Page 37

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

We Wspólnocie Niemieckojęzycznej Belgii kursy oferowane przez pięć instytucji kształcenia dorosłych (Schulische Weiterbildung) są stopniowo zastępowane przez moduły kształcenia i szkoleń składające się z jednej lub kilku jednostek. W Portugalii modularyzacja towarzyszy gruntownej reformie kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w roku 2007. Do zmian przeprowadzonych w ramach reformy należało stworzenie krajowego systemu kwalifikacji, zawierającego krajowy katalog kwalifikacji (udoskonalany i stale uaktualniany przez 16 rad sektorowych) oraz krajowe ramy kwalifikacji. Ramy te mają osiem poziomów i obejmują wszystkie kwalifikacje, jakie można obecnie zdobyć w ramach portugalskiego systemu edukacji i szkoleń. Krajowy katalog kwalifikacji zawiera standardy około 250 kwalifikacji poniżej studiów wyższyche, opartych na strukturze modułowej. Poszczególne moduły można ukończyć albo poprzez udział w programie kształcenia lub szkolenia, albo poprzez poświadczenie wcześniejszej edukacji pozaformalnej i nieformalnej. W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna) krajowe ramy kwalifikacji stanowią jednolitą strukturę dziewięciu poziomów (poziom początkowy oraz poziomy 1–8) kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Jednakże kwalifikacje na takim samym poziomie trudności mogą bardzo różnić się od siebie pod względem treści i czasu trwania. W niedawno wprowadzonych ramach kwalifikacji i punktów (QCF) stosowane są te same systemy poziomów jak w przypadku krajowych ram kwalifikacji, ale w tym przypadku wszystkie kwalifikacje składają się z jednostek, z których każda ma wartość punktową. Kwalifikacje te przyjmują jedną z trzech postaci – tytułu, świadectwa lub dyplomu, definiowanych zgodnie z liczbą punktów przypisywanych poszczególnym jednostkom/kwalifikacjom. Do końca 2010 roku większość kwalifikacji zawodowych znalazła się w ramach kwalifikacji i punktów. Nie podjęto jeszcze decyzji o przesunięciu kwalifikacji ogólnych z krajowych ram kwalifikacji do ram kwalifikacji i i punktów – chodziłoby tu głównie o egzaminy GCSE oraz A Level. Jedną z cech charakterystycznych systemu modułowego jest to, że poszczególne moduły lub bloki mogą być samodzielnymi kwalifikacjami i natychmiast znajdować zastosowanie na rynku pracy. Na przykład w Norwegii duża liczba kursów na rynku pracy prowadzonych pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Integracji Społecznej odpowiada modułom z programu nauczania w szkołach średnich II stopnia. W Republice Czeskiej wszystkie kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły średniej II stopnia składają się z kilku bloków określanych jako kwalifikacje cząstkowe. Można je uzyskać wyłącznie w ramach systemu kształcenia ustawicznego – odpowiadają one wiedzy i umiejętnościom potrzebnym do wykonywania określonej działalności zawodowej. Kwalifikacje te nabywa się poprzez edukację formalną albo przez poświadczenie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Można je wykorzystać do bezpośredniego wejścia na rynek pracy lub stopniowo akumulować, co pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie szkoły średniej II stopnia. Istnieją też inne wzorce organizacyjne podobne do struktury modułowej, które dają możliwość progresywnego akumulowania osiągnięć edukacyjnych. Na przykład w niektórych państwach przedmioty na poziomie szkoły średniej I i II stopnia mogą być nauczane i certyfikowane oddzielnie. W Danii ogólne kształcenie dorosłych jest organizowane na zasadzie kursów z pojedynczych przedmiotów. Osoba ucząca się po ukończeniu każdego przedmiotu uzyskuje oficjalne świadectwo, można też zakończyć kursy egzaminami odpowiadającymi kształceniu na poziomie średnim I i II stopnia. W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna) nie istnieje jednolite świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły w wieku 16 lub 18 lat. Uczniowie zdają egzaminy (GCSE i A Level) z wielu odrębnych przedmiotów, za które otrzymują osobne świadectwa. Do takich kwalifikacji mają też dostęp osoby dorosłe, które mogą przygotowywać się do nich w kolegiach dalszej edukacji, poprzez nauczanie korespondencyjne lub (w wielu regionach Anglii i Walii) w ośrodkach kształcenia dorosłych i lokalnych ośrodkach edukacyjnych. W ten sposób dorośli mogą stopniowo uzyskiwać dalsze kwalifikacje bez konieczności powtarzania przedmiotów, które już zaliczyli.

36

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement