__MAIN_TEXT__

Page 92

konkurs projektów nauczycielskich competition for individual teachers

Two Highways of Life – Maths and English język | language EN

koordynator | coordinator

Jolanta Grzywnowicz instytucja | institution

Gimnazjum im. J . Piłsudskiego w Psarach adres www | website

www.clilmaths.jimdo.com poziom nauczania | level of education

Rozwijanie kompetencji językowych odbywało się równolegle z pogłębianiem wiedzy matematycznej i podnoszeniem świadomości kulturowej. NOWO POZNANE słownictwo i zasady gramatyczne były natychmiast wykorzystywane w praktyce.

90

Cele projektu:

→→ wyrównywanie

szans edukacji językowej uczniów z terenów wiejskich i zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły; →→ rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych; →→ zwiększenie motywacji do nauki oraz efektywności procesu uczenia się/ nauczania; →→ nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Włoch i Grecji; →→ aktywne uczestnictwo uczniów w organizacji lekcji, uczenie się poprzez tworzenie własnych materiałów audiowizualnych; →→ kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku angielskim.

Project Objectives:

→→ bridging

the gap in language education between students from rural areas and the city and expanding the school’s educational offer; →→ developing competencies in English and in mathematics; →→ boosting motivation for learning and the effectiveness of the teaching/learning process; →→ establishing contacts with peers from Italy and Greece; →→ active participation of students in preparing lessons, learning through the development of original audio-visual materials; →→ shaping self-presentation and public speaking skills in English.

Opis projektu:

Projekt polegał na wzbogaceniu oferty edukacyjnej szkoły o dwujęzyczne nauczanie matematyki. W ramach dodatkowej godziny tego przedmiotu nauczanego w języku angielskim uczniowie kształtowali nie tylko umiejętności codziennej komunikacji, ale również nabywali sprawności w posługiwaniu się językiem fachowym. Rozwijanie kompetencji językowych odbywało się równolegle z pogłębianiem wiedzy matematycznej i podnoszeniem świadomości kulturowej. Nowo poznane słownictwo i zasady gramatyczne były natychmiast wykorzystywane w praktyce. Uczniowie w trakcie zajęć z matematyki rozwijali sprawność czytania, pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim. Kompetencje językowe uczniów podnoszone były również dzięki ich uczestnictwu w interaktywnych warsztatach, konkursach i przedstawieniach.

Project Description:

The project focused on expanding education offer of the school with English and Maths integrated learning. As part of an additional hour of Mathematics taught in English, students shaped not only everyday communication skills, but also acquired the ability to use specialised language. They developed linguistic competencies along with improving knowledge of mathematics, and developing cultural awareness. As part of the project, vocabulary and grammar were acquired to be used simultaneously. During the Maths lessons, students developed reading, writing, listening and speaking skills in English. They also enhanced their linguistic competencies through active participation in interactive workshops, competitions and performances.

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

European Language Label 2012-2013  

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – European Language Label jest przyznawany w Polsce od 11...

European Language Label 2012-2013  

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – European Language Label jest przyznawany w Polsce od 11...

Profile for frse
Advertisement