Page 69

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

W Islandii osoby dorosłe generalnie nie mają prawa do urlopu na naukę na poziomie obowiązkowym, szkoły średniej II stopnia lub studiów wyższych, z wyjątkiem nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy w ciągu całej kariery zawodowej mogą wziąć płatny urlop wynoszący maksymalnie rok. Mogą z niego korzystać także pracownicy i urzędnicy państwowi, jeśli ich umowa o pracę zawiera odpowiednie klauzule. Wymiar urlopu na naukę znacznie różni się w poszczególnych krajach europejskich. Na przykład: W Belgii wymiar takiego urlopu zależy od rodzaju programu, w którym uczestniczy pracownik, i powinien wynosić od 32 do 120 godzin rocznie. W Estonii Ustawa o kształceniu dorosłych wyszczególnia różne rodzaje edukacji i daje możliwość wzięcia urlopu w wymiarze maksymalnie 30 dni na rok celem uczestniczenia w programach formalnego kształcenia i szkoleń. Dodatkowe 15 dni można otrzymać na ukończenie nauki. W Austrii pracodawcy i pracownicy mogą uzgodnić długość urlopu na naukę w wymiarze od trzech do 12 miesięcy. W Finlandii pracownicy mogą zwalniać się z pracy w celach edukacyjnych na maksymalnie dwa lata w ciągu pięciu lat pracy. Jednakże pracodawcy przysługuje prawo do odłożenia urlopu na naukę, jeśli czas jego rozpoczęcia wybrany przez pracownika istotnie koliduje z interesem firmy. W Norwegii osoby pracujące przez więcej niż trzy lata (a w tej samej firmie przez więcej niż dwa lata) mają prawo do wzięcia urlopu na naukę w pełnym lub niepełnym wymiarze na okres do trzech lat w celu uczestniczenia w programie formalnego kształcenia. W niektórych systemach pracownicy zachowują wynagrodzenie w czasie urlopu na naukę. Jednakże nie zawsze jest ono wypłacane przez pracodawcę. Na przykład we Francji pracownicy pozostający na urlopie na naukę mogą otrzymywać częściowe lub całkowite wynagrodzenie w ramach funduszu na „urlop na szkolenie indywidualne” (Fongecif). W Belgii Federalne Ministerstwo Pracy refinansuje pracodawcy wypłacane wynagrodzenie. W kilku przypadkach okres, w którym uczący się pracownicy mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia, jest ograniczony i nie musi zbiegać się z czasem trwania urlopu na naukę. Na przykład w Estonii pracownicy uczestniczący w formalnej edukacji otrzymują średnie wynagrodzenie tylko przez 20 dni, niezależnie od czasu trwania urlopu. Ustawodawstwo krajowe często określa wymogi niezbędne do otrzymania płatnego urlopu na naukę. Na przykład w Belgii płatny urlop przysługuje tylko w przypadku kursów odpowiadających wymogom wyszczególnionym w ustawodawstwie. W innych państwach pracownicy mogą ubiegać się o urlop na naukę tylko wówczas, jeśli są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin przez określony czas przez tego samego pracodawcę (np. rok w Finlandii, 26 tygodni w Zjednoczonym Królestwie). W niektórych państwach nie wymaga się, by wybrany zakres kształcenia ustawicznego miał bezpośredni związek z pracą danej osoby. Jest tak w przypadku Belgii, Francji i Zjednoczonego Królestwa, gdzie program, w którym uczestniczy dany pracownik w czasie urlopu na naukę, nie musi być bezpośrednio związany z działalnością firmy lub wykonywaną pracą. Niemniej jednak we Wspólnocie Francuskiej Belgii istnieje tendencja do wykluczania kursów, które nie kończą się uzyskaniem żadnych kwalifikacji zawodowych i/lub nie są związane z pracą zawodową (np. dekoratorskich, fotograficznych itp.).

5.2.4. Szczególne formy wsparcia dla uczących się bezrobotnych W większości państw europejskich istnieją szczególne formy wsparcia przeznaczone dla bezrobotnych, mające pomagać im w powrocie na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji. W większości przypadków warunkiem skorzystania z takich programów jest rejestracja w odpowiednim urzędzie pracy. Najczęstszym sposobem wspierania osób poszukujących pracy, które

68

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement