Page 52

Rozdział 4: Dorośli w szkolnictwie wyższym

W Republice Czeskiej zgodnie z poprawką do Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2001 roku instytucje szkolnictwa wyższego mogą uznać do 60% punktów potrzebnych do zrealizowania danego programu na podstawie ukończonych kursów wyższych uczenia się przez całe życie (tzn. pozaformalnych kursów odbywających się w instytucjach szkolnictwa wyższego). Jednakże taki rodzaj uznawalności spotyka się dość rzadko. W Niemczech od 2002 roku możliwe jest akredytowanie wiedzy i umiejętności zdobywanych poza sektorem szkolnictwa wyższego na poczet studiów wyższych. Taka akredytacja może być zastosowana do maksymalnie 50% wartości programu. Procedurę przeprowadza się na zasadzie analizy poszczególnych przypadków lub ogólnej akredytacji całej grupy kandydatów bądź na drodze testów. Choć wciąż brakuje procedur na szczeblu ogólnokrajowym, przeprowadzono kilka prób modelowych. We Włoszech instytucje szkolnictwa wyższego mogą uznać maksymalnie 60 punktów na poziomie licencjackim i 40 punktów na poziomie magisterskim. Na Węgrzech Ustawa o szkolnictwie wyższym (2005) daje instytucjom szkolnictwa wyższego prawo do poświadczenia nie tylko wcześniejszego kształcenia formalnego, ale także doświadczenia zawodowego. Zakłada ona możliwość uznania doświadczenia zawodowego do poziomu maksymalnie 30 punktów. Ten rodzaj akredytacji wciąż jest rzadko stosowany w praktyce. We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii oraz we Francji uznawanie wcześniejszej nauki może prowadzić bezpośrednio do uzyskania kwalifikacji studiów wyższych bez konieczności uczestniczenia przez daną osobę w jakimkolwiek programie formalnym. We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii można uzyskać tytuł licencjacki lub magisterski, jeśli dana instytucja na podstawie zdobytych dotychczas kwalifikacji i/lub wcześniejszego kształcenia orzeknie, że dana osoba nabyła potrzebne kompetencje. We Francji uznanie wcześniejszego kształcenia (Validation des Acquis de l'Expérience – VAE) może prowadzić do częściowego lub całkowitego uzyskania kwalifikacji, w tym odnoszących się do studiów wyższych. Mogą się o to ubiegać wszyscy kandydaci, którzy są w stanie przedstawić dowody przynajmniej trzyletniego doświadczenia w danej dziedzinie. Takie doświadczenie może uwzględniać pracę płatną i bezpłatną, jak również działalność charytatywną. W 2007 roku przyznano 2154 kwalifikacji studiów wyższych wyłącznie na podstawie uznania wcześniejszej edukacji pozaformalnej i nieformalnej, a kolejne 2046 osób uzyskało uznanie części studiów w wyniku wcześniejszego kształcenia (Ministerstwo Edukacji, 2009).

4.3. Programy przygotowawcze dla niestandardowych kandydatów na studia Kandydaci niestandardowi, w tym osoby dorosłe, często potrzebują dodatkowego wsparcia w uzyskaniu umiejętności potrzebnych w czasie studiów przed ich rozpoczęciem. W kilku państwach (Irlandia, Francja, Zjednoczone Królestwo i Islandia) powstały specjalistyczne programy wspomagające przyszłych studentów z tej grupy. Programy te są skierowane w pierwszej kolejności do osób uczących się, które przeszły przez krótką ścieżkę kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej II stopnia (np. w postaci programu niedającego dostępu do studiów) lub przerwały naukę w szkole średniej II stopnia. Generalnie w przypadku tych programów nie istnieją warunki wstępne dotyczące kwalifikacji, ale mogą istnieć wymogi innego rodzaju, takie jak wiek, czas spędzony poza system formalnego kształcenia (np. we Francji kandydaci muszą ukończyć 20 lat i pozostawać poza szkołą przez co najmniej dwa lata). Czas trwania takich programów przygotowawczych zazwyczaj wynosi jeden rok akademicki, a kończą się one uzyskaniem certyfikatu/kwalifikacji dających dostęp do studiów wyższych. W Irlandii wiele kolegiów ma w swojej ofercie przedwstępne kursy „podstawowe”, przygotowujące dorosłych kandydatów do rozpoczęcia studiów.

51

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement