Page 53

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

We Francji w celu zapisania się na studia uczniowie muszą normalnie zdać egzamin baccalauréat. Jednakże istnieje alternatywa dla tego egzaminu – DAEU (Diplôme d'Accès aux Études Universitaires). DAEU to ogólnokrajowy dyplom studiów wyższych przyznawany przez specjalnie akredytowane uczelnie. Powstał on z myślą o studentach w wieku minimum 20 lat, którzy nie zdawali egzaminu baccalauréat i pozostawali poza systemem szkolnym przez co najmniej dwa lata. Dyplom przyznawany jest po roku nauki oraz zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego, w czasie którego ocenia się wiedzę zdobytą przez kandydata, jego ogólne rozeznanie kulturowe oraz to, czy dysponuje on umiejętnościami i zdolnościami organizacyjnymi niezbędnymi do podjęcia studiów. Egzamin DAEU daje takie same prawa jak baccalauréat. Istnieją dwa dyplomy DAEU: DAEU A i DAEU B. Pierwszy ma przygotowywać do studiów w takich dziedzinach, jak język francuski, sztuka, humanistyka i nauki społeczne, filologie, komunikacja, prawo, nauki ekonomiczne, administracja i zarządzanie. Drugi odnosi się do nauk ścisłych, techniki, wychowania fizycznego, medycyny, stomatologii, farmacji i pielęgniarstwa. W Zjednoczonym Królestwie istnieje cała gama programów przygotowujących niestandardowych kandydatów na studia do rozpoczęcia nauki. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej dorośli mogą obrać alternatywną, przyspieszoną ścieżkę opracowaną z myślą o osobach powracających do nauki po przerwie, którym może brakować formalnych kwalifikacji. Dyplom „Dostęp do studiów wyższych” jest przyznawany przez kolegia dalszej edukacji przy wsparciu ze strony instytucji szkolnictwa wyższego. Programy skupiają się na określonej dziedzinie (np. świadectwo „Dostęp do studiów wyższych (pielęgniarstwo)” lub „Dostęp do studiów wyższych (prawo)”) i łączą określone treści przedmiotowe z elementami mającymi wspierać uczących się dorosłych, takimi jak podstawowe umiejętności informatyczne, matematyczne, komunikacji oraz umiejętność uczenia się. Do metod kształcenia należy indywidualne prowadzenie uczniów. Typowy program trwa cały rok nauki w pełnym wymiarze godzin, ale wiele programów dostępnych jest także w niepełnym wymiarze. Podobna sytuacja dotyczy Szkocji, gdzie istnieje szeroki zakres specjalnie opracowanych kursów przygotowujących dorosłych niedysponujących odpowiednimi kwalifikacjami zarówno do odbycia studiów wyższych w ogóle, jak i do podjęcia określonych programów. Tego rodzaju „kursy dostępu” obejmują wiele jednostek programowych i kursów SQA ( 16 ), których ukończenie może prowadzić do uzyskania świadectwa SQA. Wiele z nich daje gwarancję znalezienia miejsca na studiach. Do programów tych należy Szkocki program szerszego dostępu (SWAP). Od jego powstania w 1988 roku ponad 25 000 dorosłych obrało ścieżkę SWAP celem podjęcia studiów. W Islandii niestandardowi kandydaci na studia mogą je rozpocząć po ukończeniu wstępnego programu organizowanego dla osób, które nie spełniają standardowych warunków przyjęcia.

4.4. Alternatywne modele studiów wyższych Jak wskazano w Rozdziale 3 (podrozdział 3.2.3), brak elastycznych programów może stanowić barierę w uczestnictwie dorosłych studentów w formalnym kształceniu i szkoleniach. Dotyczy to wszystkich poziomów edukacji, w tym szkolnictwa wyższego. Dlatego strategie mające zwiększać udział dorosłych w formalnych programach studiów wyższych powinny brać pod uwagę elastyczne programy nauki.

4.4.1. Rozumienie terminologii Alternatywne modele studiów często określa się jako „studia w niepełnym wymiarze”, „studia zewnętrzne/eksternistyczne” lub „kształcenie na odległość”. Choć na pierwszy rzut oka terminy te mogą się wydawać całkiem zrozumiałe i nieskomplikowane, należy podkreślić, że niektóre z nich są różnie rozumiane w poszczególnych państwach. Na przykład termin „studia w niepełnym wymiarze” ma różne konotacje i bywa interpretowany na wiele sposobów. W większości państw dokumenty dotyczące szkolnictwa wyższego nie odnoszą się w bezpośredni sposób do „studiów w niepełnym wymiarze”, a ogólne rozumienie tego terminu często różni się 16

( )

Szkocki Urząd Kwalifikacji (SQA) to krajowy organ akredytacyjny w Szkocji. Więcej szczegółów – zob. http://www.sqa.org.uk/sqa/CCC_FirstPage.jsp

52

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement