Page 42

Rozdział 3: Uczący się dorośli i kwalifikacje do poziomu szkoły średniej II stopnia

projektom na poziomie instytucji) lub działalności podmiotów prywatnych. Działania na szczeblu ogólnokrajowym oraz inicjatywy na tym polu są stosunkowo rzadkie. We Wspólnocie Francuskiej Belgii, w Hiszpanii i Francji istnieją organizacje państwowe działające pod auspicjami ministerstw edukacji, które dbają o prowadzenie nauczania otwartego i korespondencyjnego dla osób uczących się w każdym wieku, tzn. zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Organizacje te prowadzą albo wyłącznie programy kształcenia formalnego (w Hiszpanii), albo kursy formalne i pozaformalne (we Wspólnocie Francuskiej Belgii i we Francji). Nauczanie na odległość zostało we Wspólnocie Francuskiej Belgii wprowadzone w roku 1965 z dwoma głównymi celami. Po pierwsze miało przygotowywać osoby uczące się do egzaminów organizowanych przez rady egzaminacyjne Wspólnoty Francuskiej (Jurys de la Communauté française), prowadzących do uzyskania formalnych kwalifikacji na poziomie szkoły średniej I i II stopnia. Po drugie miało przygotowywać kandydatów do rekrutacji na stanowiska urzędnicze i promować egzaminy organizowane przez władze państwowe dla pracowników różnych poziomów służby cywilnej. Cele te utrzymano, ale zakres nauczania na odległość stopniowo się poszerzał. Podobne nauczanie na odległość prowadzono we Wspólnocie Flamandzkiej Belgii, ale pod koniec 2010 roku zostało ono wygaszone. Jednakże istniejące kursy wciąż są dostępne na otwartym portalu edukacyjnym, a rząd flamandzki promuje kształcenie formalne i na odległość różnymi innymi sposobami (np. poprzez finansowe wsparcie kursów, w których minimum 25% stanowi nauczanie na odległość, oraz finansowanie projektów ukierunkowanych na tworzenie kursów ze znaczącym udziałem tego nauczania.. W Hiszpanii formalnym nauczaniem na odległość zarządza Ministerstwo Edukacji za pośrednictwem Centrum Innowacji i Rozwoju Kształcenia na Odległość (Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia – CIDEAD). Kształcenie to obejmuje różne formalne programy i kwalifikacje (od poziomu podstawowego do szkoły średniej II stopnia), a także programy kształcenia nauczycieli dla tej formy kształcenia.. Ponadto niektóre Wspólnoty Autonomiczne utworzyły specjalne centra kształcenia na odległość dla dorosłych, oferujące m.in. różne formalne programy i kwalifikacje (od poziomu podstawowego do szkoły średniej II stopnia). Krajowe Centrum Kształcenia na Odległość (Centre national d'enseignement à distance – CNED) we Francji powstało w 1986 roku jako państwowa organizacja działająca pod auspicjami Ministerstwa Edukacji. CNED prowadzi kształcenie i szkolenia od dzieciństwa do wieku dorosłego, w ramach zarówno programów formalnych, jak i pozaformalnych. Jeśli chodzi o kształcenie formalne, CNED zapewnia możliwość zdobycia kwalifikacji od poziomu szkoły średniej II stopnia do studiów wyższych. Ponadto CNED ma w ofercie kursy pozaformalne opracowane z myślą o osobach poszukujących zatrudnienia, pracownikach i dużych organizacjach (np. armia, Francuskie Koleje Państwowe i korporacje). Inne przykłady działań w dziedzinie nauczania otwartego i na odległość można znaleźć w Danii, gdzie powstały ramy prawne rozszerzające jego dostępność, oraz w Zjednoczonym Królestwie, gdzie rząd wspiera rozwój różnych inicjatyw na rzecz kształcenia na odległość. W Danii nauczanie otwarte jest regulowane przez Ustawę o otwartej edukacji. Stawia ona sobie za cel zapewnienie odpowiedniego dostępu do kształcenia zawodowego w całym kraju. Kształcenie otwarte jest prowadzone przez różne instytucje działające pod egidą Ministerstwa Edukacji, uprawnione do realizowania programów zawodowych na poziomie szkoły średniej II stopnia lub studiów wyższych. W Zjednoczonym Królestwie istnieje sieć internetowych usług edukacyjnych i informacyjnych o nazwie learndirect, utworzona dzięki dotacji rządowej. Ma ona prowadzić elastyczne kursy wykorzystujące nowe technologie dla osób w wieku powyżej 16 lat, zwłaszcza niedysponujących umiejętnościami i kwalifikacjami, które raczej nie będą uczestniczyć w tradycyjnych formach nauczania. W Anglii i Walii learndirect składa się z sieci ponad 750 internetowych ośrodków nauczania, których działalność obejmuje zarówno programy pozaformalne, jak i kwalifikacyjne. W Irlandii Północnej learndirect współpracuje z sektorem dalszej edukacji w zakresie wsparcia tego rodzaju działań za pomocą swoich produktów i usług. W Szkocji learndirect wchodzi w skład organizacji Skills Development Scotland, prowadzącej kursy (także internetowe) w różnego rodzaju placówkach. Możliwość nauczania otwartego i na odległość

41

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement