Page 31

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Junior Certificate i świadectwie ukończenia szkoły (ISCED 3), kursy umiejętności podstawowych oraz szeroki zakres modułów i programów certyfikowanych przez Radę ds. Certyfikacji w zakresie Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego (FETAC). W Holandii na kształcenie ogólne dorosłych na poziomie średnim (VAVO) składają się programy na poziomie szkoły średniej I i II stopnia w niepełnym wymiarze godzin skierowane do osób, które zakończyły edukację obowiązkową bez uzyskania kwalifikacji. Programy oferowane w ramach VAVO obejmują kształcenie na poziomie średnim przedzawodowym (VMBO, ISCED 2), zaawansowane kształcenie ogólne na poziomie średnim (ISCED 2 i 3) oraz kształcenie przeduniwersyteckie (ISCED 2 i 3). Kursy EFA w Portugalii są skierowane do osób w wieku powyżej 18 lat, które nie ukończyły edukacji na poziomie szkoły średniej II stopnia. Mają one na celu podniesienie kwalifikacji dorosłych poprzez oferowanie programów edukacji i szkoleń połączonych z poświadczeniem kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Kursy mogą prowadzić do uzyskania świadectw kształcenia ogólnego na czterech poziomach (obejmujących kształcenie na poziomie podstawowym, szkoły średniej I stopnia i II stopnia, odpowiadające 4., 6., 9. i 12. klasie), a także kwalifikacji zawodowych na trzech poziomach. Kursy EFA są powiązane z poziomami krajowych ram kwalifikacji.

3.1.4. Rozwiązania instytucjonalne Formalne programy kształcenia i szkoleń dla dorosłych powracających do systemu edukacji są prowadzone przez różne instytucje. W niektórych państwach realizują je te same placówki, w których prowadzone jest kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym oraz średnim I i II stopnia, natomiast w innych państwach zajęcia takie oferują głównie instytucje edukacyjne funkcjonujące z myślą o osobach niepodlegających obowiązkowi szkolnemu. W części krajów europejskich programy takie oferują oba rodzaje instytucji. Celem tego podrozdziału jest przybliżenie tego skomplikowanego zagadnienia i podkreślenie pewnych istniejących rozwiązań instytucjonalnych w zakresie formalnego kształcenia dorosłych powracających do systemu edukacji. Zjawisko to ilustruje Rysunek 3.2, W takich państwach jak Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia i Słowacja formalną edukację i szkolenia do poziomu szkoły średniej II stopnia dla dorosłych oferują niemal wyłącznie instytucje prowadzące kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej oraz średniej I i II stopnia. Programy dla dorosłych przyjmują przede wszystkim formę kursów wieczorowych, eksternistycznych, korespondencyjnych lub w niepełnym wymiarze godzin i są prowadzone przez nauczycieli pracujących w obrębie systemu edukacji dla młodzieży. Podobnie jest we Włoszech, gdzie programy edukacji formalnej i szkoleń dla dorosłych oferują głównie placówki kształcące dzieci i młodzież. Jednakże w niedalekiej przyszłości szkoły w tym kraju będą funkcjonowały jako autonomiczne lokalne sieci instytucji prowadzących edukację i szkolenia dorosłych. We Włoszech istniejąca infrastruktura instytucji prowadzących formalne kształcenie i szkolenia dorosłych obejmuje obecnie około 500 Stałych Ośrodków Terytorialnych (CTP) zorganizowanych w państwowych szkołach obowiązkowych, a także około 900 kursów wieczorowych w szkołach średnich II stopnia. W nowych ramach instytucje na poziomie szkoły średniej I i II stopnia zostaną połączone i powstaną sieci lokalne – Prowincjonalne Ośrodki Kształcenia Dorosłych (CPIA). Będą one miały własnych pracowników oraz autonomię administracyjną i pedagogiczną. W niektórych państwach programy formalnego kształcenia i szkoleń dla dorosłych są najczęściej prowadzone w instytucjach innych niż szkoły dla dzieci i młodzieży. Takie rozwiązania instytucjonalne dotyczą kształcenia dorosłych na poziomie średnim i wyższym zawodowym we Wspólnocie Flamandzkiej Belgii.

30

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement