Page 56

Rozdział 4: Dorośli w szkolnictwie wyższym

Rys. 4.4: Podział osób studiujących w niepełnym wymiarze godzin ze względu na wiek (ISCED 5 i 6), 2008

15-29 lat

30+ lat

EU

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

15,6

19,0 26,9

1,9

4,1

4,1

9,7

8,9

49,2

65,6 83,6 13,5 28,0 18,5 18,4 67,9

HU

RO

SI

SK

ES

FR

IT

CY

0,0

4,8

0,0

0,0

10,8 31,9 37,4

0,0

38,2

0,0

0,0

30,0 74,4 89,4 32,1

FI

SE

UK

IS

LV

LI

LT

NO

LU 6,2

MT

NL

AT

PL

PT

25,5 12,7

5,9

:

47,2

:

31,7 23,7 25,0 34,4 37,4 17,7

13,1 21,4 18,7

TR :

93,2 77,4 74,4

:

97,3

:

59,6 90,9 93,9 71,5 71,6 77,7

43,5 63,4 50,0

:

Źródło: Obliczenia Eurydice na podstawie danych Eurostatu, UOE (dane uzyskane w grudniu 2010 roku).

Dodatkowe uwagi Republika Czeska i Malta: Dane z roku 2007.

4.4.3. Krajowe inicjatywy zachęcające do podejmowania alternatywnych ścieżek studiów W większości państw instytucje szkolnictwa wyższego mogą samodzielnie decydować, czy oferować elastyczne kursy i programy studiów (np. dla osób studiujących w niepełnym wymiarze). Co za tym idzie, dostępność modeli alternatywnych może być różna w poszczególnych instytucjach. Jednakże istnieją dowody na istnienie krajowych inicjatyw mających poprawiać dostępność elastycznych modeli studiów. Wprawdzie w większości państw europejskich to instytucje szkolnictwa wyższego samodzielnie decydują o zakresie oferowania alternatywnych modeli studiów, ale w niektórych krajach programy studiów wyższych są standardowo organizowane w sposób elastyczny, dając ich uczestnikom możliwość określania rocznego nakładu pracy i decydowania o jego rozłożeniu. Na przykład: We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii wraz z wprowadzeniem w życie Ustawy o elastycznych ścieżkach kształcenia (2004) instytucje szkolnictwa wyższego mają obowiązek realizowania trzech rodzajów programów: kontraktu tytułów, kontraktu punktów i kontraktu egzaminów. W ramach kontraktu tytułów studenci mogą wybrać, ile kursów chcą podjąć: 60 punktów na rok akademicki (program w pełnym wymiarze) czy mniej niż 54 punkty na rok akademicki (program w niepełnym wymiarze). Dostępne są także inne opcje, w tym indywidualny program studiów. W ramach kontraktu punktów studenci zapisują się na określoną liczbę punktów mającą umożliwić im uzyskanie dyplomu jednej lub kilku jednostek programowych. W ramach kontraktu egzaminów studenci zapisują się wyłącznie na egzaminy celem uzyskania dyplomu jednej lub kilku jednostek programowych. W Finlandii studenci uniwersytetów zasadniczo mogą dowolnie wybierać spośród różnych dostępnych wariantów studiów prowadzących do uzyskania dyplomu i samodzielnie decydować o tempie studiowania. (Należy jednak odnotować, że na politechnikach i w przypadku programów prowadzących do wykonywania określonych zawodów regulowanych istnieje nieco mniejsza swoboda).

55

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement