Page 76

BIBLIOGRAFIA Boateng, S.K., 2009. Significant Country Differences in Adult Learning [Istotne różnice w kształceniu dorosłych w poszczególnych państwach]. Eurostat: Statistics in Focus 44/2009 [pdf]. Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostępne pod adresem: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-044/EN/KS-SF09-044-EN.PDF> [data dostępu: 6 stycznia 2011]. CEDEFOP, Komisja Europejska, 2010. Synthesis of national developments related to the implementation of the EQF – May 2010 [Synteza krajowych postępów we wdrażaniu Europejskich Ram Kwalifikacji – maj 2010]. Dokument wewnętrzny. Bruksela: CEDEFOP, Komisja Europejska. CEDEFOP, 2004. Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary of an enlarged Europe [Terminologia przepisów dotyczących szkoleń zawodowych. Wielojęzyczny glosariusz rozszerzonej Europy]. Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities. CEDEFOP, 2008. Terminology of European education and training policy. A Selection of 100 key terms [Terminologia europejskich przepisów dotyczących edukacji i szkoleń. Wybór 100 kluczowych terminów]. Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities. CEDEFOP, 2010. Vet in Europe – Country reports [Weterynarze w Europie – raporty krajowe]. Dostępne pod adresem: <http://www.CEDEFOP.europa.eu/EN/Information-services/browsenational-vet-systems.aspx> [data dostępu: listopad 2010]. EACEA/Eurydice, 2010. Eurybase – Descriptions of National Education Systems and Policies [Eurybase – Opisy krajowych systemów i strategii edukacji]. Dostępne pod adresem: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php> [data dostępu: listopad 2010]. ECOTEC, 2007. European Inventory on Validation of informal and non-formal learning [Europejski wykaz poświadczania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego] [pdf]. Birmingham: ECOTEC. Dostępne pod adresem: <http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/EuropeanInventory.pdf> [data dostępu: 6 stycznia 2011]. Eurostat, 2006. Classification of learning activities – Manual [Klasyfikacja zajęć edukacyjnych – podręcznik]. Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities. Eurostat, 2010. Statistics: Education and Training [Statystyki: edukacja i szkolenia] [dokument online]. Dostępne pod adresem: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction> [data dostępu: 6 stycznia 2011]. Eurostat, Eurostudent, 2009. The Bologna Process in Higher Education in Europe. Key indicators on the social dimension and mobility [Proces boloński w szkolnictwie wyższym w Europie. Kluczowe wskaźniki wymiaru społecznego i mobilności]. Luksemburg: Office for the Official Publications of the European Communities.

75

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement