Page 65

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

W niektórych państwach wsparcie finansowe przybiera formę zasiłku, który może mieć różną wysokość w zależności od okoliczności, takich jak status rodzinny lub historia zatrudnienia beneficjenta. Na przykład: W Austrii osoby uczęszczające do szkół dla pracujących, które przerywają pracę lub rezygnują z niej w celu przygotowania się do egzaminu końcowego, mają prawo do specjalnego zasiłku za okres maksymalnie sześciu miesięcy. Uczniowie pozostający w związku małżeńskim, których współmałżonek nie ma stałego źródła dochodów, są uprawnieni do dodatkowej miesięcznej kwoty w wysokości 335 EUR. Jeśli osoba ucząca się ma na utrzymaniu dziecko, kwota ta wzrasta o 127 EUR na każde dziecko. W Finlandii z zasiłku dla uczących się dorosłych mogą skorzystać pracownicy i osoby samozatrudnione, które chcą udać się na urlop z powodu nauki na przynajmniej dwa miesiące. Przyznaje się go osobom, które mają historię zatrudnienia przynajmniej 8 lat (lub przynajmniej 5 lat do 31 lipca 2010 roku) i były zatrudnione przez tego samego pracodawcę przez minimum rok. Aby otrzymać zasiłek, należy uczestniczyć w kursie kończącym się uzyskaniem tytułu lub w kursie doskonalenia zawodowego organizowanym przez fińską instytucję edukacyjną podlegającą władzom państwowym. Okres przyznawania tej pomocy jest określany na podstawie historii zatrudnienia i może wynosić od dwóch do 18 miesięcy. Od 1 sierpnia 2010 roku wysokość zasiłku edukacyjnego równa się kwocie zasiłku dla bezrobotnych, bez podwyżek. Na przykład przy wynagrodzeniu wynoszącym 1600EUR otrzymuje się zasiłek edukacyjny w wysokości 998EUR. Inną formę bezpośredniej pomocy finansowej stanowią granty. Są one dostępne zarówno w przypadku kształcenia ogólnego, jak i programów zawodowych. Dostępność grantów dla dorosłych zazwyczaj zależy od wieku lub sytuacji społecznej. W Danii system grantów państwowych dla dorosłych (VEU) jest skierowany do osób uczestniczących w kształceniu zawodowym dorosłych (AMU). Dotacje VEU są przyznawane na zasadzie rekompensaty za utracone wynagrodzenie lub możliwości zawodowe. W Niemczech, na podstawie Ustawy o federalnym wsparciu szkoleń, granty mogą być przyznawane osobom dorosłym pragnącym uzyskać kwalifikacje ukończenia szkoły lub odbyć zaawansowane szkolenie zawodowe na przykład w Abendschulen lub Kollegs. Jednakże nauka rozpoczęta po osiągnięciu wieku 30 lat może być wspierana przez państwo tylko w wyjątkowych sytuacjach. W Hiszpanii uczniowie w sektorze kształcenia nieobowiązkowego i wyższej edukacji, w tym dorośli, mogą korzystać z różnego rodzaju grantów. Granty na wpisowe są dostępne dla wszystkich uczniów we wszystkich Wspólnotach Autonomicznych. Z myślą o uczniach podejmujących kształcenie poza własną Wspólnotą Autonomiczną opracowano granty „przeprowadzkowe”. Inne granty zapewniają wsparcie uczniom przedmiotów technicznych, którzy muszą przygotować projekt końcowy. W roku akademickim 2009/10 wprowadzono granty rekompensujące brak dochodu dla studentów uniwersytetów oraz stanowiące wsparcie dla bezrobotnych absolwentów. Mają one pokrywać koszty uczestnictwa w programach magisterskich na uniwersytetach państwowych. Ich celem jest poprawa poziomu wykształcenia oraz pomoc absolwentom studiów, którzy stracili posadę, w powrocie na rynek pracy. W Holandii pomoc finansową mogą uzyskać osoby studiujące w niepełnym wymiarze godzin w ramach ścieżek kształcenia teoretycznego (VMBO-t), kształcenia na poziomie ogólnokształcącej szkoły średniej II stopnia (HAVO), przeduniwersyteckiej szkoły średniej (VWO) lub kształcenia ogólnego dorosłych na poziomie średnim (VAVO). Tego rodzaju wsparcie zależy od rodzaju i poziomu podjętego kształcenia, rodzaju instytucji, narodowości i dochodów ucznia. W Szwecji o wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczestnicy samorządowych kursów dla dorosłych (tzn. kształcenia obejmującego programy formalne na poziomie obowiązkowym oraz szkoły średniej II stopnia). Pomoc ta przybiera formę grantu i pożyczki. Grant to zazwyczaj nieco ponad 30% całkowitego wsparcia, ale w określonych warunkach wskaźnik ten może wzrosnąć do około 75%. Uczniowie w wieku ponad 25 lat mogą uzyskać wyższy grant na naukę na poziomie szkoły obowiązkowej lub średniej II stopnia. W 2010 roku całkowita kwota pomocy (grant i pożyczka) wynosiła

64

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement