Page 48

Rozdział 4: Dorośli w szkolnictwie wyższym

Rys. 4.2: Ramy prawne i poświadczanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego przez sektor szkolnictwa wyższego, 2009/10 Ustawodawstwo wyraźnie wymaga od instytucji szkolnictwa wyższego wdrożenia procedur poświadczania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego Ustawodawstwo wyraźnie zezwala instytucjom szkolnictwa wyższego na wdrożenie procedur poświadczania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego Ustawodawstwo nie odnosi się do poświadczania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w sektorze szkolnictwa wyższego Brak danych

Źródło: Eurydice. Dodatkowe uwagi Dania: Za szkolnictwo wyższe odpowiadają wspólnie: Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji oraz Ministerstwo Kultury. W przypadku programów realizowanych pod auspicjami Ministerstwa Edukacji ustawodawstwo wymaga, by instytucje szkolnictwa wyższego uznawały wcześniejsze kształcenie pozaformalne i nieformalne w procesie rekrutacji. W przypadku programów realizowanych pod auspicjami Ministerstwa Nauki, Techniki i Innowacji oraz Ministerstwa Kultury instytucje mają możliwość wdrażania takich procedur w ramach procesów rekrutacji, ale nie są do tego zobowiązane.

Istnieją też takie państwa (Bułgaria, Grecja, Cypr, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo, Liechtenstein i Turcja), w których ustawodawstwo nie odnosi się bezpośrednio do poświadczania wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w sektorze szkolnictwa wyższego. Jednakże w przypadku niektórych z nich uznawanie i poświadczanie wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i nieformalnego to powszechna praktyka. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna) istnieje długa tradycja uznawania wcześniejszego kształcenia przez sektor szkolnictwa wyższego mimo braku przepisów prawnych regulujących takie procedury. W dużej mierze wynika to stąd, że uniwersytety są instytucjami autonomicznymi, odpowiedzialnymi za jakość przyznawanych kwalifikacji i warunki ich przyznawania. Podobna sytuacja dotyczy Polski, gdzie uznawanie wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i nieformalnego nie jest uregulowane prawem na szczeblu ogólnokrajowym, ale wcześniejsze kształcenie pozaformalne często bywa uznawane przez instytucje szkolnictwa wyższego i liczone na poczet zdobywanych stopni i kwalifikacji. Decyzje w tej kwestii podejmują same instytucje. Oprócz wspomnianych wyżej przypadków, państwa wymienione w tej grupie mają bardzo ograniczone doświadczenia, jeśli chodzi o poświadczanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego przez szkolnictwo wyższe. W większości z nich idea poświadczania wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i kompetencji nabytych na drodze doświadczenia dopiero się kształtuje i nie dotarła jeszcze do sektora szkolnictwa wyższego.

47

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement