Page 4

PRZEDMOWA

W ostatnim dziesięcioleciu proces uczenia się przez całe życie zajął kluczowe miejsce w europejskiej polityce współpracy na polu edukacji i szkoleń. Za istotny jego element uznano kształcenie dorosłych. Umożliwienie dorosłym uczenia się jest kluczowym czynnikiem rozwoju

społecznego

i ekonomicznego

oraz

samorealizacji

poszczególnych jednostek. Edukacja dorosłych przynosi korzyści w postaci większego zaangażowania obywatelskiego, lepszego zdrowia i dobrobytu. Do jego pozytywnych skutków należą także większe szanse zatrudnienia i wyższe kompetencje zawodowe.

?

Prawie dziesięć lat temu państwa członkowskie Unii Europejskiej wyznaczyły pięć celów (lub punktów odniesienia) w dziedzinie edukacji i szkoleń. Jeden z nich zakładał, że do roku 2010 średnio przynajmniej 12,5% dorosłych będzie uczestniczyło w procesie uczenia się przez całe życie. W 2009 roku państwa członkowskie postanowiły podnieść ten poziom do 15% w roku 2020, w ramach strategicznej współpracy w zakresie edukacji i szkoleń (ET 2020) ( 1 ). Przy wsparciu Komisji Europejskiej państwa członkowskie współpracują nad osiągnięciem tego wspólnie wyznaczonego celu. Komunikat Komisji Europejskiej Nigdy nie jest za późno na naukę (Komisja Europejska, 2006) podkreślił znaczenie kształcenia i szkoleń osób dorosłych dla zwiększenia konkurencyjności, zatrudnialności i procesów integracji społecznej. Po komunikacie tym opublikowano plan działań na rzecz kształcenia dorosłych Na naukę zawsze jest odpowiednia pora (Komisja Europejska, 2007), który określił pięć kluczowych obszarów działań na tym polu: 

analiza wpływu reform we wszystkich sektorach edukacji i szkoleń na kształcenie dorosłych;

poprawa jakości sektora edukacyjnego dla dorosłych;

zwiększenie możliwości uzyskiwania przez dorosłych kwalifikacji przynajmniej o jeden poziom wyższych niż dotychczas (przejście na „wyższy poziom”);

przyspieszenie procesu oceny umiejętności i kompetencji społecznych oraz poświadczania i uznawania wyników kształcenia;

poprawa nadzoru sektora edukacji dorosłych.

(1) Rada Unii Europejskiej, 2009. Konkluzje Rady dotyczące strategicznych ram europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkoleń (ET 2020), OJ C 119/2, 28.5.2009.

3

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement