Page 1

3

KIRKENYT

JUNI · JULI · AUG · SEPT 2018

BRØNDBYØSTER SOGN

INDHOLD

Andagt......................... 2 Det sker........................ 4 Tema............................ 5 Musik i kirken............... 7 Kalenderoversigt.......... 8 Det sker.......................10 Kirkelig vejviser...........12 Det’ for børn...............14 Invitation.....................16

TEMA: PLADS TIL DET UFORKLARLIGE


ANDAGT

Et ægtepar sidder ved morgenkaffen med avisen. Der står noget om skabelsen. Manden vrisser, at han ikke begriber, hvordan nogle kan tro på, hvad der står i Bibelen. »Min forstand forhindrer mig i at tro på alt det der,« siger han. Hvortil fruen tørt svarer: »Jamen, det er da en meget lille forhindring!« Skabelsesberetningerne Der er dem, hvis tro forhindrer dem i at lade deres børn lære om naturvidenskabens forklaring på verdens tilblivelse. For når der står i Bibelen, at Gud har skabt himlen og jorden, så kan man ikke samtidig lære børnene om naturvidenskabens indsigter. Men Bibelen rummer to skabelsesberetninger. Den første er en poetisk skildring af, hvordan der før tidernes morgen kun var tomhed og øde og alt for meget vand. Den fortæller, hvor-

2

dan Gud over seks dage alene ved sit Ord skabte rammerne for vores liv. Og efter hver dag trådte Gud et skridt tilbage og så, at det var godt. Til slut skabte Gud mennesket – som kronen på værket og med en særlig velsignelse. Og så hvilede han sig. I den anden skabelsesberetning er der ikke vand over det hele. Denne skabelsesberetning er nemlig blevet til et andet sted. Den første er blevet til, hvor mennesker døjede med, at floderne fra tid til anden oversvømmede deres land. Vand var for dem kaosmagten. Så det var vandet, Gud fortrængte for at skabe mulighed for liv. Den anden bibelske skabelsesberetning er blevet til blandt ørkenfolket. For dem var kaosmagten for meget sand og tørke! Så når de skal fortælle, at Gud er ophavsmanden til liv, så beskriver de, hvordan Gud lod

Af Ove Kollerup

KAN VIDEN OG TRO GÅ HÅND I HÅND?

en kilde vælde op af jorden, forgrene sig i fire floder og blive til frugtbart land. Hvad skal man så snart tro? Var der for vådt eller for tørt, før Gud skabte verden? Og det stopper ikke der: For hvor Gud i den ene beretning skaber alene ved sit Ord og skaber mennesket til sidst som mand og kvinde, så skaber Han i den anden beretning mennesket først, men på en anden måde: Først Adam af ler og livsånde, dernæst Eva af Adams ribben. Bibelen vil fortælle om menneskets særlige plads i skaberværket Se, i al deres forskellighed fortæller Bibelens skabelsesberetninger i det væsentligste helt


det samme: At mennesket har en særlig plads i skaberværket. At Gud står bag skabelsen af verden. At Gud er årsagen til, at der er mulighed for liv uanset hvilke kaoskræfter, der truer livet. Det er det, vi bekender troen på, når vi siger: »Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.« Er Bibelen og naturvidenskaben i konflikt? Naturvidenskaben har et helt tredje, fjerde eller tiende bud på, hvordan det egentlig rent konkret gik for sig, da verden blev skabt. Men det rokker ikke ved, at menneskelivet og vort livsrum er både villet og skabt af Gud. Hvis det havde været meningen, at Bibelen skulle give os en endegyldig forklaring på, hvordan alting var blevet til, så havde der kun været én skabelsesberetning i Bibelen. Så

var der ikke noget at diskutere. Men netop ved at rumme to beretninger om skabelsen fortæller Bibelen os helt tydeligt, at det vigtige i troens sammenhæng ikke er hvordan, men hvorfor! Bibelen spørger ikke, hvordan verden og vi i den er blevet skabt, men Bibelen spørger – og giver også selv svaret på – hvorfor vi er blevet skabt! Og det er nok så væsentligt.

Skabt i Guds billede! Det betyder skabt med evnen til at vise empati. Medfølelse med andre skabninger. Skabt med levende ord på vores tunge. Ord der kan skabe, hvad de nævner. Bibelens syn på verden Går vi til Det Nye Testamente, opdager vi også, at de fire evangelier, som fortæller om Jesu liv, undertiden er lidt forskellige i deres måde at beskrive hans liv på. Det er en helt selvfølgelig ting. Det er som, hvis man bad fire personer skrive om den samme hændelse. Der ville være lighedspunkter i beretningerne, men der ville også være forskelle. De fire personer ville lægge vægten i deres beskrivelse af den konkrete hændelse forskellige steder. Men for troen er det, som gælder, det som de fire evangelister også er enige om, men blot fortæller på hver sin måde: at Gud i Jesus Kristus kom til verden, levede i verden på godt og ondt, som menneskers vilkår nu er, døde og opstod fra de døde til liv og til håb for os. At Han vendte tilbage til verden efter verdens dom over

ham, er det ultimative udtryk for syndernes forladelse. Troens glæde Tro er ikke i konflikt med naturvidenskaben. Evangeliet om Jesus Kristus er, at vi derimod må tro, at ingen vej er så forfærdelig, at Gud ikke vil gå den med os. Evangeliet om at end ikke menneskers forenede kræfter kan udtænke og udøve en ondskab så sort, at han ikke tåler den. Evangeliet om at Gud finder det umagen værd at gennemlide alt: forræderi, fornægtelse, forhærdelse og bespottelse. Mage til stædighed! Den stædighed betyder altså, at ingen fortvivlelse og håbløshed kan finde et blivende sted, hvor evangeliet og lovsangen lyder. Jesus Kristus er Guds Ord, som er kommet til verden, og som ikke lader sig drive ud af verden igen. Det lod sig heller ikke spærre inde bag en tonstung klippeblok. Det holder sig heller ikke tilbage for at sprænge sig vej ind i et hjertes kulde og skabe liv på ny. Ikke engang en god og videnskabelig forstand er nogen hindring!

3


DET SKER

HØSTGUDSTJENESTE Søndag 23. september kl. 10.00

Vi begynder i kirken med høstgudstjeneste. Med efterfølgende frokost i Annexgården. For ganske nylig udkom bogen »Politierindringer«, skrevet af den tidligere minister Birthe Rønn Hornbech. Ved høstfesten i Annexgården fortæller Birthe Rønn Hornbech om 37 år i politi- og anklagemyndigheden. Birthe Rønn Hornbech

Birthe Rønn Hornbech, der var danmarkshistoriens første kvinde i politiuniform, fortæller om sit arbejde på gerningssteder i drabssager og som anklager i sager om drab, vold, voldtægt, bedrageri og pædofili. Hun beretter fornøjeligt om møde med bisser og bumser, om kvindelige bedragere og andet godtfolk. Samtidig fortæller Birthe Rønn Hornbech spændende og oplysende om de udfordringer, som aktørerne i det danske retssystem – politi, anklager, dommer og forsvarer – konfronteres med. Maden er gratis. Drikkevarer betaler du selv for. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest tirsdag den 19. september på 36 32 12 02. Man kan også tilmelde sig pr. mail: broendbyoester.sogn@km.dk

4


TEMA

En ny poetisk strømning af salmer i Kirkesangbogen På mit bord ligger de to nye salmebogstillæg. Der ligger »100 salmer«, udgivet af Eksistensen i 2016, og der ligger »Kirkesangbogen« udgivet af Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag i 2017. Filip Forsberg, Brøndbyøster Kirkes organist, og jeg har i det forgangne år holdt tre sangaftener i anledning af udgivelsen af Kirkesangbogen. I vores arbejde med Kirkesangbogen opdagede vi noget: Der er en rigdom af melankolske sange og salmer. I den lyse himmelblå bog gemmer sig mangfoldige melodier i mol og tekster fyldt med længsel, sorg, tvivl og håb. Der er en åbenhed for sentimentalitet, spiritualitet og for den enkeltes forhold til Gud. Om det er en generel bevægelse i salmedigtningen eller et udtryk for Kirkesangbogens redaktions teologi og musik-

Brorson

smag, ved jeg ikke. Men måske er det et udtryk for en modbevægelse. Efter mange år, hvor vores udvalg af moderne salmer har været præget af rytmiske, friske, meget enkle salmemelodier med tekster i et helt konkret og let tilgængeligt hverdagssprog, hvor fokus har ligget på næstekærlighed, fællesskab, gode værdier med en politisk og moraliserende slagside, har vi nu fået en guldgrube af moderne melodier og tekster, der giver rum for et andet spor i opfattelsen af kristendom. Et spor, der har rødder i historien. Pietisme Efter oplysningstiden i 1700-tallet kom kristendommen ud i en krise. Så meget mere kunne pludselig forklares ved hjælp af naturvidenskaberne, at kirken måtte finde nyt fodfæste. Denne brydningstid resulterede i to spor: Rationalismen (fornuftsbaseret) og Pietismen (følelsesbaseret). Den største pietistiske salmedigter var Hans Adolph Brorson (1694-1764). I hans salmer handler det om det personlige gudsforhold og den personlige opbyggelse i troen. Sproget er sødt og sentimentalt. Læs salme nr. 389 i Den Danske Salmebog hvor første vers lyder: »Guds riges evangelium er sødt som honningkage; når det kun får i hjertet rum, at man det ret kan smage, da er det sjælens honningmad, gør hjertet let og

Af Camilla Cedermann

PLADS TIL DET UFORKLARLIGE

mæt og glad og smukt i Jesu øjne«. Rationalisme Kirken havde mistet fodfæste, da naturvidenskaben trængte ind på Bibelens autoritet som forklaringsmodel. I 1798 udkom Evangelisk-kristelig Psalmebog, som var en defensiv salmebog. Alt, hvad kirkekritikken kunne tænkes at skyde til måls efter, var skåret ned og luget ud. Salmesangen fik et fornuftigt formål: Næstekærlighed og flid. Troen blev i salmesangen reduceret til humanistiske værdier. Romantik og poesi N i c o l a i F re d e r i k S e v e r i n Grundtvig (1783-1872) var ikke

Grundtvig

5


smægter og lokker de store følelser frem.

Fortsat fra forrige side tilfreds. Hvor var poesien? Grundtvig bragte det uforklarlige tilbage i centrum. Kig nærmere på en salme som »Påskeblomst«, nr. 236 i Den Danske Salmebog. Den er én lang undren over det uudgrundelige mysterium, at Kristus stod op af døde. Der er ikke meget rationelt i at drikke en dråbe stærk af en påskelilje, få et drømmesyn om opstandelsen og derefter basere sit »JA« udelukkende på den følelse, en drøm kan efterlade os med. Grundtvigs salmedigtning slog en ny tone an i dansk kirkesangstradition og fik komponisterne til at digte romantiske melodier til hans salmer. De romantiske melodier har den egenskab, at de rører ved os: De bruser, svulmer,

6

Forklaringstrang Den grundtvigske kirkesang har længe domineret vores gudstjeneste. Der er en god balance mellem fornuften og følelserne. I de nye salmer har den værdibaserede rationalistiske tilgang haft forrang. Måske pga. at vi i dag, som i 1798, er under beskydning for at være virkelighedsfjerne i kirken. Præsterne forsøger på livet løs at forklare og oversætte – men ikke alt kan forklares. Troen kan ikke forklares, og et liv med Jesus Kristus som ens ven må ikke reduceres til et liv med gode, humanistiske livsværdier. Det er der blik for i mange af de nye salmer i Kirkesangbogen.

»De romantiske melodier har den egenskab at de rører ved os: De bruser, svulmer, smægter og lokker de store følelser frem«

Vi har fået en guldgrube af salmer, der afspejler den søgen efter mening og den spirituelle længsel, som jeg tror på, findes i vores samfund, både hos faste kirkegængere, men også hos alle dem, der ikke oplever, at kirken har noget af relevans for dem. Vi har fået en sangbog fuld af salmer, der sætter poesi på det, der er svært ved at være menneske – og som elegant foreslår et liv med Gud som svaret på vore længsler. Alt kan ikke forklares I kirkesangbogen nr. 844 skriver Jonas Haahr Petersen: Gud, når min tro er den tvivlendes tro, hjælp du mig da til at gå, gennem mørkets bygninger, syngende, lysende af tro.


MUSIK I KIRKEN SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 15.00

KONCERT MED VILLA FOLK

GRATI

S

Verdenskendt jazzbassist, solistuddannet fløjtenist og inkarneret folkspillemand. En eftermiddag med den bedste folkemusik fra Sverige, Irland og Danmark. Vi møder jazzbassist Mads Vinding, fløjtenist Linnéa Villén og årets kunstnernominerede folkemusikviolinist, Andreas Tophøj. Programmet byder bl.a. på Walking in the woods in Twilight, Drømte mig en drøm i nat. Svenske folkeviser i et arrangement af Mads Vinding. Irske folkesange. Et spændende musikalsk arrangement om tilgivelse med musik af Linnea Villén og Mads Vinding. Tre gamle salmer i en ny fortolkning af Mads Vinding samt et par overraskelser med nye og gammelkendte toner. De tre musikere er hver især højt respekterede. Linnéa Villén afsluttede i 2014 solistklassen i København med en højt rost debutkoncert med digte og film i baggrunden. Hun er en flittigt brugt kammer- og orkestermusiker bl.a. i blæserkvintetten Opus Zoo og Radiosymfoniorkestret samt Det Kongelige Kapel. Andreas Tophøj er blevet en af de mest fremtrædende violinister på den danske folkemusikscene, som er blevet den musikalske hovedvej, ad hvilken Andreas færdes. I 2015 opnåede Andreas den personlige hæder at blive nomineret som »Årets kunstner« ved Danish Music Award Folk, og med bandet ZAR har han vundet prisen »Årets Danske Album 2009«. Duoen Andreas Tophøj og Rune Barslund modtog i 2012 prisen »Årets Track« for nummeret »The Danish Immigrant«. Bassist Mads Vinding har en karriere som professionel bassist, siden han var 16 år gammel, og har mere end 600 pladeindspilninger bag sig. Mads har spillet med de helt store navne som f.eks Herbie Hancock og Dizzy Gillespie.

Linnéa Villén

Andreas Tophøj

Mads Vinding

7


H iv u Hængd & op

Søndag 15. juli kl. 10.00 7. søndag efter Trinitatis Ove Kollerup

Søndag 22. juli kl. 10.00 8. søndag efter Trinitatis Camilla Cedermann

Søndag 29. juli kl. 10.00 9. søndag efter Trinitatis Pernille Nærvig Petersen

Søndag 17. juni kl. 10.00 3. søndag efter Trinitatis Ove Kollerup

Søndag 24. juni kl. 10.00 4. søndag efter Trinitatis Camilla Cedermann

Tirsdag 26. juni kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i Annexgården

Menighedsrådsmøderne

Bor du i Brøndbyøster Sogn og er ældre eller

Kirkebil

Søndag 8. juli kl. 10.00 6. søndag efter Trinitatis Camilla Cedermann

Søndag 10. juni kl. 10.00 2. søndag efter Trinitatis Camilla Cedermann

Menighedsrådsmøder

Søndag 1. juli kl. 10.00 5. søndag efter Trinitatis Ove Kollerup

JULI

Søndag 3. juni kl. 10.00 1. søndag efter Trinitatis Ove Kollerup

JUNI

Tirsdag 28. august kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i Annexgården

Søndag 26. august kl. 10.00 13. søndag efter Trinitatis Ove Kollerup

Søndag 19. august kl. 10.00 12. søndag efter Trinitatis Camilla Cedermann

Tirsdag 14. august kl. 9.00 Sogneudflugt

Søndag 12. august kl. 10.00 11. søndag efter Trinitatis Pernille Nærvig Petersen

Søndag 5. august kl. 10.00 10. søndag efter Trinitatis Pernille Nærvig Petersen

Lørdag 4. august kl. 11.00 Åbent hus på kirkegården

AUGUST

Tirsdag 25. sept. kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i Annexgården

Søndag 23. sept. kl. 10.00 17. søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste Ove Kollerup

Torsdag 20. sept. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste Camilla Cedermann

Søndag 16. sept. kl. 15.00 Koncert med Villa Folk

Søndag 16. sept. kl. 10.00 16. søndag efter Trinitatis Pernille Nærvig Petersen

Søndag 9. sept. kl. 10.00 15. søndag efter Trinitatis Ove Kollerup

Søndag 2. sept. kl. 10.00 14. søndag efter Trinitatis Camilla Cedermann

SEPTEMBER

BRØNDBYØSTER SOGN OG KIRKE

KALENDEROVERSIGT

8


9

Dagsorden og referat fra de offentlige menighedsrådsmøder kan læses på kirkens hjemmeside.

26/6 · 28/8 · 25/9

Møderne afholdes i Annexgården kl. 18.30 på følgende datoer:

er offentlige og dermed åbne for alle, medmindre der er lukkede punkter på dagsordenen.

Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteten i kirken

Menighedsrådet

Du kan også vælge at ringe til os fredagen før, du vil til gudstjeneste: Ring 36 32 12 02

Du kan ringe på 48 48 48 48 og bestille kirkebil til Brøndbyøster Kirke.

bare gangbesværet, bringer vi dig gerne til og fra gudstjeneste eller arrangementer i vores gratis kirketaxa.

Kirken er også på

I weekenden den 16.-17. juni er der sommerfest i Ditlevs gamle købmandsbutik på Brøndbyøstervej. Efter højmessen i Brøndbyøster Kirke den 17. juni kl. 10 følges vi sammen til Ditlevs butik, hvor der er mulighed for at købe kirkekaffe og hjemmebagt kage.

www.vestegnens-folkekirker.dk

Glostrup Provstis hjemmeside:

www.brondbyoster-kirke.dk

Brøndbyøster Kirkes hjemmeside:

T: 36 32 12 02 E: broendbyoester.sogn@ km.dk

Tilmelding til arrangementer og billetsalg

Søndag 30. sept. kl. 10.00 18. søndag efter Trinitatis Pernille Nærvig Petersen


DET SKER

MENIGHEDSRÅDSVALG 2018 Ved valget til menighedsråd i 2016 besluttede det daværende menighedsråd sig for en ny forsøgsordning, som gav mulighed for at vælge en funktionsperiode på 2 eller 4 år. Det daværende råd valgte en funktionsperiode på 2 år. Derfor skal der afholdes valg til menighedsrådet i efteråret 2018. Der skal afholdes orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde senest den 18. september 2018. Efter orienteringsmødet afholdes opstillingsmøde, hvor der vil kunne laves en kandidatliste omfattende de personer, der kunne tænkes at ville være med i det nye menighedsråd, som vil få en 2-årig funktionsperiode til efteråret 2020. Da der ved redaktionens slutning ikke er fremkommet yderligere oplysninger fra Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd om valget i efteråret 2018 henvises til Brøndbyøster Kirkes hjemmeside www.brondbyoster-kirke.dk . Er du interesseret i at høre mere om menighedsrådets arbejde, så mød op til orienterings- og opstillingsmødet. Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes hos valgudvalgets formand Leif Andersen på mail vedlindelund144@webspeed.dk eller tlf. 36 75 69 80.

KIRKEHØJSKOLEN I BRØNDBY 3 foredragslørdage kl. 11.00-15.00 Kirkehøjskolen i Brøndby fortsætter foråret 2018’s vellykkede foredragslørdage med temaet »Folkekirken mellem tradition og fornyelse« med endnu 3 spændende lørdage i efteråret 2018 med foredrag, debat og frokost på skift mellem de fire Brøndby-kirker. Der serveres hver gang en let frokost, som er inkluderet i deltagerbetalingen. Deltagerbetalingen for alle 3 foredragslørdage udgør kr. 300,00 pr. person. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år, som er bosiddende i Brøndby Kommune, betaler kun kr. 150,00 pr. person for alle tre lørdage. Alle kan tilmelde sig og deltage uanset kirketilhørsforhold - borgere fra andre kommuner end Brøndby Kommune er også meget velkomne. Hold øje med det færdige og udførlige program for efteråret 2018, som vil blive fremlagt på kirkekontorerne i de fire Brøndby-kirker samt på Brøndby-bibliotekerne fra midten af august 2018. Program og tilmeldingsblanket (direkte tilmelding) vil ligeledes være tilgængelig på www.brondbyoster-kirke. dk samt de øvrige Brøndby-kirkers hjemmesider.

10

Formålet er at tilbyde folkeoplysning og debat/samtale om kristendom. Alle kan deltage uanset kirketilhørsforhold. Bag kirkehøjskolen står en forening stiftet af de fire folkekirker i Brøndby Kommune. Hent program og tilmeldingsskema i en af de fire kirker: Brøndby Strand Kirke, Brøndbyvester Kirke, Brøndbyøster Kirke og Nygårdskirken.


AKTIVITETER

SOMMERUDFLUGT Tirsdag 1 4. august 2018 kl. 9 .00

Kirketur til Korsør og omegn Halskov Kirke

Turen går til byen ved Storebæltsbroen, Korsør – først med besøg i den yngste af Korsørs kirker: Halskov Kirke, der i år kan fejre 50 års fødselsdag. Den første moderne sognekirke i Roskilde Stift. Her vil sognepræst Jakob Støvring byde os velkommen og fortælle om kirken og sognets historie. Efter kirkebesøget skal vi over broen, dog kun Halsskovbroen, til den sydlige del af Korsør, hvor verdens ældste fungerende biograf har hjemme. Biografen er en foreningsdrevet biograf med film og masser af arrangementer for alle aldre på programmet.

Frokosten indtager vi kun et stenkast fra Storebælt og med udsigt til det imponerende bygningsværk, Storebæltsbroen, på Madhus Bælt’stedet. Her vil vi få serveret en dejlig frokost og eftermiddagskaffe med lækker kage til. Mellem frokost og eftermiddagskaffe får vi en guided tur på Revspidsen, hvor vi hører mere om broen, bæltet og naturen. Deltagerpris: kr. 300 for køretur, frokost og kaffe med kage. Mødested: Annexgården kl. 9.00 Tilmelding: Billet til turen købes på kirkekontoret i Annexgården fra tirsdag 12. juni kl. 11 eller på kirkens hjemmeside. Bemærk venligst! Benyttes rollator, skal man være selvhjulpen, da hjælp ikke kan forventes. Da køreturen er kort, vil der ikke blive budt på formiddagskaffe/vand som tidligere år.

11


KIRKEVEJVISER SOGNETS PRÆSTER

PERSONREGISTRERING

Provst Ove Kollerup K/B Brøndbyøstervej 117A 2605 Brøndby T: 36 75 08 01 E: OK@km.dk Træffes på telefon samt personligt efter aftale. Fridag: mandag

Personregisterfører Anna Wellejus Gross Brøndbyvester Kirke Præstegårdsvej 4 2605 Brøndby, T: 43 46 08 02 E: broendbyoester.sogn @km.dk Kontoret er åbent: Man.-fredag kl. 9.00-13.00, torsdag kl. 13.00-17.30

Camilla Cedermann Brøndbyøstervej 104 2605 Brøndby T: 36 83 01 04 E: CAEC@km.dk Træffes på telefon samt personligt efter aftale. Fridag: mandag Pernille Nærvig Petersen Brøndbyøstervej 117B 2605 Brøndby T: 21 77 14 73 E: PNP@km.dk Træffes på telefon samt personligt efter aftale Fridag: fredag

KIRKEGÅRDSKONTORET Kirkegårdsleder Stine Raun Arneberg Brøndbyøstervej 117 B 2605 Brøndby, T: 36 75 43 31 E: stine.arneberg@ brondbyoster-kirke.dk Assistent Lena Miltoft T: 40 50 14 40 Kirkegårdskontoret er åbent: Mandag-fredag kl. 13.00-15.00

KIRKEKONTORET

ORGANIST

Eva Christensen T: 36 32 12 02 E: broendbyoester.sogn @km.dk Kontoret er åbent: Tirsdag-fredag kl. 11.00-15.00

KIRKETJENERE

Filip Forsberg T: 26 14 05 42 E: filip.forsberg@get2net.dk

Annette Weng T: 51 33 01 95 Cilia Nielson T: 51 83 26 73

FAKTA OM SOGNET Indbyggere........................ 5.507 Medlemmer....................... 4.009 Fødsler.................................... 63 Dåb......................................... 73 Konfirmationer....................... 51 Bryllupper / velsignelser....... 18 Begravelser / bisættelser...... 47 Opdateret 31/12 2017

12

MENIGHEDSRÅDET Skriv til menighedsrådet: 7145@sogn.dk Formand Leif Andersen, T: 36 75 69 80 Kasserer Poul Aagaard Kirkeværge Bent von Rømer Regnskabsfører Berit Qvistgaard Christensen

PRÆSTEN PÅ BESØG Præsterne vil gerne aflægge besøg i hjemmet eller på hospitalet. Man kan også ringe eller sige til en af præsterne, at man ønsker at få nadver. Præsterne har udstyr med til hjemmealtergang. Hvad kan man snakke med præsten om? Til en præst kan du sige alting. Noget, du ikke kunne drømme om at sige til andre. Dine inderste hemmeligheder. Noget, som du for alt i verden ikke ønsker, andre skal vide. Præsten har tavshedspligt, og den overholdes.

BIBELSELSKABET Konfirmation, dåb, jul, fødselsdag eller en anden særlig anledning, hvor vi gerne vil glæde hinanden med gode gaver. Klik ind på Bibelselskabets hjemmeside og få inspiration til gaver til en hvilken som helst alder. www.bibelselskabet.dk


NYT FRA SOGNET

SELVBETJENING MED NEM-ID Folkekirkens registreringsopgaver (fødsel, navngivning m.v.) skal følge den fællesoffentlige IT-strategi, der går ud på, at borgerne skal have elektronisk adgang til at få foretaget navngivning og navneændring, til at registrere oplysning om fælles forældremyndighed, dødsanmeldelse m.v. Sådan gør du: Du går ind på www.borger.dk og finder elektroniske blanketter til stort set alt det, du har brug for. Du kan udfylde og sende den ønskede blanket ved brug af Nem-ID. Du er også fortsat velkommen til at ringe på tlf. 43 46 08 02 for vejledning til udfyldelse af de elektroniske blanketter. Anmodning om dåb, konfirmation, kirkelig vielse samt begravelse/ bisættelse fra Brøndbyøster Kirke foregår ved henvendelse til en af sognets præster.

LITTERATURKREDS Vi mødes i Annexgården tre tirsdage i efteråret, hvor vi læser og samtaler om Martin Andersen Nexøs roman »Pelle Erobreren«. Første aften er den 18. september kl. 19.00. Alle interesserede er velkomne, tilmelding forud til Erik Kjær-Petersen, tlf. 36 75 58 57.

KULTURNATTEN I BRØNDBY Brøndby Kulturnat samler alle borgere om det bedste, som Brøndby har at byde på med dans, musik, idræt, kunst, kulinariske oplevelser og meget andet. Det vil Brøndbyøster Kirke gerne bakke op om og i år også deltage aktivt i. Præcis hvad aftenen vil byde på, vil du kunne se på kirkens hjemmeside og Facebook, når programmet er helt klar. Kulturnatten finder sted fredag den 5. oktober 2018

LIDT OM SOMMERENS KUNSTUDSTILLING I ANNEXGÅRDEN - JETTE JUSTESEN Jette siger om sig selv og sin kunst: »Jeg holder meget af at male, har ikke noget dybere budskab, men gør det for ’sjov’. Jeg har ma­let i flere år og har tidligere udstillet i Anneksgården. De senere år har jeg brugt oliefarver, og samtidig er mine malerier blevet mere fi­gu­ra­ti­ve,ligesom jeg også maler egentlige portrætter. Jeg deltager på Brøndby Kunstforenings malerhold; derudover går jeg til en del undervisning. Det er altid dejlig at udstille, så ens malerier bliver set af andre.« Fernisering søndag den 3. juni ca. kl. 11.15.

13


KIRKE FOR BØRN SPAGHETTIGUDSTJENESTE En torsdag om måneden mødes vi i kirken kl. 17.30 og har en sjov og hyggelig gudstjeneste for børn og deres voksne. Kl. 18 går vi over til Annexgården og spiser pasta og kødsovs sammen. Det er gratis, og alle er velkomne. Man skal ikke tilmelde sig. Vi glæder os til at se jer!

Balloner med budskaber til Gud

Der kan ske alt muligt til spaghettigudstjenester. Nogle gange har vi tændt stjernekastere inde i kirken, mens alt lyset var slukket. Vi har også sendt balloner op med det, som vi gerne ville fortælle Gud om. Og vi har hørt en masse gode historier fra Biblen. ... Kender du nogle af historierne fra Biblen? Måske har du hørt om Adam og Eva? Det er i starten af Biblen og handler om, hvordan Gud lavede de første mennesker i verden. Tror du, at det var sådan der kom mennesker på jorden? Det tror jeg ikke

på. Men jeg synes, det er en god fortælling. Og måske er der noget at tænke over, når man hører den… Adam og Eva skal vi høre om torsdag 25. oktober. Efterårets spaghettigudstjenester er: 20. september 25. oktober

15. november 13. december

Tilmeld jer vores nyhedsbrev ”Det’ for børn”, så vi kan holde jer opdateret på aktiviteter for børn og deres forældre.

MINIKONFIRMAND

Kreativiteten blomstrer

Minikonfirmanderne får nyt navn. De skal nemlig hedde Tårnagenter. Tårnagenter er et tilbud til alle børn i Brøndbyøster Sogn og i Brøndbyøster Skole, der vil være med til at undersøge kirken og løse gåder og mysterier. Vi skal rundt i de hemmelige rum i kirken, vi skal lege og lære, vi skal pjatte og grine. Og undervejs får vi pizza, saftevand og frugt. Vi mødes i weekenden 8. og 9. september. Der bliver sendt invitationer ud via skolen og med posten.

14


BABYSALMESANG Vi mødes nu om onsdagen kl. 10.00 og holder babysalmesang i Annexgården for mødre – og fædre – på barsel sammen med deres babyer. Vi synger salmer og sange, vi danser, sanser og leger. Både forælder og baby har stor glæde af 45 minutter med totalt fokus på nærværet. Bagefter

er der tid til en kop kaffe og hyggesnak. Babysalmesang retter sig mod babyer i alderen fra ca. 3 -10 mdr. Der kan max. være 10 på holdet. Babysalmesang er gratis, og alle er velkomne. Start: 22. august

Både forældre og børn har glæde af babysalmesang

KOM OG SYNG MED I BØRNEKORET Spirekoret (0.-2. klasse) - hver tirsdag kl. 16.30-17.15 i Nygårdskirken Juniorkoret (3.-5. klasse) - hver tirsdag kl. 15.30-16.30 i Nygårdskirken Ungdomskoret (6.-9. klasse) - hver onsdag kl. 16.00-17.30 i Brøndbyøster Kirke Alle kan være med, bare de kan lide at synge. Det er gratis at gå til kor. For information og tilmelding kontakt korets leder Line Bøgh: E: linebogh@hotmail.com / T: 29 62 90 92.

KFUM-SPEJDERNE I Knuden-Brøndby, som gruppen hedder, kan både piger og drenge være med. Bævere, 6-8 år på Nørregård Ulve, 8-11 år og spejdere, 11-15 år, i Spejderhytten, Voldgaden 21B På www.kfum-knuden.dk kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du vil være med. Tak til Knuden-Brøndby, som sørger for, at Kirkenyt kommer ud til alle i sognet.

15


ÅBEN KIRKEGÅRD

ation t i v n I T HUS

ÅBEN GUST KL. 11.00-1

4.00

e. ården kirkeg . AU 4 å p N ” E hus AG D bent 00. LØRD der ”å ing kl. 12. rer. r e o r n t va is n v lding e k d n io drik e tilme r run Tradit Der e s pølser og æver ikke og kr rvere Der se t er for alle nte geme Arran

ØDT

VEL M

2

K IR K E N Y

JUNI · JULI · AUG · SEPT 2018 INDHOLD Andagt ........... ............. 2 Tema ........... ................ 4 Menighedsråds valg ..... 6 Musik i kirken .............. 7 Kalenderoversig t ......... 8 Det sker ........... ........... 10 Kirkelig vejviser ..........12 Det’ for børn ..............14 Invitation ........... .........16

T

BRØ NDB YØS

TER SOG N

Kirkenyt udgives af Brøndbyøster Sogns Menighedsråd. Redaktion: Eva Sjølander, Eva Christensen, Charlotte Kaas, Camilla Cedermann, Karl Ploug og Poul Aagaard (ansv. red.) Foto: Brøndbyøster Kirke, Folkekirken, Brøndby Kommune, Pixabay, linneavillen.dk, Halskov Kirke, privat foto Grafisk design og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Oplag: 3.275 eks.

Kirkenyt 30 / 2018  

Kirkeblad for Brøndbyøster Sogn - juni, juli, august og september 2018

Kirkenyt 30 / 2018  

Kirkeblad for Brøndbyøster Sogn - juni, juli, august og september 2018

Advertisement