Page 46

Rozdział 4: Dorośli w szkolnictwie wyższym

Rys. 4.1: Alternatywne ścieżki dostępu do szkolnictwa wyższego dla kandydatów z grup niestandardowych, 2009/10

Istnieją ścieżki alternatywne Brak ścieżek alternatywnych

Źródło: Eurydice. Dodatkowe uwagi Cypr: Wszyscy kandydaci na studia muszą dysponować świadectwem ukończenia szkoły średniej II stopnia, ale pewna liczba studentów w wieku powyżej 30 lat może zostać przyjęta do państwowych uniwersytetów na specjalnych zasadach (np. mogą uzyskać niższe oceny na egzaminach wstępnych). Oprócz tego dodatkowe punkty (w zależności od wieku) przyznawane są kandydatom na Otwarty Uniwersytet Cypru w procesie rekrutacji.

Objaśnienia Istnieją ścieżki alternatywne: Dostępna jest przynajmniej jedna alternatywna ścieżka dostępu do studiów wyższych (tzn. świadectwo ukończenia ogólnokształcącej lub zawodowej szkoły średniej II stopnia nie stanowi warunku koniecznego dostępu do szkolnictwa wyższego). Brak ścieżek alternatywnych: Świadectwo ukończenia ogólnokształcącej lub zawodowej szkoły średniej II stopnia stanowi warunek konieczny podjęcia studiów wyższych.

4.2. Uznawanie i poświadczanie wcześniejszego kształcenia pozaformalnego i nieformalnego Szkolnictwo wyższe często postrzega się jako sektor stawiający największe wyzwania pod względem procedur poświadczania wcześniejszego wykształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Jako że proces ten wymaga uznania, że kursy pozaformalne oraz doświadczenie zawodowe i życiowe mogą być ekwiwalentne w stosunku do rezultatów uzyskanych w czasie kształcenia formalnego, a przez to kwalifikować do rozpoczęcia studiów wyższych, kontynuowania nauki lub uzyskania dyplomu ukończenia pełnych studiów, trudno się dziwić, że opinie na ten temat są podzielone. Jednakże cele uzgodnione w ramach procesu bolońskiego kładą coraz większy nacisk na konieczność modyfikacji dotychczasowej kultury i praktyk istniejących w sektorze szkolnictwa wyższego.

45

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement