Page 6

SPIS TREŚCI Przedmowa

3

Spis treści

5

Wstęp

7

Rozdział 1: Podstawowe wskaźniki edukacji dorosłych

9

1.1. Osiągnięcia edukacyjne dorosłych mieszkańców Europy

9

1.2. Udział dorosłych w programach uczenia się przez całe życie

10

1.3. Uczestnictwo dorosłych w formalnym systemie edukacji i szkoleń

12

Rozdział 2: Definicja koncepcji formalnej edukacji dorosłych

17

2.1. Definicje kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

17

2.2. Edukacja formalna w ramach Badania Edukacji Dorosłych

19

Rozdział 3: Uczący się dorośli i kwalifikacje do poziomu szkoły średniej II stopnia 3.1. Schematy organizacyjne i główne modele zajęć 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Programy do poziomu szkoły średniej I stopnia Programy na poziomie szkoły średniej II stopnia Ramy obejmujące różne poziomy i rodzaje kształcenia Rozwiązania instytucjonalne

3.2. Dostosowanie edukacji formalnej do potrzeb dorosłych 3.2.1.Modularyzacja programów i zwiększenie elastyczności ścieżek kształcenia 3.2.2. Uznawanie i poświadczanie wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i nieformalnego 3.2.3. Nauczanie otwarte i na odległość 3.2.4. Nauczyciele i instruktorzy

Rozdział 4: Dorośli w szkolnictwie wyższym

23 23 23 27 29 30 34 34 37 40 42

43

4.1. Kierunki działań, strategie i środki zwiększające udział dorosłych w studiach wyższych

43

4.2. Uznawanie i poświadczanie wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i nieformalnego

45

4.2.1. Ramy prawne a poświadczanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego przez sektor szkolnictwa wyższego 4.2.2. Dostęp do studiów na podstawie uznawania i poświadczania wcześniejszego kształcenia 4.2.3. Progresja w studiach związana z uznawaniem i poświadczaniem wcześniejszego kształcenia

46 48 50

4.3. Programy przygotowawcze dla niestandardowych kandydatów na studia

51

4.4. Alternatywne modele studiów wyższych

52

4.4.1. Rozumienie terminologii 4.4.2. Udział w studiach wyższych w niepełnym wymiarze godzin 4.4.3. Krajowe inicjatywy zachęcające do podejmowania alternatywnych ścieżek studiów

5

52 53 55

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement