog Gøsta Esping-Andersen, der i bogen The Three Worlds of Welfare Capitalism fra 1990 skelner mellem tre modeller: den universalistiske velfærdsmodel, som tildeler velfærdsgoder til hele befolkningen, den residualistiske model, som målretter ydelserne til de mindstbemidlede, og den centraleuropæiske model eller Bismarck-modellen, som tildeler efter arbejdspræstation. Mens den universelle og residualistiske model hviler på skattefinansiering, er den centraleuropæiske model primært baseret på lovfæstede, sociale bidrag betalt af arbejder og arbejdsgiver med udgangspunkt i den enkeltes præstation på arbejdsmarkedet. Tilbage bliver en minde gruppe uden for arbejdsmarkedet, der får hjælp gennem skattebetalte ydelser. Kirkelige institutioner og nonprofitorganisationer spiller en væsentlig rolle i den residualistiske og centraleuropæiske velfærdsstat, mens deres betydning er langt mere beskeden i den universalistiske velfærdsstat.8

18

Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Advertisement