Page 68

Rozdział 5: Finansowanie formalnej edukacji dorosłych i wsparcie dla jej uczestników

W Estonii Ustawa o podatku dochodowym uprawnia do odliczenia wydatków poniesionych w okresie podatkowym na szkolenie własne lub osoby w wieku poniżej 26 lat. Na Litwie zgodnie z poprawkami do Ustawy o podatku dochodowym (2008) wydatki ponoszone w czasie roku podatkowego przez obywatela Litwy na kształcenie i szkolenie zawodowe bądź studia (których ukończenie wiąże się z uzyskaniem formalnych kwalifikacji), mogą zostać odliczone od dochodu. Jeśli opłata za szkolenie i kształcenie zawodowe lub studia jest pokrywana z pożyczanych środków (np. za pomocą zaciągniętego kredytu), od dochodu można odliczyć część pożyczki spłaconą w ciągu okresu podatkowego. W szczególnych przypadkach, gdy student nie jest w stanie skorzystać z tego prawa, może ono zostać rozszerzone na któregoś z członków rodziny. Odliczeniu od podatku podlegają niekiedy także koszty egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji. W Republice Czeskiej Ustawa o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia (2006) daje podatnikowi, który uzyskał dochody w okresie bezrobocia, możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z egzaminami prowadzącymi do uzyskania częściowych kwalifikacji, w wysokości maksymalnie 10000CZK (ok. 420EUR). Podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi, są uprawnieni do większych zwolnień. Podobnie jak osoby uczące się, także pracodawcy mogą skorzystać z ulg podatkowych w przypadku kosztów ponoszonych na rzecz kształcenia i szkolenia pracowników. W Holandii wprowadzono ulgę podatkową, dzięki której pracownicy bez kwalifikacji (lub o niskich kwalifikacjach) mają większe szanse na zdobycie podstawowych kwalifikacji (HAVO, VWO, MBO, poziom 2). Na tej podstawie pracodawcy mogą obniżyć swój podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zrekompensować dodatkowe koszty szkoleń i nadzoru nad niewykwalifikowanymi pracownikami, którzy chcą zdobyć kwalifikacje podstawowe.

5.2.3. Urlop na naukę Urlop na naukę to dodatkowy sposób wspierania dorosłych, którzy chcą uczestniczyć w formalnym kształceniu i szkoleniach, nie rezygnując z pracy zawodowej. W przeciwieństwie do edukacji pozaformalnej (takiej jak związane z pracą zawodową szkolenia rozwijające określone umiejętności), zasadniczo charakteryzującej się krótkim czasem trwania, kształcenie formalne z reguły wymaga dłuższego zaangażowania. Umożliwianie pracownikom przeznaczenia części czasu pracy na uczestnictwo w formalnych programach kształcenia ogólnego lub zawodowego jest więc ważną częścią wspierania ich w zdobywaniu wyższych kwalifikacji. W kilku państwach uczący się dorośli mogą skorzystać ze specjalnych urlopów na naukę. Podstawowe różnice dotyczące urlopu na naukę w państwach Unii Europejskiej wiążą się z kategorią pracowników, którym on przysługuje. Prawo do wzięcia lub ubiegania się o urlop na naukę często zależy od sektora, w którym pracuje dana osoba, lub wielkości organizacji. We Włoszech płatny urlop przyznawany jest wyłącznie na mocy zbiorowych porozumień w kilku sektorach przemysłu w celu umożliwienia pracownikom uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej I stopnia lub – rzadziej – szkoły średniej II stopnia. Na Cyprze prawo do odejścia z pracy na określony czas w celu uzyskania kwalifikacji mają wyłącznie pracownicy sektora publicznego. Także w kilku branżach sektora prywatnego istnieją porozumienia zbiorowe uwzględniające urlop na naukę. W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Szkocja) w chwili obecnej jedynie osoby pracujące w przedsiębiorstwach liczących powyżej 250 pracowników mają ustawowe prawo do ubiegania się o urlop na naukę lub szkolenie; nosi on nazwę „czasu na szkolenie”. Prawo to od 6 kwietnia 2011 roku będzie obejmowało pracowników mniejszych organizacji.

67

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement