Issuu on Google+

bo /ger til

Ungdoms-

uddann elserne 2013

Alhambravej 6 1826 Frederiksberg C post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk tlf. 3393 2212

16 nye bo /ger


Kære lærer 2013. 16 nyheder har fundet vej til Bøger om ungdomsuddannelserne bøger. Og på www.frydenlund.dk kan du finde endnu flere re Blandt de kommende titler er helt nye udgaver af vores populæ matematikbøger – matema10k – til C-niveau på både hf og stx. steorier Inden for historiefaget er der bl.a. bøger på vej om konspiration faget. – og hvorfor de ikke står til troende – samt en metodebog til side 29 Ønsker du at følge med i debatten om gymnasiet kan du på ved lærer finde nyheden Et nyt gymnasium af Per Helmer Hansen, på Ørestads Gymnasium. Her revser han den eksisterende politik området for at være gået helt galt i byen. Du kan læse om de omtalte bøger og alle de andre nye titler de kommende sider.

på Fra 12. december 2012 kan du også finde flere af vores titler gymportalen.dk. God fornøjelse!

Redaktionen på Frydenlund

Bestilling: at indsende kuponen på Du kan bestille bøgerne ved denlund.dk eller ringe på side 31, maile på post@fry komne bøger kan du også tlf. 3393 2212. Allerede ud de www.frydenlund.dk. bestille på vores hjemmesi edsservice kan du tilmelPå www.frydenlund.dk/nyh bestille flere kataloger. de dig vores nyhedsmail og et er inkl. moms. Alle priser nævnt i katalog

gC Bogforlaget Frydenlund | Alhambravej 6 | 1826 Frederiksber tlf.: 3393 2212 | mail: post@frydenlund.dk | www.frydenlund.dk


Historie

Ny udgave 2013

Det brogede Spanien

Spaniens historie fra Franco til i dag Jakob Buhl Jensen En helt ny og opdateret udgave på vej i 2013. Bogen beskriver Spanien helt op til 2012 og medtager dermed landets seneste økonomiske udvikling med finans- og eurokrise.

E-BO

F

e OG ÅS S

OM

Å

S

OM

Å

OG ÅS S

S

e

ca. 110 sider, ill. i farver 129 kr. · best.nr. 3012

E-BO

G

Jakob Buhl Jensen underviser i historie og samfundsfag på Nakskov Gymnasium.

F

Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9.

»’Det brogede Spanien’ er for nærværende det bedste bud på en Spanienshistorie i perioden 1939 og til i dag, og den vil være oplagt at anvende for klasser med studieretning spansk og for klasser, der planlægger studieture til Spanien«. Noter (om 1. udgave)

G

Det brogede Spanien beskriver Spaniens historie fra slutningen af borgerkrigen til i dag. En periode, hvor landet er gået fra at være et diktatur og et af Europas fattigste lande til i dag at være et demokratisk EU-medlemsland og en verdensøkonomi. Spanien har med andre ord undergået en total forandring.

Den Spanske Borgerkrig

Cuba

– mellem stormagtspolitik og idealisme Stig Pedersen

– en ø i Caribien Brian Rasmussen

– kampen for demokrati Kai Rasmussen

»Brian Rasmussens bog om Cuba er blevet opdateret. Det er der kommet en grundig, velskrevet og oplysende udgave ud af …«. Dagbladet Arbejderen

»… et grundigt indblik i et lands historie […]. Særligt perioden op til og under Allende giver en god forståelse […] et godt forsøg på at få sat Sydamerika på landkortet«. Gymnasieskolen

129 sider, ill. i farver 149 kr. · best.nr. 1538

141 sider, ill. 159 kr. · best.nr. 1408

»… en fremstilling på dansk, der ikke beskriver Franco-siden som total skurkagtig og ødelæggende for det spanske folk. […] en af [bogens] fortjenester er, at den klart viser sammenhængen mellem Stalins politik og udviklingen på den republikanske side i borgerkrigen«. Noter 187 sider, ill. i farver 199 kr. · best.nr. 956

Chile

3


De muslimske broderskaber – brandslukkere eller brandstiftere? Svend Lindhardt De muslimske broderskaber spiller i dag en afgørende politisk rolle i international sammenhæng. I Vesten har man dog svært ved at definere dem: Er de venner eller fjender?

Nyhed

Bogen fortæller om Det muslimske broderskabs udvikling i Egypten, hvordan den har sprængt de nationale rammer og spredt sig over Mellemøsten og Europa. Bogen diskuterer bl.a., hvordan de vestlige demokratier integrerer de mange muslimer, i hvilket omfang islamisternes religiøse dagsorden kan forenes med europæiske værdier, og om vi kan stole på, at broderskabets medlemmer er demokrater. Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Svend Lindhardt er tidligere underviser i historie og religion. 146 sider, ill. · 169 kr. · best.nr. 1728

Andre bøger af Svend Lindhardt: Hellig krig i Mellemøsten Svend Lindhardt »Sproget er ligefremt, kontant og informationsmættet. Den meget ræsonnerende stil lettes ved punktopstilling af argumenterne, og efter hvert kapitel er der gode opsamlinger«. Gymnasieskolen 168 sider, ill. · 169 kr. · best.nr. 1374

Kristen zionisme

4

E-BO

G

S

OM

Å

F

e OG ÅS S

– mellem religion og politik Svend Lindhardt »Forfatteren fremlægger provokerende, udfordrende og i dansk sammenhæng nye synspunkter«. Gymnasieskolen 144 sider, ill. · 149 kr. · best.nr. 1212


Den skrøbelige fred

Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag

Nyhed

Henrik Døcker Hvordan undgår vi krig? Dette spørgsmål er til debat i bogen her. Bogen følger den historiske udvikling fra ca. 1900 og op til vore dage med fokus på retsstaten i det internationale samfund og dem, der har arbejdet for fredssagen. Bogen tager sit afsæt i Røde Kors’ fødsel og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige, FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror. Forfatteren definerer klart og forståeligt de relevante begreber og introducerer til de internationale domstole, internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og retsstaten. Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Henrik Døcker er journalist. 129 sider, ill. · 149 kr. · best.nr. 1729

Tyrkiet 1923–2012 – fra Atatürk til Erdogan

på vej i 2013

Serdal Benli og Deniz B. Serinci Bogen fortæller om Tyrkiets historie fra opret­ telsen af republikken i 1923 og frem til i dag. Bogen gennemgår:

• Den politiske udvikling. • Sekulariseringen og afskaffelsen af sharia. • Forbud mod mindretalssprog. • Den historiske baggrund for problemerne med det kurdiske mindretal. • Ønsket om medlemskab af EU. • Tyrkiets rolle i Mellemøsten. • Og meget mere. foreløbig forside

Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Deniz B. Serinci er BA i Historie og journaliststuderende. Serdal Benli er cand.scient.soc. ca. 106 sider, ill. · ca. 119 kr. · best.nr. 3042

5


Fascismens Italien

Holocaust

Ret og vrang

Flemming Larsen

Jacob Halvas Bjerre

Forfatteren samler fascismens historie, som den kom til udtryk i Italien i perioden 1922-1945.

Hvordan kunne det ske? Det er ofte spørgsmålet, når emnet er Holocaust. Forfatteren gennemgår og analyserer de mange svar.

– om menneskerettighederne Jeppe Villadsen

Trådene trækkes bagud til fascisternes beundring for det gamle romerrige og op til i dag, hvor tidligere neofascister spiller en stadig større rolle i italiensk politik. Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Flemming Larsen har i mange år undervist på erhvervsskoler i bl.a. samfundsfag. »[Bogen] viser fornemt, at fascismens historie, og vel i virkeligheden al historie, har så mange dimensioner, at det er umuligt at finde én sandhed. Til gengæld må man forsøge at belyse så mange vinkler som muligt. Det betyder, at der flere steder er lagt op til både diskussion og vurderinger fra elevernes side, hvilket kan hjælpe til at løfte undervisningen op på et højere niveau«. Gymnasieskolen

110 sider, ill. 119 kr. · best.nr. 1407

6

Bogen sætter fokus på nazismens raceideologi, race- og antijødisk lovgivning, det tyske nazistpartis udvikling, SS, de nazistiske topfolk og andre gerningsmænd samt den menige tysker og europæers kendskab til Holocaust for at skabe klarhed over, hvordan det kunne ende i massemord. Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Jacob Halvas Bjerre er mag.art. i Historie og er ansat på Rigsarkivet. »… en god og systematisk gennemgang af Tysklands historie 1933-1945 vedrørende holocaust […] Hvert kapitel gør i starten rede for, hvilke spørgsmål det vil belyse, og disse spørgsmål er så overskriften på de følgende afsnit. Denne strukturering vil være en stor fordel for læsesvage elever. Hvert kapitel afsluttes med arbejdsspørgsmål til historie, men også til andre fag, fx dansk, psykologi, filosofi, mediefag, eller samfundsfag«. Gymnasieskolen

142 sider, ill. 159 kr. · best.nr. 1406

Bogen fortæller historien om vores rettigheder som borgere i verden. Ikke som de kan studeres hos filosofferne og i lovbøgerne, men gennem eksempler og konkrete diskussioner. Det er en bog om ytringsfriheden og dens grænser, om retten til livet, om forholdet mellem religion og menneskerettigheder og om menneskerettighedernes trange kår efter 11. september 2001. Om globale fremskridt, regionale kampe og lokale overgreb. Om menneskerettighederne på kryds og tværs – fra Cuba til Sydafrika og fra Nordkorea til Danmark. Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Jeppe Villadsen er journalist. »Især evnen til at problematisere mange af emnerne gør den særdeles velegnet som undervisningsbog. […] den burde kunne danne grundlag for mange forløb og diskussioner om menneskerettigheder, men også en problematisering af disse«. Noter

86 sider, ill. 119 kr. · best.nr. 1219


Det moderne Grønland

DDR 1949-1989

– fra koloni til selvstyre Rasmus Augustesen & Krister Hansen

– den virkeliggjorte socialisme? Michael Klos

Et grundigt indblik i Grønland i det 20. århundrede.

Var DDR virkeliggørelsen af den socialistiske ide? Det fortæller denne bog om.

Bogens hovedvægt er på Grønlands historie fra 1945 til 2010. Fokus er lagt på udviklingen fra Grønlands indlemmelse i rigsfællesskabet i 1953 frem til indførelsen af selvstyret i 2009. Det er en udvikling, der har været præget af adskillige konflikter mellem kolonimagt og koloni. Men samtidig har det også været en proces, der har knyttet Grønland tæt til Danmark.

DDR var under den kolde krig østblokkens mønstersamfund og ’udstillingsvindue’ mod Vesten. Hvert kapitel i bogen beskriver et årti og er inddelt i temaer om f.eks. politik, kultur og arbejdsog familieliv. Der gives grundige analyser af årsagerne til Murens fald og DDR’s sammenbrud. Bogen slutter med et kapitel om det genforenede Tyskland i 1990’erne.

Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9.

Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9.

Begge forfattere underviser i historie og har bl.a. været ansat på Midtgrønlands Gymnasiale Skole.

Michael Klos underviser i historie på ungdomsuddannelserne.

»… grund til at glæde sig over, at forlaget Frydenlund har udgivet en kortfattet, moderne Grønlandshistorie [Bogen] tilbyder det fundament af viden, det ’rugbrød’, der er nødvendigt, hvis de anlagte problemstillinger skal du til noget«. Noter

108 sider, ill. 119 kr. · best.nr. 1537

»Bogen forsøger at rette op på en voksende historieløshed, hvor aktuelle problemer ikke ses i fortidens lys. […] Et absolut relevant, overskueligt og gennemarbejdet materiale som også kan være nyttigt for interesserede uden for undervisningssektoren«. Bibliotekernes lektørudtalelse

101 sider, ill. 119 kr. · best.nr. 842

Danmark under den kolde krig

E-BO

G

S

OM

Å

F

e OG ÅS S

– småstat mellem supermagter Michael Boas Pedersen Bogen præsenterer en samlet gennemgang af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske historie fra 1945 til 2005. Den trækker også linjen op til de dramatiske år, der fulgte Murens fald, og søger således at forklare, hvorledes Danmarks situation igen forandrede sig, da den bipolære verdensorden udskiftedes med en ny unipolær. Kapitlerne skifter mellem den overordnede globale udvikling og den mere specifikke danske. Bogen er del af serien his2rie – læs mere på side 9. Michael Boas Pedersen er cand.mag. i historie, mediefag og samfundsfag. Han har tidligere undervist i historie og samfundsfag på både hhx og stx.

176 sider, ill. 189 kr. · best.nr. 789

7


Jugoslaviens sammenbrud – Balkan-krigene 1991-2001 Anders Bjørn »Anders Bjørn formår […] at gøre et kompliceret emne forståeligt for eleverne. […] Bjørn er vældig nuanceret […] og problematiserer kilderne til konflikterne. Det lægger op til flere relevante diskussioner med eleverne om fx troværdighed og tendens og er med til at give undervisningsmaterialet en god dybde. […] Kilde­materialet er intet mindre end fremragende«. Gymnasieskolen 157 sider, ill. · 169 kr. best.nr. 1409

Polen 1918-2010 – et land i forandring Jens Jørgen Nielsen »At give et rids af Polens kaotiske og blodige historie i 1900-tallet med tilbageblik på 134 sider er et ambitiøst projekt […] det er lykkedes for Jens Jørgen Nielsen at gøre det på en overbevisende måde. [Det er] bogens styrke, at mange begivenheder beskrives helt råt og kynisk. Det fremmer forståelsen«. Noter 134 sider, ill. · 149 kr. best.nr. 1410

De røde khmerer – folkemord og forsoning i Cambodia Peter Frederiksen & Anette Marcher »… en velskrevet bog om et vedkommende emne. Den kan forhåbentlig være med til at rejse mange gode diskussioner rundt omkring i klasse­ værelserne om, hvordan man kan og bør omgås sin fortid«. Gymnasieskolen 103 sider, ill. · 119 kr. best.nr. 588

Kina – fra kejserdømme til kapitalisme Mette Holm »… en god lærebog til Kinas historie, som er skrevet i et let og elegant sprog, et sprog som appellerer til såvel en 1. som 3.g-klasse«. Noter 100 sider, ill. · 99 kr. best.nr. 536

8


forside

Historien i brug

– historisk metode og teori

foreløbig

Winnie Færk & Jan Horn Petersen En introduktion til historisk metode og teori for gymnasieelever. Bogen er delt i tre og fokuserer på hhv. fagets identitet og genstandsfelter, fagets materialer, metoder og teori samt det postmoderne historiefag. Hensigten med bogen er at kvalificere elevernes omgang med historien og at introducere til begreberne historieskabt og historieskabende samt at etablere et grundlag for udvikling af historiebevidsthed. Bogen er del af serien his2rie – læs mere her på siden.

udkomme r 2013

Ca. 100 sider, ill. · 149 kr. best.nr. 3028

Winnie Færk og Jan Horn Petersen underviser begge i historie på Espergærde Gymnasium.

his2rie

Serien

his2rie er et netbaseret undervisningsmateriale, specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, hf og hhx. Alt materiale i serien kan dog bruges tværfagligt, f.eks. til AT. Bøgerne er korte – og billige – temabøger. Bøger­­ nes temaer går fra lande- og regionhistorie over begivenheder til organisationer og begreber.

Som supplement til bøgerne i serien findes hjemmesiden www.his2rie.dk. Her har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, arbejdsspørgsmål, litteraturlister og links. På www.his2rie.dk findes også sider om historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling, historie som fiktion med meget mere.

www.his2rie.dk 9


Island

– nordisk religion, historie og samfund Leif Nordberg Bogen fortæller i tre temaer – nordisk religion, historie og samfund – om Island fra vikingetiden og frem til i dag, hvor finanskrisen stadig sætter sit præg på det islandske samfund. Den kommer hele vejen rundt fra vikingetiden og op til i dag, hvor finanskrisen stadig sætter sit præg på landet. Og på www.frydenlund.dk/ island-tekster findes 27 gratis kildetekster til bogens historiedel. Bogen er et oplagt valg, når der skal laves undervisningsforløb om Island. Bogen er tilrettelagt til faget KS på hf, men kan også bruges til AT-forløb i gymnasiet samt som udgangspunkt for studieture. Leif Nordberg er cand.mag. Han underviser i historie, samfundsfag og psykologi på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) og har skrevet flere bøger. 215 sider, ill. i farver · 249 kr. · best.nr. 1549

Hvem stod bag?

Konspirationsteorier, skjulte magter og alternative forklaringer

foreløbig forside

Christian Vollmond & Mads Aamand Hansen Al information er tilgængelig på nettet! Det har bl.a. gjort, at mange konspirationsteorier lever bedre end nogensinde – og at rigtig mange unge mennesker tror på dem.

10

på vej i 2013

Hensigten med denne bog er at give eleverne en større forståelse af, hvorfor konspirationer opstår, hvordan de konstrueres, og hvilken funktion de har. Bogen indeholder både en række teorier om fænomenet og forskellige cases, bl.a. gennemgås jødekonspirationen, EURAbia, teorierne om 11. september og de mange hemmelige selskaber. Forfatterne ønsker at give eleverne viden til selv at sige fra over for konspirationsteorierne – eller i hvert fald de mest vidtløftige af dem. Bogen indeholder teorier og tilgange, der gør det muligt at anvende den i historie, religion, samfundsfag, psykologi og dansk. ca. 200 sider · ca. 249 kr. · best.nr. 3027


Psykologi Fra bondefangeri til manipulation

Nyhed

– påvirkelighedens socialpsykologi Rolf Kuschel Til temaundervisning i psykologi. Bogen fortæller om alle de måder, mennesker har snøret, snydt og manipuleret hinanden på. I bogen gennemgås de centrale psykologiske strategier, der ligger bag påvirkning og manipulation. Det er teknikker, der tager udgangspunkt i vores naturlige imødekommenhed samt vores behov for social konformitet. Den generelle sociale påvirkning er en nødvendig del af samfundslivet, men bliver uetisk og potentiel farlig, når den bevidst bruges til at manipulere med mennesker. Derfor er det ifølge forfatteren vigtigt at skabe opmærksomhed om de mange påvirkningsteknikker.

Rolf Kuschel var professor i socialpsykologi ved Københavns Universitet indtil 2010. Han er i dag pensioneret. 179 sider, ill. i farver · 229 kr. · best.nr. 1593

Andre temabøger af Rolf Kuschel:

E-BO

G

OM

Å

»… en velskrevet og veldokumenteret bog med en videnskabelig tilgang til et uhyggeligt men desværre relevant emne«. Jette Hanibal, Psykologiinformation

e OG ÅS S

S

Socialpsykologiske essays Sammen med Faezeh Zand & Jan Øberg

F

Ondskabens psykologi

272 sider, ill. · 229 kr. · best.nr. 499

Socialpsykologi

e E-BO

G

OM

Å

OG ÅS S

S

»I sit korte, kontante, letforståelige sprog kommer bogen hele vejen rundt om emnet, og der er derfor tale om populærvidenskab, når den er bedst«. Bibliotekernes lektørudtalelse

F

– en introduktion Sammen med Per Schultz Jørgensen

85 sider, ill. · 159 kr. · best.nr. 1300

11


Elementær psykologi Thomas Nielsen En grundbog om psykologi, fagets begreber og temaer. Det er et tilbundsgående og lettilgængeligt værk, der kan bruges på C- og B-niveau. Bogens formål er at få eleven til at tænke psykologisk frem for blot at opliste information om en lang række fakta. Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvad er psykologi egentlig? Hvilke forskningsmetoder kan anvendes? Hvad er kognition? Bogen suppleres af en lang række temaartikler, der kan købes og downloades på www.frydenlund.dk. Thomas Nielsen er lektor i psykologi ved Aarhus Universitet. Han modtog i 2007 Psykologilærerforeningens pris for en særlig indsats for undervisningen i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

432 sider · 299 kr. · best.nr. 1256

e E-BO

G

OM

Å

OG ÅS S

S

– belyst ud fra emnerne kærlighed, terrorisme og etniske minoriteter Susanne Veik Hvor konstrueret er virkeligheden?

F

Socialkonstruktionisme

Del 1 beskriver den socialkonstruktionistiske teoris grundlæggende forestillingsverden ud fra analytiske begreber som f.eks. diskurs, positionering og subjektivering. Del 2 konkretiserer teorien ved at bruge begreberne i en analyse af emnerne kærlighed, terrorisme og etniske minoriteter. Hvert emne har sit eget kapitel, og de kan læses uafhængigt af hinanden. Ved at inddrage en række konkrete eksempler og øvelser, gøres teorien desuden levende og håndgribelig.

141 sider, ill. · 169 kr. · best.nr. 1129

Personlighedspsykologi Preben Bertelsen En introduktion til personlighedspsykologi. Bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser: trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistentialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsentligste psykologiske teoretikere. I bogen kan man bl.a. læse om følgende teoretikere: Adler, Bandura, Erikson, Eysenck, Freud, Anna Freud, Hartmann, Jung Kelly, Klein, Kohut, Leontjev, Maslow, Rogers skinner og Winnicott. Preben Bertelsen er professor i samfundspsykologi og personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

107 sider, ill. · 149 kr. · best.nr. 387

12


Det kompetente selv

Nyhed

Carl F. Kähler En introduktion til Albert Banduras teori om det kompetente selv og den kompetente selvkontrol. Med afsæt i Albert Banduras klassiske hovedværk, ’Self-Efficacy. The Exercise of Control’, kommer forfatteren bl.a. ind på: • Kompetencens natur og struktur • Kilder til kompetencen • Medierende processer • Udviklingsanalyse af det kompetente selv • Den kognitive funktion • Den organisatoriske funktion • Kollektiv kompetence Bogen kan bruges til temaundervisning i psykologi, når der undervises i selvværdets og selvtillidens betydning for menneskers måde at klare sig på i det moderne samfund. 154 sider · 249 kr. · best.nr. 1736

Antonio Damasios teori om selvet

på vej i 2013

Carl F. Kähler En introduktion til neurologen Antonio Damasios teori om selvet.

Carl F. Kähler er mag.art. og gymnasielærer. ca. 150 sider · ca. 249 kr. · best.nr. 1782

foreløbig forside

Damasios værker handler bl.a. om forholdet mellem emotioner, følelser og intellekt, og deres rod i hjernen. Bogen har bl.a. kapitler om: Selvbevidsthedsproblemet, Protoselvet, Det forbigående kerneselv samt Det selvbiografiske selv. Den kan bruges til temaundervisning i psykologi, når der undervises i udviklingen af hjernen og selvet.

13


Få 20 % rabat

på køb af klassesæt af grundbogen Kulturen og det sociale liv eller et klassesæt af et af temahæfterne (et klassesæt er min. 15 eksemplarer). Læs mere om bøgerne på www.frydenlund.dk.

Kulturen og det sociale liv Psykologifagets grundbog Flemming B. Olsen (red.) 640 sider, ill. i farver, indb. 299 kr. · best.nr. 1084

F

F

e

OM

E-BO

G

G

E-BO

Å

Å

S

OM

OG ÅS S

S

e OG ÅS S

Mennesket som socialt væsen

Kulturpsykologi

– at påvirke og blive påvirket Preben Bertelsen

– kulturens rolle Cathrine Hasse

128 sider, ill. i farver · 199 kr. · best.nr. 1282

55 sider, ill. i farver · 79 kr. · best.nr. 1292

Mediepsykologi

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Peter Allingham

Benny Karpatschof

51 sider, ill. i farver · 99 kr. · best.nr. 1257

14

56 sider, ill. i farver · 99 kr. · best.nr. 1187


Opdragelse

Voksenliv, familie og arbejde

Lise Rasmussen Opdragelse gennemgår forskellige teorier og undersøgelser om opdragelsesformer og ser på, hvilke værdier og kompetencer vi lægger vægt på i vores samfund.

Leif Nordberg Denne bog handler om at være voksen.

Bogen tager udgangspunkt i den aktuelle hverdag og lægger op til en diskussion af, hvorvidt man – med et meget populært udtryk – skal sætte grænser for sine børn.

Gennem en række teorier om voksenlivets betingelser lægger bogen op til en diskussion af, hvordan det moderne samfund påvirker det enkelte individ. Bogens hovedkapitler omfatter teorier om voksenliv, livsformer og livsstil, livsværdier og arbejdsliv, det gode arbejde, familieliv og arbejde, stress, konflikter og den sociale arv og begrebet mønsterbryder.

Lise Rasmussen er cand.mag. og underviser i psykologi og dansk.

Leif Nordberg er cand.mag. og underviser i psykologi, samfundsfag og historie.

79 sider, ill. · 99 kr. · best.nr. 1404

77 sider, ill. · 99 kr. · best.nr. 1405

Psykologisk Set Lettilgængelige temaartikler om opdragelse, mobning, OCD, æresbegreber, det hvide snit, socialpsykologi, feminisme og meget mere. Det findes i tidsskriftet Psykologisk Set, der udkommer fire gange om året. Tidsskriftet beskæftiger sig med psykologi, som vi oplever den i hverdagen. Hvert nummer indeholder 3-4 artikler, en bogomtale eller et interview med førende, danske psykologer.

De forskellige bidrag er skrevet i et letlæseligt sprog og kan anvendes både i undervisningen og til den enkelte elevs opgaveskrivning og projekt­arbejde. Fra 2013 bliver tidsskriftet Psykologisk Set temabaseret. Det betyder, at hvert nummer vil stille skarpt på et relevant emne inden for psykologien. De første to temaer for 2013 er Psyke og Soma – om psykologien i hjernen samt Når skaden lindrer – om selvskadende adfærd.

Læs smagsprøver m.m. på www.psykologisk-set.dk. Institutionsabonnement 470 kr./år (inkl. porto) · best.nr. 1721

15


Vil du skrive en undervisningsbog? Mangler der en god og grundig undervisningsbog inden for dit fag? Går du selv med tanker om at skrive en sådan bog? Måske har du allerede en idé eller et udkast på computeren, i skuffen eller i baghovedet? Så er du velkommen til at kontakte os. På Frydenlund er vi meget glade for vores store og vidende forfattergruppe. Men det er en gruppe, der kan vokse. Derfor er vi hele tiden på udkig efter nye forfattere og spændende udgivelser. Kontakt os for en snak om din idé, din synopsis eller dit manuskript – så kan vi i fællesskab udvikle projektet.

Skriv en mail til post@frydenlund.dk eller ring på tlf.: 3393 2212 og få en snak med en redaktør.

Du kan også begynde med at læse mere om forlaget, vores udgivelsesprofil og medarbejdere på www.frydenlund.dk/om-forlaget.

16


Dansk & retorik foreløbig forside

Dansk i grundforløbet Torben Jakobsen og Jens Jørgensen Dansk i grundfaget består af en lærervejledning og et teksthæfte til eleverne. Målgruppen er især nye lærere i faget, der ønsker hjælp til de første undervisningsforløb. Men mere erfarne lærere kan også få ny inspiration. Teksterne består af bl.a. Aarestrup, Aidt, Seeberg, Bang, Bodelsen, Helle Helle, raptekster og sagprosa. Det planlagte forløb kommer også ind på mundtlighed, tekst- og lyrikanalyse, rimtyper og -strukturer m.m. I lærervejledningen gennemgås lektion for lektion, hvad der skal tages udgangspunkt i ud fra de tekster, eleverne har læst, oplæg til lektier og gruppearbejde, arbejdsspørgsmål m.m.

Lærervejledning

på vej i 2013

e

F

Teksthæfte til eleverne

OG ÅS S

S

OM

ca. 120 sider · ca. 169 kr. · best.nr. 3036

Å

ca. 100 sider · ca. 199 kr. · best.nr. 3035

E-BO

G

Forfatterne er begge dansklærere ved Ringkøbing Gymnasium.

Ud med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Helle Borup Bogen beskriver, hvordan du kommer igennem med dit budskab, og hvordan du bedst muligt formidler dit engagement og dine holdninger. Ud med sproget kan bruges i dansk på alle gymnasiale uddannelser. Med eksempler og øvelser bliver læserne sat grundigt ind i retorikkens begreber og tænkning. Helle Borup er cand.mag. i retorik. Hun er ansat på Københavns VUC.

112 sider · 129 kr. · best.nr. 1695 »Den er klart disponeret, har rigtig gode øvelser og eksempler, og hvert kapitel har en særlig overbliksboks, hvor læseren lynhurtigt får de vigtigste pointer serveret«. Gymnasieskolen

17


Idræt

Sport, sundhed og identitet

Laila Ottesen, Lone Friis Thing, Reinhard Stelter, Arne Astrup, Jørn Wulff Helge, Eva Wulff Helge, Michael Kjær & Rasmus Damsgaard Bogen kommer rundt om glæden og fordelene ved at være fysisk aktiv og spise sundt til bagsiden af den sportslige medalje: sportsskader, spiseforstyrrelser og doping.

107 sider, ill. i farver · 199 kr. · best.nr. 1412

Å

S

OM

E-BO

G

F

e OG ÅS S

Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori Hans Bonde, Laila Ottesen, Gertrud Pfister, Birger Peitersen & Steen Ankerdal Bogen ser på idræt i et historisk perspektiv fra Olympia til Ollerup og gennemgår den samfundsvidenskabelige udvikling og metode med fokus på bl.a. befolkningens idrætsdeltagelse, idrætspolitik og foreningsliv.

175 sider, ill. farver · 199 kr. · best.nr. 1143

Træningsfysiologi Jens Bangsbo Træningsfysiologi giver en grundlæggende viden om kroppens fysiologi i forbindelse med fysisk træning baseret på en gennemgang og analyse af forskningen inden for området.

99 sider, ill. i farver · 199 kr. · best.nr. 1207

E-BO

G

S

OM

Å

F

e OG ÅS S

Dans dans dans Ideer i teori og praksis Lis Engel Den frie og kreative dans er i fokus i denne bog – både i teori og praksis. Bogens udgangspunkt er at sætte spotlys på dans i uddannelse som et musisk-æstetisk fag og som en kunstart.

126 sider, ill. i farver · 199 kr. · best.nr. 1170

18


Dans i idræt Solveig Løvendahl Gustafsson En bog til idrætslæreren, der vil have ny inspiration til undervisningen. Her er konkrete forslag og redskaber til, hvordan man kan bruge dans i idrætstimerne. Bogen har fokus på dans som en kreativ aktivitet, hvor bevægelsestyper, -kvaliteter og teknikker alle er elementer i dansesammensætningerne. I fire danseforløb giver forfatteren forslag til øvelser og koreografier, som man nemt kan inddrage i undervisningen – også uden forudgående danseerfaring. Hvert danseforløb har ligeledes et arbejdsark, som kan kopieres til eleverne. Solveig Løvendahl Gustafsson underviser i idræt på Egaa Gymnasium.

e

S

OM

Fodbold

E-BO

G

F

OG ÅS S

Å

156 sider, ill. i farver 229 kr. · best.nr. 1681

– træning og undervisning Jens Bangsbo »… en rigtig god bog for gymnasielæreren. Det er lykkedes for Bangsbo at formidle sin viden til os, så vi kan bruge den både i den teoretiske og den praktiske del af idrætsundervisningen«. GISP 136 sider, ill. i farver, indb. · 249 kr. · best.nr. 782

At gøre hinanden bedre – om fodboldtaktik David Kiær Nielsen »Fremstillingen er klart disponeret og teksten ledsages af mange diagrammer over spilpositioner og spilsystemer. […] En veltilrettelagt bog, der forklarer om fodboldspillets taktiske finesser ...«. Bibliotekernes lektørudtalelse 89 sider, ill. · 99 kr. · best.nr. 1419

19


Mediefag & drama Teater i det nye årtusinde – fem veje ind i teateret

Lotte Thulstrup & Jette Mortensen En bog til drama på C- og B-niveau. Den kan bruges som en gennemgang af 2000’ernes dramatiske tendenser, men det enkelte hold kan også med fordel vælge sin egen vej ind i bogen – og ind i teatret. Forfatterne redegør for de vigtigste tendensers teaterhistoriske oprindelse såvel som for deres forhold til samtiden. Tendenserne anskueliggøres gennem eksempler på forestillinger fra en lang række danske skuespilhuse, og undervisningen gøres på den måde til et møde med det levende teater. Bogen indeholder desuden arbejdsark, forslag til både teoretiske og praktiske øvelser samt tekstuddrag, der lægger op til egne iscenesættelsesøvelser. Lotte Thulstrup og Jette Mortensen er begge mangeårige undervisere i dramatik på gymnasieniveau og har været aktive i Dramatiklærerforeningen.

143 sider, ill. i farver · 199 kr. · best.nr. 1544

Skuespilleren på arbejde Lene Kobbernagel Hvad laver en skuespiller egentlig, når han eller hun går på arbejde? Det handler denne bog om. Forfatteren præsenterer 12 skuespilteknikker, der efterfølgende får kød og liv i interviews med skuespillere, der har brugt de specifikke teknikker i deres arbejde. Blandt de interviewede skuespillere er Lars Mikkelsen, Karen-Lise Mynster, Sonja Richter og Nicolas Bro. En række teaterteoretikere har skrevet hver deres afsnit om teknikkernes baggrund, deres centrale dele, hvordan teknikkerne kan anvendes i prøver samt om deres styrker og svagheder. Lene Kobbernagel er cand.mag. i teatervidenskab.

483 sider, ill. i farver, indb. · 399 kr. · best.nr. 1313

20

»... Bogens helt store scoop i undervisningsøjemed er interviewene med skuespillerne, der har arbejdet med de forskellige teknikker. [...] et værk, der i højeste grad udfylder et tomrum vedr. skuespilteknik ift. den litteratur, der ellers har været tilgængelig«. Replik


Filmsprog

Film-, video- og tv-produktion Per Helmer Hansen En grundbog, der rummer det, man skal vide om filmsprog og massemedieproduktion. Bogen gennemgår systematisk billed- og lydsidens fortælleelementer med en kort definition af hvert element og en forklaring på, hvorledes det produceres i praksis. Derefter bliver der givet en forklaring på den eller de virkninger, som f.eks. en panorering, et fugleperspektiv eller en krydsklipning har. Bogen er illustreret med billedeksempler fra film- og tv-serier. 80 sider, ill. i farver · 149 kr. · best.nr. 1543

Tv-serier Per Helmer Hansen Bogen gennemgår de dramaturgiske forhold, der er særlige for tv-serier og fortæller om tvseriens historie, karakteristika og dramaturgiske modeller. Den går i dybden med forskellige typer af tvserier og genrer samt de fortælletekniske principper, der ligger til grund for dem, og den præsenterer de begreber, der kan bruges i analysen af såvel enkelte scener som hele plotstrukturer. Bogen er fuld af konkrete eksempler fra danske og internationale tv-serier. Per Helmer Hansen er lektor i mediefag ved Ørestad Gymnasium. Han er forfatter til en lang række populære undervisningsbøger og videoproducer på en række undervisnings- og dokumentarprogrammer.

e OG ÅS S

E-BO

G

S

OM

Å

181 sider, ill. i farver · 229 kr. · best.nr. 1413

F

»Det var en fornøjelse at læse Per Helmer Hansens nye bog […]. ’Tv-serier’ får mine varmeste anbefalinger«. Finn Nesgaard i AudioVisuelleMedier

21


Tv-reklamer – moderne minimyter Per Helmer Hansen Tv-reklamer – moderne minimyter giver en række værktøjer til at dele tv-reklamer op i overskuelige kategorier og til at forklare de måder, de prøver at påvirke seeren på.

191 sider, ill. i farver, indb. · 199 kr. · best.nr. 490

Å

S

OM

E-BO

G

F

e OG ÅS S

DVD KAN KØBES SEPERAT

Skolefilm/filmskole Sådan laver klassen en film! Martin Schmidt

e OG ÅS S

Den dramaturgiske værktøjskasse

E-BO

G

S

OM

Å

118 sider, ill. + dvd · 149 kr. · best.nr. 993

F

Forfatter Dennis Jürgensen har skrevet to noveller, som klassen sammen kan filmatisere. Filminstruktør Martin Schmidt fortæller, hvordan novellerne kan blive til filmmanus og i sidste ende en film – alt sammen lavet af eleverne. Herudover medfølger en dvd, der viser en klasses filmatisering af Dennis Jürgensens novelle ’Natbøjlen’.

Per Helmer Hansen De mange rum i den dramaturgiske værktøjskasse er fyldt med både byggematerialer, værktøjer og konstruktionsplaner til fremstillingen af en film eller et tv-program.

191 sider, ill. i farver, indb. · 269 kr. · best.nr. 670

E-BO

G

S

OM

Å

F

e OG ÅS S

Tv-faktaprogrammer Analyse og produktion Per Helmer Hansen De gode tv-faktaprogrammer skabes på grundlag af grundig research, planlægning og beherskelse af de journalistiske processer. Bogen lægger op til, at disse processer beskrives og læres. Og at elever og lærere selv prøver kræfter med produktion af et tv-faktaprogram.

103 sider · 99 kr. · best.nr. 1173

22


Matematik på vej i 2013

Statistik Uwe Johannes Timm & Michael Agermose Jensen En bog om statistik til B- og A-niveau i matematik.

foreløbig fors

ide

Bogen gennemgår kernestof som statistiske modeller · bl.a. X^2-fordelingen), X^2-test, goodness of fit, og hypotesetest. Forfatterne behandler ikke deskriptiv statistik, men bygger videre på dette. Og der er bl.a. afsnit om normalfordelingen, random walk, binomialforsøg og -fordelingen, Pascals trekant, eksponential- og Poissonfordelingen, Poisson-processer samt korrelation og regression. Bogen har en eksperimenterende og elevaktiverende tilgang. Den indeholder flere arbejdsark til eleverne, og der er særlig fokus på konkrete forløb til samarbejde med andre fag. ca. 250 sider, ill. · ca. 299 kr. · best.nr. 1749

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

7

9 10

6

8

15

28

55 84

120

126 210

252

210

120

1

9

36

84

126

1

8

28

55

70

1

7

21

35

1

6

15

20

1

5

10

35

1

4

6

n! ( nk ) = -------------------k! (n – k)!

1

3

10

21

36 45

3

5

1

2

4

()

n n (x + y)n = Σ k xn–k yk k=0

1

45

10

1

23


Matema10k Matematik for hf C-niveau Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen

Ny udgave januar 2013

ca. 285 sider, ill. i farver 299 kr. · best.nr. 3051

Matema10k Matematik for hf B-niveau Claus Jessen, Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen 336 sider, ill. i farver 249 kr. · best.nr. 839

Matema10k

e

S

OM

E-BO

G

F

OG ÅS S

Å

Matematik for gymnasiet C-niveau Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen ca. 285 sider, ill. i farver 299 kr. · best.nr. 3052

Matema10k

360 sider, ill. i farver 299 kr. · best.nr. 1153

24

e

OM

S

Matematik for gymnasiet A-niveau Claus Jessen, Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen

Å

Matema10k

OG ÅS S

E-BO

G

336 sider, ill. i farver 249 kr. · best.nr. 840

Ny udgave januar 2013

F

Matematik for gymnasiet B-niveau Claus Jessen, Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen


MATEMA10K Frydenlund udgiver undervisningssystemet Matema10k til brug på ungdomsudddannelserne. Bøgerne lægger vægt på at perspektivere stoffet og at give valgmuligheder i arbejdet med matematik – og dermed give mulighed for differentieret undervisning. Bøgerne er inddelt efter matematikundervisningens forskellige niveauer, og de indeholder alle kernestoffet i matematik (med udgangspunkt i konkrete eksempler), artikler, der perspektiverer stoffet, opsamlinger til hvert emne (»Hvad skal jeg kunne?«) og opgaver i to niveauer med facitliste. I vinteren 2013 udkommer to helt nye udgaver til C-niveau på hf og i gymnasiet. Bøgerne er fuldt opdaterede til bekendtgørelsens krav.

Www Til bøgerne hører hjemmesiden www.matema10k.dk med lærervejledninger, ideer til projektarbejde, opgaver m.m.

25


Studieteknik & vejledning

Videnskabsteori og faglige metoder Christian Lund En grundbog til den metodiske del af AT. Bogen giver en række bud på, hvordan man kan integrere videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer i forbindelse med ATprojekter samt i relation til undervisning i fagenes metoder. Bogen rummer en indføring i elementær videnskabsteori med fokus på videnskabelig erkendelse, metoder og begrundelsesformer, forklaringstyper og teorier. Sidste del af bogen behandler en bred vifte af metoder, teorier og videnskabsteoretiske fremstillinger i tilknytning til en række centrale fag inden for hovedområderne natur­videnskab, humaniora og samfundsvidenskab. Bogen indeholder desuden en række opgaver og cases, der sætter det teoretiske stof i perspektiv.

26

Christian Lund underviser i filosofi, historie og religion ved Skt. Annæ Gymnasium. »… en bog, mange har måttet vente længe på at kunne købe til deres elever i forbindelse med AT-undervisningen. Det er en bog, der vil give eleverne indsigt og viden. Hvor mange AT-udgivelser har lidt af det lidt grundskoleagtige syndrom, man kunne kalde ’frygten for kundskaber’, er Lunds bog præget af gymnasiets kernekompetence ’meningsfuld faglighed’. Denne bog har med sikkerhed en meget lang holdbarhedsdato og vil givetvis sætte spor hos de elever, som får den læst og arbejdet konstruktivt med den i AT-undervisningen«. Noter 144 sider · 199 kr. · best.nr. 1545


Ny udgave

Studiekompetence – fra elev til studerende Hanne Heimbürger & Benny Wielandt Denne bog er skrevet for at lette vejen fra elev til studerende, så eleven efter endt gymnasial uddannelse er helt studiekompetent!

En ny opdateret udgave af bogen med et helt nyt afsnit om multitaskning og om at holde fokus. Det er ved at arbejde med stoffet, at man virkelig lærer. Det er først, når metoder og teknikker er forankret i dagligdagen og indgår som en naturlig del af arbejdet med det faglige stof, at der opstår virkelig forandring.

E-BO

G

S

OM

Å

F

e OG ÅS S

Bogen tager udgangspunkt i de nyeste læringsteorier og indeholder mere end 80 praktiske øvelser. Hanne Heimbürger arbejder på Frederiksberg Tekniske Gymnasium. Benny Wielandt er ansat på TEC Gladsaxe. 96 sider · 119 kr. · best.nr. 3034

27


e

F

Å

Eksamensangst

OG ÅS S

S

G

OM Hvad kan jeg gøre? E-BO Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Bogen hjælper både den elev, som lider af angst for eksamen, og den elev, der blot ønsker at forbedre sine karakterer.

Hvem får eksamensangst? Hvordan viser den sig? Hvorfor bliver du nervøs? Hvad kan du selv gøre? Og hvem kan hjælpe dig? Sådan lyder nogle af spørgsmålene, der kigges nærmere på i bogen. Desuden kan læseren finde en række gode råd og praktiske øvelser, som kan være med til at forbedre præstationen ved mundtlige og skriftlige prøver. Bogen indeholder også et kapitel om træning i opmærksomhed – mindfulness meditation.

46 sider, ill. · 69 kr. · best.nr. 1132

Bliv god til eksamen Anne M. Hansen En brugsbog, der henvender sig både til den nervøse eksaminand og til den eksaminand, der ønsker at forbedre og udvikle sin eksamensteknik. Bogen giver en række teoretiske bud på, hvad det er, der sker med os og vores følelser i eksamenssituationen, samt en række praktiske fif og let tilgængelige øvelser, som skaber overblik over eksamensstoffet, øger indlæringen i repetitionsfasen og lærer dig, hvordan du kan arbejde med din nervøsitet – styre den – og nå de mål, du har sat dig. Anne M. Hansen er cand.mag. i psykologi og dansk.

56 sider, ill. · 69 kr. · best.nr. 411

E-BO

Bogen gennemgår opgaven trin for trin og fortæller, hvad hvert afsnit bør indeholde, og hvor meget det må fylde. Vidste du for eksempel, at indledningen bør fylde omkring 10 % af den samlede opgave? Hertil kommer et opslagsværk med kernebegreberne inden for opgaveskrivning, f.eks. problemformulering, primærkilder, diskussion, analyse, diskurs, konklusion m.m. Begge forfattere er retorikere.

63 sider, ill. · 69 kr. · best.nr. 1438

28

G

F

e

OM

S

– eller kunsten at bygge en båd Mathias Grüttner & Arvid Gregersen En overskuelig og letlæst bog om opgaveskrivning til den elev, der står over for at skulle skrive en stor, skriftlig opgave.

OG ÅS S

Å

Opgaveskrivning


Lærerbiblioteket Et nyt gymnasium

Ikke værested, men lærested Per Helmer Hansen Danske gymnasieelever arbejder og lærer for lidt, selvom staten bruger millioner af kroner på eleverne. Det er det kontante budskab i denne debatbog om det danske gymnasium.

Nyhed

Gymnasiet er blevet et værested frem for et lærested, og det skal bringes på omgangshøjde med det samfund, eleverne skal ud i. Bogen fungerer både som debatoplæg og tankeeksperiment om et gymnasium, der på alle måder adskiller sig fra de nuværende, og som i langt højere grad stemmer overens med det omgivende samfunds betingelser og mål. Et godt indspark i gymnasiedebatten og konkrete bud på, hvordan tingene med fordel kan gøres anderledes. 119 sider · 199 kr. · best.nr. 2869

Læringsdesign

– i et multimodalt perspektiv Staffan Selander & Gunther Kress Hvordan anvendes digitale medier i undervisningen? Hvilken betydning har det for de traditionelle roller som lærer og elev? Hvilke andre moderne formidlingsformer anvendes? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i bogen, der præsenterer et nyt perspektiv på læring. Fokus er især på: Læring som kommunikation, at transformere information til viden, skolens rammer for læring og kulturer samt praksis for evaluering og bedømmelse. Forfatterne ønsker at sætte ord på dagens undervisning, hvor mange forskellige medier – herunder digitale medier – spiller en stor rolle for den lærende.

Nyhed

Bogen henvender sig til undervisere på alle niveauer. Staffan Selander er professor i didaktik. Gunther Kress er professor i semiotik og uddannelse. 148 sider · 269 kr. · best.nr. 1751

29


Digital dannelse

E-BO

G

S

OM

Å

F

e OG ÅS S

Oplysning Børns og unges mediebrug og – uden autoritet -læring inden for og uden for institutionerne Lotte Nyboe For børn og unge er de digitale medier et samlet teknologisk og kulturelt hele.

Men det er de voksnes mediebillede, der dominerer i skoler og institutioner. Her holder man stadig medierne adskilt, for eksempel bogen over for computeren. Det er en fejl, for selvom børnene og de unge er ihærdige superbrugere af medier i deres fritid, har de brug for at lære og at forholde sig til de mange digitale medier. Forfatterens pointe er, at det er samfundets opgave at sikre, at alle børn og unge får lige muligheder for at udvikle tidssvarende digitale færdigheder og kompetencer, der er forudsætningerne for digital dannelse. Lotte Nyboe er lektor i medievidenskab ved Syddansk Universitet.

Et perspektiv på dannelse, læring, faglighed og viden i de gymnasiale uddannelser Carl Steen Pedersen Det pædagogiske felt er blevet en kampplads – både i og uden for institutionernes mure. Gymnasierne er en del af denne kampplads. Det er vigtigt at forholde sig til pædagogik som en praktisk vidensform, der tager sit udgangspunkt i begreber som oplysning, dannelse, læring, faglighed og viden. Forfatteren diskuterer, hvordan og hvorfor vi ikke længere kan tale om et alment perspektiv for vores viden og dannelse. I forlængelse heraf er den grundlæggende udfordring at skabe en pædagogik, hvor man kan oplyse og uddanne elever uden at have entydige mål for undervisningen.

Sokratiske samtaler i undervisningen Ann S. Pihlgren Den sokratiske samtale giver eleverne en unik mulighed for at udvikle deres evne til kritisk tænkning, til at vurdere og træffe kloge valg, at komme til orde og at samarbejde konstruktivt med andre. I bogen stifter læseren bekendtskab med den sokratiske samtales historie og teoretiske grundlag. Samtalens didaktik præsenteres, og her er talrige eksempler på og øvelser til, hvordan en sokratisk samtale kan gennemføres i den praktiske undervisning. Ann S. Pihlgren er dr.phil. i pædagogik og ansat ved Stockholms Universitet.

Carl Steen Pedersen er mag.art. og lektor.

230 sider 249 kr. · best.nr. 1460

30

149 sider 199 kr. · best.nr. 1418

163 sider 229 kr. · best.nr. 1605


Tekst: Bogforlaget Frydenlund A/S · Design: Bogmager.dk · Forbehold for trykfejl · Priser på nye og kommende titler med forbehold for ændringer · Tryk: AKA Print, Tilst

Bestilling

indSend kuponen i dag Portoen er betalt

Jeg ønsker at bestille følgende bøger:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Antal:

Best.nr.:

Navn:

Evt. att.:

Adresse: Postnr.: By: Evt. EAN-nr.: Jeg ønsker at modtage nyhedsmail om undervisningsbøger fra Frydenlund. Jeg kan når som helst afmelde mig igen. E-mail:

Forsendelse, levering og generelle vilkår Vores leveringsomkostninger er den reelle porto pr. forsendelse, uanset antal titler og uanset hvor i verden din bestilling skal sendes hen. Køber du med kreditkort på hjemme­siden, sender vi portofrit i Danmark. Dvs. du sparer leveringsomkostningerne, hvis din bestilling skal sendes til en adresse i Danmark.


FRYDENLUND + + + 22900+ + + 0893 SJÆLLAND USF B

Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C


Boger til ungdomsuddannelserne (uddrag)