Page 1

Vedtregter for Frederiksvrerk

Bordtennisklub

(stiftet 15/8-1968)

§1 Klubbens navn: FREDERIKSViERK BORDTENNISKLUB. Dens hjemsted er Halsneeskommune. §2

Klubben er medlem af Dansk Bordtennis Union under Dansk Idreetsforbund. §3 Klubbens formal er at udbrede interesse for bordtennis idreetten. §4

Som medlem kan optages enhver aktiv eller passiv spiller, der er interesseret i bordtennis idreet,og -....____; som ikke har ekonomisk udestaende med en anden klub under Dansk Idreetsforbund. §5

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en maneds varsel til klubbens regnskabsar, der er fra 01-04 til 31-03. §6

Kontingent fastseetteshvert kassereren.

ar pa generalforsamlingen for det folgende regnskabsar og opkreevesaf §7

Betaler et medIem ikke kontingent senest 1 maned efter opknevning, udelukkes den pageeldendefra enhver deltagelse i klubbens aktiviteter indtil al geelder betalt. §8

Klubben ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, der veelgesfor 2 ar ad gangen. Bestyrelsen bestar af: Formand, neestformand,kasserer, sekreteerog tumeringsleder. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nar mindst 3 medlemmer er til stede, inkl. formand eller neestformand.I tilfeeldeaf stemmelighed er formandens eller neestformandensstemme afgerende. Bestyrelsesmedlemmer har fri kontingent. §9

Bestyrelsesmode afholdes sa ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornodent. Indkaldelse til mode skal ske med mindst 7 dages varsel. § 10 Klubben ferer medlemsfortegnelse, kassebog og referatprotokol. §11 Ordineergeneralforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af april maned og er lovlig indvarslet, nar den .senest 14 dage fer er varslet ved opslag pa klubbens informationstavle. § 12 Ekstra ordineergeneralforsamling kan indkaldes afbestyrelsen, eller nar der til formanden fremsendes en af 10 stemmeberettigede medlemmer underskrevet begeeringherom. Indkaldelsen skal meddeles senest 14 dage forud for den ekstraordineeregeneralforsamling.


§ 13

<::»

Generalforsamlingen er den hojeste myndighed i alle klubbens anliggender og afger ved simpel flertal de forslag, der i henhold til dagsordenen foreleeggesden. Nar generalforsamlingen er lovlig indvarslet er den beslutningsdygtig uanset antal fremmedte medlemmer. For at have stemmeret kreevesat kontingent er betalt, samt den pageeldendeer fyldt 14 ar, Skriftlig afstemning foretages, safremt dirigenten eller et af de fremmedte medlemmer begrerer det. § 14 LEndringafvedtregteme kreever,at mindst 1/3 afforeningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.( evt. medbragte fuldmagter skal godkendes af dirigenten). § 15 Den ordirueregeneralforsamling skal have felgende dagsorden: 1.Valg af dirigent (ikke medlem af bestyrelsen). 2.Formandens beretning. 3.Forelreggelseafrevideret regnskab samt budget og fastseettelseafkontingent for den falgende seeson. 4.Behandling afindkomne forslag. Forslag som enskes behandlet, rna veereformanden i hrende senest 3 dage fer generalforsamlingen. 5.Valg afformand(ulige ar). Valg afkasserer (lige ar). Valg af2 bestyrelsesmedlemmer (ulige ar). Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige ar). Valg af2 suppleanter (hvert ar). Valg afrevisor (hvert ar). 6.Eventuelt. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv ifelge § 8. § 16 Bestyrelsen kan nedseetteudvalg (herunder eventuelt enkeltpersoner) til at varetage seerlige opgaver. Udvalgsbeslutninger skal godkendes afbestyrelsen. § 17 Revision skal veereafsluttet 1 april og den har pligt til at konstatere tilstedeveerelse af kassebeholdning og formue, ligesom den til enhver tid har adgang til klubbens boger, regnskabsbilag, kassebeholdning og formue. § 18 Klubben kan ikke opleses hvis 10 stemmeberettigede medlemmer stemmer for dens bestaende, Ved eventuel oplesning skal klubbens midler efter 2 ar tilfalde HalsneesIdreetsrad. § 19 Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer. Kassereren forestar administration af foreningskassen samt medlemsfortegnelse.

Foranstaende vedtregter med rendringer generalforsamling den 29-04-2010

og tilfejelser er sidst godkendt

pa den

ordinrere

vedtaegt  
vedtaegt  
Advertisement