Page 22

Rozdział 2: Definicja koncepcji formalnej edukacji dorosłych

Także w szwedzkich wskazówkach do wywiadów w ramach Badania Edukacji Dorosłych znalazły się zajęcia edukacyjne, które w innych państwach mogłyby zostać sklasyfikowane odmiennie (Lofgren i Svenning, 2009; Rosenbladt, 2009). Wśród zajęć odbywanych w ramach edukacji formalnej są na przykład programy zatytułowane „język szwedzki dla obcokrajowców”, podczas gdy jest bardzo prawdopodobne, że w wielu innych krajach kursy języka narodowego dla osób obcojęzycznych byłyby klasyfikowane jako edukacja pozaformalna. Kolejnym obszarem rozbieżności w klasyfikacji zajęć edukacyjnych w Europie mogą być programy określane jako „szkolenie na potrzeby rynku pracy poprzez biuro pracy”, zaliczane w Szwecji do edukacji formalnej (Lofgren i Svenning, 2009; Rosenbladt, 2009). Pojawia się zatem istotna kwestia, jak traktować takie różnice. Rosenbladt (2009) uważa, że rozbieżności w klasyfikacji zajęć edukacyjnych można postrzegać na dwa sposoby. Z jednej strony można uznać je za „metodologiczne źródło nieidealnego porównania”. Z drugiej strony zachodzące między państwami różnice w klasyfikowaniu zajęć edukacyjnych mogą odzwierciedlać rzeczywiste różnice w systemach edukacji (Rosenbladt, 2009). Innymi słowy podobne zajęcia edukacyjne mogą w różnych kontekstach być postrzegane na odmiennych poziomach. W niektórych państwach przyznaje się większą rangę określonym rodzajom zajęć, na przykład poprzez umieszczenie kwalifikacji/świadectw, do uzyskania których prowadzą dane zajęcia, w krajowych ramach kwalifikacji. W innych (np. Szwecji) istnieje po prostu więcej form kształcenia formalnego (Lofgren i Svenning, 2009). Bardzo bogatym źródłem informacji na ten temat są krajowe wskazania dotyczące przeprowadzania wywiadów w ramach Badania Edukacji Dorosłych. Niestety wskazówki te są zazwyczaj dostępne wyłącznie na szczeblu krajowym i w językach narodowych. Wskazania dotyczące wywiadów w ramach Krajowego Badania Edukacji Dorosłych w Zjednoczonym Królestwie (NatCen, 2005) zawierają jeszcze jeden element dotyczący kształcenia formalnego, nad którym należy się dokładniej zastanowić. Lista dostępnych formalnych zajęć edukacyjnych zawiera nie tylko zajęcia kończące się uzyskaniem uznawanych w danym państwie kwalifikacji, ale także rozmaite moduły związane z tymi kwalifikacjami. W tym kontekście warto przypomnieć, że formalne programy kształcenia i szkoleń w Wielkiej Brytanii charakteryzuje stosunkowo krótki czas trwania w porównaniu z programami formalnymi w innych państwach (więcej informacji – zob. podrozdział 1.3). Da się to częściowo wytłumaczyć istnieniem modułowej struktury programów. Innymi słowy można założyć, że w państwach, w których struktura modułowa jest dobrze rozwinięta (tzn. gdzie odrębne moduły są powiązane z różnymi kwalifikacjami, które można gromadzić w dłuższej perspektywie), formalne zajęcia edukacyjne mają (średnio) krótszy czas trwania niż w krajach, gdzie struktura modułowa nie została jeszcze w pełni wdrożona. Jak wskazano w niniejszym rozdziale, formalne kształcenie osób dorosłych to skomplikowane zagadnienie i między poszczególnymi państwami mogą istnieć pewne różnice w sposobach klasyfikowania zajęć edukacyjnych (formalnych i pozaformalnych). Nie musi to być spowodowane błędną klasyfikacją zajęć edukacyjnych, ale może odzwierciedlać rzeczywiste różnice między systemami edukacji. Niemniej jednak formalne kształcenie dorosłych składa się z całej gamy zajęć edukacyjnych, które we wszystkich państwach powszechnie uznaje się za „formalne”. Do zajęć tych należą programy kształcenia i szkoleń kończące się uzyskaniem kwalifikacji/świadectw równoważnych tym przyznawanym w ramach systemu szkolnego lub akademickiego. Właśnie takie zagadnienia są głównym tematem Rozdziałów 3 i 4 niniejszego dokumentu.

21

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement