Page 71

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

wsparcia nie może przekraczać 20% minimalnego wynagrodzenia. Uczestnikom kursów opłaca się też obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto uczące się osoby bezrobotne zapisane na kursy na poziomie średnim i wyższym trwające dłużej niż 100 godzin są uprawnione do uzyskania grantów wynoszących od 100 do 300EUR, w zależności od czasu trwania programu. W zależności od kontekstu krajowego osoby bezrobotne uczestniczące w edukacji i szkoleniach albo zachowują dotychczasowe świadczenia, albo otrzymują inny rodzaj wsparcia finansowego. Na przykład w Irlandii bezrobotni uczestniczący w programach kształcenia i szkoleń zachowują zasiłki albo w zamian wypłaca im się świadczenie za udział w kształceniu. Osoby takie zachowują też przysługujące im świadczenia dodatkowe (np. dodatek na paliwo, wynajem mieszkania lub wydatki medyczne) i mogą kwalifikować się do różnego rodzaju świadczeń dodatkowych mających pokryć koszty uczestnictwa w programach kształcenia i szkoleń, takich jak posiłki i dojazdy. Warto także zaznaczyć, że w Finlandii osoby poszukujące pracy, które z własnej inicjatywy postanawiają uczestniczyć w szkoleniu poza programami oferowanymi przez Biuro Zatrudnienia i Rozwoju Ekonomicznego, mogą zachować zasiłki dla bezrobotnych, jeśli tylko spełniają określone warunki.

70

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement