Page 14

ifølge Mogensen alarmerende. Her tænkes ikke på nye dristige velfærdsreformer, men begyndende afmontering af ydelser, som er kommet ud af kontrol.4 Den økonomisk funderede kritik af velfærdsstaten står ikke alene. Den er af forfatteren og historikeren Henrik Jensen blevet suppleret med en mentalhistorisk analyse. I Ofrets århundrede fortæller Jensen, hvordan den universelle velfærdsstat har gjort samfundsborgeren til et viljeløst offer, der stiller sig i kø foran et statsligt hjælpeapparat. Borgerne i Norden er efter Anden Verdenskrig blevet underlagt den socialdemokratiske lighedsideologi, som har legitimeret, at familiens og det sociale netværks opgaver led for led er blevet overført til staten. Det gælder social sikring, sygesikring, børnepasning, ældrepleje og meget andet. Resultatet er blevet et bureaukratiseret samfund, som servicerer borgerne uden at involvere dem. Den socialdemokratiske velfærdsorientering er samtidig blevet forstærket af en protestantisk individualisme, som får danskeren til at betragte velfærdssystemets goder som en ret uden pligt til at levere en modydelse. Det er den universalistiske velfærdsstat, der her står for skud. Hvor man i den korporative velfærdsstat honorerer borgerens præstation på arbejdsmarkedet, hviler den universelle velfærdsstat på forestillingen om den urørlige medborger, der får adgang til et velfærdsgode uanset køn, status eller indkomst. Det er denne automatiske ret, som underminerer borgerens pligter og skaber en lammelsens mentalitet, ifølge Henrik Jensen. Dommen er nådesløs. Det moderne samfund og velfærdsstaten i den nordiske udgave skaber umyndiggørelse, infantilisering, aggressivitet og victimisering.5 Debatten og uenighederne om velfærdsstatens virkninger afspejler forskellige fokuseringer og forskellige antagelser om samfund og mennesker. De københavnske økonomer og Gunnar Viby Mogensen har fokus på et lands økonomiske konkurrencekraft og opererer med en homo oekonomikus, en person, der reagerer på økonomiske incitamenter. De komparative velfærdsforskere er derimod optaget af et samfunds sociale kapital, der omhandler udvikling og ressourcer i et lighedsorienteret samfund, samspillet mellem mennesker, borgernes evne til at danne netværk og deltage i samfundslivet. De tager udgangspunkt i det socialiserede menneske, der reagerer på både økonomiske og sociale tilskyndelser.

16

Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Advertisement