Page 67

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

W Zjednoczonym Królestwie (Walia) w 2002 roku wprowadzono Parlamentarny grant edukacyjny (ALG). Mogą z niego skorzystać osoby kształcące się w ramach studiów wyższych i dalszej edukacji w pełnym i niepełnym wymiarze godzin (w wieku 19 i więcej lat) pochodzące z rodzin o niskich dochodach – ma on pomagać w pokryciu kosztów książek, wyposażenia, dojazdów i opieki nad dziećmi. Do tego rodzaju wsparcia kwalifikują kursy dalszego kształcenia trwające przynajmniej 275 godzin i kończące się kwalifikacjami uznawanymi na szczeblu ogólnokrajowym. Granty w wysokości do 1500GBP (ok. 1790EUR) są wypłacane wraz z dodatkami dla dorosłych (w wieku ponad 25 lat) oraz osób opiekującymi się dziećmi. Uczący się dorośli mogą także korzystać z gwarantowanych przez państwo kredytów bankowych, które należy spłacić po ukończeniu nauki. Jednakże należy odnotować, że w sektorze szkolnictwa wyższego możliwość ubiegania się o kredyty studenckie często jest ograniczona do osób w określonym wieku (np. do 40 lat na Węgrzech) i dostępna wyłącznie dla uczestników programów w pełnym wymiarze godzin (np. w Estonii i Finlandii). W Zjednoczonym Królestwie banki udzielają kredytów na rozwój zawodowy, w przypadku których państwo opłaca odsetki w czasie nauki lub szkolenia i przez miesiąc po jego zakończeniu. Oferta ta jest skierowana do uczestników kursów prowadzących do uzyskania zatrudnienia lub nabycia umiejętności zawodowych, które nie wiążą się z innego rodzaju wsparciem finansowym. Mogą oni pożyczyć do 80% czesnego (100%, jeśli byli bezrobotni przez trzy miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt) plus całkowity koszt książek i innych materiałów edukacyjnych. Uczestnicy kursów w pełnym wymiarze godzin mają także prawo do kredytów na pokrycie kosztów utrzymania. Obejmują one do dwóch lat nauki (trzech, jeśli kurs zawiera elementy praktyki zawodowej) i wynoszą od 300GBP (ok. 350EUR) do 10000GBP (ok. 11900EUR). W Norwegii uczący się dorośli mogą otrzymywać kredyty i granty od norweskiego Państwowego Funduszu Pożyczek Edukacyjnych (Lånekassen) na naukę na poziomie szkoły średniej II stopnia, w kolegiach zawodowych i instytucjach szkolnictwa wyższego. Górny limit wieku wynosi 65 lat, ale nie ma innych zasad dotyczących wieku. Maksymalną wysokość kredytu w roku akademickim 2009/10 ustalono na poziomie 87600NOK (ok. 12000EUR). Do 40% pożyczonej kwoty można zamienić na granty, jeśli dana osoba zaliczyła wszystkie egzaminy, nie mieszka z rodzicami, a jej dodatkowy roczny dochód nie przekracza ustalonego limitu. Wreszcie w niektórych przypadkach wsparcie finansowe przybiera formę refundacji czesnego za udział w programach edukacji formalnej dorosłych. Refinansowanie jest często uzależnione od ukończenia programu kształcenia lub szkolenia. We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii uczestnicy danego programu kończącego się uzyskaniem dyplomu mogą po jego zakończeniu wnioskować o zwrot czesnego (całości lub części). W Austrii w prowincji Górna Austria wprowadzono system Bildungskonto. W ramach tego programu administracja rządu Górnej Austrii zwraca osobie uczestniczącej w dalszym kształceniu 50% czesnego, maksymalnie 830EUR (Bildungskonto „ogólne”). Osoby w wieku powyżej 40 lat oraz bez umiejętności zawodowych mogą uzyskać refundację w wysokości do 80%. Bildungskonto „specjalne” umożliwia uczestnikom ubieganie się o wsparcie finansowe wynoszące do 50% kosztów własnych, w kwocie maksymalnie 1660EUR, jeśli przedstawią świadectwo ukończenia kursu. Do najczęściej dofinansowywanych działań edukacyjnych należą kursy przygotowujące do oficjalnie uznawanych egzaminów (np. Berufsreifeprüfung, egzaminy praktyk, egzaminy na kierownika robót itp.). Różne sposoby refinansowania czesnego istnieją też w innych austriackich prowincjach.

5.2.2. Ulgi podatkowe W niektórych państwach uczący się dorośli są uprawnieni do ulgi przy wypełnianiu deklaracji podatkowej w celu uzyskania zwrotu podatku tytułem wydatków ponoszonych na dalszą edukację i szkolenia zawodowe, w tym programy kończące się uzyskaniem formalnych kwalifikacji. Na przykład:

66

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement