Page 19

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Kształcenie pozaformalne definiowane jest jako: każda zorganizowana i ciągła działalność edukacyjna, które nie odpowiada całkowicie powyższej definicji kształcenia formalnego. Kształcenie pozaformalne może zatem odbywać się zarówno w obrębie instytucji edukacyjnych, jak i poza nimi, mogą w nim także uczestniczyć osoby z wszystkich grup wiekowych. W zależności od kontekstu krajowego może ono obejmować programy edukacyjne zwalczające niepiśmienność dorosłych, kształcenie podstawowe dzieci nieuczęszczających do szkoły oraz kształtowanie umiejętności życiowych, zawodowych i kultury ogólnej. Programy kształcenia pozaformalnego nie muszą tworzyć systemu „drabinowego" i mogą mieć różny czas trwania (ibidem, s. 13). Nauka nieformalna jest: intencjonalna, ale w znacznie mniejszym stopniu zorganizowana i ustrukturyzowana […] może obejmować na przykład zdarzenia (działania) edukacyjne odbywające się w rodzinie, w miejscu pracy i w życiu codziennym każdej osoby, na zasadzie samodzielnej, ukierunkowanej przez rodzinę lub przez otoczenie (ibidem, s. 13). Podręcznik wprowadza również termin uzupełniający: kształcenie incydentalne, określane jako niezamierzone. Kształcenie incydentalne nie jest objęte obserwacją statystyczną. Poniższe tabele zawierają podsumowanie przywołanych definicji. Rys. 2.1: Koncepcja kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego zgodnie z glosariuszem Terminologia polityki europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń (CEDEFOP, 2008) Kształcenie formalne Prowadzone w zorganizowanym, ustrukturyzowanym środowisku Przygotowane wyraźnie jako działanie dydaktyczne

Zazwyczaj prowadzi do poświadczenia kompetencji i wydania świadectwa Zamierzone

Kształcenie pozaformalne

Kształcenie nieformalne Nie jest organizowane ani ustrukturyzowane

Odbywające się w ramach zaplanowanych działań nieplanowanych jako działania dydaktyczne

Wynikające z codziennych zajęć

Zamierzone

Zazwyczaj niezamierzone

Rys. 2.2: Koncepcja kształcenia formalnego i pozaformalnego, a także kształcenia nieformalnego i incydentalnego, zgodnie z podręcznikiem Klasyfikacja zajęć edukacyjnych (Eurostat, 2006) Kształcenie formalne Prowadzone w ramach formalnego systemu instytucji edukacyjnych (w tym „systemu dualnego”)

Kształcenie pozaformalne

Zamierzone

Kształcenie incydentalne

W ramach instytucji edukacyjnych i poza nimi

Zajęcia zorganizowane i ustrukturyzowane Składa się z tzw. „drabiny” edukacyjnej

Kształcenie nieformalne

Nie musi opierać się na systemie „drabiny” Czas trwania może być zróżnicowany Zamierzone

Mniej zorganizowane i ustrukturyzowane niż edukacja pozaformalna

Zamierzone

Niezamierzone Wyłączone z obserwacji statystycznej

18

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement