Page 82

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1.1: Osoby dorosłe w Europie z wykształceniem poniżej poziomu szkoły średniej II stopnia (ISCED 3), wiek 25-64 lata (%), 2009

9

Rys. 1.2: Osoby dorosłe w Europie z wykształceniem poniżej poziomu szkoły średniej I stopnia (ISCED 2), wiek 25-64 lata (%), 2009 10 Rys. 1.3: Udział dorosłych w kształceniu w okresie czterech tygodni poprzedzających badanie (EU LFS), wiek 25-64 lata (%), 2009

11

Rys. 1.4: Udział dorosłych w kształceniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES), wiek 2564 lata (%), 2007

12

Rys. 1.5: Udział dorosłych w kształceniu formalnym i pozaformalnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES), wiek 25-64 lata (%), 2007

13

Rys. 1.6: Udział dorosłych w kształceniu formalnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES) według grup wiekowych, wiek 25-64 lata (%), 2007

14

Rys. 1.7: Udział dorosłych w kształceniu formalnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES) według poziomu wykształcenia, wiek 25-64 lata (%), 2007

15

Rys. 1.8: Średnie wydatki uczestników kształcenia formalnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES), wiek 25-64 lata (%), 2007

16

Rys. 2.1: Koncepcja kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego zgodnie z glosariuszem Terminologia polityki europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń (CEDEFOP, 2008)

18

Rys. 2.2: Koncepcja kształcenia formalnego i pozaformalnego, a także kształcenia nieformalnego i incydentalnego, zgodnie z podręcznikiem Klasyfikacja zajęć edukacyjnych (Eurostat, 2006)

18

Rys. 3.1: Ukończenie szkoły średniej I stopnia (ISCED 2) jako warunek dostępu dorosłych do kształcenia na poziomie szkoły średniej II stopnia (ISCED 3), 2009/10

24

Rys. 3.2: Rozwiązania instytucjonalne organizacji zajęć na poziomie szkoły średniej II stopnia dla dorosłych, 2009/10

31

Rys. 4.1: Alternatywne ścieżki dostępu do szkolnictwa wyższego dla kandydatów z grup niestandardowych, 2009/10

45

Rys. 4.2: Ramy prawne i poświadczanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego przez sektor szkolnictwa wyższego, 2009/10

47

Rys. 4.3: Odsetek osób studiujących w niepełnym wymiarze godzin (ISCED 5 i 6), 2008

54

Rys. 4.4: Podział osób studiujących w niepełnym wymiarze godzin ze względu na wiek (ISCED 5 i 6), 2008

55

81

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement