Page 74

Wnioski

przykład programy „drugiej szansy” na poziomie szkoły podstawowej lub średniej I stopnia są z reguły bezpłatne dla osób, które nie ukończyły jeszcze tych poziomów. To samo często dotyczy kwalifikacji i programów na poziomie szkoły średniej II stopnia. Jednakże trudno ocenić stopień, w jakim władze państwowe w Europie zapewniają osobom o niskich kwalifikacjach dostęp do odpowiedniego kształcenia. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, między poszczególnymi krajami istnieją bardzo duże różnice w sposobie finansowania elastycznych programów kształcenia (np. studia w niepełnym wymiarze godzin), w szczególny sposób dostosowanych do potrzeb dorosłych. Podczas gdy w niektórych państwach tradycyjne programy w pełnym wymiarze godzin i programy elastyczne są traktowane tak samo, w innych metody finansowania zależą od modelu kształcenia. Oznacza to, że elastyczne opcje studiowania często wymagają większego wkładu własnego niż tradycyjne programy w pełnym wymiarze godzin. Podobne rozbieżności dotyczą bezpośredniego lub pośredniego wsparcia finansowego, o jakie mogą ubiegać się uczący się dorośli powracający do systemu edukacji formalnej. Niemniej jednak wszędzie w Europie bezpośrednie lub pośrednie wsparcie finansowe osób uczących się jest skoncentrowane na osobach bezrobotnych i osobach podatnych na wykluczenie z rynku pracy.

* *

*

Konkludując, należy odnotować, że choć świadectwa i dyplomy związane z różnymi kwalifikacjami często są ważne przez całe życie zawodowe danej osoby, wiedza, umiejętności i kompetencje potrzebne na rynku pracy i w społeczeństwie podlegają gwałtownym zmianom. Dlatego formalne świadectwa i kwalifikacje często nie wystarczają do zapewniania ciągłego zatrudnienia przez całe życie zawodowe. Innymi słowy uzyskanie kwalifikacji formalnych powinno być obecnie postrzegane jako pokonanie szczebla na drabinie uczenia się przez całe życie, a nie jako cel sam w sobie.

73

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement