Page 30

Rozdział 3: Uczący się dorośli i kwalifikacje do poziomu szkoły średniej II stopnia

Co więcej, z krajowych danych statystycznych wynika, że władze niektórych krajów w szerokim zakresie prowadzą kształcenie dorosłych na poziomie szkoły średniej II stopnia. Na przykład w Polsce w roku szkolnym 2009/10 istniało 7104 oddziałów dla dorosłych w liceach ogólnokształcących, w których uczyło się 183 835 dorosłych, a także 2458 oddziałów dla dorosłych w liceach profilowanych, zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, do których uczęszczało 42 350 dorosłych uczniów. W Hiszpanii w roku szkolnym 2008/09 funkcjonowało 1241 grup kształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej II stopnia (kursy wieczorowe) i 318 średnio zaawansowanych programów szkoleń zawodowych dla dorosłych, zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. We Włoszech oferuje się obecnie 900 kursów wieczorowych w szkołach średnich II stopnia. Ścieżki kształcenia o największej liczbie uczestników prowadzone są przez instytucje zawodowe i techniczne. Należy na koniec odnotować, że władze państwowe w Portugalii zadeklarowały, że ukończenie przez osoby uczące się szkoły średniej II stopnia (12 lat nauki) to jeden z kluczowych celów, jakie sobie stawiają. Ma on zostać osiągnięty poprzez rozszerzenie i zróżnicowanie dostępnej oferty szkoleń zawodowych, poświadczanie wcześniejszej nauki oraz wprowadzenie elastycznych kursów dla dorosłych. Oczekuje się, że w ramach finansowanej przez państwo „Inicjatywy Nowych Możliwości” w latach 2005–2010 kwalifikacje na poziomie szkoły średniej II stopnia uzyska milion osób dorosłych. Pod koniec 2010 roku wyniki były następujące: w inicjatywie uczestniczyło 1 602 136 osób (co odpowiada około 30% populacji aktywnej zawodowo), a 435 055 osób uzyskało świadectwa lub kwalifikacje.

3.1.3. Ramy obejmujące różne poziomy i rodzaje kształcenia Dwa poprzednie podrozdziały sekcje zawierały informacje dotyczące szkół średnich I i II stopnia dla dorosłych jako osobnych instytucji. Należy jednak odnotować, że w niektórych państwach powstały wspólne ramy obejmujące programy „drugiej szansy” dla dorosłych na różnych poziomach edukacji. Ramy takie mogą dotyczyć kształcenia ogólnego (np. kształcenie ogólne dorosłych w Danii) lub obejmować zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe (np. kursy EFA w Portugalii). Niekiedy uwzględnia się w nich zarówno edukację formalną (na różnych poziomach), jak i kursy pozaformalne (np. kształcenie na rzecz rozwoju społecznego we Wspólnocie Francuskiej w Belgii). W Belgii we Wspólnocie Francuskiej prowadzi się kształcenie na rzecz rozwoju społecznego (enseignement de promotion sociale) skierowane do osób w wieku powyżej 16 lat, które chciałyby podnieść poziom swojej edukacji lub zwiększyć możliwości zawodowe. Programy prowadzone w tych ramach mogą kończyć się uzyskaniem formalnych kwalifikacji odpowiadających tym uzyskiwanym w standardowym systemie edukacji lub kwalifikacji właściwych dla kształcenia na rzecz rozwoju społecznego (np. po ukończeniu kursów informatycznych, języków obcych, przygotowania językowego dla imigrantów itp.). Programy rozwoju społecznego są prowadzone przez różne instytucje. Podobny system istnieje we Wspólnocie Flamandzkiej. Kursy oferowane w Danii w ramach ogólnego kształcenia dorosłych są dostępne dla osób w wieku powyżej 18 lat i dzielą się na trzy poziomy: przygotowawcze kształcenie dorosłych (FVU), ogólne kształcenie dorosłych (AVU) oraz wyższe kursy przygotowawcze z poszczególnych przedmiotów (HF). Przygotowawcze kształcenie dorosłych ma charakter pozaformalny i obejmuje krótkie kursy języka duńskiego, czytania, pisania i matematyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej I stopnia. Ogólne kształcenie dorosłych składa się z kursów poszczególnych przedmiotów, a ich uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu równoznacznego z egzaminami kończącymi Folkeskole. Wyższe kursy przygotowawcze z poszczególnych przedmiotów dla dorosłych odpowiadają poziomowi kształcenia ogólnego w szkole średniej II stopnia. Realizowana w Irlandii inicjatywa „Powrót do edukacji” (BTEI) to program mający zapobiegać niskiemu poziomowi wykształcenia wśród dorosłych. W jej ramach prowadzone są elastyczne kursy kształcenia i szkoleń w niepełnym wymiarze godzin, które są skierowane do powracających do edukacji dorosłych o kwalifikacjach niższych niż szkoła średnia II stopnia. Kursy te mogą mieć charakter formalny lub pozaformalny i obejmować przedmioty na świadectwie

29

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement