Page 66

Rozdział 5: Finansowanie formalnej edukacji dorosłych i wsparcie dla jej uczestników

2035SEK (ok. 230EUR) za tydzień nauki. Osoby mające dzieci mogą uzyskać grant dodatkowy. W 2010 roku wynosił on 996-508SEK (ok. 60-110EUR) na cztery tygodnie w zależności od liczby dzieci. W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna) młode osoby dorosłe (w wieku 19 i więcej lat) uczące się w pełnym wymiarze godzin w celu uzyskania pierwszych kwalifikacji na poziomie 2 lub 3 krajowych ram kwalifikacji, mogą ubiegać się o grant na kształcenie dorosłych. Jest to dodatek uzależniony od dochodów, wynoszący maksymalnie 30GBP (ok. 36EUR) tygodniowo, który ma pokrywać dodatkowe koszty nauki, w tym książek, wyposażenia i dojazdów, ponoszone ze względu na udział w kursie. W Walii Parlamentarny Grant Naukowy na rzecz Dalszej Edukacji (ALG FE) zapewnia wsparcie uzależnione od dochodów w postaci trzech okresowych wypłat wynoszących do 500GBP (ok. 600EUR) na semestr w przypadku kursów kształcenia ustawicznego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, trwających przynajmniej 275godzin. Ponadto organy finansujące sektor dalszej edukacji za pośrednictwem poszczególnych kolegiów rozdzielają środki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji (w Anglii noszą one nazwę Funduszy Wsparcia Uznaniowego, w Walii – Funduszy Możliwości Finansowych, a w Irlandii Północnej – Funduszy Dostępu). Umożliwiają one uczniom ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji i wykluczonych społecznie ukończenie danego kursu, nawet jeśli borykaliby się z trudnościami finansowymi. Spośród licznych kryteriów wymienionych w poradnikach przygotowanych przez organy finansujące kolegia wybierają własne kryteria przyznawania tego rodzaju wsparcia oraz poziom pomocy dla uczniów. Ze środków tych można korzystać niezależnie od innej pomocy finansowej. Podobnie jest w Szkocji, gdzie uczniowie w trudnej sytuacji finansowej mogą korzystać z Funduszy Uznaniowych, co umożliwia im dostęp do sektora dalszego kształcenia lub kształcenia na poziomie wyższym, bądź kontynuowanie nauki na tych poziomach. Uczniowie nie muszą zwracać tych środków, które są wypłacane oprócz innych form wsparcia. Szkocki Fundusz Dalszej i Wyższej Edukacji (SFC) opracowuje poradnik dla uczestników kursów dalszej edukacji na temat wsparcia w ramach Funduszy fakultatywnych i tytułem opieki nad dziećmi. Decyzję o tym, kto otrzyma wsparcie w ramach tych funduszy i w jakiej wysokości, podejmują kolegia. Uczniowie mogą uzyskać pomoc Funduszy Uznaniowych kilka razy w ciągu roku akademickiego, ale ogólna wypłacona kwota nie może przekroczyć 3500 GBP (ok. 4170 EUR). Nie ma jednak górnej kwoty wsparcia z Funduszu Opieki nad Dziećmi. W Liechtensteinie rząd oferuje wsparcie finansowe w formie stypendiów i nieoprocentowanych kredytów. Jest ono udzielane zarówno uczniom w sektorze edukacji szkolnej, jak i dorosłym uczestniczącym w programach „drugiej szansy”. Jednakże prawo do wsparcia finansowego zależy od dochodów i posiadanego majątku, a jeśli dany uczeń dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, musi sam pokryć koszty kształcenia. Zakres uzasadnionej pomocy określa urząd stypendialny na podstawie danych podatkowych. Bezpośrednie wsparcie finansowe jest też udzielane dorosłym za pomocą bonów edukacyjnych, stosowanych w niektórych państwach w celu pokrycia części czesnego. W Belgii we Wspólnocie Flamandzkiej oraz w Regionie Stołecznym Brukseli osoby zatrudnione mogą nabyć bony warte maksymalnie 250 EUR na rok kalendarzowy. Można je następnie wykorzystać do opłacenia programów kształcenia organizowanych przez instytucje edukacyjne uznane przez państwowy urząd ds. pracy i zatrudnienia (VDAB), takie jak ośrodki kształcenia dorosłych (CVO). Pracownik płaci tylko połowę wartości kuponu. Ponadto dorosłym uczniom przyznaje się niekiedy wsparcie finansowe na pokrycie wydatków ponoszonych w czasie kształcenia i szkoleń. Należą do nich koszty dojazdu, zakwaterowania (gdy uczestnictwo w programie wiąże się z koniecznością przeprowadzki) i materiałów edukacyjnych. Hiszpania wprowadziła wsparcie finansowe pokrywające koszty dojazdu, zakwaterowania i materiałów edukacyjnych dla osób uczących się na poziomie średnim i wyższym. O pomoc mogą ubiegać się zarówno ludzie młodzi, jak i osoby dorosłe. Beneficjenci muszą spełniać ustalane co roku wymogi akademickie i finansowe. Pomoc ta przeznaczona jest dla osób o określonym poziomie osiągnięć akademickich, których przychody rodzinne nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z programem edukacyjnym, w którym uczestniczą. Osoby dysponujące już kwalifikacjami dającymi możliwość podjęcia pracy zawodowej nie kwalifikują się do tego rodzaju wsparcia.

65

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement