Page 70

Rozdział 5: Finansowanie formalnej edukacji dorosłych i wsparcie dla jej uczestników

zapisują się na programy formalnego kształcenia i szkoleń, jest częściowe lub całkowite zwolnienie z czesnego. Na przykład: W Belgii we Wspólnocie Francuskiej osoby poszukujące pracy są zwolnione z czesnego w przypadku kształcenia w ramach programu edukacji na rzecz rozwoju społecznego (enseignement de promotion sociale). We Wspólnocie Niemieckojęzycznej zarejestrowane osoby poszukujące pracy lub osoby pobierające różne świadczenia państwowe (np. zasiłki dla bezrobotnych lub poszukujących pracy) płacą obniżone czesne w placówkach edukacyjnych dla dorosłych (Schulische Weiterbildung). Wspólnota Flamandzka umożliwia całkowite zwolnienie z czesnego kilku grupom, w tym osobom poszukującym pracy, które pobierają zasiłki dla poszukujących pracy lub dla bezrobotnych, uczestniczącym w programie „ścieżki do kariery” uznawanym przez państwowy urząd pracy i zatrudnienia (VDAB). W Irlandii od września 2009 roku około 1800 bezrobotnych uzyskało wsparcie w ramach kursów i programów na poziomie licencjackich i magisterskich studiów wyższych w niepełnym wymiarze godzin. W Łotwie od 2009 roku bezrobotni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje, mogą korzystać z bonów edukacyjnych do wykorzystania w programach kształcenia zawodowego, w przypadku przekwalifikowania lub w programach doskonalenia zawodowego (zarówno formalnych, jak i pozaformalnych). Ponadto w 2010 roku 690 bezrobotnych dysponujących przestarzałymi lub niekompletnymi kwalifikacjami na poziomie studiów wyższych uzyskało wsparcie w uzyskaniu nowych kwalifikacji na poziomie studiów wyższych lub ukończeniu przerwanej nauki. Przyznawano też czesne w wysokości do 1000 LVL (ok. 1400 EUR) oraz miesięczne stypendium na okres nauki. Jednakże program ten nie będzie kontynuowany w roku 2011. W Zjednoczonym Królestwie (Szkocja) w roku 1998/99 Szkocka Rada Finansowania Szkolnictwa Wyższego wprowadziła program zwolnienia z czesnego dla osób o niskich dochodach lub bezrobotnym uczestniczącym w studiach w niepełnym wymiarze godzin. W roku akademickim 2010/11 budżet tego programu wyniósł 3,7mlnGBP (ok. 4,4mlnEUR). W Islandii program dla bezrobotnych osób poszukujących pracy obejmuje bezpłatną edukację i szkolenia. Jest on finansowany z budżetu krajowego za pośrednictwem Funduszu Edukacji Pracy oraz z wpływów do Funduszu Ubezpieczenia od Bezrobocia. Ponadto w kilku państwach wprowadzono specjalne dofinansowanie dla bezrobotnych dorosłych uczestniczących w programach kształcenia i szkoleń, w tym programach formalnych. Dopłaty te mogą przybierać formę zwrotu kosztów dojazdu poniesionych w czasie szkolenia, dodatku na zakwaterowanie, jeśli szkoleniu towarzyszy konieczność noclegu, posiłków, materiałów edukacyjnych (np. podręczników) oraz kosztów opieki nad dziećmi w przypadku uczestników będących rodzicami. W Belgii osoba poszukująca pracy zarejestrowana w FOREM (waloński państwowy urząd pracy i szkoleń) lub w Bruxelles-Formation podpisuje kontrakt szkolenia zawodowego, który daje jej dostęp do różnych świadczeń. Należą do nich: świadczenia dla bezrobotnych lub świadczenia integracji społecznej, zwrot kosztów podróży, rekompensata za szkolenie w wysokości 1EUR za godzinę (pod pewnymi warunkami), pomoc w opiece nad dziećmi lub pokrycie jej kosztów oraz ubezpieczenie. We Wspólnocie Flamandzkiej państwowy urząd pracy i zatrudnienia (VDAB) przyznaje uczestnikom kursów szereg świadczeń, w tym zasiłki na przejazdy, zakwaterowanie (jeśli w przypadku danego kursu konieczny jest nocleg) oraz na opiekę nad dziećmi, jeśli mają oni małe dzieci. W Bułgarii osoby, które aktywnie szukają pracy, są uprawnione do szkoleń zawodowych i stypendium na czas szkolenia kończącego się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. W Hiszpanii osoby bezrobotne, które uczestniczą w szkoleniu zawodowym, mogą uzyskać pomoc związaną z przejazdami, posiłkami i zakwaterowaniem, a także pomoc w opiece nad dziećmi w wieku poniżej 6 lat. W Słowenii osoby bezrobotne, które zapisują się na kursy kształcenia formalnego na poziomie szkoły średniej II stopnia i szkoły wyższej, są uprawnione do świadczeń pokrywających koszty utrzymania (6EUR na dzień) oraz wydatki na przejazdy, materiały dydaktyczne i pomoce naukowe wymagane w danym programie. Jednakże całkowita kwota

69

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement